logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 16
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 27 lutego 2008 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk - Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.                       (zał. 1, 2, 3)
Nieobecny był radny Przemysław Okrasa.
 
W sesji uczestniczyli:
Jan Hasiuk - Wójt Gminy Sulików,
Janusz Grzeszczuk - Dyrektor Biura Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
Adam Koziński - Przedstawiciel Firmy ESKO.
 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
2. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki
    wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda"
6. Podjęcie uchwał:
    a) W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
    b) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości
        jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Sulikowie.
    c) w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie,
        i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy
        Sulików.
    d) w sprawie wniesienia w zamian za udziały w spółce po firmą Łużycka Higiena
        Komunalna Sp. z o. o . z siedzibą w Zgorzelcu wkładu niepieniężnego oraz w sprawie
        objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
    e) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania
        przestrzennego dla obrębów wsi Sulików, Mała Wieś Górna, Radzimów, Stary  
        Zawidów, Miedziana, Skrzydlice, Bierna, Wielichów, Wrociszów Górny w celu
        określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń niezbędnych do    
        prawidłowego działania parku wiatrowego RADZIMÓW.
7. Zapytania radnych.
8. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Sprawy różne. Komunikaty  
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
 
Protokół z sesji grudniowej został przyjęty jednogłośnie.
 
Radny Robert Starzyński zgłosił uwagę do jego wypowiedzi zawartej na stronach 4 i 5, która padła podczas dyskusji z Wójtem. Zdaniem radnego zapis (str. 4, 5) w protokole nie odzwierciedla w pełni jego wypowiedzi i jest ona znacznie skrócona.
 
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że słyszał informację na temat uwag radnego do zapisu jego dyskusji z Wójtem i poprosił, aby radny przedstawił te uwagi.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że jego wypowiedź nie dotyczyła subiektywnej opinii, ale okoliczności, jakie nastąpiły przy przekazaniu obowiązków Gminnego Zakładu Komunalnego do Łużyckiej Higieny Komunalnej. W swojej wypowiedzi Wójt stwierdził, że rzeczywiście przy tym przekazaniu klientów i obowiązków GZK do Łużyckiej Higieny Komunalnej Gmina Sulików popełniła pewne niedociągnięcia. Wówczas radny stwierdził, że jest to bardzo istotny moment, ponieważ jest to w pewnym sensie przyznanie się do popełnionych błędów.
 
Przewodniczący powiedział, że wypowiedź ta zostanie ponownie odsłuchana i wprowadzona do protokołu.
 
Wójt wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie, zmiana ta jest bardzo istotna, wynikła ona z potrzeby dotrzymania terminowości w istotnej sprawie. Uzasadnienie tego działania przedstawione zostanie przy omawianiu tejże uchwały.
W kwestii protokołu Wójt uznał, że jego dyskusja z radnym Starzyńskim powinna zostać wprowadzona do protokołu w formie stenograficznej.
 
Radny Tadeusz Polowy powiedział, że niejednokrotnie zwracał się z prośbą o to, aby projekty uchwał były dostarczane radnym w stosownym czasie. Na dzisiejszej sesji pojawiła się kolejna zmiana w budżecie, zdaniem radnego uchwała ta nie powinna być dostarczona radnym w dniu sesji.
 
Radny Robert Starzyński zwrócił uwagę, że w uzasadnieniu do projektu uchwały, który został przedstawiony radnym na dzisiejszej sesji zapisane są daty m.in. pisma Ministra Finansów informującego o zmianach wynikających z ustawy budżetowej datowanego na dzień 12 lutego, co oznacza, że projekt ten mógł zostać opracowany znacznie wcześniej.
Zdaniem radnego projekt ten nie zawiera również pełnego uzasadnienia, ponieważ podane są w niej jedynie dochody, bez ujęcia wydatków. Radny proponuję, aby z tych względów nie brać jej pod uwagę podczas głosowania.
 
Wójt powiedział, że pismo, o którym mówił radny wpłynęło do Urzędu Gminy w dniu 18 lutego, co potwierdza data wpływu na tym dokumencie, natomiast uzasadnienie miał zamiar przedstawić przy omawianiu projektu tej uchwały. Jeżeli projekt nie zostanie poddany pod głosowanie będzie zmuszony do złożenia wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej, ponieważ uchwała ta jest nie zbędna do realizacji zadań własnych gminy. Ponadto Wójt jako pracownik Urzędu Gminy zobowiązany jest do przestrzegania zapisów Kodeksu Pracy i musiał wykorzystać zaległy urlop, podczas jego nieobecności decyzje o tak ważnych zmianach w budżecie gminy nie mogły zostać podjęte.
 
Wniosek o przyjęcie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie został poddany pod głosowanie.
 
Wniosek został przyjęty przy 3 głosach przeciwnych, jednym głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 2
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
 
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21 lutego 2008 roku.                                                                                         (patrz protokół)
 
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 22 lutego 2008 roku.                                         (patrz protokół)
 
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 16 lutego 2008 roku.
                                                                                                           (patrz protokół)
 
Radny Stanisław Cap omówił posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniach 21 grudnia 2007 roku i 4 lutego 2008 roku.                                                                 (patrz protokół)
Radny przedstawił również propozycję planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2008.
 
Radny Piotr Jankowski powiedział, że Komisja Rewizyjna odbyła trzy posiedzenia w sprawie kontroli kompleksowej budowy środowiskowej hali sportowej, jednak mimo to Rada Gminy nie otrzymała żadnej odpowiedzi, co było przedmiotem kontroli i co zostało sprawdzone. Radny mówił również o niezdecydowaniu komisji w sprawie skargi, na jednym posiedzeniu nie został podjęty ostateczny werdykt. 
Odnośnie planu pracy Komisji Rewizyjnej radny stwierdził, że tematy posiedzeń są albo przedawnione albo nie istotne na tyle, aby zajęła się nimi ta komisja. Temat zbadania okoliczności sprawy sądowej jest przedawniony, ponieważ sprawa ta zakończyła się kilka lat temu. Następnie wyraził wątpliwości czy temat rozliczania podróży służbowych, telefonów komórkowych i stacjonarnych oraz samochodów jest tematem na tyle istotnym, aby zajęła się nim Komisja Rewizyjna.
Zwrócił również uwagę na fakt, że to Rada Gminy zleca tematykę posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
 
Radny Stanisław Cap odpowiedział, że Komisja Rewizyjna niejednokrotnie zwracała się do Rady Gminy o przedstawienie propozycji do planu pracy na rok 2008. Na dzisiejszej sesji Komisja Rewizyjna przedstawia propozycję planu pracy Radzie Gminy, które mogą zostać zaakceptowane lub odrzucone. Odnośnie kontroli kompleksowej budowy środowiskowej hali sportowej radny powtórzył, że ostatnie posiedzenie komisji odbyło się 25 lutego i nie sposób było sformułować protokołu z ostatecznymi wnioskami.
Rada Gminy może zadecydować np. o wprowadzeniu zmian do planu pracy komisji w ciągu roku, jeżeli zostanie on dzisiaj zaakceptowany.
Kontrola okoliczności sprawy sądowej wpłynęła w formie wniosku, jeżeli radny jest przeciwny badaniu tej sprawy przez komisję, Rada Gminy może zrezygnować z tego posiedzenia. Temat rozliczania podróży, telefonów i samochodów służbowych był również propozycją, której Komisja Rewizyjna nie mogła od razu odrzucić.
Wszelkie zmiany do planu pracy mogą być wnoszone.
Odnośnie wypowiedzi radnego Jankowskiego na temat chwiejności decyzji w sprawie skargi radnego Tadeusza Polowego na działalność Przewodniczącego Rady Gminy radny stwierdził, ze spowodował to fakt, że w pewnym momencie zabrakło pani Lidii Rychtarczyk na stanowisku ds. Obsługi Organów Gminy.
 
Radny Tadeusz Polowy powiedział, że po dokładnym zapoznaniu się z protokołem z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w sprawie jego skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy nie zgadza się z jego zapisami odnośnie jego spóźnienia na sesję w dniu 28 marca 2007 roku, które trwało rzekomo 1 godz. i 20 min. Radny stwierdził, że spóźnienia na sesję powinny by dokładnie odnotowywane i przekazywane radnemu jako upomnienie. Zaznaczył również, że jego skarga nie zakończy się na jego piśmie do Komisji Rewizyjnej, ponieważ sprawa ta powinna zostać rozpatrzona sensownie. Radny czuje się pokrzywdzony tym co ma miejsce, ponieważ jego nieobecność na sesji nie była spowodowana poprzez załatwianie swoich prywatnych spraw a działaniem w celu społecznym.
 
Radny Piotr Jankowski zgłosił uwagę do propozycji planu pracy Komisji Rewizyjnej odnośnie tematu posiedzenia w październiku w sprawie gospodarki na cmentarzach komunalnych, jego zdaniem Komisja Rewizyjna nie powinna zajmować się takimi sprawami.
 
Radca Prawny Aleksandra Jurak stwierdziła, że punkt w planie pracy Komisji Rewizyjnej odnośnie kontroli w odniesieniu spółek Łużyckiej Higieny Komunalnej i Spółki SUPLAZ powinien zostać z niego wykluczony, ponieważ są to spółki handlowe a funkcję kontrolną w tym zakresie pełnią rady nadzorcze.
 
Radny Stanisław Cap powiedział, że kontrola problemowa w tej sprawie objęłaby jedynie udziały Gminy Sulików w tych spółkach a nie ich funkcjonowanie.
 
Radca Prawny odpowiedziała, że należałoby dokładniej sformułować ten zapis.
 
Odnośnie wypowiedzi radnego Jankowskiego, radny Cap powiedział, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Komisja Rewizyjna zajęła się tematem gospodarki na cmentarzach komunalnych, tym bardziej, że wcześniej nikt go nie podejmował.
 
Radny Robert Starzyński odnośnie uwag radnego Jankowskiego do tematu planu pracy Komisji Rewizyjnej w sprawie okoliczności sprawy sądowej, gdzie uznał on, że jest to sprawa przedawniona zapytał, kiedy zakończyła się ta sprawa w sądzie.
 
Radca Prawny odpowiedziała, że sprawa ta zakończyła się w 2007 roku. Na pytanie radnego kiedy Gmina Sulików poniosła straty związane z wypłaceniem odszkodowania
za tą sprawę radca prawny odpowiedziała, że gmina nie płaciła żadnych odszkodowań.
 
Radny Franciszek Fleszar powiedział, że plan pracy Komisji Rewizyjnej i jego realizacja w ciągu roku to przygotowanie tej komisji do absolutorium. W poprzedniej kadencji członkowie Komisji Rewizyjnej uczestniczyli w szkoleniu i tam pozyskali oni informację na temat np. jak często powinny odbywać się posiedzenia tej komisji. Im więcej kontroli jednostek podległych i posiedzeń w istotnych sprawach tym bardziej opinia w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi jest właściwsza. Zdaniem radnego kontrola problemowa na temat gospodarki odpadami na wysypisku śmieci w Sulikowie jest jak najbardziej właściwa, natomiast przekazanie obowiązków Gminnego Zakładu Komunalnego dla Łużyckiej Higieny Komunalnej jest tematem wystarczająco wyczerpanym. Radny wspomniał również o swojej wypowiedzi na temat tego przekazania na ostatniej sesji, gdzie zaznaczył, że nie było ono przeprowadzone właściwie, wyraził on wówczas nadzieję, że podobne sytuację nie będą miały więcej miejsca. Radny wyraził pełne poparcie dla tematów zawartych w planie komisji na 2008 rok.
 
Radny Stanisław Cap odnośnie wypowiedzi radnego Fleszara na temat wyczerpania sprawy przekazania obowiązków Gminnego Zakładu Komunalnego dla Spółki Łużycka Higiena Komunalna, powiedział, że do tej pory nie wyciągnięto w tej sprawie żadnych wniosków. Komisja Rewizyjna jest jak najbardziej upoważniona do tego, aby zbadać kwestię zatrudnienia pracowników GZK oraz powody opóźnień a następnie sformułować ostateczne wnioski. W kwestii kontroli kompleksowej budowy hali sportowej radny powiedział, że zwracał się z prośbą o sprecyzowanie zakresu tej kontroli. Pomimo trzech posiedzeń, na które pozwala statut Komisja nie była w stanie przeanalizować wszystkich materiałów. Radny zwrócił się z pytaniem do radnych czy wiedzą o tym, że podczas budowy środowiskowej hali sportowej miała miejsce sprawa sądowa.
 
W momencie rozpoczęcia wypowiedzi Wójta radny Starzyński powiedział, że skoro Przewodniczący ogłosił głosowanie nad planem pracy Komisji Rewizyjnej powinien je przeprowadzić.
Przewodniczący powiedział, że nie ogłosił jeszcze głosowania w tej sprawie i przekazuje głos Wójtowi a radnego Starzyńskiego przywołuje do porządku.
 
Wójt poinformował wszystkich zebranych o tym, że Gmina Sulików nie uczestniczyła w żadnym procesie sądowym i wyraził zdumienie odnośnie tego, że podczas budowy hali sportowej miał miejsce proces sądowy. Zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, aby nie wypowiadał takich stwierdzeń dopóki nie ma na to żadnego potwierdzenia. Następnie Wójt odczytał zapis z protokołu z sesji w dniu 28 grudnia 2007 roku, gdzie sformułowany został wniosek odnośnie kontroli postępu prac przy budowie środowiskowej hali sportowej i przyczyny powodujących jej opóźnienie, który został wówczas poddany pod głosowanie. Obecnie Przewodniczący Komisji Rewizyjnej mówi o kontroli kompleksowej w tej sprawie. Wójt przekazał całą dokumentację budowy począwszy od procedury przetargowej, której kontrola ta nie powinna obejmować. Odnośnie planu pracy Komisji Rewizyjnej Wójt powiedział, że jeśli wszystkie przedstawione tematy kontroli zostaną zrealizowane w ciągu roku a protokoły z kontroli uzgodnione wyrazi swój szacunek i uznanie dla członków komisji.
 
Radny Franciszek Fleszar, że dyskusja nad planem pracy Komisji Rewizyjnej jest jak najbardziej właściwa, niepotrzebna natomiast jest dyskusja na temat kontroli budowy hali sportowej dopóki nie powstał protokół z tego posiedzenia. Dodał także, że Komisja Społeczna również ma w planie pracy temat hali sportowej w miesiącu marcu, nie zajmie się ona dokumentacją tej inwestycji, ale po posiedzeniu będzie mogła potwierdzić obawy Komisji Rewizyjnej, co do dotrzymania terminu ukończenia hali lub nie.
Kwestią cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Sulików w tym roku zajmie się także Komisja Społeczna, która przy ustalaniu planu pracy nie sądziła, że inna komisja również podejmie pracę w tym temacie.
 
Radny Robert Starzyński przypomniał radnym, że według zapisów prawnych wymaga się przedstawienia propozycji planu pracy do końca stycznia. Plan pracy obejmuje terminy z dokładnością do miesiąca oraz tematy posiedzeń.
 
Przewodniczący poddał propozycję planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 pod głosowanie.
 
Plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2008 rok został przyjęty przy 3 głosach przeciwnych i 2 wstrzymujących się.
 
 
Ad. 3
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
                                                                                                     (zał. nr 4)
 
Radny Robert Starzyński zapytał, jaką kwotą dofinansowano zakup angiografu na potrzeby Centrum Kardiologii Interwencyjnej oraz jakie oferty wpłynęły podczas przetargu na remont zabytku "Osty Narożnik" a także czy przetarg zostanie unieważniony.
 
Wójt odpowiedział, że kwota, przekazana na zakup angiografu ustalona zostanie podczas podziału nadwyżki budżetowej. W sprawie przetargu na remont zabytku "Ostry Narożnik" wpłynęły dwie oferty, obie przekraczają wartość kosztorysową robót oraz wartość określoną na ten cel w budżecie gminy, dlatego też na dzisiejszej sesji przedstawiony został projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie, gdzie między innymi zwiększona zostaje ilość środków na remont zabytku.
Wójt powiedział również, że gmina nie może odstąpić od tego projektu ze względu na pozyskane dofinansowanie z programu Interegg IIIA.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że z jego strony padło konkretne pytanie, jakie oferty zostały złożone w przetargu oraz o jaką kwotę dofinansowania angiografu zwrócił się wnioskodawca.
 
Wójt odpowiedział, że wnioskodawca zwrócił się o kwotę 20 tyś zł, a wysokość przeznaczonych środków zostanie określona po podziale nadwyżki budżetowej.
W czasie przerwy w sesji Zastępca Wójta dostarczy informację na temat ofert złożonych w przetargu.
 
Radny Franciszek Fleszar zapytał o dofinansowanie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu, czy kwota w wysokości 10 tyś zł zaplanowana w budżecie jest tą samą kwota zawarta w punkcie 16 sprawozdania. Radny powiedział, że jest jak najbardziej przychylny dofinansowaniu, ale w tym przypadku byłby skłonny się wstrzymać ze względu na liczne zawirowania w służbie zdrowotnej, które wynikają w chwili obecnej na szczeblu krajowym.
Radny mówił o korupcji w służbie zdrowia.
 
Wójt odpowiedział, że w kontekście zawirowań w krajowym systemie opieki społecznej Szpital Powiatowy w Zgorzelcu jest pewnym ewenementem na skale krajową. Nie miały miejsca strajki lekarzy i pielęgniarek. Szpital ten zarządzany jest przez panią Zofię Barczyk, która jest ekonomistą, co przynosi pożądane efekty.
Wójt dodał także, że gmina powinna mieć symboliczny udział w tworzeniu Centrum Kardiologii Interwencyjnej, ze względu na to, że najbliższy taki oddział znajduję się w Jeleniej Górze, co bardzo utrudnia dowiezienie chorego w ciągu tzw. "złotej godziny" gdzie jest szansa na uratowanie chorego.
 
Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację na temat pracy w okresie międzysesyjnym.                                                                                                       (zał. nr 5)
 
 
Ad. 5
Wójt na wstępie omawiania głównego tematu sesji wspomniał o tym, że temat projektowania i budowy kanalizacji jest ciągle aktualny, świadczy o tym choćby fakt, że sesja październikowa również poświęcona była temu tematowi gdzie w bardzo szczegółowy sposób przedstawiony został zakres tej inwestycji przez Dyrektora Firmy ESKO panią Bożenę Baczmańską. Obecnie Komisja Budżetu zajmuje się opinią finansowania tej inwestycji, gdzie wyraźnie zostało powiedziane, że dokumenty aplikacyjne będą gotowe w czerwcu. Przed policzeniem kosztów należy sporządzić projekt techniczny. Wójt przedstawił również zakres inwestycji, który objęty zostanie środkami z Funduszu Spójności. W styczniu został sporządzony i przekazany do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska zasadniczy dokument - Wyznaczenie na obszarze aglomeracji Sulików zakresu sieci kanalizacyjnej, która może zostać objęta dofinansowaniem z Funduszu Spójności zgodnie z metodyką Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Wójt wyjaśnił również sytuację listy indykatywnej, z której zadanie dotyczące uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej zlewni rzeki Czerwona Woda zostało wykreślone, co nie oznacza, że zostało ono pozbawione szansy dofinansowania z Funduszu Spójności. Dla pozycji nie ujętych na tej liście przewidziany został tryb konkursowy przyjmowania wniosków i ich finansowania. W grudniu Minister Rozwoju Regionalnego zleciła przedstawienie do 27 grudnia stanu gotowości realizacyjnej.
Nasza inwestycja na maksymalną liczbę 60 punktów uzyskała 32 punkty, największą uzyskaną liczbę punktów na Dolnym Śląsku. Jeżeli zostaną zrealizowane kolejne zadania punktacja ta ulegnie zwiększeniu, co znacznie zwiększa możliwości na pozyskanie dofinansowania z Funduszu Spójności. W połowie tego roku możliwe jest osiągnięcie 100% gotowości inwestycyjnej. Niewielka ilość projektów z całej Polski jest na tym poziomie przygotowań. Jeżeli pozyskane zostaną niezbędne środki zewnętrzne proces tej inwestycji zamknie się w przedziale kilku lat. Nasza inwestycja zyskała poparcie ze strony posłów a zwłaszcza ze strony pani poseł Marzeny Machałek, która podejmuje istotne działania w naszym imieniu.
Wójt mówił również o działaniach, które zostaną podjęte w najbliższym czasie, są to zebrania wiejskie, na których nastąpi okazanie projektu kanalizacji i konsultacje w tej kwestii z mieszkańcami gminy. Istnieje wiele przeszkód na drodze realizacji tej inwestycji, które są jednak systematycznie pokonywane, jak np. uzgodnienia z mieszkańcami na budowę przyłączy. Trwają również uzgodnienia z instytucjami jak np. Agencja Nieruchomości Rolnych.
 
Pan Adam Koziński przedstawił informację nt. przygotowania dokumentacji technicznej inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda":
Celem wyposażenia obszaru Gminy Sulików włączonego do aglomeracji Sulików należy wybudować około 73 km sieci w obszarze zamieszkanym przez liczbę 5 456 mieszkańców. Wówczas wskaźnik wynosił 77,7 mieszkańca na km sieci. W celu spełnienia wytycznych z Funduszu Spójności ograniczono zakres projektu, który przewiduje w ramach tego Funduszu wykonanie 24,4 km sieci w obszarze miejscowości Sulików, Mała Wieś Dolna, Mikułowa, Studniska Dolne i Studniska Górne w obszarze zamieszkałym przez 2990 mieszkańców. Wówczas uzyskany wskaźnik koncentracji wynosi 122, 5 mieszkańca na kilometr.
Kolejnym działaniem, które ma doprowadzić do spełnienia warunków Funduszu Spójności należało wyznaczyć tzw. etap 0, czyli dwa odcinki tranzytowe Mikułowa - Sulików oraz Studniska Dolne - Mała Wieś Dolna o łącznej długości 4,7 km. Przewidywany koszt wybudowania rurociągów tłocznych wynosi 1,3 mln zł.
Projekt obejmuje również budowę oczyszczalni ścieków w Sulikowie, który także jest podzielony na etapy.
W projekcie kierowanym do Funduszu Spójności będzie znajdować się również siec wodociągowa w miejscowości Sulików, przewidywany koszt odbudowy tej sieci to 3,6 mln zł. Łącznie koszt realizacji projektu w części kierowanej do Funduszu Spójności wyniesie w przybliżeniu 23,6 mln zł. Jest to wartość robót budowlano - montażowych.
Obecnie trwa proces pełnego kosztorysowania zarówno robót jak i kosztów towarzyszących, w które wliczają się koszty nadzoru i prowadzenia projektu.
Ponadto w Firmie ESKO sporządzono harmonogram realizacji projektu. Na lipiec przewidziane jest skompletowanie wniosku do Funduszu Spójności, również wtedy powinna zostać osiągnięta gotowość instytucjonalna, co pozwoli na złożenie wniosku w miesiącu sierpniu. W III kwartale 2008 roku przewidziany jest wybór inżyniera kontraktu, czyli instytucji, która z jednej strony będzie prowadziła nadzór budowlany z drugiej zaś strony będzie firmą konsultingową wspierająca cały proces prowadzenia projektu. W pierwszym etapie będzie prowadziła cały proces procedur przetargowych. W IV kwartale 2008 roku przewidziany jest wybór wykonawców na pierwsze kontrakty:
-Od I kwartału 2009 roku do końca II kwartału 2010 roku przewidziana jest budowa oczyszczalni ścieków w Sulikowie, sieci kanalizacyjnej w Sulikowie oraz sieci wodociągowej w Sulikowie. Tak przewidziany przebieg prac ma na celu ich usprawnienie.
-W IV kwartale 2009 roku przewidziane jest rozpoczęcie robót w kolejnych kontaktach, które potrwają do I kwartału 2011 roku, będzie to kontrakt obejmujący budowę sieci kanalizacji sanitarnych w miejscowościach: Mikułowa, Mała Wieś Dolna, Studniska Dolne i Górne.
Inwestorem tego projektu będzie Spółka SUPLAZ. Musi mieć ona osiągnięty stan gotowości instytucjonalnej, co oznacza dostęp do majątku, powiązania umowne z usługobiorcami na dzień składania wniosku do Funduszu Spójności.
Kolejnym elementem jest powołanie Jednostki Realizującej Projekt. Jest to zespół odpowiedzialny za przygotowanie procedur przetargowych, wybór wykonawców a przede wszystkim rozliczenie tejże inwestycji według wzorów narzuconych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.
Kolejnym działaniem jest stopniowe wyposażanie w majątek Spółki SUPLAZ oraz podjęcie uchwały o zmianie w regulaminie utrzymania czystości i porządku tak, aby znalazł się tam zapis o obowiązku przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej z chwilą jej wybudowania. Następnie Rada Gminy musi podjąć uchwały:
- w sprawie wieloletniego planu modernizacji rozwoju urządzeń wodno-ściekowych Spółki SUPLAZ,
- w sprawie przyjęcia wieloletniego planu inwestycyjnego, gdzie wpisane będą te odcinki równolegle budowanych kolektorów,
- w sprawie prognozy spłaty długu.
Rada Gminy będzie musiała również przyjąć Studium Wykonalności w tym: główny zakres projektu, koszt projektu i finansowanie oraz prognozę cen za usługi.
W marcu przewidziane jest okazanie projektu w miejscowościach objętych projektem natomiast w kwietniu przewidziana jest prezentacja studium wykonalności.
Według obliczeń projektantów na 1966 mieszańców Sulikowa objętych projektem jest 1940 mieszkańców. W Małej Wsi Dolnej na 168 mieszkańców objętych projektem jest
140, w Mikułowej na 301 mieszkańców do projektu wlicza się 260, w Studniskach Górnych na 364 mieszkańców 250, w Studniskach Dolnych na 657 na 400.
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał o stanowisko Wójta Platerówki w sprawie wniesienia aportu do Spółki SUPLAZ.
 
Pan Adam Koziński odpowiedział, że ze strony Gminy Platerówka pojawia się często wiele komplikacji, ale na dzień dzisiejszy Wójt Halicki nie widzi przeszkód, aby podpisać się pod harmonogramem przekazywania majątku. Na obecną chwilę Pan Koziński nie widzi ze strony Gminy Platerówka zagrożenia dla projektu.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz zapytała czy umowy podpisywane będą z każdym z odbiorców indywidualnie.
 
Pan Koziński odpowiedział, że umowy na odbiór ścieków z poszczególnymi mieszkańcami będą podpisywane po wybudowaniu sieci, wówczas każdy z nich będzie występował o warunki przyłączenia i jednocześnie uzyskiwał tę umowę. Wcześniej wspomniane umowy są to umowy ogólne na odbiór ścieków.
 
Radny Robert Starzyński zapytał, co kryje się pod nazwą gotowość instytucjonalna spółki, jak duży jest to zespół ludzi oraz jakiego typu majątek powinien zostać przekazany do spółki SUPLAZ.
 
Pan Koziński odpowiedział, że w tej chwili spółka SUPLAZ jest firmą bez znacznego majątku oraz przybliżył znaczenie Jednostki Realizującej Projekt, która przede wszystkim zajmuje się procedurami. Planowane jest etapowe powoływanie tejże jednostki. Na pierwsze pół roku, przed rozpoczęciem budowy, przewidziane jest powołanie trzech osób. W drugim i trzecim roku realizacji jest to pięć osób, następnie w składzie Jednostki Realizującej Projekt pozostaną z powrotem trzy osoby.
Jednostka ta zajmie się zleceniem, nadzorem i odbiorem robót a przede wszystkim obsługą finansowo - księgową. Będzie sporządzała również sprawozdania i zajmowała się promocją tego projektu.
 
Radna Regina Solska zapytała o przewidywany termin budowy wodociągu w Starym Zawidowie.
 
Pan Koziński odpowiedział, że wodociąg w Starym Zawidowie nie mieści się w projekcie przekazywanym do Funduszu Spójności, co wiąże się z poszukiwaniem nowego źródła dofinansowania tej inwestycji.
 
Radny Robert Starzyński zapytał czy Firma ESKO ma propozycję odnośnie innego źródła dofinansowania projektu nie objętego Funduszem Spójności oraz czy są obawy o to, że pozwolenia pozyskane od mieszkańców z tych terenów Gminy Sulików nie stracą ważności do czasu pozyskania nowych środków.
 
Pan Koziński odpowiedział, że są możliwości pozyskania środków z Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego, ponieważ ma on w swoim zakresie działania wodno - ściekowe. Duże możliwości daje również Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
Radny Robert Starzyński przedstawił na przykładzie gminy Gołcza realizacje znacznie mniejszego projektu kanalizacyjnego przy równie niższych kosztach 4.470000 zł. Gmina ta poniosła koszty 170 tyś zł z własnego budżetu natomiast reszta kosztów inwestycji została dofinansowana w 70% z Integrowanego Programu Reginalnego oraz z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie. Oznacza to, że w ciągu ostatnich dwóch lat były możliwości pozyskania środków zewnętrznych na realizację niewielkiego projektu.
Radny poruszył także kwestię listy, na której była inwestycja prowadzona m.in. Gminę Sulików, stwierdził również, że poprzez wstawiennictwo posłów projekt ten staje się projektem politycznym. Radny poruszył również w swojej wypowiedzi kwestię powołania Spółki SUPLAZ.
 
Na pytanie radnego odpowiedział Wójt. W swojej wypowiedzi mówił o skreśleniu z listy projektów ubiegających się dofinansowanie projektów poniżej 25 mln euro.
Skreślenie z tejże listy było spowodowane również zmianą warunków ubiegania się o tę dotację. Wcześniejsze studium staje się teraz materiałem wyjściowym dla tego projektu. Dokumentacja techniczna pozostaje praktycznie w tym samym kształcie. Zmianie ulega realizacja projektu od strony finansowej, co wymaga powstania nowej wersji studium. Wszelkie zmiany zachodzą przede wszystkim pod wpływem zmiany rządu, na dowód tego Wójt przedstawił losy projektu skanalizowania Gminy Sulików na przestrzeni lat. Odnośnie Spółki SUPLAZ Wójt odpowiedział, że nie przyszedł czas na to, aby ją rozbudowywać, jest na to jest jeszcze zdecydowanie za wcześnie. W trosce o pieniądze pozyskane z zewnątrz należy dochować wszelkiej staranności.
 
Pan Adam Koziński powiedział, że zlecenie sporządzenia projektu jest wypełnieniem instytucjonalnych zobowiązań. Szansa na pieniądze z Funduszu Spójności otwiera się przed tą inwestycją. Jeżeli konkursy na otrzymanie dofinansowania będą przeprowadzone uczciwie, Gmina Sulików ma szanse je otrzymać, że względu na stan gotowości projektu.
 
Radny Grzegorz Konarski zapytał o podłączenie sieci kanalizacyjnej do posesji nr 11 na Podgórzu czy zostanie ono pominięte. W odległości 150 m od tej posesji będzie przebiegał kolektor, w zabudowaniach tych mieszkają trzy rodziny, które pozbawione są wody, Radny zapytał także o możliwość podłączenia tam sieci wodociągowej.
Radny pytał również o osoby, które nie są objęte projektem z Funduszu Spójności, czy zostaną oni kiedykolwiek podłączeni do sieci kanalizacyjnej.
 
Wójt odpowiedział, że główną przyczyną nie uwzględnienia w projekcie często jest duża odległość posesji, budowanie kilkuset metrowej sieci nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
Niewykluczone jest wprowadzenia zmian w trakcie realizacji projektu.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że odległość jest jednak znacząca, jeżeli chodzi o tę posesję.
 
Radny Tadeusz Polowy powiedział, że nazwa tej inwestycji jest niezgodna z jej obecnie prowadzonym zakresem i powinna zostać zmieniona.
 
Wójt wyjaśnił, że nazwa ta spowodowana jest tym, że rzeka Czerwona Woda jest integralną częścią tego projektu, do niej wpływają potoki z terenu naszej gminy i przepływa ona przez Sulików. Zmiana nazwy nie jest niczym uzasadniona, ponieważ ten projekt jest kojarzony z tą nazwą.
 
Radny Piotr Jankowski zapytał czy jest przewidziany majątek ruchomy, dla wyposażenia Spółki SUPLAZ.
 
Pan Adam Koniński, że po raz pierwszy z Funduszu Spójności można pozyskać dotację również na majątek ruchomy, pod warunkiem, że jest on integralną częścią prowadzonego projektu.
 
Radna Regina Solska zapytała o osoby ze Starego Zawidowa, które nie wyraziły zgody na przyłączenie się do sieci wodociągowej.
 
Pan Adam Koziński odpowiedział, że są to osoby w większości mieszkające przy ulicy Starozawidowskiej.
 
Wójt zwrócił się z prośbą do sołtysów, aby w związku z organizacją zebrań wiejskich byli w kontakcie podczas ustalania terminów zebrań oraz aby temat podziału środków sołeckich połączyć z okazaniem projektu kanalizacji. Wójt prosił także o udział radnych w tych zebraniach.
Sołtys Jan Kolbuch wyraził obawy odnośnie trudności zwołania zebrania Studnisk Górnych wspólnie ze Studniskami Dolnymi.
 
Prezes Spółki SUPLAZ - Pan Krzysztof Lipko odnośnie licznych wypowiedzi na temat działalności spółki powiedział, że pomimo wielu negatywnych głosów należy nie zapominać o tym, że obsługuje ona 150 km sieci wodociągowej dla niemal całej Gminy Sulików. Od 1 stycznia Spółka SUPLAZ obsługuje również część sieci wodociągowej na terenie Gminy Platerówka. Pomimo tak niewielkiego zaplecza kadrowego i sprzętowego Spółka funkcjonuję bez większych komplikacji.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że odniósł się do działalności Spółki SUPLAZ, do której została powołana dwa lata temu a mianowicie do koordynowania projektu budowy kanalizacji, po tym jak usłyszał od Pana Adama Kozińskiego, że zagrożeniem dla realizacji projektu jest brak przekazania udziałów.  
 
Pan Krzysztof Lipko odpowiedział, że Spółka SUPLAZ została powołana dwa lata temu dla większej wiarygodności przy składaniu wniosku o dofinansowanie do Funduszu Spójności.
 
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
1) W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.  
   Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
   Uchwała podjęta została jednogłośnie.
 
2. O zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego
    punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
    Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
    Uchwała podjęta została jednogłośnie.
 
3) W sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie i restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Sulików.
    Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
    Uchwała podjęta została jednogłośnie.
 
4) W sprawie wniesienia w zamian za udziały w spółce pod firmą Łużycka Higiena
    Komunalna Spółka z o. o. z siedziba w Zgorzelcu wkładu niepieniężnego oraz w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
    Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
 Radna Halina Bogdanowicz zapytała, w jaki sposób i kto dokonał oceny wartości tego
 samochodu.
    Wójt odpowiedział, że wyceną samochodu zajął się rzeczoznawca.
    Uchwała podjęta została jednogłośnie.
  
 5) W sprawie przystąpienia Gminy Sulików do Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie”
     działającego jako Lokalna Grupa Działania.
    Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
     Radna Halina Bogdanowicz zapytała, kto będzie reprezentował Gminę Sulików oraz jaka
     będzie wysokość składki członkowskiej w tym Stowarzyszeniu.
Wójt odpowiedział, że zgodnie z zapisem Ustawy o Samorządzie Gminnym to Wójt reprezentuję gminę, ale może również upoważnić do tego Zastępcę Wójta.
Wysokość składki zostanie określona po zgromadzenia wszystkich członków tego Stowarzyszenia.
Uchwała podjęta została przy jednym głosie wstrzymującym się.
 
6) W sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Sulików, Mała Wieś Górna, Radzimów, Stary Zawidów, Miedziana, Skrzydlice, Bierna, Wielichów, Wrociszów Górny w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego RADZIMÓW.
.
Radny Robert Starzyński mówił o bardzo znaczących zmianach przede wszystkim w Strategii Rozwoju Gminy Sulików, jakie przyniesie podjęcie tej uchwały, zmiany te
nie mają żadnego odniesienia do zapisów zawartych w tym dokumencie. Postawienie elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Sulików zupełnie odbiega od zapisów tejże Strategii. Praktycznie każdy skrawek terenu może zostać zajęty przez elektrownie wiatrowe. Obecnie toczy się spór pomiędzy dwoma pośrednikami firm dotyczący
zawierania umów z rolnikami Gminy Sulików. Elektrownie wiatrowe nie są rozwiązaniem ani ekologicznym ani ekonomicznym są nowym rozwiązaniem na pozyskiwanie energii elektrycznej. Każdy wiatrak to ogromne ilości betonu i stali. Największe zyski z tego przedsięwzięcia pozyskają z pewnością inwestorzy, zyski dla gminy nie są pewne ze względu na brak szczegółowych zapisów na ten temat w prawie budowlanym. Radny wyraził również obawy, co do poprawienia jakości dróg rolniczych poprzez budowę elektrowni wiatrowych, jego zdaniem mogą one zostać jeszcze bardziej zniszczone podczas budowy tych elektrowni.
Inwestycje tego typu należy podejmować z rozsądkiem, aby nie ponieść w związku z nimi strat zamiast oczekiwanych zysków. Radny mówił również, że przede wszystkim należy wziąć pod uwagę czynnik ludzki przy podejmowaniu tego typu decyzji. Radny złożył wniosek formalny, aby głosowanie nad tą uchwała przesunąć do czasu referendum w tej sprawie, początkiem referendum powinny być zebrania wiejskie, na których mieszkańcy zostaną o nim poinformowani.
 
Radny Tadeusz Polowy również uznał, że w tej sprawie powinniśmy zna zdanie mieszkańców gminy, ponieważ to ich opinia liczy się najbardziej. Radny zapytał o liczbę wiatraków, które miałyby stanąć na terenie naszej gminy oraz dlaczego elektrownie wiatrowe będą budowlane według map przez środek gminy.
 
Radny Franciszek Fleszar zwrócił uwagę na coraz częstsze głosy na temat negatywnego oddziaływania elektrowni wiatrowych na środowisko. Inwestycja ta zyskałaby większe poparcie, gdyby liczba wiatraków ograniczała się do wybudowania kilku a nie liczby, która jest planowana. Powierzchnia Gminy Sulików w przybliżeniu wynosi 96 km2, z liczby wiatraków mających stanąć na jej terenie wynika, że na każdy kilometr przypadałby jeden wiatrak. Radny zwrócił się do radnych, że jeśli podejmą tę uchwałę plan zagospodarowania przestrzennego ograniczony zostanie do przeznaczenia terenu gminy pod elektrownie wiatrowe oraz wyraził poparcie dla pomysłu zasięgnięcia opinii mieszkańców Gminy Sulików i zaznaczył, że jeżeli dojdzie do glosowania nad tą uchwałą będzie głosował przeciwko.
 
Radna Halina Bogdanowicz zapytała na czyj koszt będzie sporządzany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w uchwale oraz czy w przypadku, gdy nie zostanie wyrażona zgoda na postawienie ilości wiatraków zaplanowanej przez inwestora a to on poniesie koszty zmian w planie miejscowego zagospodarowania nie będzie on miał praw roszczenia sobie praw do odszkodowania. Radna zapytała również o ilość wiatraków na terenie gminy oraz zwróciła na mało szczegółową mapę załączoną do projektu uchwały. Radna również zgodziła się ze zdaniem, że należałoby najpierw poznać zdanie mieszkańców, a także powiedziała, że jeżeli nie skorzysta z tego Gmina Sulików, skorzysta inna gmina, w przypadku wyrażenia zgody i podjęcie tej uchwały niezbędne jest znaczne ograniczenie liczby wiatraków.
 
Radny Tadeusz Polowy zwrócił uwagę, że według mapy i informacji jakie uzyskał od mieszkańców, cały teren od cmentarza komunalnego w Radzimowie aż po górę „Gizę” zostanie zabudowany elektrowniami wiatrowymi, co zupełnie zaburzy krajobraz tego obszaru.
 
Radny Piotr Jankowski powiedział, że wiatraki w Biernej mają stanąć na polach Pana Brzyszcza, które znajdują się w środku lasu. Był w terenie po stronie czeskiej i widział skutki postawienia elektrowni wiatrowych. Poinformował on także, że tak duże zainteresowanie inwestorów postawieniem wiatraków w naszej gminie wynika z dobrego usytuowania naszej gminy. Radny również jest za zapoznaniem się ze zdaniem mieszkańców.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że nie powinno być obaw, że inwestor opuści teren naszej gminy po zmniejszeniu wnioskowanej liczby wiatraków, które chciałby wybudować.
 
Wójt odpowiedział, że w przypadku tej inwestycji zawierana jest umowa pomiędzy zamawiającym, czyli Gminą Sulików a firmą „Fornax”. Trudno jest powiedzieć czy w przypadku odmowy uchwalenia zmian w planie, firma będzie rościła sobie prawo do odszkodowania. Jeżeli mapa zawiera sam zakres inwestycji jest ona bardzo szczegółowa, ponieważ określone są w niej obręby gdzie mogą stanąć elektrownie wiatrowe.
Firma zawiera umowy z rolnikami na własną odpowiedzialność, bez udziału gminy. O wszystkie te zmiany wnioskuje Firma "Fornax". W kwestii dróg dojazdowych do miejsc gdzie będą stały elektrownie wiatrowe, z pewnością nie zostaną one zniszczone ponieważ drogi są niezbędne aby można było dowieźć części elektrowni, z których najdłuższe mają po 30 m długości. 
Jeżeli wniosek radego Starzyńskiego zostanie podjęty, wówczas nastąpi postępowanie zgodnie z uchwałą Rady Gminy w sprawie zasad przeprowadzania konsultacji społecznych.
 
Radny Robert Starzyński odpowiedział, że w jego zamiarze było doprowadzenie do realizacji tej uchwały. Radny powiedział, że jego każdy wniosek zawsze jest torpedowany przez Wójta, dzisiejszy wniosek poparła spora część radnych. Radny powiedział, że zastanawiają go intencje, które kierują Wójtem i zapytał czy zakres, który obejmuje proponowany projekt zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obejmuje również jego pola.
 
Wójt odpowiedział, że na zakresie przedstawionym na chwilę obecną, znajduje się jego jedna działka, ale nie jest możliwe określenie gdzie staną elektrownie wiatrowe. Wójt odpowiedział, że nie jest ani za ani przeciw uchwaleniu tej uchwały, jest to decyzja Rady Gminy. Wójt nie jest stroną zainteresowaną, nie ma podpisanej żadnej umowy, co można sprawdzić w każdej chwili, zarzut radnego Starzyńskiego może by rozumiany jako pomówienie.
 
Radny odpowiedział, że nie jest to pomówienie, ale pytanie na podstawie ustawy o samorządzie gdzie mowa jest o interesie prawnym, zwrócił się z prośbą do radnych, aby jeśli mają interes własny w tej sprawie, nie brali udziału w głosowaniu.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy, stwierdził że o tym czy radny posiada interes prawny decyduje sam radny.
 
Radny Tadeusz Polowy dla jasności sprawy złożył wniosek oficjalny, aby wykazać listę rolników, z którymi Firma zawarła umowy i na których polach będą stały elektrownie wiatrowe.
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że wniosek złożony przez radnego Polowego jest nie zgodny z prawem i wykracza poza zapisy ustawy o ochronie danych osobowych.
 
Wniosek Radnego Starzyńskiego, aby przesunąć glosowanie nad tą uchwałą i przeprowadzić konsultacje społeczne z mieszkańcami naszej gminy, na temat powstania elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Sulików.
 
Wniosek został podjęty jednogłośnie.
 
7. W sprawie zmian budżecie gminy Sulików na 2008 rok.
    Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
    Zastępca Wójta przedstawił oferty, jakie wpłynęły w związku z przetargiem na remont
    Zabytku „Ostry Narożnik” :
    -Firma Strykowski, przedstawiła ofertę cenowa w wysokości 522 561, 59 zł.
    -Firma Janex z Kamiennej Góry, przedstawiła ofertę cenową w wysokości 549 822, 68 zł.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że uchwała ta nie powinna być dzisiaj poddana pod głosowanie, ponieważ nie zawiera treści formalnej, jaką jest uzasadnienie, co wynikło z pośpiechu lub niedopatrzenia. Uchwała ta zdaniem radnego nie powinna być podejmowana ze względu na brak dokładnego zapoznania się z jej treścią przez radnych. Radny powiedział, że jeżeli uchwała ta zostanie oddana pod głosowanie na dzisiejszej sesji podejmie starania, aby została unieważniona.
 
Wójt powiedział, że wydatki zawarte w tej uchwale są związane z wyposażeniem hali sportowej. Firma jest na etapie robót wykończeniowych i jest to najwłaściwszy czas na wyposażenie części hali. Wyprzedzenie to wynika z potrzeby ogłoszenia i rozstrzygnięcia przetargu na wyposażenie hali sportowej, ponieważ już w marcu zostanie położona nawierzchnia podłogowa.
Potrzeby finansowe na remont zabytku wyniknęły ze zbyt wysokich kwot, które padły podczas przetargu. Wójt poinformował radnego, że nie ma możliwości prawnych zaskarżenia tej uchwały, byłoby to niezgodne z prawem. Obowiązuje termin dofinansowania tej inwestycji.
 
Robert Starzyński powiedział, że Wójt potwierdził, niewłaściwe przygotowanie tej uchwały swoją wypowiedzią, a angażowanie jego osoby do niewłaściwego przygotowania jest niewłaściwe.
 
Radny Stanisław Cap, powiedział, że w przypadku budowy hali sportowej radni muszą iść na pewne ustępstwa, bo jest to jednak temat wyjątkowy, częstokroć zmiany w wydatkowaniu środków finansowych powstają w ostatniej chwili, co również należy brać pod uwagę.
Radny jest zdania, że uchwała ta powinna zostać podjęta na dzisiejszej sesji.
 
Radny Franciszek Fleszar, powiedział, że dyskusję na temat podjęcia tej uchwały są zbędne, popiera zdanie radnego Capa w tej sprawie, bo wcześniej wspominane zostało, ze mogą nastąpić sytuację podobne do dzisiejszej. Należy mieć jednak na uwadze, aby takie sytuacje nie miały miejsca zbyt często.
 
Radny Tadeusz Polowy, powiedział, że niejednokrotnie uchwały finansowe były przekazywane radnym w ostatniej chwili, radny wspomniał dosyć często, że taki postępowanie jest niewłaściwe.
 
Na pytanie radnej Haliny Bogdanowicz dotyczące wysokości środków na zakup śmieciarki, odpowiedziała Skarbnik Gminy.
 
Uchwała podjęta została przy jednym głosie przeciwnym i dwóch głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 7
Zapytania radnych:
Radny Marian Kurek;
-odnośnie odpowiedzi Dyrektora GOKu na wniosek sołtys Wadzickiej na temat ocieplenia i wstawienia drzwi do świetlicy w Skrzydlicach powiedział, że koszty przedstawione przez niego są zawyżone i potrzeby świetlicy mogą zostać zrealizowane poprzez znacznie mniejsze koszty. 
-zgłosił potrzebę dowozu ziemi na plac zabaw w Skrzydlicach.
 
Radna Halina Bogdanowicz prosiła w związku z informacją na temat częstych napadów na starszych ludzi w miejscowościach Miedziana i Bierna, aby został zaproszony na następna sesję Komendant Powiatowy Policji w celu poinformowania o tych zajściach.
 
Radny Stanisław Cap:
-zapytał działkę znajdującej się w Studniskach Górnych naprzeciwko świetlicy, ponieważ zgodnie z prośbami młodzieży miało powstać tam boisko do siatkówki, do którego zostały już zakupione przez Radę Sołecką piłki i siatka, ale nie ma postępu w tej sprawie.
-zapytał Dyrektora GOK-u gdzie znajdują się obecnie naczynia ze świetlicy w Studniskach, naczynia te wykorzystywane były przy uroczystościach np. urodzinowych organizowanych w świetlicy,
-zapytał czy jest możliwe uzyskanie przez niego dokumentacji na prace prowadzone na potoku Studzianka, dotyczące zastawki. Radny chce zapoznać się z zakresem prac na potoku i z rozliczeniem tej sprawy.
 
Radna Weronika Ziółkowska zgłosiła problem gałęzi drzew wiszących nad drogą powiatową na odcinku od sklepu do świetlicy, które utrudniają przejazd autobusu.
 
 
 
 
Radny Robert Starzyński:
-powiedział, że spotkał się z krytyką na temat braku informacji o przeprowadzanych przetargach na tablicach ogłoszeń. Radny prosił, aby wszelkie informację na temat przetargów były szeroko rozpowszechnione na wszystkich tablicach ogłoszeń w każdym sołectwie.
-zgłosił problem walącego się mostku na przedłużeniu ulicy Jasnej koło posesji Pana Bociana. Powinien on zostać zabezpieczony, przed zawaleniem się.
 
Radny Wioletta Rynkiewicz:
-zwróciła się z prośba o interwencje i zdyscyplinowanie obywatela Niemiec zajmującego posesję we Wrociszowie Dolnym, wąska droga obok tej posesji jest niebezpieczna, ponieważ z budynku tego często spadają dachówki, drogą ta jest uczęszczana przez dzieci szkolne,
-zapytała o stosowanie przez Spółkę ŁHK zróżnicowanych stawek opłat za wywóz śmieci oraz o brak informacji na temat obsługę przez tę spółkę Spółdzielni Mieszkaniowej w Zgorzelcu.
 
Radny Grzegorz Konarski:
-pytał o postęp prac przy moście na Podgórze,
-zgłosił problem odchodów na chodnikach w Sulikowie, które powinny być usuwane przez właścicieli tych psów,
-zgłosił zły stan poboczy przy drogach w Sulikowie, które są pełne ziemi i piasku, co w przypadku ulewnych deszczów spowoduje zalewanie posad rolników.
 
Radny Piotr Jankowski:
-powiedział o potrzebie poinformowania mieszkańca Biernej Pana Ziemowicza o odbiorze prac po remoncie koryta rzeki Czerwona woda. Jest on właścicielem posesji gdzie składowane były odpady powstałe w trakcie remontu koryta rzeki.
-zgłosił problem dziur w drodze koło Pana Pilarczyka w Miedzianej,
-zgłosił problem lisów, powodujących straty mieszkańców posesji koło budynku byłej Mleczarni w Radzimowie Górnym.
 
Radny Tadeusz Polowy:
-zapytał, kiedy zostanie uporządkowany plac strażacki przy spalonej remizie strażackiej,
-pytał, kiedy zostanie odbudowana spalona remiza strażacka w Radzimowie Górnym.
 
Ad. 8
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka:
-w odniesieniu do odpowiedzi na jej wniosek do Dyrektora GOK-u, mówiła, że drzwi w świetlicy w Skrzydlicach są niezbędne,
-o trudnościach spowodowanych zaniedbaniem psa przez właściciel nadużywających alkoholu, pozostawionego samemu sobie, zakłócającego spokój mieszkańców.
-ponowiła prośbę o zatrudnienie świetlicowej.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki mówił o potrzebie naprawy dziur w drodze na Wilkę.
 
Sołtys Andrzej Polowy:
-monitował w sprawie barierek przy drodze w Radzimowie Górnym.
-prosił, aby na zebraniach wiejskich, gdy zostanie okazany projekt kanalizacji zostały przygotowane wstępne koszty za podłączenie do sieci kanalizacyjnej.
-mówił, że gospodarką na cmentarzach komunalnych komisję powinny zająć się wiosna, wówczas widać najwyraźniej wszelkie zaniedbania. Jesień to czas, gdy cmentarze są porządkowane przed Świętem Zmarłych. Mówił o złym stanie ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym.
 
 
Ad. 9
Odpowiedzi na zapytania radnych:
W sprawie zapytania radnego Kurka dotyczącego świetlicy w Skrzydlicach Wójt zapozna się bliżej z ta sprawą, ponieważ dopiero w dniu sesji otrzymał odpowiedź Dyrektora GOKu.
W sprawie ziemi na plac zabaw zostanie ona dostarczona, jeżeli będzie tak możliwość.
 
Sprawa okradania mieszkańców Miedzianej i Biernej powinna zostać wyjaśniona przez Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu.
 
W sprawie działki w Studniskach Górnych Wójt odpowiedział, że działania w tej sprawie zostały podjęte, wniosek do Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa został złożony jednak na jego rezultaty, czyli na przekazanie nieruchomości od Skarbu Państwa czeka się bardzo długo. Nie jest winą Urzędu Gminy, ponieważ jego rola kończy się na złożeniu wniosku.
W sprawie zastawki na cieku wodnym Wójt odpowiedział, że nie jest czynnikiem sprawczym w tej kwestii, zadanie to wychodzi poza kompetencję Urzędu Gminy.
Zastępca Wójta powiedział, ze na 17 marca ustalone jest spotkanie gdzie radny zostanie zaproszony, wraz z sołtysem Studnisk Górnych. Na spotkaniu tym będzie również obecny przedstawiciel Regionalnego Zarządu Melioracji, organ kontrolny z RZGW z Jeleniej Góry oraz właściciele zalewanej posesji.
 
Sprawa gałęzi wiszących nad drogą w Mikułowej zostanie sprawdzona i przekazane zostanie odpowiednie pismo do Starostwa Powiatowego.
 
W sprawie wywieszania na tablicach ogłoszeń informacji na temat przetargów Wójt odpowiedział, ze takie informację wywieszane są na tablicy ogłoszeń w danym sołectwie, na tablicy w Urzędzie Gminy oraz znajdują się na stronie internetowej zgodnie z procedurą.
W sprawie zniszczonego mostku Wójt odpowiedział, że nie jest jego zdaniem celowe remontowanie mostku, po którym przejedzie jeden pojazd dziennie.
 
W sprawie nieruchomości we Wrociszowie Dolnym Wójt odpowiedział, że gmina nie ma możliwości zdyscyplinowania jej właściciela. Sprawa od kilku lat zajmuje się Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Sprawa została zgłoszona wcześniej, jednak gmina nie może być strona w takim postępowaniu.
W sprawie działalności ŁHK zostanie wystosowane pismo w tej sprawie z prośba o wyjaśnienie tej sprawy.
 
Sprawa mostu na Podgórze jest ciągle w toku.
W sprawie zanieczyszczeń zostanie wystosowane pismo do mieszkańców o konieczności przestrzegania zasad czystości i porządku. Właściciele psów zobowiązaniu są po nich sprzątać.
 
W sprawie składowaniu ziemi, temat poruszony zostanie podczas odbioru prac, kontakt z Panem Zimowiczem zostanie wówczas nawiązany.
Sprawa drogi w Miedzianej zostanie zgłoszona do Starostwa Powiatowego.
W sprawie uprzątnięcia placu strażackiego wykonawca remontu koryta rzeki Czerwona Woda zobowiązał się doprowadzić plac do pierwotnego stanu oraz jednocześnie do usunięcia zgliszczy spalonej remizy.
 
W sprawie psa poinformowane zostanie schronisko dla zwierząt.
 
Remont drogi na Wilke jest ciągle na uwadze Wójta.
 
Sprawa barierek przy drodze powiatowej była przekazywana do Starostwa Powiatowego, jednak z negatywna odpowiedzią.
W sprawie cmentarzy Wójt odpowiedział, ze ogrodzenie na cmentarzu komunalnym w Sulikowie jest w jeszcze gorszym stanie.
 
Ad. 10
W sprawach różnych:
-Przewodniczący Rady Gminy poinformował o terminie sesji wyznaczonym na 26 marca 2008 roku,
-Komisja Budżetu i Finansów odbędzie się 17 marca, pozostałe terminy posiedzeń komisji zostaną jeszcze ustalone.
 
Wójt zwrócił się prośba do przewodniczących komisji o wcześniejsze i bardziej szczegółowe określanie informacji na posiedzenia komisji, celem dokładniejszego ich przygotowania.
 
Wójt zwrócił się z prośba do radnych, aby w swoich działaniach kierowali się przede wszystkim chęcią współpracy, ponieważ obecny stan rzeczy jest ogromnym utrudnieniem w podejmowaniu kolejnych działań i inwestycji. Wójt porównał obecną sytuację, jaka ma miejsce pośród radnych do fragmentu Księgi Wyjścia, gdzie Naród Wybrany szemra przeciwko Mojżeszowi, podkreślając, że nie porównuje się do Mojżesza i nie jest to wizja mesjanistyczna. W swojej wypowiedzi Wójt prosił, aby wszelkie słowa krytyki padały na sesji, aby wszystkie problemy były wówczas rozwiązywane. Następnie Wójt przytoczył słowa artykułu z pisma komitetu wyborczego Stowarzyszenie dla Gminy Sulików, gdzie mowa jest o energicznym i sprawnym działaniu, poruszone są osiągnięcia Gminy i cele do zrealizowania. Pod tymi słowami podpisał się radny Robert Starzyński.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że od czasu, kiedy powstał ten artykuł, wszelkie działania ustały. Radny powiedział, że Wójt szuka przyczyn pogorszenia się współpracy tylko ze strony radnych a nie ze swojej. Działania prowadzone przez Wójta są niedostępne dla radnych, jak na przykład rada budowy hali sportowej. Radny Stwierdził, że Wójt nie udziela pełnych informacji radnym, albo tylko tych, które są wygodne
 
Radny Tadeusz Polowy powiedział, że Wójtowi tylko wydaje się, że radni są tymi, którzy szemrają za jego plecami, ponieważ twierdzi, że jego słowa były skierowane przede wszystkim do niego i do radnego Starzyńskiego.
 
Radny Robert Starzyński zapytał, czy tylko przez przypadek, posesja jego i radnego Tadeusza Polowego jest wykluczona z obszaru, na którym budowa kanalizacji będzie dofinansowana z Funduszu Spójności.
 
Wójt apelował do radnego Starzyńskiego o opamiętanie się: „niech ta nienawiść cię nie zżera, zeżre cię chłopie razem z portkami, opamiętaj się! Ja ciebie człowieku podziwiam jak ty w niedziele do kościółka idziesz, czy ty masz gdzieś jeszcze troszeczkę sumienia!?”. Domysły radnego, jako że nie przez przypadek jego posesja nie została ujęta w Funduszu Spójności Wójt określił jako niewłaściwe i niedorzeczne.
 
Radny Stanisław Cap poinformował o ofercie szkolenia dla członków Komisji Rewizyjnej. Radny powiedział również o tym, że było mu przykro, kiedy podczas przedstawienia i dyskusji nad planem pracy Komisji Rewizyjnej, Wójt był zajęty dyskusją z zaproszonymi gośćmi, a następnie przedstawiał swoje zastrzeżenia do tego planu.
Radny powiedział, również, że temat gospodarki odpadami na wysypisku śmieci był spowodowany zgłoszeniem niegospodarności na tym wysypisku ze wskazaniem miejsc tej niegospodarności. Odnośnie kontroli kompleksowej budowy środowiskowej hali sportowej, radny powiedział, że otrzymał upoważnienia do przeprowadzenia tejże kontroli i nieścisłości te mogą być spowodowane niewłaściwymi zapisami w protokole.
 
Wójt powiedział, że protokół z sesji zatwierdzony przez Radę Gminy jest dokumentem obowiązującym. Jeżeli wynikły takie nieścisłości należy odsłuchać zapis dźwiękowy z sesji. Wójt powiedział, że chciał wykazać odmienny zakres kontroli, jaka została przeprowadzona a tą, której zakres został ustalony na sesji. Zapisy zawarte w planie pracy Komisji Rewizyjnej powinny być jasne i czytelne dla wszystkich radnych, skoro został zgłoszony problem niegospodarności na wysypisku Rada Gminy powinna znać pełny zakres kontroli.
 
Radny Stanisław Cap zapytał jak można bardziej sprecyzować zakres kontroli niż tak jak ujęte jest to w planie pracy Komisji Rewizyjnej. Radny powtórzył, że wpłynął konkretny wniosek o niegospodarności na wysypisku i zapytał czy sprawa ta powinna zostać już teraz nagłośniona. Radny powiedział, że można nie uwzględnić tego wniosku i uznać go za niezasadny a następnie wystąpić z wnioskiem o zawieszeniu medalu na piersi Pana Wójta. 
 
Wójt prosił radnego Capa, aby takie złośliwości zostawił dla siebie.
 
Radny powiedział, że bardziej złośliwym człowiekiem i takim, który zawsze potrafi „spaść na cztery łapy” jest tylko Wójt. Radny powiedział, że od dawna zaznaczał, że protokoły z sesji nie są właściwe, ale to nie on będzie zajmował się ich pisaniem i korygowaniem. Radny powtórzył, że otrzymał polecenie przeprowadzenia kontroli kompleksowej w sprawie budowy hali sportowej. Następnie radny mówił, że przeprowadzenie kontroli było utrudnione, ponieważ pomimo szczegółowego określenia, jakie dokumenty są potrzebne na kolejne posiedzenia, dopiero w ich trakcie pracownicy rozpoczynali przeszukiwanie dokumentacji. Nie pozwoliło to na otrzymanie w pełni rzeczowych i konkretnych informacji.
 
Radny Piotr Jankowski powiedział, że Komisja Rewizyjna miała zająć się tylko opóźnieniami na budowie hali i należy ponownie odsłuchać nagranie z sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że został zgłoszony wniosek o zbadanie opóźnień na budowie hali, ale w ciągu jednego posiedzenia nie było możliwe zrealizowanie tego tematu, dlatego Komisja Rewizyjna zajęła się tą sprawą na trzech posiedzeniach, co oznacza, że musiała to być kontrola kompleksowa.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XVI sesję Rady Gminy Sulików.                                                                                 (godz. 2035)

Ilość odwiedzin: 6654
Skrócony opis: z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 27 lutego 2008 roku o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-04-28 11:02:17
Data udostępnienia informacji: 2008-04-28 11:02:17
Data ostatniej aktualizacji: 2008-04-28 11:05:42

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner