logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 17
z sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 26 marca 2008 r. o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk – Przewodniczący Rady Gminy.
 
Przewodniczący Rady Gminy powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólna liczbę 15 radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.
                                                         (zał. nr 1, 2, 3)
W sesji uczestniczyli między innymi:
-Jana Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
-mł. asp. Jan Matwiejczyk – Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie.
Przewodniczący poinformował o wprowadzeniu do porządku obrad dwóch projektów uchwał; -w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Bierna,
-w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący oświadczył, że na dzisiejszej sesji zostanie przedstawiona informacja na temat włamań na terenie gminy Sulików przez Kierownika Posterunku Policji w Zawidowie oraz poinformował o obecności na sesji Prezesa Firmy Fornax, który za zgodą Rady Gminy chciałby zabrać głos przed rozpatrzeniem projektu uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących zlokalizowania na terenie gminy elektrowni wiatrowych. .
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
  5. Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariatu.
  6. Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
b)      w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
c)      w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących zlokalizowania na terenie gminy elektrowni wiatrowych.
d)     w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików.
e)      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
  1. Zapytania radnych.
  2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
  3. Odpowiedzi na zapytania.
  4. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie przedstawił informację na temat włamań do mieszkań osób starszych na terenie gminy Sulików. W gminie Sulików miały miejsce trzy takie przypadki. Sprawcy działają zawsze w podobny sposób - włamują się do mieszkań osób starszych, mieszkających w posesjach w oddalonych od dróg.
Kierownik apelował, aby informować policję lub inne służby np. o obcych samochodach często pojawiających się w okolicy. Podkreślił, że mogą to być anonimowe informacje.
 
Radny Marian Kurek zapytał czy policja w Zawidowie posiada radar oraz mówił o potrzebie zwiększenia liczby patroli policji we Wrociszowie i Skrzydlicach.
 
Radny Tomasz Podanowski zwrócił uwagę na potrzebę ustawienia zakazu parkowania w okolicach Banku Spółdzielczego w Sulikowie, ponieważ samochody stające tam w godzinach szczytu utrudniają przejazd.
 
Sołtys Jan Kolbuch mówił o dziurze w drodze powiatowej w Studniskach Górnych, która stwarza poważne zagrożenie dla użytkowników tej drogi oraz prosił o częstsze patrole policji zwłaszcza w porze nocnej.
 
Kierownik Policji powiedział, że w sprawie uszkodzonej drogi zostanie wystosowane pismo do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu. Ponadto zapewnił, że na terenie gminy częściej odbywają się tzw. służby bez munduru.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki mówił o potrzebie współpracy policji z sołtysami.
 
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 
Protokół z poprzedniej sesji przyjęty został jednogłośnie.
 
 
Ad. 2
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
 
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów, które odbyło się w dniu 17 marca 2008 roku zaznaczając, że protokół z tego posiedzenia przedstawiony zostanie na najbliższej sesji.
 
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju gminy i Ochrony Środowiska, które odbyło się 20 marca 2008 roku.                                           (patrz protokół).
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenie Komisji Społecznej, które odbyło się 19 marca 2008 roku.                                                                                (patrz protokół).
 
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy przyjęta została jednogłośnie.
 
 
Ad. 3
Wójt Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
                                                                                                                                       (zał. nr 4)
 
Radny Robert Starzyński pytał: 1) jakie są koszty organizacji mety wyścigu kolarskiego „Karkonosze Tour” z budżetu gminy, 2) jakie kwoty zostały podane w ogłoszonym przetargu na wyposażenie zabytku "Ostry Narożnik",
3) mówił, że radni powinni posiadać informację na temat zmian w statucie Gminnego Ośrodka Kultury, 4) zapytał, na czym będzie polegał apel Wójta do mieszkańców gminy o zachowaniu czystości i porządku, 5) radny pytał również czy Pani dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum wiedziała o spotkaniu na temat zasad użytkowania hali sportowej
6) na czym polegały umowy na wynajem autobusu szkolnego.
 
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
1) koszty organizacji mety wyścigu Karkonosze Tour zostały podane w budżecie gminy,
2) informacja na temat kwot podanych w przetargu zostanie przedstawiona po przerwie przez Zastępcę Wójta, 3) statut Gminnego Ośrodka Kultury istnieje jeszcze jako projekt, który jest na bieżąco konsultowany z radcą prawnym.
4) apel do mieszkańców gminy o zachowanie czystości i porządku będzie polegał na przypomnieniu o obowiązkach, które określa stosowna uchwała,
5) Dyrektor ZSPiG była obecna na spotkaniu, które dotyczyło spraw związanych z wyposażeniem hali oraz z jej zagospodarowaniem.
6) umowy na wynajem autobusu szkolnego są zawierane z dyrektorami szkół na podstawie zarządzenia Wójta określającego stawki opłaty za 1 km.
 
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że radni woleliby wiedzieć więcej na temat statutu Gminnego Ośrodka Kultury na etapie jego projektowania. Radny słyszał, że to GOK będzie zarządzał halą sportową po jej wybudowaniu.
 
Wójt odpowiedział, że zmiany w statucie nie mają nic wspólnego z halą sportową i jej wykorzystaniem. Planowane jest wykorzystanie hali sportowej także po zajęciach szkolnych.
 
Radny Grzegorz Konarski zapytał, na czym będzie polegała modernizacja stadionu w Sulikowie.
 
Wójt odpowiedział, że modernizacja stadionu w Sulikowie stanowi jeden z zapisów planu kadencyjnego. Spotkanie miało na celu przybliżenie bieżących potrzeb. Potrzebna jest ocena specjalisty w zakresie modernizacji obiektów sportowych, który oceniłby możliwości wykorzystania tego stadionu. Z pewnością konieczne jest wypracowanie koncepcji modernizacji tego obiektu.
Wójt omówił również możliwości, jakie daje projekt "Boisko w mojej gminie”, w ramach którego planowana jest budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Biernej.
 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie miedzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.
 
 
Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.                                                                                                           (zał. nr 5)
 
Radny Robert Starzyński zapytał, co było powodem zmiany godziny rozpoczęcia sesji z 14 00 na 10 00.
 
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że zmiana ta nastąpiła na wniosek Wójta. W ostatnim czasie sesje trwają bardzo długo, przez co wszyscy są zmęczeni. Dzięki temu, że sesja rozpoczyna się o 10 00 w każdej chwili pracownicy Urzędu Gminy mogą dostarczyć potrzebne materiały i informacje. Dla większości radnych ta godzina jest odpowiednia.
Ponadto godziny pracy pracownika na stanowisku obsługi Rady Gminy w lutym przekroczyły dozwolony limit nadgodzin, zmiana godziny rozpoczęcia sesji ma służyć zapobiegnięciu takim sytuacjom w przyszłości.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że nikt nie zapytał radnych o zdanie, co nie było właściwe. Ponadto żaden z radnych nie wnosił wcześniej potrzeby zmiany godziny odbywania sesji. Godzina 14 00 była kompromisem, który odpowiadał wszystkim. Godzina 1000 nie odpowiada wszystkim radnym. Pracownik ds. obsługi Rady Gminy podpisując umowę wiedział o nienormowanym czasie pracy ponadto otrzymuje za to stosowne wynagrodzenie. Radny mówił również, że godzina rozpoczęcia sesji utrudni pracę dyrektorom szkół, sołtysi również pracują zawodowo i dla nich również stanowi ona utrudnienie.
Radny zapytał także jak wygląda wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Gminy, podczas gdy jest on obecny na sesji.
 
Przewodniczący Rady Gminy odpowiedział, że do sprawy godziny sesji powróci w sprawach różnych.
 
Sprawozdanie z działalności Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym przyjęte zostało jednogłośnie.
 
 
Ad. 5
Sprawozdanie z realizacji Uchwały Nr III/18/06 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2007 roku przyjęte zostało jednogłośnie.
                                                                                                (zał. nr 6)
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
 
1) W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.     
    Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
    Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                      (zał. nr 7)
 
2) W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
    Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
    Radny Robert Starzyński zapytał, kiedy dzierżawca został poinformowany o wymówieniu umowy dzierżawy oraz jaka była jego reakcja. Radny pytał także gdzie będzie znajdował się skład węglowy po sprzedaniu tej nieruchomości oraz czy sprzedaż tej działki jest rzeczywiście opłacalna.
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy nie było innej możliwości podziału budynku znajdującego się na tej nieruchomości.
 
Radny Grzegorz Konarski zapytał, dlaczego waga znajdująca się na tej nieruchomości nie została zaznaczona na mapie.
 
Wójt odpowiedział, że stan budynku znajdującego się na tej nieruchomości stale się pogarsza. Konserwator zabytków nie wyraził zgody na inny podział tejże nieruchomości, działania w tej sprawie były podejmowane kilkakrotnie. Istnieje zainteresowanie zakupem tej działki. Jeden z dzierżawców otrzymał informację o wymówieniu umowy 27 grudnia 2007 roku z terminem wymówienia do 30 czerwca 2008 roku. Drugi dzierżawca został o tym poinformowany 6 marca 2007 roku. Waga zostanie uwzględniona podczas sprzedaży jako budowla.
Dotychczasowi dzierżawcy nie informowali Wójta o swoim stanowisku odnośnie wypowiedzenia im umowy dzierżawy.
 
 
Uchwała podjęta została przy 4 głosach wstrzymujących się i 11 głosach za.
                                                                                                                                       (zał. nr 8)
 
3) W sprawie przeprowadzenia konsultacji na terenie gminy Sulików.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o udzielenie głosu Prezesowi Firmy Fornax Panu Bogdanowi Charkiewiczowi.
Wniosek został przyjęty przy jednym głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się.
 
Prezes Firmy Fornax mówił o konsekwencjach podjęcia uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji w sprawie zlokalizowania elektrowni wiatrowych na terenie gminy Sulików. Podjęcie dwóch uchwał w sprawie zmian w miejscowych panach zagospodarowania w obrębach Studnisk i Małej Wsi Dolnej spowodowało rozpoczęcie odpowiedniej procedury tj. pozyskiwanie uzgodnień i decyzji środowiskowych. Podpisane zostały również umowy z rolnikami. Pan Charkiewicz mówi również, że podjęcie tej uchwały będzie dla gminy pewnego rodzaju zagrożeniem, ponieważ nie można przewidzieć, jaka będzie decyzja mieszkańców gminy.
 
Wywiązała się dłuższa dyskusja pomiędzy Wójtem, radnymi, Prezesem Firmy Fornax oraz przewodniczącymi rad sołeckich na temat negatywnych i pozytywnych skutków budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy.
Poruszone zostały kwestie awarii elektrowni wiatrowych, do których nawiązał radny Tadeusz Polowy. Omówiono również sprawę konsultacji społecznych i ich przebieg.
Radny Polowy pytał o liczbę umów zawartych na terenie Radzimowa i Biernej. Prezes Firmy Fornax odpowiedział, że na tym terenie zawarte są 22 umowy.
Radni i przewodniczący rad sołeckich wyrażali swoje wątpliwości, obawy i nadzieje związane z tym przedsięwzięciem i jego realizacją.
 
Uchwała wraz z wnioskiem komisji Budżetu i Finansów o zmianę terminu konsultacji społecznych na dzień 1 czerwca w godzinach od 800 do 1900 została podjęta 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się i 1 głosie przeciwnym.
                                                                                                                                       (zał. nr 9)
 
5) W sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży budynków lokali mieszkalnych
    stanowiących własność Gminy Sulików.                                                                
    Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
    Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                                  (zał. nr 10)
 
6) W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
     Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Odnośnie wyposażenia zabytku "Ostry Narożnik" Wójt powiedział, że ze względu na to, że jest on wpisany do rejestru zabytków każda rzecz poddawana jest ocenie i weryfikacji przez Urząd Kontroli Zabytków, który trzyma pieczę nad konserwacją i remontem. Konserwator polecił dokonanie zmian w elementach wyposażenia, które muszą zostać przyjęte w związku z tym wartość tego zadania zwiększyła się. Zostały złożone trzy oferty z czego najniższa z nich przekraczała wartość podaną w przetargu. 
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że wcześniej Wójt mówił o ogłoszeniu przetargu na wyposażenie zabytku, teraz dowiaduje się, że są już trzy oferty, które dodatkowo przekraczają kwoty ogłoszone w przetargu. Radny zapytał, dlaczego nie skorzystano z możliwości, jaką ustawa o zamówieniach publicznych, tzn. unieważniono tego przetargu.
Radny zapytał również, jakie są kwoty całościowe związane z wyposażeniem i z renowacją zabytku. Kolejne pytanie radnego dotyczyło kwoty 2 tyś. zł przeznaczonych na aktualizację mapy oraz jaki jest plan działań związanych z modernizacją świetlicy wiejskiej, jaki jest plan działań z tym związany a także jakie kwoty zostaną na ten cel przekazane z budżetu a jeśli nie z budżetu gminy to z jakich źródeł zostaną one pozyskane.
 
Wójt odpowiedział, że kwoty podane zostały w budżecie gminy i nie będzie ich ponownie przytaczał. Przetarg mógłby zostać unieważniony, ale nigdy nie można mieć pewności, że kwoty w następnym przetargu nie będą jeszcze wyższe. Wójt powtórzył również, że musiały nastąpić korekty określone przez konserwatora zabytków i planowana wartość inwestycji została nieznacznie przekroczona. Unieważnienie przetargu spowodowałoby przekroczenie terminu, którym gmina jest związana z Wojewodą o dofinansowanie tego zadania.
Odnośnie świetlicy w Studniskach Wójt odpowiedział, że inwestycja ta jest zapisana w planie kadencyjnym, zadanie to jest przygotowywane do realizacji ze środków zewnętrznych, którymi najprawdopodobniej będą Regionalny Program Operacyjny lub Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Zadanie to prawdopodobnie zostanie zgłoszone do tych programów jesienią. Szereg zadań zawartych w planie kadencyjnym jest w trakcie przygotowania.
 
Radny Robert Starzyński zapytał, jaki jest przewidywany koszt inwestycji w Studniskach.
 
Zastępca Wójta powiedział, że o kosztach inwestycji będzie można powiedzieć więcej podczas składania wniosku o dofinansowanie.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz powiedziała, że nastąpiła zmiana wysokości budowy hali oraz zapytała czego ta zmiana dotyczy.  
 
Zastępca wójta odpowiedział, że nie jest to podwyżka, ale wynik uściślenia wszystkich kwot poniesionych od początku prowadzenia tej inwestycji.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz zapytała, dlaczego zwiększenie nie zostało zawarte w uchwale podejmowanej w dniu 11 lipca 2007.
 
Wójt odpowiedział, że w tym projekcie uchwały przedstawiona jest zbilansowana wartość inwestycji, gdzie zawarta jest np. obsługa inwestorska, koszty wyłączenia gruntów z produkcji rolnej oraz wartości nakładów na dokumentację i wszelkie opłaty skarbowe. W uchwale z dnia 11 lipca 2007 roku w sprawie zmian w budżecie ujęte zostały jedynie kwestie robót budowlanych.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła sposób, w jaki wprowadzała kwoty do budżetu, tj. wartość inwestycji na dany dzień razem z zaplanowana kwotą w budżecie, co daje łączny koszt zadania.
W trakcie przygotowywania projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie, okazało się, że należy wysłać do Warszawy dokumentację dotycząca budowy hali, która miała zawierać przyszłe koszty inwestycji. Tak ujęte koszty zostały następnie wprowadzone do projektu uchwały.
 
Radny Robert Starzyński zapytał, z czego wynikają te rozbieżności. Stwierdził, że najwyraźniej komunikacja pomiędzy Zastępcą Wójta a Skarbnikiem Gminy jest zakłócona.
 
Wójt powiedział, że nie będzie komentował tego stwierdzenia, ponieważ jest ono kompromitujące dla osoby, która je wygłosiła.
 
Uchwała podjęta została przy 3 głosach wstrzymujących się.                (zał. nr 11)
 
7) W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Bierna.
     Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
     Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                       (zał. nr 12)
 
8) Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przekazał Przewodniczącemu Rady Gminy projekt oświadczenia Rady Gminy w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Sulików. Stanowisko Komisji początkowo miało formę projektu uchwały, ale po konsultacji z radcą prawnym przybrało formę oświadczenia Rady Gminy.
Przewodniczący Rady gminy odczytał treść oświadczenia.                
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że przygotowywanie projektu uchwały w tej sprawie w ostatniej chwili i na kolanie jest nieodpowiednie i nieprzyzwoite.
 
Przewodniczący Rady Gminy powiedział, że wyprasza sobie takie zarzuty, ponieważ to Komisja Rewizyjna zajęła się przygotowywaniem tej uchwały.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że w związku z nieporozumieniem, jakie nastąpiło pomiędzy Komisją Rewizyjną a pracownikiem ds. Obsługi Organów Gminy uchwała została przygotowana dopiero przed dzisiejszą sesją. Projekt uchwały był konsultowany również podczas szkolenia dla Komisji Rewizyjnej, wówczas zawierał podobną treść. Zdaniem radcy prawnego należało uzupełnić podstawę prawną o zapisy Statutu Gminy. Radny powiedział, również, że jego zdaniem jest to pewien kompromis, który zakończy sprawę na pewnym etapie. Radny dodał także, że odpowiedzialność za tak późne przedstawienie projektu uchwały bierze na swoją odpowiedzialność.
 
Oświadczenie Rady Gminy Sulików w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy Sulików podjęte zostało przy 2 głosach wstrzymujących się przy wyłączeniu się z głosowania Przewodniczącego Rady Gminy.               (zał. nr 13)
 
 
Ad. 7
Zapytania radnych.
 
Radna Halina Bogdanowicz zgłosiła problem złego funkcjonowania Poczty w Sulikowie, a w szczególności niedostarczania poczty. Radna powołała się na własne doświadczenie w tej sprawie oraz doświadczenie swojej rodziny i mieszkańców gminy, z którymi rozmawiała.
Sprawa jest istotna ponieważ miały miejsce przypadki zaginięcia ważnych dokumentów.
 
Radny Piotr Jankowski;
1)      zgłosił potrzebę podcięcia drzew koło posesji Pana Rychtera w Biernej. Gałęzie mogą uszkodzić budynki znajdujące się na posesji Pana Rychtera.
2)      Zwrócił się z prośbą o wykonanie barierek przy rzece koło posesji Pana Jaśkiewicza w Biernej.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz korzystając z obecności Prezesa Łużyckiej Higieny Komunalnej powiedziała, że otrzymała pismo w związku z jej pytaniem na temat różnicy w stawkach pobieranych przez ŁHK w spółdzielni mieszkaniowej w Zgorzelcu. Radna stwierdziła, że słowa Prezesa ŁHK zawarte w piśmie jako, że „nawet w interesie radnej Pani Wioletty Rynkiewicz jest nie posiadanie takich wiadomości” brzmią jak groźba. Radna powiedziała, że pytania zadawane przez nią w sprawach dotyczących gospodarki odpadami, zawsze są odbierane jako pytania pracownika konkurencyjnej firmy a nie radnej.
 
 
Ad. 8
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
 
Sołtys Andrzej Kurek:
1)      pytał o remont mostu na Podgórze, 2) zgłosił problem dziur na ulicy Zgorzeleckiej przy posesji nr 37, 3) pytał czy są przewidziane remonty dróg polnych i przyznanie kamienia oraz do kiedy można składać wnioski o kamień. 4) zapytał czy byłoby możliwe przyjmowanie opłat do Łużyckiej Higieny Komunalnej w Gminnym Zakładzie Komunalnym.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka zwróciła się z prośba w imieniu mieszkańca Skrzydlic Pana Łatwińskiego w sprawie dostarczenia kamienia na drogę do jego posesji.
 
Sołtys Jan Kolbuch zapytał, kto zajmuje się renowacją tablic informacyjnych, które są w bardzo złym stanie i należałoby je odremontować
 
 
Ad. 9
Odpowiedzi na zapytania.
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
 
W sprawie nieprawidłowego funkcjonowania poczty w Sulikowie Wójt zgodził się z wypowiedzią radnej Bogdanowicz, ponieważ niejednokrotnie w Urzędzie Gminy miały miejsce przypadki z niewłaściwym dostarczaniem poczty. Zostanie wystosowane pismo w tej sprawie z prośbą o wyjaśnienie tych sytuacji.
 
Sprawa wycięcia drzew w Biernej Kolo posesji Pana Rychtera oraz wykonaniem barierek koło posesji Pana Jaśkiewicza zostanie rozpatrzona w najbliższym czasie.
 
W najbliższym czasie podpisana zostanie umowa ze Związkiem Spółek Wodnych na remont mostu na drodze do Podgórza.
      W sprawie dziur na ulicy Zgorzeleckiej oraz remontów dróg polnych Wójt odpowiedział, że zlecił lustrację wszystkich dróg pod kątem remontu, wówczas podjęte zostaną działania w tej sprawie. 
      Sprawa punktu płatniczego w Gminnym zakładzie Komunalnym była poruszana już niejednokrotnie, Wójt odniesie się do tej sprawy wraz z prezesem Łużyckiej Higieny Komunalnej.
 
      W sprawie kamienia na drogę do posesji Pana Łatwińskiego w Skrzydlicach decyzja zapadnie po zlustrowaniu stanu dróg i potrzeb nawiezienia kamienia na drogi.
 
W sprawie tablic ogłoszeniowych Wójt odpowiedział, że Pani Sekretarz z pewnością podejmie działania w tej sprawie. Wiosną zorganizowany zostanie przegląd stanu tablic informacyjnych.
 
 
Ad. 9
W sprawach różnych:
1) Przewodniczący Rady Gminy przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych przez radnych do końca kwietnia.
2)      W związku z dyskusją w sprawie zmiany godziny rozpoczęcia sesji Przewodniczący skierował wniosek o przeprowadzenie głosowania w sprawie powrócenia rozpoczynania sesji o godzinie 1400.
      Wniosek został odrzucony przy 4 głosach za, 9 głosach przeciwnych i 2 głosach  
       wstrzymujących się.
 
(Radny Stanisław Cap nie był obecny podczas głosowania)
3)      Przewodniczący poinformował o skardze na zachowanie Wójta Gminy Sulików podczas sesji 28 lutego 2008 radnych Roberta Starzyńskiego, Wioletty Rynkiewicz i Tadeusza Polowego.
4)       
Przewodniczący odczytał treść wniesionej skargi oraz zwrócił się do rady gminy z wnioskiem o zbadanie tej sprawy przez Komisje Rewizyjną.
Wniosek został odrzucony przy 8 glosach wstrzymujących się i 4 glosach przeciwnych. Radni Robert Starzyński, Wioletta Rynkiewicz i Tadeusz Polowy nie brali udziału w głosowaniu.
 
5)      Przewodniczący Rady Gminy poinformował o terminie najbliższej sesji, która odbędzie się 30 kwietnia 2008 r. o godz. 1000 oraz podał planowane terminy komisji:
-posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbędzie się w dni 21 kwietnia 2008 r.
 o godz. 1600,
-posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2008 r., godzina posiedzenia zostanie ustalona przez Przewodniczącego Komisji.
-Komisja Społeczna odbędzie dwa posiedzenia w dniach 17 kwietnia 2008 r. w związku ze Strategia rozwoju oświaty oraz w dniu 24 kwietnia 2008 r. o godz. 1200.
 
6)      Pani Anna Marczyk (Główna Księgowa Gminnego Zakładu Komunalnego) poinformowała w związku z jej obecnością na sesji związanej z pełnieniem funkcji sołtysa, że w dniu dzisiejszym jest na urlopie wypoczynkowym a Przewodniczący Rady Gminy jest obecnie na urlopie bezpłatnym.
 
7)      Sołtys Sołectwa Miedziana poinformował o zebraniu wiejskim, które odbędzie się 2 kwietnia 2008 roku o godz. 1700.
 
 
8)      Radna Wioletta Rynkiewicz zgłosiła, że pomimo terminu umowy na wywóz odpadów obowiązującym do końca marca br. jednemu z mieszkańców gminy odebrano wcześniej pojemnik na odpady.
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XVIII sesję Rady Gminy Sulików.                                                      (godz. 1435)
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 7239
Skrócony opis: Protokół nr 17 z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 26 marca 2008 r. o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-14 09:07:46
Data udostępnienia informacji: 2008-05-14 09:07:46
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-14 09:16:33

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner