logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 18
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 kwietnia 2008 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk - Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.                       (zał. 1, 2, 3)
 
W sesji uczestniczył m.in. Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików:
 
Przewodniczący przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
1. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
2. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok oraz sprawa absolutorium dla
    Wójta Gminy Sulików.
6. Podjęcie uchwał:
    a) w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu zakładu budżetowego.
    b) w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
    c) o uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty 
        za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
        przysługującego osobom fizycznym.
    d) w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmian w uchwale.
    e) w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Bierna.
    f) w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików.
    g) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
    h) w sprawie rozpatrzenia skargi radnych Wioletty Rynkiewicz, Roberta
         Starzyńskiego i Tadeusza Polowego na działalność Wójta Gminy Sulików.
7. Zapytania radnych.
8. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
9. Odpowiedzi na zapytania.
10. Sprawy różne. Komunikaty. 
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Radna Wioletta Rynkiewicz zgłosiła następujące uwagi do protokołu:
-w protokole powinno zostać przytoczone stwierdzenia Wójta, że radna poruszając kwestie działalności ŁHK działa w interesie zakładu konkurencyjnego, w którym pracuje,
-według radnej na sesji nie padło stwierdzenie, że radni wyrazili zgodę na zmianę godziny sesji.
                                  (Radny Robert Starzyński przybył na sesję, godz. 10 10, w sesji uczestniczy 15 radych.)
 
Protokół z poprzedniej sesji uwzględniający uwagi radnej Rynkiewicz przyjęty został jednogłośnie.
 
Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy z okazji dnia strażaka wręczył list gratulacyjny Komendantowi Ochotniczej Straży Pożarnej – Janowi Kolbuchowi.
Wójt podziękował strażakom za pełnioną służbę, poświęcenie i zaangażowanie w działalność społeczną.
 
 
Ad. 2
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
 
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21 kwietnia 2008 roku.                                                                              (patrz protokół)
 
 
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 22 kwietnia 2008 roku.                                         (patrz protokół)
 
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 24 kwietnia 2008 roku.
                                                                                                              (patrz protokół)
 
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy przyjęta została jednogłośnie.
 
Radny Stanisław Cap omówił posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniach:
- 4.02, 12.02.,25.02., na temat kontroli kompleksowej przygotowania i realizacji inwestycji pn. „Budowa środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkoły Podstawowej i gimnazjum w Sulikowie”
- 19 marca z kontroli problemowej w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sulikowie.
 
Radny Stanisław Cap powiedział, że w przypadku tych ostatnich protokołów kierownicy jednostek kontrolowanych odmówili potwierdzenia przyjęcia do wiadomości treści tychże protokołów. Radny wyraził obawy, że radni nigdy nie poznają treści protokołu z kontroli budowy Środowiskowej Hali Sportowej, w związku z tym, aby nie naruszyć żadnego z przepisów radny przedłożył wniosek, aby to Rada Gminy zdecydowała czy protokoły mają zostać odczytane na dzisiejszej sesji.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, ze kierownik jednostki kontrolowanej swoim podpisem stwierdza fakt zapoznania się z treścią protokołu, a nie jego akceptację. W związku z tym, że wpłynęły uwagi odnośnie protokołów z kontroli, oznacza to, że zapoznali się oni z jego treścią, dziwi go fakt, że nie zostały one podpisane. Wniesione uwagi do protokołu będą stanowić do niego załącznik.
 
Radny Stanisław Cap powiedział, ze zgodnie z zapisami statutu, protokół może zostać przedstawiony Radzie Gminy po uzgodnieniu jego treści i podpisaniu przez kierownika jednostki kontrolowanej mimo to, radny uważa, że Rada Gminy powinna zapoznać się z zapisami protokołów z posiedzeń Komisji Rewizyjnej.
 
Wójt wyraził zdziwienie faktem, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej nie chce zapoznać radnych z pismami skierowanymi przez niego oraz Kierownika GZK. Wójt powiedział również, że nie wszyscy członkowie podpisali protokół, co nie zostało wyjaśnione. Zwrócił się z prośba, aby kwestia ta została wyjaśniona publicznie.
 
Przewodniczący Rady Gminy zaproponował, aby członkowie komisji przeanalizowali pisma, które wpłynęły od kierowników jednostek i dopiero później przedstawili Radzie swoje stanowisko w sprawie przyjęcia bądź odrzucenia uwag kierowników jednostek
 
Radny Stanisław Cap powiedział, że otrzymał pismo od Wójta tuż przed sesją i nie było możliwe dokonanie jakichkolwiek ustaleń z członkami komisji.
Radny ponownie zawnioskował do Rady o podjęcie decyzji w sprawie odczytania protokołów z komisji.
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o odczytanie protokołów z kontroli Komisji Rewizyjnej na dzisiejszej sesji.
 
Wniosek został przyjęty przy 8 głosach za i 7 głosach wstrzymujących się.
 
Radny Stanisław Cap odczytał protokół z kontroli kompleksowej przygotowania i realizacji inwestycji pn. „Budowa środowiskowej hali sportowej przy Zespole Szkoły Podstawowej i gimnazjum w Sulikowie” oraz pismo od Wójta Gminy Sulików, w którym podany został powód, dlaczego nie odniósł się on się do treści protokołu. (zał. 4, 5)
Radny powiedział, że w sytuacji, gdy protokoły pokontrolne były korzystne zostawały podpisywane od razu, obecna sytuacja zdaniem radnego miała doprowadzić do nieodczytania protokołu na sesji. Radny przedstawił również swoje zdanie na temat uchybień, jakie zawiera statut Gminy Sulików.
 
Wójt powiedział, że sposób, w jaki przekazano mu protokół z kontroli budowy Środowiskowej Hali Sportowej jest bulwersujący. Pismo przewodnie nie zawiera daty sporządzenia oraz numeru. Ponadto protokół z kontroli nie posiada daty sporządzenia i podpisania przez członków Komisji Rewizyjnej, co uniemożliwia wypełnienie zapisów statutu, który mówi o podpisaniu protokołu do trzech dni po jego otrzymaniu.
Wójt przytoczył treść pisma przewodniego, która wskazywała, że kontrolę przeprowadzono w 2005 roku. Pismo to jest sprzeczne z treścią protokołu.
Wójt mówił również o tym, że nie zostało mu umożliwione wniesienie jakichkolwiek uwag i wyjaśnień do treści protokołu. Zdaniem Wójta, poważne obawy wzbudza fakt, że nie wiadomo, kto sporządził protokół z tej kontroli, a ponadto, że został sporządzony poza Urzędem Gminy.
Zwrócił również uwagę, że najistotniejszym dokumentem podczas kontroli procesu budowlanego jest dziennik budowy, z którym członkowie komisji się nie zapoznali.
Dziennik budowy zawiera najważniejsze informację, które nie zostały zawarte w protokole.
Wójt powiedział, także, że w każdym dokumencie, w którym wskazuje się na uchybienia należy wykazać podstawę prawną, gdzie zostało złamane prawo. Według Wójta protokół ten jest jedynie jego zalążkiem, który powinien zostać dopracowany.
 
Radny Stanisław Cap odpowiedział, że Komisja Rewizyjna spisała swoje zastrzeżenia na bazie dokumentów dostarczonych i przedstawionych na posiedzeniach. Nie wszystkie dokumenty zostały przedstawione Komisji, pomimo żądań. Pracownicy Urzędu obecni na posiedzeniach komisji nie byli chętni do współpracy z komisją, często członkowie Komisji sami wertowali dokumentację w poszukiwaniu informacji, o które prosili.
 
Wójt odpowiedział, że w piśmie zawiadamiającym o kontroli, zwrócono się o dostarczenie dokumentacji nie konkretyzując jakiej. Dokumentacja budowy hali mieści się w kilkunastu segregatorach. Na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej obecni byli Zastępca Wójta oraz Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska. Dostarczyli oni pełna dokumentację i byli w pełni dyspozycyjni, mówienie o uniemożliwieniu i braku współpracy jest zdaniem Wójta zwykłym pomówieniem.
 
Radny Stanisław Cap powiedział, że nie miał na myśli uniemożliwienia współpracy, lecz jej utrudnianiu, ponieważ pomimo pisma określającego zagadnienia i potrzebną dokumentację członkowie Komisji stracili mnóstwo czasu na szukanie dokumentów. Radny zapytał, dlaczego skoro wszystko jest w jak najlepszym porządku, to z budową hali jest nadal źle, a jej koszty ciągle wzrastają.
 
Radny Robert Starzyński zgodził się ze zdaniem Wójta, że ze spostrzeżeń zawartych w protokole należy wyciągnąć konsekwencje. Zdaniem radnego argumenty Wójta takie jak brak daty na piśmie, czy protokole, są błahe. Wójt miał czas na to, aby wnieść uwagi do treści protokołu. W kwestii powstawania protokołu poza Urzędem Gminy radny powiedział, że będąc na miejscu pracownika obsługi organów gminy nie dziwi się, że nie chciał się on podjąć sporządzenia tego protokołu, ponieważ, żądania Wójta odnośnie jego treści z pewnością utrudniłyby pracę na jego treścią zgodnie z ustaleniami Komisji Rewizyjnej.
 
Radny Piotr Jankowski zwrócił uwagę na to, że tematem kontroli miało być wyjaśnienie przyczyn opóźnienia w budowie, z protokołu wynika jednak, że komisja zajęła się głównie formą przetargu. Komisja nie uwzględniła również warunków zewnętrznych zarówno podczas podjęcia inwestycji, jak i sytuacji panującej wówczas na rynku. W protokole nie uwzględniono również obecnych warunków zewnętrznych tj. wzrostu cen oraz braku pracowników. Radny stwierdził, ze protokół powinna sformułować Komisja Rewizyjna a sporządzić pracownik biura Rady Gminy.
 
Radny Tadeusz Polowy powiedział, że nie zgadza się ze zdaniem radnego Jankowskiego, w przeciwieństwie do niego nie obchodzi go to, ze wzrosły ceny materiałów oraz, że firma nie ma pracowników, budowa powinna być już dawno zakończona.
 
Radny Stanisław Cap powiedział, ze jego zdaniem Firma MAXI STAR KONSTRUKTOR nie powinna wygrać przetargu, już na samym początku firma ta nie była wiarygodna, co jest zawarte w protokole. Już na początku, podczas przetargu, kiedy wpłynął protest na wybór Firmy MAXI STAR KONSTRUKTOR należało uwzględnić i wziąć pod uwagę liczne zastrzeżenia odnośnie tej firmy. Komisja pracowała na podstawie udostępnionych dokumentów, jeżeli cokolwiek zostało pominięte, to tylko, dlatego, że pracownicy Urzędu nie współpracowali z komisją. Odnośnie podpisu osoby protokołującej pod protokołem z kontroli radny stwierdził, że statut nie zawiera zapisów na ten temat. To członkowie komisji pracowali nad protokołem.
 
Wójt powiedział, że gdyby firma składająca protest podczas przetargu była pewna swoich racji złożyłaby odwołanie do Urzędu Zamówień Publicznych. Nie posiadali oni jednak wystarczająco mocnych argumentów przeciwko firmie MAXI STAR KONSTRUKTOR.
Odnośnie protokołu z kontroli Wójt posiedział, że poprzez brak daty podpisania protokołu przez członków komisji nie mógł dopełnić zapisów statutu. Zgodnie ze statutem, w terminie do trzech dni od daty podpisania protokołu otrzymują go: Przewodniczący Rady Gminy, Przewodniczący komisji Rewizyjnej i kierownik podmiotu kontrolowanego. Wójt zapytał, kiedy protokół został sporządzony oraz kiedy został przekazany Przewodniczącemu Rady Gminy. Stwierdził również, że Komisja, która badała zgodność z prawem sama to prawo złamała, ponieważ uniemożliwiła dopełnienia zapisów statutu. Wójt ponownie zapytał, dlaczego Komisja nie zapoznawała się podczas kontroli z dziennikiem budowy.
 
Zastępca Wójta powiedział, ze nie doszłoby do tej sytuacji, gdyby został dotrzymany § 101 statutu gminy tzn. gdyby kierownik jednostki kontrolowanej miał możliwość wniesienia zastrzeżeń do treści protokołu. Zdaniem Zastępcy Wójta powinno zostać odczytane stanowisko Wójta na temat treści protokołu. Zastrzeżenia zawarte w protokole nie maja żadnych podstaw prawnych. Odnośnie przebiegu posiedzeń komisji Zastępca Wójta powiedział, że odbyły się trzy spotkania, na które dostarczona została pełna dokumentacja dotycząca budowy hali. Ilość tych dokumentów uniemożliwiała zapamiętanie gdzie jest dokument, o który komisja poprosi. Stwierdzenie, że pracownicy będący na posiedzeniach komisji utrudniali ich przebieg jest krzywdzące.
 
Radny Stanisław Cap odparł, że rzeczywiście ilość dokumentacji była bardzo duża, jednak nie wyklucza to faktu nieprzygotowania Zastępcy Wójta i Naczelnika Wydziału Rozwoju gminy i Ochrony Środowiska do posiedzenia, ponieważ wystosowane zostało pismo z prośba o przygotowanie konkretnych dokumentów. Pomimo tego komisja straciła mnóstwo czasu na doszukiwanie się właściwych dokumentów. Radny powiedział, że nie mógł przekazać protokołu Przewodniczącemu Rady, ponieważ nie został on podpisany przez kierownika jednostki.
 
Zastępca Wójta powiedział, że gdyby zgodnie z § 101 Statutu protokół został złożony wraz z prośba o przedstawienie ewentualnych zastrzeżeń wszystko byłoby wyjaśnione, a na dzisiejszej sesji mogłyby toczyć się dyskusje na temat przepisów.
 
Radny Franciszek Fleszar przypomniał o odrzuconej propozycji Komisji Społecznej, aby wspólnie z Komisją Rewizyjną dokonać oględzin opóźnień na budowie hali. Zdaniem radnego Komisja Rewizyjna nie powinna zostać sama z problemem budowy hali, ponadto radny uważa, że protokół z kontroli nie jest wnioskiem do prokuratury, jest on wnioskiem dla wszystkich na przyszłość, aby nie popełniać tych samych błędów. Radny zapytał także radnej Reginy Solskiej, która nie podpisała protokołu z kontroli budowy hali, co było powodem tej decyzji i czy zdaniem radnej jest to protokół nieprawdziwy.
 
Radna Regina Solska odpowiedziała, że protokół jest jednostronny i zawiera jedynie krytykę.
 
Radny Franciszek Fleszar powiedział, że jednostronność protokołu nie jest jednoznaczna z tym, że protokół jest nieprawdziwy. Radny był bardzo zdziwiony wynikiem głosowania nad wnioskiem o odczytanie protokołu, duża liczba głosów wstrzymujących się oznacza, że najpierw Rada chciała tej kontroli a obecnie wydaje się ona zbędna. Zdaniem radnego treść protokołu zawiera wyjaśnienia na temat opóźnień budowy i odzwierciedla to, co ma miejsce na tej budowie.
 
Przewodniczący Rady Gminy wyjaśnił, dlaczego wnioskował, aby sprawą hali nie zajmowały się dwie komisje. Zdaniem Przewodniczącego Komisja Rewizyjna była odpowiednia do przeprowadzenia tej kontroli, im mniej osób zajmujących się tą sprawą tym organizacja pracy jest lepsza. Ponadto w obecnej Komisji Rewizyjnej zasiadają trzy osoby z poprzedniego składu Komisji, która działała bardzo dobrze, co utwierdzało go w przekonaniu, że kontrola przebiegnie prawidłowo. Według Przewodniczącego odczytanie protokołu na dzisiejszej sesji uniemożliwiło poznanie zdania i argumentów Wójta, dlatego też między innymi wstrzymał się od głosowania. 
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że prowadzona dyskusja buduje atmosferę wskazującą na to, ze to Komisja Rewizyjna nie dopełniła swoich obowiązków i popełniła błędy.
Odnośnie dziennika budowy radny odparł, że jest to dokument wykonawcy, który nie znajduje się w Urzędzie Gminy i nie jest dostępny Komisji Rewizyjnej.
W kwestii właściwego wyboru firmy i kosztów inwestycji radny powiedział, że w tym samym czasie zrealizowano budowę podobnego obiektu w Pieńsku. Została ona już dawno ukończona i jest obecnie użytkowana. Dzieci w Sulikowie kolejny rok nie mogą korzystać z hali, co niesie za sobą skutki takie jak np. brak osiągnięć na zawodach sportowych.
 
Wójt odpowiedział, że Komisja Rewizyjna powinna rozpocząć kontrolę właśnie od dzienników budowy, ponieważ zawierają one całą historię budowy. Budowa w Pieńsku to jedynie budynek, bez boisk zewnętrznych, jej wartość wraz z wyposażeniem to prawie 9 mln zł. Odnośnie wypowiedzi radnego na temat dzieci Wójt odpowiedział, że gdyby nie jego starania i pozyskane 5,5 mln zł. w miejscu budowy nadal byłoby jedynie stare asfaltowe boisko.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że będąc na miejscu Wójta wstydziłby się odbierać nagrodę za inicjatywę i zaangażowanie w budowę kompleksu dydaktyczno sportowego w czerwcu ubiegłego roku i poczekał do zakończenia budowy hali. Skoro odbiera się nagrody powinno też ponieść się odpowiedzialność za to, że ta budowa nie jest nadal ukończona.
 
Radna Halina Bogdanowicz powiedziała, że gdyby można było przewidzieć jak będzie pracować Firma MAXI STAR KONSTRUKTOR z pewnością nie zostałaby wybrana. Głosując za kontrolą Komisji Rewizyjnej na budowie hali radna spodziewała się, że spowoduje ona ponaglenie tej firmy, że przyśpieszy ich działanie, a nie wywoła tak zażartą dyskusję i krytykę.
 
Radny Stanisław Cap nawiązując do wypowiedzi radnej Bogdanowicz powiedział, że Komisja Rewizyjna nie może badać zasadności lub niezasadności tej firmy, nie jest to w zakresie pracy Komisji. Radny powiedział również, że Komisja tą kontrolą i odczytaniem z niej protokołu wskazała uchybienia przy realizacji tej inwestycji, których można było uniknąć a dalsze decyzje pozostawia Radzie Gminy. Radny podziękował za głosowanie za odczytaniem protokołu z kontroli, ponieważ sprawa to mogła przedłużać się w nieskończoność. Dodał, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby Wójt wniósł swoje uwagi do protokołu na następnej sesji.
 
Zastępca Wójta powiedział, że protokół z kontroli jest jedynie jego zarysem, ponieważ zgodnie ze par. 101 ust. 3 protokół powinien zawierać zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej, wówczas jest on kompletnym dokumentem. Zdanie i zastrzeżenia Wójta powinny znaleźć się w protokole, dopiero wówczas mógłby zostać przedstawiony publicznie, obecnie jest to jedynie stanowisko i krytyka Komisji Rewizyjnej.
 
Przewodniczący Rady zapytał radnego Stanisława Capa o to czy ma poddać pod głosowanie protokół z kontroli.
 
Radny Stanisław Cap odpowiedział, że tę decyzję pozostawią Przewodniczącemu. Zdaniem radnego Wójt miał wystarczająco dużo czasu, aby wprowadzić swoje zastrzeżenia do protokołu.
 
Wójt ponownie odczytał, treść pisma przewodniego, w którym Przewodniczący zwraca się z prośbą o potwierdzenie podpisem zapoznania się z jego treścią. Wójt stwierdził, że protokół ze wszystkimi zarzutami i uwagami został odczytany, ale bez odniesienia się do jego treści przez kierownika jednostki kontrolowanej. Cel, aby ukazać wszelkie nieprawidłowości i „przekręty” został osiągnięty bez możliwości wypowiedzenia się drugiej strony.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że Komisja Rewizyjna dochowała terminu, o jakim mówi statut, Wójt miał możliwość wypowiedzenia się na temat treści protokołu.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił wniosek o przegłosowanie przyjęcia protokołu z kontroli kompleksowej budowy Środowiskowej Hali Sportowej przez Radę Gminy.
 
Radny Franciszek Fleszar powiedział, że ta dyskusja ukazała brak szacunku jednego organu Gminy do drugiego. Zdaniem radnego sprawie przyjęcia protokołu należy pozostawić jeszcze miesiąc.
 
Zdaniem radnego Piotra Jankowskiego odczytanie protokołu na dzisiejszej sesji było błędem, należało zwrócić się do Wójta o opinię i wówczas odczytać treść protokołu. Radny uważa, że przedstawienie treści protokołu na dzisiejszej sesji było zrobione ze względu na to, że jest to sesja absolutoryjna.
 
Radny Tomasz Podanowski powiedział, że termin odczytania protokołu wydłużał się ze względu na jego obszerność, Wójt miał znaczne mniej czasu na zapoznanie się z jego treścią, dlatego jego zdaniem przyjęcie protokołu powinno nastąpić za miesiąc wraz z opinią Wójta. Na dzisiejszej sesji Rada poznała zdanie tylko jednej strony, jaką jest komisja Rewizyjna, Wójt powinien mieć prawo do wypowiedzenia się w tej sprawie.
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek o przesunięcie głosowania w sprawie przyjęcia protokołu przez Radę Gminy na następną sesje licząc na przedstawienie argumentów i zdania Wójta.
 
Wniosek został przyjęty 11 głosami przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
 
Radny Stanisław Cap powiedział, że w przypadku protokołu z kontroli problemowej w Gminnym Zakładzie Komunalnym wystąpiła podobna sytuacja, Kierownik Zakładu również nie podpisał protokołu. Sporządził on jednak oświadczenie dlaczego odmówił jego podpisania. Radny sformułował wniosek o odczytanie protokołu wraz z oświadczeniem Kierownika GZK.
 
Przewodniczący Rady Gminy poddał wniosek pod glosowanie.
 
Wniosek został przyjęty przy czterech glosach wstrzymujących się.
 
Radny Stanisław Cap odczytał protokół z kontroli problemowej w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sulikowie oraz oświadczenie Kierownika GZK wyjaśniającego dlaczego nie podpisał on protokołu. (zał. 6, 7)
 
Wywiązała się dłuższa dyskusja pomiędzy radnymi, Wójtem i kierownikiem GZK na temat funkcjonowania składowiska odpadów w Sulikowie oraz kosztów jego zamknięcia i rekultywacji.
 
Protokół z kontroli problemowej w Gminnym Zakładzie Komunalnym przyjęty został 7 głosami przy 6 głosach wstrzymujących się
 
 
Ad. 3
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.                    (zał. 8)
 
Radny Robert Starzyński zadał następujące pytania:
1)      jakie argumenty przemawiały za podpisaniem aneksu nr 8 do umowy z Firmą MAXI STAR KONSTRUKTOR na budowę Środowiskowej Hali Sportowej, jaki jest termin zakończenia tej budowy oraz jakie inne szczegóły wiążą się podpisaniem tego aneksu.
2)      Dlaczego podpisana została umowa z Firma BGL Fundusze Unijne na przeprowadzenia rozliczenia projektu pn. „Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik”, skoro rozliczenie znaczne większej inwestycji jaka jest budowa hali sportowej było możliwe przez pracowników Urzędu Gminy.
3)      Czego dotyczy umowa z Firmą SISCO IT Group POLSKA Sp. z o. o. z Wrocławia na prowadzenie usługi Biuletynu Informacji Publicznej.
 
Radny wyraził również uznanie dla decyzji zlecenia wykonania opinii części technologicznej projektu budowlano – wykonawczego oczyszczalni ścieków w Sulikowie, o którą wnioskował.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał, jaka kwota zawarta jest w umowie na rozbiórkę i wywiezienie gruzu z budynku spalonej remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzimowie.
Radny odczytał również pismo na temat wniosku o dobudowę remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Radzimowie oraz odpowiedzi Wójta, że zostanie on potraktowany jako wniosek do budżetu na 2007 rok po jego doprecyzowaniu – podaniu nr działki pod budowę remizy.
Radny Polowy zapytał także, kto udzielił pełnomocnictwa Prezesowi Firmy Fornax do poruszania się po terenie ujęcia wody na terenie gminy bez przedstawicieli Gminnego Zakładu Komunalnego i Urzędu Gminy.
 
Wójt odpowiedział następująco na zadane pytania:
-Odnośnie Prezesa Firmy Fornax Wójt nie udzielał żadnego pełnomocnictwa.
-Wartość umowy na wywóz i rozbiórkę budynku spalonej remizy wynosi 6 tyś zł netto. Rozbiórka dokonana została na wniosek mieszkańców Radzimowa, ponieważ pozostałości po spalonej remizie zagrażały bezpieczeństwu osób przebywających w jej pobliżu.
-W sprawie pisma, które odczytał radny Polowy, Wójt odpowiedział, że wniosek o odbudowanie budynku remizy nie został sprecyzowany i zgłoszony do projektu budżetu. Zadania tego nie ujęto również w planie kadencyjnym uchwalanym przez Radę Gminy.  
-Aneks nr 8 do umowy z Firmą MAXI STAR KONSTRUKTOR przedłuża czas jej trwania do 20 maja, co jest spowodowane kilkoma okolicznościami, które wynikają ze zmiany zakresu.
-Odnośnie umowy z Firmą BGL Fundusze Unijne Wójt odpowiedział, że rozliczenie budowy hali jest w zakresie inwestora. Urząd Gminy nie posiada aż takich zasobów pracowniczych i nie byłby w stanie rozliczyć projektu pn. „Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego „Ostry Narożnik”. Wójt dodatkowo poinformował, ze po zakończeniu budowy hali będzie ona kontrolowana przez Urząd Wojewódzki.
-Na temat umowy z Firma SISCO Zastępca Wójta odpowiedział, że zawiera opłatę abonamentową za udostępnienie oprogramowania oraz udostępnienie przestrzeni dyskowej czyli serwera. Wójt uzupełniając odpowiedź powiedział, że prowadzenie i obsługa Biuletynu Informacji Publicznej należy do obowiązków pracowników Urzędu Gminy.
 
Radny Robert Starzyński zapytał, jakie są powody przesunięcia terminu zakończenia budowy hali sportowej oraz czy w związku z kolejnym aneksem wzrastają koszty tej inwestycji.
Rady wyraził obawy odnośnie zakończenia budowy w ciągu 2 tygodni, które pozostały ze względu na znaczący zakres robót, jaki pozostał.
 
Wójt odpowiedział, że nie jest w stanie odpowiedzieć na pytanie o powody przesunięcia terminu i poda je na piśmie. Aneks nr 8 jest aneksem terminowym a nie zwiększającym koszty inwestycji. Odnośnie obaw radnego o dochowanie terminu zakończenia budowy Wójt odpowiedział, ze wykonawca jest świadomy sytuacji, w jakiej się znajduje. Nie można określić kwestii dochowania terminu bez szczegółowej ekspertyzy.
 
Radny Robert Starzyński zapytał jak wygląda kwestia naliczania kar dla wykonawcy za niedotrzymanie grudniowego terminu, które miały wynieść 610 tyś zł.
 
Wójt odpowiedział, że zgodnie z zapisem umowy z wykonawcą, jeżeli ma miejsce podpisania aneksu terminowego nie ma naliczania kar. W kwestii kar sporządzana jest analiza prawna przez Instytut Zarządzania i Samorządności. Kary, które były naliczone przy poprzednim aneksie na dzień dzisiejszy są praktycznie wyegzekwowane w 100%. Problem stanowią również wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego, które określają, że naliczone kary pozyskane za nieterminowe wykonanie przez wykonawców są nadzwyczajnym dochodem w związku z tym dofinansowanie środków unijnych zmniejsza się o ich wartość. Wójt prowadzi rozmowy i rozważa możliwości jak rozwikłać problem egzekwowania kar.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że kara naliczona jest kara naliczoną, i środki z nich pozyskane powinny trafić do budżetu. Ciągłe zmiany w budżecie wynikające ze wzrostu wartości budowy są nowymi kosztami, które ponosi gmina.
 
Wójt powtórzył, z czym wiąże się z naliczeniem kar dla wykonawcy i jakie niesie za sobą konsekwencje. Nie podjęto jeszcze ostatecznej decyzji w tej sprawie.
 
Radny Robert Starzyński zaproponował, aby do chwili podjęcia uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta, została przygotowania i przedstawiona informacja jak wzrastały koszty budowy hali do obecnej kwoty.
Radny zapytał również, dlaczego w sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2007 w punkcie na temat budowy hali sportowej występuje kwota 8 825 000 tyś zł skoro podjęta została jedna uchwała dotycząca zmian w budżecie w sprawie hali.
 
Wójt odpowiedział, że przy omawianiu sprawozdania z wykonania budżetu wraz z Panią Skarbnik oraz Zastępcą Wójta postara wyjaśnić się wątpliwości w tej sprawie.
 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.
 
 
Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.                                                                                     (zał. 9)
 
Sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym przyjęte zostało jednogłośnie.
 
 
Ad. 5
Przewodniczący przedstawił harmonogram realizacji tematu rozpatrzenia sprawozdania wykonania budżetu gminy za 2007 rok:
  1. Wystąpienie Wójta gminy.
  2.  Przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej.
  3. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.
  4. Głosowanie w sprawie absolutorium dla Wójta.
Wójt w swojej wypowiedzi omówił rok 2007 pod względem prowadzonych inwestycji i podjętych działań. Wójt zwrócił także uwagę na zwiększone dochody własne gminy, co daje pozytywny pogląd na dalsza działalność i nowe możliwości. W wyniku pracy nad budżetem w 2007 roku wynikła nadwyżka budżetowa w kwocie 1 360 788 zł, która częściowo spowodowana jest opóźnieniami na budowie hali sportowej, ale świadczy również o tym, że środki te były prawidłowo zarządzane, co skutkuje możliwością wprowadzenia ich na dzisiejszej sesji do budżetu gminy nie tylko na zabezpieczenie budowy hali ale także na inne działania. W roku 2007 spłacono 4 raty pożyczek przez co został zmniejszony ogólny deficyt budżetu. Obecnie ogólny wskaźnik zadłużenia wynosi 37, 24%.
Gmina Sulików znajduje się w ścisłej czołówce, jeżeli chodzi o pozyskiwanie dochodów, wydatkowania środków na inwestycje w układzie procentowym na Dolnym Śląsku. Pod względem zakładu budżetowego Gmina Sulików znajduje się na trzecim miejscu wśród 167 gmin wiejskich na Dolnym Śląsku.
Wójt mówił również o miesięczniku na temat rachunkowości budżetowej, w którym jako wzorowy sposób sporządzenia rocznego sprawozdania rachunku zysków i strat przedstawione zostało sprawozdanie Gminy Sulików. Oznacza to, że w Gminie Sulików tworzy się dokumenty będące wzorem dla całej Polski. Świadczą o tym również pozytywne zapisy protokołu pokontrolnego Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Wójt podziękował Radzie Gminy za okazane zaufanie w ciągu roku, za zrozumienie, że podczas prowadzenia inwestycji nie zawsze wszystko idzie w kierunku takim, jakiego byśmy chcieli. Wójt wyraził swoją wdzięczność za wytężoną pomoc i pracę radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Gminy i jednostek budżetowych. Wójt złożył również serdeczne podziękowania swoim najbliższym pracownikom: Skarbnikowi Gminy za wkład pracy i wiedzę, z której często korzystają pracownicy innych jednostek samorządowych, Zastępcy Wójta, który niejednokrotnie musi przejmować odpowiedzialność jego obowiązków, Sekretarzowi Gminy za zaangażowanie i wytężoną pracę organizacyjna oraz pracownikowi obsługi organów Gminy za rozwój pomimo krótkiego stażu pracy i łączenie wielu obowiązków.
Wójt życzył wszystkim, aby współpraca rozwijała się nadal w dobrym kierunku.
 
Radny Stanisław Cap omówił posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 7 kwietnia, opinię na temat sprawozdania z wykonania budżetu oraz uchwałę Komisji w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za 2007 rok, podjętą 3 głosami za przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat w sprawie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za rok 2007, oraz pozytywna opinię wniosku Komisji Rewizyjnej.  
Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się z prośba o odpowiedź na pytanie radnego Roberta Starzyńskiego na temat kwoty znajdującej się w sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy odnośnie wartości budowy Środowiskowej Hali Sportowej.
 
Wójt odpowiedział, ze wartość inwestycji jest zgodna z całą procedurą. Sprawozdanie z wykonania budżetu zostało sprawdzone przez Regionalną Izbę Obrachunkową, w jej opinii nie ma żadnego stwierdzenia na temat przekroczenia uprawnień, liczby zawarte w sprawozdaniu są liczbami rzetelnymi.
 
Radny Robert Starzyński powtórzył pytanie, co składa się na kwotę 8 825 000 tyś oraz odnieść tę kwotę do kwoty zawartej podczas przetargu oraz zmian budżecie.
 
Wójt odpowiedział, że nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, jakiej żąda radny Starzyński.
 
Radny Starzyński powiedział, że to pytanie zadawał już na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, wówczas powiedziano, że odpowiedź zostanie udzielona na sesji, w związku z tym ponawia swoje pytanie.
 
Wójt ponownie odpowiedział, że w chwili obecnej nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie zadane przez radnego.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz zapytała czy kwota 610 tyś zł kar została odjęta od kwoty zawartej w sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 
Wójt odpowiedział, ze wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego zostały przekazane niedawno, natomiast jeżeli chodzi o kwoty wliczone w wartości kontraktu została zwiększona wartość przedsięwzięcia, nie ma nadzwyczajnego przychodu dodatkowego. 
 
Radny Robert Starzyński w swojej wypowiedzi odniósł się do projektu budżetu, wymieniając, że prognozowane dochody wynosiły 16 098 429 zł, a planowane wydatki 15 675 929 zł w ciągu roku dokonano szeregu zmian, zmiany te zachodziły za akceptacja radnych. W związku z tym radny stwierdził, że Wójt otrzymał naprawdę duży kredyt zaufania. Radny dokonał analizy wszystkich protokołów z sesji Rady Gminy z 2007 roku, w związku z tym przytoczył następujące „obietnice”, które w żaden sposób zdaniem radnego nie zostały spełnione:
1) w styczniu słyszymy, że wniosek na zakończenie budowy świetlicy we Wrociszowie jest gotowy,
2) realizacja modernizacji oświetlenia będzie refinansowana przez wykonawców,
3) planowane wydanie ksiązki o Sulikowie,
4) mówiono o możliwości zaciągnięcia umarzalnej pożyczki na przygotowania dokumentacji kanalizacji, nie wiadomo co z tym się stało,
5) Łużycka Higiena Komunalna pozwoliłaby nam na pełna podmiotowość tzn. na zachowanie równych udziałów,
6) w kwietniu mówiono o złym stanie samochodu służbowego, który wymaga napraw, do tej pory stary samochód nie został naprawiony ale nadal jest wykorzystywany,
7) Kolejną sprawą poruszona przez radnego była budowa chodnika w Szkole Podstawowej w Studniskach, wszelkie deklaracje odnośnie jego powierzchni zakończyły się wąską ścieżką za 50 tyś zł i opasce wokół budynku.
8) W czerwcu 2007 r. na sesji Wójt deklarował, ze zwróci się do wykonawcy świetlicy we Wrociszowie aby poprawił niektóre prace a przed nastaniem zimy inwestycja zostanie zabezpieczona.
9) Również w czerwcu padły deklarację, że Wójt zajmie się remontem mostu na drodze na Podgórze oraz, że dokumentacja oświetlenia jest już gotowa a w okresie zimowym zostanie ogłoszony przetarg.
10) We wrześniu na sesji Wójt twierdził, ze prace na budowie hali ruszyły dość mocno powinna ona zostac ukończona z niewielkim poślizgiem. Ten niewielki poślizg wynosi obecnie 9 miesięcy.
 
 
Radny Tadeusz Polowy powiedział, że z pewnością cała Rada Gminy chciałaby obdarzyć Wójta zaufaniem, ale jest to trudne kiedy z jednej strony wprowadził do projektu budżetu odbudowy spalonej remizy, a z drugiej wprowadzał wiele inych wniosków mniej oczekiwanych społecznie.
 
Wójt ustosunkował się do wypowiedzi radnego Starzyńskiego w następujący sposób:
-W kwestii budowy świetlicy wiejskiej we Wrociszowie został złożony wniosek, zakwalifikowany do dofinansowania. Odpowiedź Urzędu Wojewódzkiego jest jednoznaczna – musimy czekać na dofinansowanie.
-W sprawie ksiązki nastąpił problem, ponieważ materiał jest przygotowany, ale do wydania tej ksiązki potrzebna jest decyzja autora.
-Pożyczka na projekt kanalizacji została zaciągnięta i wydatkowana na dokumentację tej inwestycji.
-W kwestii Łużyckiej Higieny Komunalnej, proporcja udziałów tej spółce będzie zwiększona gdy zostanie zakupiony samochód śmieciarka.
Stary samochód służbowy został celowo utrzymany, ponieważ w tym roku planowane jest powołanie Straży Gminnej. Obecnie jest on wykorzystywany przez pracowników Urzędu Gminy np. do wyjazdów w teren.
-Odnośnie budowy Środowiskowej Hali Sportowej, Wójt odpowiedział, ze w skali kraju budowa ta nie jest ewenementem, wiele obiektów w Polsce jest budowana z opóźnieniami.
-Działania w kierunku modernizacji oświetlenia były jak najbardziej rzetelne. Dokumentacja jest gotowa, konieczna jest jeszcze jedna zmiana, ponieważ istnieje możliwość zastosowania urządzenia sterownicze o nowszej generacji.
-Chodnik w Szkole w Studniskach został wykonany, zakres się zmieniał, ale został zrealizowany.
 
Zastępca Wójta zgodnie z pytaniem radnego Starzyńskiego omówił zmiany, jakie zaszły w kosztach budowy hali, oraz co składa się na sumę przedstawioną w sprawozdaniu z wykonania budżetu.
 
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za 2007 rok.
 
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za 2007 rok podjęta została 11 głosami za przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. (zał. 10)
 
Wójt podziękował, za okazanie mu zaufania, które dodaje motywacji do dalszego działania i wzmożonej pracy.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał.
 
1)                 W sprawie zmiany uchwały o utworzeniu zakładu budżetowego.
Przewodniczący omówił projekt uchwały.
Sekretarz Gminy omówiła autopoprawki do projektu uchwały:
-w par. 1 pkt. 4 następuje zmiana na słowa: „łącznie 7,5 etatu”,
-w pkt. 5 dodany zostaje ust. 1,
-w par. 1 skreśla się ust. 3.
Pani Sekretarz dodała również odnośnie propozycji stworzenia tekstu jednolitego uchwały, która padła na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, że nie przygotowuje go Rada Gminy, tylko robi to w formie obwieszczenia Przewodniczący Rady Gminy po dokonaniu zmian w uchwałach.
 
Uchwała podjęta została przy 3 głosach wstrzymujących się. (zał. 11)
 
2)                 W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                          (zał. 12)
 
3)                 O uchyleniu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
            przysługującego osobom fizycznym.
            Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
            Uchwała podjęta została jednogłośnie.                           (zał. 13)
 
4)                 W sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmian w uchwale.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Sekretarz Gminy omówiła na czym polegały zmiany na przestrzeni lat w tej uchwale.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                           (zał. 14)
 
5)                 W sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Bierna.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                            (zał. 15)
 
6)                 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Skarbnik Gminy omówiła na czym polegają zmiany w budżecie na 2008 rok.
Radny Robert Starzyński zapytał, dlaczego nie zostały uwzględnione dwa wnioski rozpatrywane na posiedzeniach komisji: w sprawie organizacji imprezy sportowej w Studniskach oraz zakupu mundurów strażackich dla OSP Sulików. Radny pytał również na jaki cel zostaje zwiększony plan wydatków o 9 361,62 tyś zł na budowę hali, z czego wynika ta zmiana oraz jakich jeszcze zmian można się spodziewać w związku z tą inwestycją. Radny krytycznie odniósł się do kwoty 100 tyś zł przeznaczonej na remont budynku Urzędu Gminy podając dla porównania kwotę 4,5 tyś zł na remont dachu remizy w Starym Zawidowie oraz do wzrostu wartości inwestycji pn. „Renowacja i adaptacja budynku zabytkowego Ostry Narożnik”.
 
Odnośnie dwóch wniosków wspomnianych przez radnego Starzyńskiego Wójt odpowiedział, że nie są one wystarczająco dopracowane. W sprawie wniosku Klubu Sportowego „Błękitni Studniska” odbyło się spotkanie z jego zarządem mające na celu doprecyzowanie kosztów tej imprezy i możliwości przekazania na nią środków finansowych.
W sprawie wniosku o dofinansowanie do zakupu mundurów strażackich jest on również mało doprecyzowany, ponadto OSP Sulików posiada środki na zakup umundurowania, w przypadku gdy ich zabraknie zostanie przekazane dofinansowanie.
W kwestii remontu Urzędu Gminy jest potrzeby kompleksowy remont korytarzy, wymiana podłóg, balustrad, odnowienie schodów, co wiąże się ze znacznymi kosztami.
            Koszty remontu budynku zabytkowego „Ostry Narożnik” są ściśle związane z
            zaleceniami konserwatora zabytków, który wprowadza zmiany wiążące się ze zmianami kosztów.
 
            Zastępca Wójta na pytanie związane z kosztami budowy hali odpowiedział, że w wymienionej kwocie zawiera się część wyposażenia hali, różnica dopłaty do sztucznego boiska, murki oporowe, zagospodarowanie terenu.
 
            Radny Robert Starzyński wyraził wątpliwość odnośnie renowacji budynku „Ostry Narożnik”, ponieważ na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów mówiono, że w ramach środków przeznaczanych środków zostanie wybudowane szambo. Z jednej strony gmina idzie w kierunku kanalizacji a drugiej budowane będzie szambo.
 
            Zastępca Wójta odpowiedział, że w obecnej chwili, aby ukończyć remont zabytku musi zostać wybudowane szambo, bo bez niego bo bez niego budynek nie może funkcjonować.
 
            Radny Stanisław Cap powiedział, że w marcu wymienione zostały te same elementy do budowy hali, na które przeznaczone były środki finansowe. Obecnie przytaczane są te same argumenty, o jakich można było usłyszeć miesiąc temu.
 
            Zastępca Wójta odpowiedział, ze jest to inwestycja trwająca dwa lata i bez dogłębnej analizy dokumentacji nie jest możliwe pojęcie na czym polegają wszystkie zmiany. Zastępca dodał również, że jedna ze zmian w budżecie służyła uaktualnieniu kwoty przeznaczonej na budowę hali.
 
            Radny Franciszek Fleszar w swojej wypowiedzi podkreślił znaczenie dofinansowania zakupu terapulsu na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Zawidowie. Radny poruszył także kwestię dofinansowania dla OSP Sulików na zakup mundurów strażackich oraz dla Klubu Sportowego „Studniska Błękitni”. Przedstawił również problem awarii pieca CO w remizie OSP Studniska. Piec nie nadaję się już nawet do naprawy.
           
            Uchwała podjęta została 11 glosami za , przy 1 głosie wstrzymującym się i 3 głosach przeciwnych.                                                                       (zał. 16)
 
7)           W sprawie rozpatrzenia skargi radnych Wioletty Rynkiewicz, Roberta Starzyńskiego i
      Tadeusza Polowego na działalność Wójta Gminy Sulików.
      Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
      Uchwała podjęta została jednogłośnie. (Radni Wioletta Rynkiewicz, Robert Starzyński
      i Tadeusz Polowy nie brali udziału w głosowaniu).            (zał. 17)
       
 
 
 
Ad. 7
Zapytania radnych:
-radna Weronika Ziółkowska: zgłosiła problem barierek na moście przy świetlicy w Mikułowej, oraz źle ustawionego znaku drogowego.
-radny Marian Kurek zapytał czy prawdą jest to, że Burmistrz Zawidowa ma pozwolenie na wywóz gruzu na działki Agencji Nieruchomości Rolnej oraz czy gruz po rozebraniu budynku spalonej remizy w Radzimowie Górnym będzie wywożony na działkę w Skrzydlicach.
 
 
Ad. 8
Zapytania przewodniczących rad sołeckich:
-Sołtys Ewangelis Zaras prosił o pisemna odpowiedź, czy budowa świetlicy we Wrociszowie Górnym zostanie ukończona w bieżącym roku oraz prosił o kamień na drogę gminna we Wrociszowie koło krzyża.
-Sołtys Beata Mazur zgłosiła problem wystających gałęzi drzew na drodze od Wielichowa przez Stary Zawidów, które utrudniają przejazd samochodów podczas mijania oraz kradzież słupów od znaku drogowego „Wielichów” .
-Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki zgłosił potrzebę remontu drogi w Ksawerowie oraz prosił o pisemna informację w tej sprawie.
-Sołtys Jan Kolbuch monitował w sprawie wyrwy w drodze koło posesji Pana Kropy w Studniskach Dolnych oraz pytał, kto zajmie się remontem tablic ogłoszeniowych.
-Sołtys Tadeusz Ostapiuk zgłosił problem zniszczonych dróg przez Pana Brzyszcza w kierunku Jabłońca.
 
Ad. 9
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-w sprawie barierek na moście w Mikułowej wystosowane zostanie pismo do Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu.
-nie zostało udzielone żadne zezwolenie na wywóz ziemi dla Burmistrza Zawidowa, ponieważ nie jest to teren Gminy Sulików. Gróz z rozbiórki budynku spalonej remizy będzie wywieziony na działkę w Skrzydlicach.
-odnośnie kamienia na drogę we Wrociszowie Górnym i Ksawerowie Wójt odpowiedział, że została przeprowadzona lustracja stanu dróg gminnych pod względem ich remontów, następnie przeprowadzony zostanie przetarg na zakup kamienia.
-w sprawie odpowiedzi na piśmie w kwestii zakończenia budowy świetlicy we Wrociszowie Wójt odpowiedział, że nie będzie składał pisemnych deklaracji.
-w sprawie gałęzi na drodze w Starym Zawidowie dokonany zostanie przegląd. W kwestii kradzieży rurek z oznakowania również należy wystąpić do Starostwa o uzupełnienie.
-W sprawie wyrwy w drodze w Studniskach Wójt powiedział, że Starostwo rozpoczęło już „łatanie” dziur i należy wystąpić o szybsze jej wyremontowanie. Sprawa tablic ogłoszeniowych zostanie uzgodniona z Panią Sekretarz.
-Wójt odpowiedział, że w kwestii zniszczonych dróg poruszy tę sprawę podczas spotkania z Panem Brzyszczem.
 
 
 
 
Ad. 10
W sprawach różnych:
1) Przewodniczący Rady Gminy, poinformował, że planowany termin kolejnej sesji to 28 maja o godz. 10 00, której tematem będzie stan dróg i bezpieczeństwo na terenie gminy.
Przewodniczący podał również przybliżone terminy posiedzeń komisji stałych oraz terminy zebrań wiejskich w sprawie okazania projektu wodociągu i kanalizacji:
-6 maja o godz. 18 00 zebranie w Biernej dla mieszkańców miejscowości Bierna i Miedziana.
-7 maja o godz. 17 00 zebranie w Skrzydlicach.
-7 maja o godz. 17 30 zebranie w Starym Zawidowie dla mieszkańców Wielichów i Stary Zawidów.
-8 maja o godz. 17 00 zebranie w Radzimowie Dolnym dla mieszkańców Małej Wsi Górnej
-8 maja o godz. 17 30 zebranie w Radzimowie Dolnym dla mieszkańców Radzimowa Dolnego i Radzimowa Górnego.
2) W imieniu organizatorów Tygodnia Profilaktyki Przewodniczący Rady zaprosił radnych na    festyn rekreacyjno – sportowy w dniu 9 maja 2008 roku oraz poinformował, że w związku ze sztafetą w której udział wezmą działacze samorządowi poprosi o zgłoszenie się trzech chętnych osób do udziału w zabawie.
 
3) Radny Stanisław Cap złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jednocześnie deklarując, że w miarę potrzeb doprowadzi sprawę protokołu z kontroli budowy Środowiskowej Hali Sportowej do końca.
 
4) Przewodniczący Rady poprosił o zgłoszenie chętnych radnych do pełnienia dyżurów.
 
5) Wójt zaprosił wszystkich zgromadzonych na uroczystość 3 maja w Sulikowie na Placu Wolności o godz. 12 30 oraz przypomniał, że w dniu 2 maja obchodzone jest święto Flagi Narodowej w związku z tym apelował o wywieszenie flagi na swoich domach.
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XVIII w kadencji sesję Rady Gminy Sulików.                                           (godz. 16 45)
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Ilość odwiedzin: 6159
Skrócony opis: z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 kwietnia 2008 roku o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Remigiusz Czarnecki
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-09-26 13:12:36
Data udostępnienia informacji: 2008-09-26 13:12:36
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-26 13:30:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner