logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 20
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 25 czerwca 2008 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk - Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.                       (zał. 1, 2, 3)
 
W sesji uczestniczył Wójt Gminy – Jan Hasiuk.
 
Wójt Gminy wraz z Przewodniczącym Rady Gminy wręczył list gratulacyjny dla Pani Beaty Szczepańskiej – Dyrektora Przedszkola Publicznego w Sulikowie z okazji 60-lecia Przedszkola.
 
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że nowym sołtysem Wrociszowa Dolnego został Pan Zbigniew Rostkowski.
 
Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.      Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
3.      Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4.      Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
  1. Przyjęcie Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Sulików na lata 2008 - 2013.
6.      Podjęcie uchwał.
a)      w sprawie zmian w uchwale nr VII/50/07 Rady Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
b)      w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej na rzecz Gminy Miejskiej Zawidów,
c)      w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd,
d)      w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Sulików, Mała Wieś Górna, Radzimów, Stary Zawidów, Miedziana, Skrzydlice, Wielichów, Wrociszów Górny w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego RADZIMÓW.
e)      w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego BIERNA,
f)        w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulików,
g)      w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Bierna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne i Wielichów w Gminie Sulików,
h)      o zmianie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Sulików na 2008 rok,
i)        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
j)        o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików,
k)      w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików.
7.      Zapytania radnych.
8.      Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
9.      Odpowiedzi na zapytania.
10. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Radni nie wnieśli uwag do porządku obrad.
 
Ad. 1
Radni nie wnieśli uwag do protokołu.
Protokół z poprzedniej sesji przyjęty został jednogłośnie.
 
Ad. 2
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 18 czerwca 2008 roku.                                                                                              (patrz protokół)
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 19 czerwca 2008 roku.                                                         (patrz protokół)
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 16 czerwca 2008 roku.                                                                                                                     (patrz protokół)
Przewodniczący Rady Gminy omówił wspólne posiedzenie komisji stałych w dniu 19 czerwca 2008 roku.                                                                                              (patrz protokół)
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy została przyjęta przy jednym głosie przeciwnym.
 
Ad. 3
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.                                       (zał. 4)
Radna Halina Bogdanowicz:
-prosiła o więcej informacji na temat porozumienia w sprawie utworzenia partnerstwa lokalnego na rzecz promocji przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz innych instrumentów i usług rynku pracy w Powiecie Zgorzeleckim,
-pytała, dlaczego Wójt wstrzymał się z rozpatrywaniem dofinansowania remontu w Szkole Podstawowej w Biernej, do czasu ustanowienia trwałego zarządu jednostki,
-pytała, dlaczego podpisano porozumienie z Przedsiębiorstwem „Zieleń” skoro prace na Placu Wolności w Sulikowie już się rozpoczęły,
-zapytała, na jakie stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzony nabór.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-porozumienie zostało podpisane ze Starostwem przez wszystkie gminy w Powiecie Zgorzeleckim w związku ze współpracą z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgorzelcu, po stronie gmin nie będzie żadnych zobowiązań finansowych, samo porozumienie będzie wsparciem merytorycznym dla działań Urzędu Pracy,
-na dzisiejszej sesji zostanie przedstawiona pod głosowanie uchwała dotycząca ustanowienia trwałego zarządu jednostek pomocniczych regulująca sprawy zarządu mieniem komunalnym, wówczas będzie można powrócić do sprawy remontu szkoły,
-porozumienie do umowy z firmą „Zieleń” zostało podpisane ze względu na suszę, przez którą nie można było posadzić roślinności na Placu Wolności. Porozumienie przedłuża termin ukończenia prac.
-nabór przeprowadzono w związku z zamiarem odejścia na emeryturę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. Kierownik postanowiła jednak przedłużyć swoją pracę o kilka miesięcy.
W związku z tym postępowanie konkursowe na to stanowisko zostało unieważnione.
 
Radny Robert Starzyński:
-prosił o bardziej szczegółową informację na temat porozumienia z Przedsiębiorstwem „Zieleń”; według jakiej koncepcji prowadzone są prace na Placu Wolności i jaka jest forma płatności za prace,
-pytał, jakie kary od stycznia do chwili obecnej zostały naliczone firmie MAXI STAR KONSTRUKTOR w związku z niedotrzymaniem terminu ukończenia budowy hali sportowej, - pytał, kiedy Wójt był ostatnio na budowie hali sportowej, ponieważ chciałby usłyszeć informację na temat jego spostrzeżeń po wizycie. Rady pytał również, kiedy nastąpi ostateczny termin ukończenia budowy oraz jakie były skutki zalania wodami opadowymi korytarza i sali głównej na budowie i jak do tego doszło.
-pytał jaki jest zakres remontu chodnika przy ulicy Zgorzeleckiej, czy został on uzgodniony z zarządem dróg i co z bezpiecznym dojściem do szkoły o którym jest mowa od kilku lat.
-odnośnie wyścigu „KARKONOSZE TOUR” radny pytał, dlaczego na jego zakończenie padła deklaracja ze strony Wójta o jego ponownej realizacji w przyszłym roku, bez jakiejkolwiek konsultacji z radnymi, zwrócił uwagę na kompletny brak informacji o wyścigu, który spowodował zbyt małe zainteresowanie mieszkańców. Radny zwrócił uwagę na brak prawidłowego zabezpieczenia wyścigu, m.in. udział niepełnoletnich strażaków w kierowaniu ruchem oraz zbyt małe zainteresowanie policji.
 
Wójt udzielił następującej odpowiedzi:
-wszelkie reguły zabezpieczenia trasy wyścigu kolarskiego przez służby porządkowe, a zwłaszcza ze strony policji zostały zachowane i uzgodnione z Wojewódzkim Komendantem Policji.
Zdaniem Wójta informacja na temat przebiegu trasy wyścigu była wystarczająca, została umieszczona na tablicach informacyjnych, na stronie internetowej gminy oraz w prasie.
Etap wyścigu do Sulikowa nazwany został „królewskim” poprzez swoją trudność, co znalazło odzwierciedlenie w prasie poprzez szereg artykułów. Wypowiedź pana Włodzimierza Reznera, wieloletniego dziennikarza sportowego polskiego radia, który ocenił poziom przygotowania i organizacji wyścigu jako znakomity była uwieńczeniem tego wydarzenia.
Wójt zadeklarował gotowość zorganizowania wyścigu w przyszłym roku, ponieważ jest to doskonała forma promocji naszej gminy. Organizatorzy wyścigu wystosowali podziękowania wraz z propozycją jego ponownego zorganizowania na terenie naszej gminy. Ostateczna decyzja należy jednak do Rady Gminy.
-Odnośnie porozumienia z przedsiębiorstwem „Zieleń” Wójt odpowiedział, że została zawarta umowa na kwotę 15 tyś zł. Zakres umowy obejmował m.in.: ręczne przekopanie trawników, usunięcie starych krzewów, użyźnienie gleby nawozami, cięcie sanitarne drzew gatunku lipa, zasianie trawy i zasadzenie trzech świerków srebrzystych, odrestaurowanie starych donic wraz z nasadzeniem kwiatów, zasadzenie trawy i krzewów na skwerze przy banku. Większość tych prac została zrealizowana. W ramach umowy przedsiębiorstwo „Zieleń” ma przeprowadzić pielęgnację trawy w pierwszym roku użytkowania. W chwili obecnej nie zostały jeszcze zasadzone krzewy i podcięte konary lip, ponieważ powinno odbyć się to jesienią. W porozumieniu zawarty jest zapis, że pozostałe do wykonania prace zostaną zrealizowane do 30 września 2008 roku.
-w sprawie budowy Środowiskowej Hali Sportowej, wszelkie prace, które tam przebiegają są przeprowadzane zgodnie z dokumentacją. Wójt nie uważa się za osobę, która powinna oceniać zaawansowanie prac na budowie, ponieważ są w tym celu zatrudnione osoby tj. inspektorzy nadzoru, inżynier kontraktu. Prace przebiegają zgodnie z planem: na hali głównej montowane są drabinki, remontowana i malowana jest ostateczna warstwa podłogi, efekt jest naprawdę imponujący. W kwestii zalania głównego korytarza, woda rzeczywiście dostała się do niego, przez niewykończenie tzw. korytek odwadniających, ale to nie wyrządziło jakichkolwiek strat,
-chodnik przy ulicy Zgorzeleckiej przy wejściu do Szkoły Podstawowej w Sulikowie jest remontowany na podstawie dodatkowej umowy, która wychodzi poza podstawowy zakres kontraktu. Obecnie teren przed szkołą jest utwardzany kostką brukową. Jakiekolwiek prace związane z wykonaniem bezpiecznego dojścia do szkoły będą możliwe dopiero po ukończeniu inwestycji budowy hali sportowej. Do tej pory będą ustawione barierki, tak aby zabezpieczyć bezpośrednio wyjście dzieci na jezdnię.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz prosiła o powód odrzucenia oferty montażu internetowej instalacji nadawczo – odbiorczej na budynku Urzędu Gminy Sulików oraz o więcej informacji na temat uczestnictwa Wójta w rozprawie administracyjnej w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w sprawie składowiska odpadów komunalnych w Sulikowie.
 
Wójt odpowiedział, że budynek Urzędu Gminy jest miejscem szczególnym i nie może służyć wszelkim potrzebom. Dlatego prośba Firmy Wielobranżowej „C3” o zamontowanie anteny przekaźnikowej do internetu nie była na tyle istotna, a odpowiedz negatywna.
Odnośnie rozprawy administracyjnej Wójt odpowiedział, że do Wojewody Dolnośląskiego wpłynęło doniesienie o nieprawidłowościach na składowisku odpadów komunalnych w Sulikowie, w związku z tym w dniach 14 i 27 maja 2008 roku Pan Łukasz Hadaj inspektor Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przeprowadził kontrolę na składowisku. Zapisy protokołu z kontroli są tajne, dlatego Wójt nie jest upoważniony do przedstawiania jego ustaleń. Ustalenia zawarte w protokole nie potwierdziły się z doniesieniami, że składowisko funkcjonuje na podstawie nieważnej decyzji Wojewody Dolnośląskiego. Sprawa ta jest jednak bardziej skomplikowana, ponieważ dotyczy całej Polski. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z 2004 roku, do 30 kwietnia 2007 roku wszystkie składowiska powinny uzyskać, tzw. pozwolenie zintegrowane na swoją działalność. Większość składowisk w kraju, w tym także sulikowskie, nie spełnia podstawowych norm, na których mogłoby uzyskać takie pozwolenie. Wiązało się to również z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, na które nie byliśmy do końca gotowi, zarówno w przypadku składowisk odpadów jak i kanalizacji. Widząc ten problem Gmina Sulików złożyła wniosek do Starosty Zgorzeleckiego, który uznał się za organ niekompetentny do rozstrzygania wniosku i przekazał go do Wojewody. Wojewoda wydał decyzję o zamknięciu składowiska do końca 2009 roku.
Decyzja o przeprowadzeniu rozprawy administracyjnej wynikła z niespójności pomiędzy ważną decyzją Wojewody a dokumentacją składowiska niezgodną z przepisami o ochronie środowiska, które mówią o zamknięciu składowisk nie posiadających pozwoleń zintegrowanych w wymaganym terminie. Kierownictwo Wojewódzkiego Inspektoratu Środowiska zdecydowało o zawieszeniu postępowania do czasu wyjaśnienia jak rozwiązać ten problem formalno – prawny na szczeblu krajowym. Postępowanie zostanie wznowione najprawdopodobniej jesienią. 
 
Radna Wioletta Rynkiewicz prosiła o odpowiedź na temat kar naliczanych dla Firmy MAXI STAR KONSTRUKTOR, o które pytał radny Starzyński.
 
Wójt odpowiedział, że w chwili obecnej nie zostały naliczone kary, ponieważ nie ma ku temu żadnych podstaw.
 
Informacja Wójta z działalności międzysesyjnej została przyjęta 12 głosami, przy jednym głosie przeciwnym i dwóch głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 4
Przewodniczący przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.                     (zał. 5)
 
Przewodniczący poinformował, że do biura Rady Gminy wpłynął apel 10 sołtysów dotyczący zachowania radnych: Wioletty Rynkiewicz, Roberta Starzyńskiego, Tadeusza Polowego, wyrażający poparcie dla Wójta Gminy Jana Hasiuka oraz odczytał jego treść.
                                                                            (treść apelu w załączeniu do protokołu –zał. 6)
 
Radny Robert Starzyński prosił o więcej szczegółów związanych z ofertą sprzedaży oczyszczalni ścieków w Radzimowie i pisma od Posła RP Romana Brodniaka na temat odbudowy remizy strażackiej w Radzimowie. Następnie chciałby zabrać głos w sprawie apelu sołtysów.
 
Przewodniczący odczytał treść pisma od Rolniczej Spółki Mleczarskiej ROLMLECZ z Radomia na temat chęci sprzedaży działek zabudowanych infrastrukturą oczyszczalni ścieków w Radzimowie Górnym oraz pisma Biura Poselskiego Posła Romana Brodniaka na temat skargi na opieszałość Wójta związaną z odbudową remizy strażackiej w Radzimowie Górnym.
 
W sprawie apelu sołtysów radny Robert Starzyński stwierdził, że cieszy go inicjatywa podjęta przez sołtysów, bo każda inicjatywa cieszy, ale nie wzięto pod uwagę zrozumienia dla istoty samorządu. Radny przychodzi na sesje po to by przedstawić stanowisko swoich wyborców, którzy mają prawo wyrazić swoje zdanie, pomimo tego, ze jest ono odmienne od zdania radnych popierających Wójta. Radny postara się jednak wyciągnąć dla siebie wniosku z tego apelu. Sesja Rady Gminy służy dyskusji i każdy ma prawo wypowiedzieć w niej swoje zdanie.  
 
Radny Tadeusz Polowy powiedział, że uważnie wysłuchał apelu sołtysów i chciałby, aby jego wypowiedz została zaprotokołowana: „czy państwo sołtysi i radni gminy, wiedzą o tym, że wieść gminna niesie, że to radni chcą by wiatraki były umieszczone na naszym terenie”. Radny dodał, że chciałby zabrać głos na temat elektrowni wiatrowych przy podejmowaniu stosownej uchwały.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz wyraziła zaskoczenie stanowiskiem sołtysów powiedziała, że dostosuje się do sugestii sołtysów i nie ma niczego więcej do dodania na temat tego apelu.
 
Informacja na temat pracy Przewodniczącego Rady Gminy przyjęta została jednogłośnie.
 
Ad. 5
Przewodniczący Komisji Społecznej – radny Franciszek Fleszar omówił etapy powstawania Strategii Rozwoju Oświaty na lata 2008 – 2013.
Na jednej z sesji w obecnej kadencji podczas omawiania Sprawozdania z realizacji Strategii Rozwoju Oświaty na lata 2002 – 2007 zgłoszony został wniosek o stworzenie nowej Strategii Rozwoju Oświaty na lata 2008 – 2013. W styczniu tego roku Komisja Społeczna opracowała harmonogram pracy nad Strategią. Udział w opracowaniu tej Strategii brali dyrektorzy placówek oświatowo – wychowawczych, przedstawiciele rad pedagogicznych i rad rodziców                              z terenu naszej gminy, jak również pracownicy Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy.
Strategia była również przedmiotem posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.
Projekt Strategii przedstawia:
-diagnozę aktualnego stanu oświaty: sieć szkolną, bazę lokalową, dowóz uczniów do szkół, kadrę pedagogiczną, demografię,
-analizę swot: mocne i słabe strony oświaty oraz jej szanse i zagrożenia,
-cele główne i cele operacyjne: najważniejsze zadania w zakresie remontów, dydaktyki i opieki nad uczniami.
Komisja Społeczna wnioskuje o przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Sulików na lata 2008 – 2013 na dzisiejszej sesji.
W trakcie dyskusji nad Strategią zwrócono uwagę na problemy, którymi należy zając się jak najszybciej czyli: dowóz dzieci w świetle ustawy o systemie oświaty, realizację uchwały Rady Gminy o obwodach szkolnych, zasady wynajmu autobusu szkolnego, tegoroczne niezadowalające wyniki egzaminów sześcioklasistów i gimnazjalistów. Tymi problemami Komisja Społeczna zajmie się we wrześniu.
 
Wójt w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na istotę tworzenia Strategii Rozwoju Oświaty, biorąc pod uwagę wątpliwości, jakie pojawiły się podczas jej powstawania. Oświata jest zarówno jednym z najbardziej kosztownych, jaki i najważniejszych zadań finansowanych z budżetu gminy. Strategia służy usystematyzowaniu stanu faktycznego oświaty i potrzeb, które będą realizowane w przyszłości. Wójt złożył podziękowania osobom, biorącym udział w tworzeniu tego dokumentu, które trwało blisko pół roku; Przewodniczącemu Komisji Społecznej, który wziął na siebie role koordynatora tych działań, dyrektorom jednostek oświatowych, oraz pracownikom urzędu. Wracając do poprzedniej Strategii Rozwoju Oświaty na lata 2002 – 2008, Wójt zaznaczył, że zdecydowana większość zawartych w niej zadań została wykonana, co dobrze świadczy o osobach, które wówczas realizowały ten dokument. Dużym obciążeniem dla budżetu gminy była budowa gimnazjum, ale równie znaczącym i obciążeniem formalno – organizacyjnym była organizacja dowozu dzieci mieszkających w okolicach Zawidowa. W projekcie Strategii Rozwoju Oświaty można zauważyć stabilizującą się demografię na terenie gminy, zwiększa się liczba urodzeń dzieci, co dobrze rokuje na przyszłość. Sytuacja kadrowa w jednostkach oświatowych również ulega poprawie.
 
W trakcie dyskusji nad projektem Strategii Rozwoju Oświaty poruszone zostały m.in. kwestie:
-kosztów dowozu uczniów do szkół,
-potrzeby remontu i modernizacji placówek oświatowych i jego przebiegu.
Komisja Budżetu i Finansów przedstawiła wniosek o sporządzenie planu finansowo – rzeczowego remontów i zakupów inwestycyjnych stanowiących załączniki do Strategii Rozwoju Oświaty na lata 2008 – 2013 r. dla wszystkich jednostek oświatowych.
 
Wniosek został odrzucony 8 głosami przeciwnymi, przy 3 głosach za i 4 glosach wstrzymujących się.
 
Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Oświaty Gminy Sulików na lata 2008 – 2013 została przyjęta przy trzech głosach wstrzymujących się.                                                 (zał. 7)  
 
 
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmian w uchwale nr VII/50/07 Rady Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący omówił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                                                                  (zał. 8)
 
2) w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości zabudowanej na rzecz Gminy Miejskiej Zawidów,
Przewodniczący omówił projekt uchwały.
Przystąpiono do przegłosowania wniosku Komisji Budżetu i Finansów aby nieruchomość, o której mowa w projekcie uchwały została sprzedana Gminie Miejskiej Zawidów.
Wniosek został odrzucony 5 głosami przeciwnymi, przy 4 głosach za i 6 głosach wstrzymujących się.
Przystąpiono do głosowania projektu uchwały.
Uchwała podjęta została 12 głosami przy 3 głosach przeciwnych.                                   (zał. 9)
 
3) w sprawie określenia warunków korzystania z nieruchomości gminy przekazanych gminnym jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd.
Przewodniczący omówił projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                                                            (zał. 10)
 
4) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Sulików, Mała Wieś Górna, Radzimów, Stary Zawidów, Miedziana, Skrzydlice, Wielichów, Wrociszów Górny w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego RADZIMÓW.
Przewodniczący omówił projekt uchwały.
Radny Tadeusz Polowy złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego względem projektów uchwał dotyczących zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego.
Przewodniczący poddał wniosek pod głosowanie.
Wniosek poparło 5 radnych, 6 było przeciwnych. 4 radnych wstrzymało się od głosu.
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że jego wniosek o głosowaniu imiennym nad tymi uchwałami powinien znaleźć się w protokole, skoro konsultacje społeczne nie były tajne, głosowanie radnych również nie powinny być tajne.
Radny Robert Starzyński powiedział, że według ostatnich zapewnień, wszelkie koszty zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego poniesie wnioskodawca zainteresowany lokalizacją elektrowni wiatrowych. W tym przypadku są to dwie firmy.
W związku z tym Komisja Budżetu i Finansów sformułowała wniosek o to, aby taki zapis znalazł się w obu projektach uchwał i od tego uzależnić realizację uchwały.
Wójt odpowiedział, że wniosek nie jest możliwy do zrealizowania, ponieważ ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wyklucza taka możliwość. Ponadto to Wójt jest realizatorem uchwał Rady Gminy, radni mogą sprawdzić za miesiąc lub dwa jak realizowana jest ta uchwała. Z pewnością będzie realizowana zgodnie z ich intencją, wszelkie koszty poniesie wnioskodawca.
Radny Starzyński stwierdził, że być może takie zapewnienie Wójta jest wystarczająco wiarygodne ale podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych z udziałem pani Grajek, padły słowa, że zmiany w studium uwarunkowania przestrzennego gminy dające możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych znalazły się w nim zupełnie przypadkiem i bezpłatnie. Dodatkowo pani Grajek stwierdziła, że gdyby wyniki referendum nie były korzystne dla inwestorów, którzy mają stawiać wiatraki na terenie naszej gminy, musielibyśmy czekać jeszcze trzy miesiące na uchwalenie Studium, które zostało otwarte na potrzeby uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej.
Wójt stwierdził, że na posiedzeniu komisji stałych, wyjaśnił dlaczego w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sulików znalazły się zapisy dopuszczające lokalizację elektrowni wiatrowych na terenie gminy. W momencie ogłoszenia obwieszczenia o przystąpieniu do zmian w Studium, każdy może zgłosić do niego swoje wnioski. Wójt ma obowiązek zweryfikowania tych wniosków, o ile nie są sprzeczne z interesem publicznym i przedstawienia ich Gminnej Komisji Urbanistycznej. Komisja opiniuje wnioski, a Wójt podejmuje decyzję. Wniosek o zmiany w Studium dotyczące lokalizacji elektrowni wiatrowych jest uzasadniony tym, że wpisuję się w gospodarkę energetyczną kraju oraz niesie za sobą korzyści ekonomiczne dla gminy w przyszłości. Zdaniem Wójta wypowiedź radnego Starzyńskiego, że Wójt zgodził się na sfinansowanie zmian w Studium dla jednej firmy ma wywołać niepokój opinii publicznej. Zapis w Studium ma bardzo szerokie znaczenie, ponieważ mówi o tym, że dopuszcza się lokalizację siłowni wiatrowych na terenie gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie środowiska, prawa o zagospodarowaniu przestrzennym, prawa budowlanego, energetycznego i wielu innych. Każdy ma prawo do korzystania z tego zapisu.
 
Radny Robert Starzyński odpowiedział, że jego argument jej jak najbardziej słuszny, ponieważ w grudniu i styczniu Prezes Firmy Fornax i Wójt zapewniali, że wszelkie koszty zmian w Studium, poniesie wnioskodawca. Następnie radny zapytał, czy spośród radnych są osoby bezpośrednio zainteresowane zmianą w tej uchwale i czy na terenach Wójta lub osób dla niego bliskich będą postawione siłownie wiatrowe.
 
Wójt odpowiedział, że Studium jest dokumentem planistycznym, natomiast radny powołuje się na uchwałę dotyczącą zmian w planie zagospodarowania przestrzennego, która jest prawem miejscowym i to ona jest najbardziej istotna. Wójt nie jest zainteresowany tym, czy grunty radnych znajdują się w obrębach gdzie dopuszcza się budowę elektrowni wiatrowych. Zgodnie z zapisami zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów poszczególnych wsi w tym także Sulikowa, grunty rolne należące do Wójta potencjalnie nadają się do ustawienia elektrowni wiatrowych. Dodatkowo Wójt poinformował, że nie ma zawartej jakiejkolwiek umowy cywilno - prawnej na lokalizację elektrowni wiatrowych na swoich gruntach.
 
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z zapisem ustawy o samorządzie gminnym, radny ma obowiązek wyłączenia się z głosowania nad projektem uchwały, która jest bezpośrednio związana z jego interesem prawnym.
 
Radna Halina Bogdanowicz stwierdziła, że dyskusję w tej sprawie są zbędne. Odbyły się konsultację wśród mieszkańców gminy, których wynik był jasny. Mieszkańcy wyrazili swoje zdanie i nie należy dłużej prowadzić zbędnych dyskusji.
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że na ostatnim posiedzeniu wspólnym komisji Wójt podał przykład instytucji, które nie wyrażają zgody na ustawienie elektrowni wiatrowych np. w okolicach Studnisk jak np. protest Głównego Konserwatora Zabytków. Radnego dziwi fakt, że takie informacje nie znalazły się w Informatorze Gminnym wydanym tuż przed konsultacjami.
 
Wójt wyjaśnił, że nie był to protest, tylko pozytywna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z zastrzeżeniem, że siłownie wiatrowe nie mogą być zlokalizowane w obrębie panoramy widokowej Studnisk z elementem architektury zabytkowego Kościoła św. Anny. Jest to przykład na to, że elektrownie wiatrowe nie mogą stanąć w dowolnym miejscu na terenie gminy.
 
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała została podjęta 11 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się.                                                                                                         (zał. 11)
 
5) w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego BIERNA.
Radny Robert Starzyński przedstawił wniosek Komisji Budżetu i Finansów, aby głosowanie nad tym projektem uchwały zostało przesunięte do czasu, kiedy wszystkie roszczenia dotyczące szkód na terenach objętych planem na mapie, jakich dopuścił się Pan Gustaw Brzyszcz zostały uregulowane.
Wójt odpowiedział, że wnioskodawcą tego projektu uchwały jest on, a nie Pan Brzyszcz ponadto nie można podejmować uchwał warunkowych. Sprawa zniszczenia dróg przez Pana Brzyszcza w wyniku negocjacji została praktycznie uregulowana. Uzgodnione zostało także, jaka cześć gruntów została przez niego bezumownie zajęta. Ostateczną opinię w tej sprawie wyda zebranie wiejskie mieszkańców z Biernej. Wójt przypomniał również, że sprawa zniszczenia dróg w Biernej została zgłoszona do organów ścigania w 2005 r. i spotkała się z decyzją odmowną, ponieważ nie było jednoznacznego stwierdzenia, że sprawcą tych zniszczeń jest Pan Brzyszcz. Po lustracji tych dróg 29 maja 2008 roku ostatecznie zdecydowano, że obszar 11 835 m 2 oznaczony jako drogi, które są od dawna nie użytkowane i zakrzaczone, zostaną przeznaczone do likwidacji i przedstawione do sprzedaży dla firmy Pana Brzyszcza. W wyniku tego podziału wyznaczone zostały trzy drogi, które będą wystarczające na potrzeby mieszkańców Biernej. Padły wstępne deklaracje rekompensaty ze strony Pana Brzyszcza na przyszłość, ale Wójt nie jest upoważniony do wygłaszania tych kwestii. Wójt zapewnił, że z jego strony zrobiono wiele, aby tę sprawę właściwie uporządkować formalnie.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że dziwi go fakt, że ze strony Wójta padają zapewnienia za osobę, z którą od kilku lat gmina nie potrafiła sobie poradzić i to już po jednym spotkaniu. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby przesunąć podjęcie uchwały do czasu aż sprawa zostanie uregulowana do końca.
 
Wójt odpowiedział, że nie mówiłby o tych uzgodnieniach gdyby nie miał podpisu Pana Brzyszcza na piśmie i nie miał pewności, że podjął on pewne czynności prawne i zobowiązania finansowe w tej sprawie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Komisji Budżetu i Finansów.
Wniosek został odrzucony 12 głosami przeciwnymi, przy trzech głosach za.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 10 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.                                                                                                         (zał. 12)
 
 
6) w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 12 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i jednym głosie wstrzymującym się.
                                                                                                                                         (zał. 13)
7) w sprawie uchwalenia zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Bierna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne i Wielichów w Gminie Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                               (zał. 14)
 
8) o zmianie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Sulików na 2008 rok.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i omówił przyczyny dla których wprowadzone zostały zmiany w planie pracy Rady Gminy.
Radny Robert Starzyński pytał dlaczego tak późno zaczęto prace nad aktualizacją statutu skoro jest o tym mowa od kilku lat. Plan pracy jest uchwalany w styczniu, po to aby tematy do realizacji były jasno określone. Zdaniem radnego to Przewodniczący ponosi odpowiedzialność za te opóźnienia, ponieważ nie pełnił odpowiedniego nadzoru nad pracami dotyczącymi aktualizacji Statutu.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                                                               (zał. 15)
 
9) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                                (zał. 16)
 
10) o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 12 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących się.                           (zał. 17)
 
11) w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący zwrócił się do radnych o zgłaszanie kandydatur na członków Komisji Rewizyjnej.
Radny Tadeusz Polowy zgłosił kandydaturę radnego Roberta Starzyńskiego.
Radny wyraził zgodę na kandydowanie.
Radna Weronika Ziółkowska zgłosiła kandydaturę radnych Stanisława Capa, Grzegorza Konarskiego, Mariana Kurka, Tomasza Podanowskiego, Reginy Solskiej.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
Radny Robert Starzyński zgłosił kandydaturę radnych Wioletty Rynkiewicz i Tadeusza Polowego.
Radni wyrazili zgodę na kandydowanie.
 
Radny Przemysław Okrasa zgłosił wniosek, aby przy głosowaniu nad składem Komisji Rewizyjnej odbyło się głosowanie imienne.
Wniosek został przyjęty przy jednym głosie wstrzymującym się.
 
Głosowanie:
Radna Halina Bogdanowicz: radni Cap, Konarski, Kurek, Solska, Podanowski,
Radny Stanisław Cap wstrzymał się,
Radny Edward Czarnota: radni Cap, Konarski, Kurek, Solska, Podanowski,
Radny Franciszek Fleszar: radni Cap, Konarski, Kurek, Solska, Podanowski,
Radny Piotr Jankowski: radni Cap, Konarski, Kurek, Solska, Podanowski,
Radny Grzegorz Konarski: radni Cap, Kurek, Solska, Podanowski,
Radny Marian Kurek: radni Cap, Konarski, Kurek, Solska, Podanowski,
Radny Przemysław Okrasa: radni Cap, Konarski, Kurek, Solska, Podanowski,
Radny Podanowski: radni Cap, Konarski, Kurek, Solska, Podanowski,
Radny Tadeusz Polowy wstrzymał się,
Radna Wioletta Rynkiewicz wstrzymała się,
Radny Robert Starzyński wstrzymał się,
Radny Jacek Staszczuk: radni Cap, Konarski, Kurek, Solska, Podanowski,
Radna Weronika Ziółkowska: radni Cap, Konarski, Kurek, Solska, Podanowski,
Radna Regina Solska; radni Cap, Konarski, Kurek, Solska, Podanowski.
 
W wyniku głosowania nowy skład Komisji Rewizyjnej przedstawia się następująco:
-Stanisław Cap(11 głosów),
-Grzegorz Konarski (10 głosów),
-Marian Kurek (11 głosów),
-Regina Solska (11 głosów),
-Tomasz Podanowski (11 głosów)
 
Uchwała została podjęta 12 głosami za, przy trzech głosach wstrzymujący się.            (zał. 18)
 
Ad. 7
Radny Piotr Jankowski: 1) prosił o informację, kiedy nastąpi rozpoczęcie drugiego etapu remontu koryta rzeki Czerwona Woda, 2) pytał, kiedy będzie możliwe podłączenie internetu w bibliotece w Biernej.
                                                                         (Radny Piotr Jankowski opuścił obrady, godz. 13 25)
Radny Przemysław Okrasa pytał czy zostały podjęte działania w kierunku remontu drogi w Miedzianej koło posesji Pana Bogdanowicza w kierunku Łowina.
 
Radna Weronika Ziółkowska: 1) zgłosiła potrzebę wycięcia konaru drzewa, który pozostał po przejściu ostatnich burz, 2) zgłosiła problem mostu w Mikułowej koło świetlicy wiejskiej, część pasa ruchu na moście, która jest obecne używana nie została zabezpieczona w żaden sposób, 3) pytała czy środki pozyskane ze sprzedaży dla Kopalni Radan Bazalt drogi w kierunku Mikułowej będą mogły zostać przeznaczone na pokrycie onduliną dachu świetlicy w Mikułowej.
 
Radna Regina Solska prosiła o wykoszenie poboczy przy drogach w Wielichowie oraz wycięcie krzewów przy drodze w Starym Zawidowie, które utrudniają widoczność i mijanie się pojazdów.
 
Radny Robert Starzyński: 1) pytał, kiedy zostanie uporządkowana ulica Młyńska w Sulikowie po awarii wodociągu, 2) pytał, jaka jest oferta Gminnego Ośrodka Kultury na okres letni.
 
Radny Tomasz Podanowski mówił o potrzebie ustawienia koszy na śmieci przy boiskach sportowych przy Gimnazjum.
 
Radna Halina Bogdanowicz pytała, kiedy zostaną ustawione pojemniki do segregacji na terenie gminy.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał, kiedy zostaną ustawione barierki przy rzece Czerwona Woda w miejscach gdzie brzeg niebezpiecznie zbliża się do rzeki oraz przy drodze gminnej koło zbiornika wodnego i posesji Pana Bajdy.
 
Ad. 8
Sołtys Genowefa Wilczak – Raczak: 1) powiedziała, że pomimo pytań nie uzyskała odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób można zgłosić protest na wyniki i sposób przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami na temat lokalizacji elektrowni wiatrowych,
2) pytała o możliwość regulacji czasu oświetlenia ulicznego.
 
Sołtys Jan Kolbuch: 1) mówił o potrzebie sprzątania przystanków autobusowych przez pracowników ŁHK, 2) zgłosił potrzebę zabezpieczenia otwartego szamba przy budynku po starym PGR, które stwarza zagrożenie dla bawiących się tam dzieci.
 
Sołtys Ewangelis Zaras pytał, kiedy rozpocznie się budowa świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki: 1) prosił o nawiezienie kamienia na drogi w Ksawerowie, 2) pytał o możliwość wykoszenia terenu wokół boiska w Ksawerowie, 3) pytał, kiedy zostanie nawieziony kamień na drogi wewnętrzne nr 130, 133.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka ponowiła prośbę o zatrudnienie świetlicowej w świetlicy w Skrzydlicach.
 
Sołtys Jadwiga Morzecka zwróciła uwagę na to, że pracownicy ŁHK nie zamiatają przystanków podczas opróżniania pojemników na śmieci.
 
Ad. 9
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-trwają działania w sprawie pozyskania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na przeprowadzenie II etapu remontu rzeki Czerwona Woda, najprawdopodobniej jesienią odbędzie się przetarg na wykonanie inwestycji.
-podłączenie Internetu do biblioteki w Biernej będzie zrealizowane w miarę możliwości, ale wymaga to czasu i cierpliwości. W najbliższym czasie Urząd Gminy będzie mógł odstąpić kilka zestawów komputerowych w dobrym stanie.
-w sprawie drogi w Miedzianej, Urząd Gminy wystąpił do Starostwa, obecnie nie ma żadnej informacji kiedy nastąpi realizacja remont tej drogi,
-część mostu na drodze powiatowej w Mikułowej jest wyłączona z ruchu, dlatego przez jakiś czas ten problem będzie powodował utrudnienia w przejeździe,
-sprawę drzewa przy świetlicy w Mikułowej Wójt przekaże pracownikowi ds. ochrony środowiska, ponieważ z pewnością będzie potrzebne pozwolenie na jego wycięcie,
-sprawa drogi w kierunku Mikułowej będzie mogła być realizowana po podpisaniu przez Kopalnię Radan Bazalt porozumienia z Radą Gminy, wówczas konieczne będzie zwołanie zebrania wiejskiego, na którym mieszkańcy podejmą decyzję odnośnie tych dróg,
-sprawa wykoszenia poboczy dróg w Starym Zawidowie i wycięciem krzaków w Wielichowie zostanie przekazana Kierownikowi Gminnego Zakładu Komunalnego. Anna Marczyk Główna Księgowa GZK dodała, że tą sprawą Zakład zajmie się po usunięciu usterki wodociągu przy ul. Młyńskiej o którą pytał radny Starzyński,
-uwaga radnego Podanowkiego na temat koszy przy Gimnazjum jest jak najbardziej słuszna, podczas wyposażania Środowiskowej Hali Sportowej dodatkowo umieszczone zostaną pojemniki na śmieci,
-pojemniki do segregacji odpadów zostaną ustawione najprawdopodobniej w lipcu, po podpisaniu przez Wójta umowy z Zarządem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska z którego środków to zadanie jest współfinansowane,
-w obecnej chwili nie jest do końca pewne czy barierki zostaną zamontowane, Wójt wystąpi do Starostwa z propozycją, aby ze środków zaoszczędzonych na zimowym utrzymaniu dróg zostały zamontowane barierki przy drodze powiatowej w Biernej i w Radzimowie w miejscach gdzie są one niezbędne,
-tryb przeprowadzania konsultacji określa ustawa o samorządzie gminnym, która mówi, że przeprowadzane są one w sposób jawny, nie jest przewidziany również tryb odwoławczy do wyniku konsultacji,
-sprawę regulacji oświetlenia drogowego Wójt przekaże do realizacji,
-w sprawie sprzątania przystanków autobusowych Wójt wystąpi do Łużyckiej Higieny Komunalnej,
-w sprawie niezabezpieczonego szamba w Studniskach Dolnych Wójt poleci sprawdzenie kto jest właścicielem działki, na której się ono znajduje i kto ponosi odpowiedzialność za stwarzanie niebezpieczeństwa,
-została zlecona aktualizacja kosztorysu budowy świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym, na sesji w lipcu w uchwale w sprawie zmian w budżecie zostaną zabezpieczone środki na ukończenie tej budowy,
-w sprawie nawiezienia kamienia na drogi w Ksawerowie musi zostać przeprowadzone postępowanie przetargowe na zakup kamienia, w zestawieniu zbiorczym zostały ujęte drogi o których mówił sołtys Zdzitowiecki,
-sprawa wykoszenia poboczy boiska w Ksawerowie zostanie przekazana do realizacji,
-sprawa świetlicowej w Skrzydlicach została przekazana Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury,
Sołtys Jan Kolbuch pytał, kiedy odbędzie się najbliższe spotkanie z sołtysami.
Wójt odpowiedział, że jeżeli będzie to możliwe to najprawdopodobniej w połowie lipca.
 
W odpowiedzi na zapytanie radnego Starzyńskiego Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Zbigniew Jaworski omówił program przewidziany dla dzieci na okres wakacyjny.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz zapytała czy będzie organizowany dojazd na te zajęcia dla dzieci spoza Sulikowa.
 
Dyrektor GOK odpowiedział, że dojazd nie będzie organizowany.
 
Ad. 10
W sprawach różnych Przewodniczący poinformował, że termin sesji nadzwyczajnej przewidziany jest w dniach 28 – 30 lipca.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad przewodniczący zamknął XX w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików.                                                        (godz. 1406)
 
 
 
Protokół sporządziła:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 6339
Skrócony opis: z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 25 czerwca 2008 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Remigiusz Czarnecki
Osoba, która odpowiada za treść: Remigiusz Czarnecki
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-09-26 13:45:31
Data udostępnienia informacji: 2008-09-26 13:45:31
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-26 13:58:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner