logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 21
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 28 lipca 2008 roku o godz. 1200
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
 
            Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący poinformował, że obecna sesja jest wspólną sesją Rady Gminy Sulików i Rady Gminy Platerówka. Przewodniczący powitał radnych gminy Platerówka, wraz z Przewodniczącym Józefem Brukowskim oraz zaproszonych gości:
-Marzenę Machałek – Posła na Sejm RP,
-Bogumiłę Turzańską – Chrobak – Wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
-Kazimierza Janika – Wójta Gminy Zgorzelec,
-Krzysztofa Halickiego – Wójta Gminy Platerówka,
-Jana Hasiuka – Wójta Gminy Sulików,
-Piotra Machaja – Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Zgorzelec,
-Kazimierza Szczecha – Wicestarostę Powiatu Zgorzeleckiego,
-Krzysztofa Lipko – Prezesa MSWK SUPLAZ,
-Lucynę Cieślak – Przewodnicząca Rady Nadzorczej MSWK SUPLAZ,
-Adama Kozińskiego – przedstawiciela Firmy ESKO z Zielonej Góry.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików poinformował, że gmina Sulików zajęła 9 miejsce w rankingu „Rzeczpospolitej” na najlepszą gminę wiejską, w związku z tym odczytał list gratulacyjny od Marszałka Województwa Dolnośląskiego Marka Łapińskiego.
 
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady otworzył II nadzwyczajną sesje Rady Gminy w obecnej kadencji, zwołaną na wniosek Wójta Gminy.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.
Nieobecni radni: Robert Starzyński, Edward Czarnota. (lista obecności radnych, sołtysowi zaproszonych gości – zał. 1, 2, 3)
Porządek sesji zgodnie z wnioskiem Wójta – był następujący:
  1. Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”,
b)      w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Międzygminnej Spółki Wodno – Kanalizacyjnej SUPLAZ Sp. z o. o. z siedzibą w Sulikowie na lata 2008 – 2013, z perspektywą roku 2015,
c)      w prawie wyrażenia opinii o wniesieniu w zamian za udziały w spółce pod firmą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu niepieniężnego oraz w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
d)      w prawie wniesienia w zamian za udziały w spółce pod firmą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego oraz w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
e)      w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2013,
f)        w sprawie wniesienia w zamian za udziały w spółce pod firmą Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o.o. z siedziba w Zgorzelcu wkładu niepieniężnego i pieniężnego oraz w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
g)      w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu,
h)      w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie wsi Sulików,
i)        w sprawie przystąpienia Gminy Sulików do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej,
j)        w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne „Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów komunalnych”,
k)      w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pod nazwą „Zakup pojemników do segregacji odpadów”,
l)        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 
Przewodniczący Rady Gminy Platerówka – Józef Brukowski dokonał otwarcia nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Platerówka i przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
1. Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”,
b)      w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Międzygminnej Spółki Wodno – Kanalizacyjnej SUPLAZ Sp. z o. o. z siedzibą w Sulikowie na lata 2008 – 2013, z perspektywą roku 2015,
c)      w prawie wyrażenia opinii o wniesieniu w zamian za udziały w spółce pod firmą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu niepieniężnego oraz w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
d)      w prawie wniesienia w zamian za udziały w spółce pod firmą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego oraz w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
e)      w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2013,
 
Na ogólną liczbę 15 radnych w sesji uczestniczyło 8 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada gminy może obradować i podejmować uchwały.
 
Ad. 1
Pan Adam Koziński – przedstawiciel firmy ESKO z Zielonej Góry omówił Studium Wykonalności projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej Gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. Wnioskodawcą i beneficjentem jest Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o. o., której udziałowcami są gminy Sulików, Platerówka i Zgorzelec. Główną ideą projektu jest rozbudowa systemu wodno – ściekowego w obszarze Aglomeracji Sulików i Zgorzelec umożliwiająca realizację następujących celów:
-odbiór i oczyszczanie ścieków komunalnych,
-spełnienie wymogów Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,
-zapewnienie mieszkańcom gmin odpowiedniej ilości i jakości wody do picia.
 
Pani Marzena Machałek - Poseł na Sejm RP w swoim wystąpieniu podkreśliła rangę sesji, na której zostaną podjęte uchwały o znaczeniu historycznym dla gmin Sulików, Zgorzelec i Platerówka. Pani Poseł wyraziła podziw dla wytrwałości osób biorących udział w przygotowaniach do złożenia wniosku o dofinansowanie, gotowość do podejmowania trudnych decyzji, życzyła powodzenia w procedurze konkursowej. Na koniec swojego wystąpienia pani Machałek złożyła serdeczne gratulacje w związku z zajęciem przez Gminę Sulików 9 miejsca w rankingu „Rzeczpospolitej”, jest to prawdziwy sukces i docenienie całokształtu działań Wójta Jana Hasiuka, radnych i mieszkańców. Pani Poseł życzyła wszystkim powodzenia i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonych celów.
 
Pani Bogumiła Turzańska – Chrobak – Wiceprezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu podkreśliła, że jej obecność na sesji ma służyć wyjaśnieniu wątpliwości, które mogą się pojawić podczas podejmowania uchwał. Pani Turzańska – Chrobak będzie stała na czele zespołu opiniującego wniosek o dofinansowanie. W swoim wystąpieniu omówiła procedurę i etapy konkursu oraz podkreśliła, że uchwały podjęte na dzisiejszej sesji warunkują rozwój regionu i dalszą przyszłość gospodarki wodno – ściekowej.
 
Wójt Gminy Sulików Jan Hasiuk w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie uchwał, które zostaną poddane pod głosowanie. Sprawa kanalizacji w gminie Sulików toczy się od wielu lat, z projektem tym wiążą się różne koleje losu. Pracę nad projektem kanalizacji można nazwać pracą tytaniczną, zarówno ze strony urzędów jak i ze strony Przedsiębiorstwa ESKO.
Wójt podkreślił znaczące wsparcie dla tego projektu ze strony osób, dla których losy Gminy Sulików nie były obojętne. Szczególne podziękowania należą się Pani Poseł Marzenie Machałek oraz dla Pani Bogumiły Turzańskiej – Chrobak Wice Prezes WFOŚ we Wrocławiu, które zawsze służyły dobrą radą i pomocą. Wójt stwierdził, ze zdaje sobie sprawę z ciężaru odpowiedzialności, jaki spoczywa na radnych i jak trudna decyzja jest przed nimi. Podjęcie tych uchwał jest otwarciem bardzo istotnego etapu w historii Gminy Sulików, aby osiągnąć wyznaczone cele należy jednak podjąć ryzyko. Wójt zwrócił się z prośba do radnych o przyjęcie uchwał dotyczących projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” oraz życzył wszystkim, aby to zadanie dzisiaj otwarte, za kilka lat zaowocowało rzeczowym przedsięwzięciem.
 
Przystąpiono do głosowania nad projektami uchwał.
 
a) w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”,
Przewodniczący Rady Gminy Platerówka poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików poddał pod glosowanie projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                                                      (zał. 4)
 
b)                 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Międzygminnej Spółki Wodno – Kanalizacyjnej SUPLAZ Sp. z o. o. z siedzibą w Sulikowie na lata 2008 – 2013, z perspektywą roku 2015.
Przewodniczący Rady Gminy Platerówka poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.
 
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików poddał pod glosowanie projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                                                                 (zał. 5)
 
c) w prawie wyrażenia opinii o wniesieniu w zamian za udziały w spółce pod firmą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu niepieniężnego oraz w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
Przewodniczący Rady Gminy Platerówka poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików poddał pod glosowanie projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.                                                                     (zał. 6)
 
d) w prawie wniesienia w zamian za udziały w spółce pod firmą Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o.o. z siedziba w Sulikowie wkładu pieniężnego oraz w sprawie objęcia udziałów podwyższonym kapitale zakładowym.
Przewodniczący Rady Gminy Platerówka poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików poddał pod glosowanie projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie                                                                (zał. 7)
 
e) w sprawie przyjęcia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2013,
 Przewodniczący Rady Gminy Platerówka poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała podjęta została jednogłośnie.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików poddał pod glosowanie projekt uchwały.
Uchwała podjęta została 12 głosami, przy jednym głosie wstrzymującym się.           (zał. 8)
 
Wójt Gminy Zgorzelec – Kazimierz Janik podziękował Pani Poseł Marzenie Machałek oraz Pani Bogumile Turzańskiej – Chrobak za wsparcie w przygotowaniu projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. Wójtowi Gminy Sulików Janowi Hasiukowi pogratulował odwagi i wytrwałości w działaniu. Wójt życzył wszystkim powodzenia i dalszego zapału do pracy przy projekcie.
 
Przewodniczący Rady Gminy Platerówka zamknął nadzwyczajna sesję Rady Gminy Platerówka. Przewodniczący Rady Gminy Sulików podziękował Radzie Gminy Platerówka za udział w sesji. Przewodniczący Rady Gminy Sulików ogłosił przerwę, podczas której radni Gminy Platerówka opuścili salę.
 
Po przerwie Rada Gminy Sulików kontynuowała podejmowanie uchwał:
f)        w sprawie wniesienia w zamian za udziały w spółce pod firmą Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o.o. z siedziba w Zgorzelcu wkładu niepieniężnego i pieniężnego oraz w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
       Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
       Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                           (zał. 9)
 
g)      w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu,
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                      (zał. 10)
 
h)      w sprawie nadania nazw ulicom w obrębie wsi Sulików,
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                               (zał. 11)
 
i)         w sprawie przystąpienia Gminy Sulików do Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 10 głosami, przy 3 glosach przeciwnych.                          (zał. 12)
 
j)    w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie inwestycyjne pod nazwa
     „Zakup specjalistycznego samochodu służącego do odbierania i transportu odpadów
      komunalnych”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                               (zał. 13)
 
k)      w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na zadanie pod nazwą „Zakup
      pojemników do segregacji odpadów”,
Przewodniczący przedstawi projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 11 głosami, przy 2 głosach przeciwnych.                          (zał. 14)
 
l)        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Główna Księgowa wraz z Wójtem omówili projekt uchwały.                                     (zał. 15)
 
Radna Wioletta Rynkiewicz wniosła uwagę, co do warunków, w jakich ma być głosowana uchwała tj. brak projektu uchwały w wersji papierowej w ostatecznym jej brzmieniu. Przypomniała, że sytuacja taka nie miała się więcej powtórzyć.
Radna Halina Bogdanowicz zgłosiła wniosek formalny o wykreślenie zapisu z projektu uchwały dotyczącego środków na organizację wyścigu „BAŁTYK - KARKONOSZE TOUR”.
Wniosek został odrzucony 6 głosami, przy 5 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
 
Uchwała została podjęta 8 głosami, przy 2 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął II w obecnej kadencji nadzwyczajna sesje Rady Gminy Sulików.                              (godz. 1335)
 
 
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 6035
Skrócony opis: z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 lipca 2008 roku o godz. 1200 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Remigiusz Czarnecki
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-09-26 13:50:40
Data udostępnienia informacji: 2008-09-26 13:50:40
Data ostatniej aktualizacji: 2008-09-26 13:59:38

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner