logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 23
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 29 października 2008 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Sesji przewodniczył Franciszek Fleszar - Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.                       (zał. 1, 2, 3)
Nieobecny był radny Jacek Staszczuk.
                                                        (radni Tadeusz Polowy i Piotr Jankowski spóźnili się)
W sesji uczestniczył Wójt Gminy – Jan Hasiuk.
 
Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2.      Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
3.      Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4.      Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
  1. Uchwalenie Statutu Gminy Sulików.
  2. Analiza inwestycji prowadzonych na terenie Gminy Sulików.
7.      Podjęcie uchwał.
a)      w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2007 rok,
b)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików,
c)      w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sulików,
d)      w sprawie uchylenia uchwały nr XV/118/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz określenia wysokości opłat za posiłek,
e)      w sprawie zmian w budżecie gminy.
8.      Zapytania radnych.
9.      Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
10. Odpowiedzi na zapytania.
11. Sprawy różne. Komunikaty.
 
                     (godz. 1010 radny Tadeusz Polowy przybył na sesję, w sesji uczestniczy 13 radnych)
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Radny Robert Starzyński wniósł uwagę do swojego zapytania, na temat nie zamieszczenia oświadczenia majątkowego Wójta na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej. Radny stwierdził, że w protokole nie znalazła się odpowiedź Wójta, że w BIP są oświadczenia radnych, dlatego bo są ciekawsze.
Wójt odpowiedział, że oświadczenia radnych są ciekawsze, dlatego są zamieszczone na bipie.
Radny dodał, że nie domaga się wniesienia tej poprawki do protokołu, ponieważ zgłosił ją po ustalonym do tego terminie.
Wiceprzewodniczący przyjął tę uwagę do protokołu, ponieważ wypowiedź Wójta zdecydowanie różni się od zapisu w protokole.
 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 20 października 2008 roku.                                                                                                (patrz protokół)
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 27 października 2008 roku.                                                                  (patrz protokół)
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 18 i 19 września 2008 roku.                                                                                                         (patrz protokół)
Radny Grzegorz Konarski omówił posiedzenie oraz kontrolę przeprowadzoną przez Komisję Rewizyjną w dniu 28 września 2008 roku w Urzędzie Gminy Sulikówna tematrozliczania służbowych: podróży, samochodów, telefonów komórkowych i stacjonarnych
w Urzędzie Gminy Sulików i jednostkach organizacyjnych gminy Sulików oraz kontroli udziałów funkcjonowania spółek ŁHK Sp. z o. o. i SUPLAZ sp. z o. o.
 z udziałem Gminy Sulików.                                                                         (patrz protokoły)
                   (godz. 1020 na sesję przybył radny Piotr Jankowski w sesji uczestniczy 14 radnych)
Radna Halina Bogdanowicz zapytała o koszt eksploatacji samochodu służbowego Renault Laguna będącego na stanie Urzędu Gminy.
Radny Grzegorz Konarski odpowiedział, że koszt eksploatacji samochodu od 1 stycznia 2007 do 30 czerwca 2008 roku wyniósł 49 421 zł.
Radny Tadeusz Polowy zapytał, jaki jest przebieg samochodu służbowego. Radny dodał, że bardziej opłacalne byłoby zakupienie tego samochody niż wzięcie go w leasing.
Radny Grzegorz Konarski odpowiedział, że przebieg samochodu Renault Laguna od zakupu do 30 czerwca 2008 roku wyniósł 31 159 km.
 
Protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 3
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.                                     (zał. 4)
 
Radny Piotr Jankowski pytał, czy sprawa środków przeznaczonych na remont zatoczki autobusowej w Biernej została wyjaśniona.
 
Wójt odpowiedział, że sprawa jest wyjaśniana.
 
Radny Robert Starzyński zwrócił uwagę, że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów obszernie omawiana była kwestia niejasności związanych z przeznaczeniem 9 tyś zł na wykonanie opracowania pod nazwą „Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego dla Gminy Sulików”. Dla radnych sprawa jest nowa i budzi wątpliwości. Tymczasem w sprawozdaniu Wójta jest mowa o podpisaniu umowy z Karkonoska Agencją Rozwoju Regionalnego na wykonanie tego opracowania. Ponadto radny podziękował Wójtowi, Prezesowi Łużyckiej Higieny Komunalnej oraz Firmie Areca za dofinansowanie wyjazdu uczniów ZSPiG do Poznania na Młodzieżowy Szczyt Klimatyczny.
 
Wójt odpowiedział, że wniosek Komisji Budżetu i Finansów o nie przeznaczanie kwoty 9.000,00 zł na wykonanie opracowania pod nazwą „Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego dla Gminy Sulików” był pochopny, sprawa tej koncepcji jest znana od dłuższego czasu. Kilka lat temu Gmina Sulików przystąpiła do Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, co służy podjęciu działań związanych z turystyką na naszym terenie. Według koncepcji Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, Województwo Dolnośląskie zostanie podzielone na kilka regionów zbliżonych do siebie pod względem atrakcji turystycznych, które będą mogły ubiegać się o dotację na rozwój turystyki. Ze względu na napięte terminy umowa musiała być zawarta do 10 października. Do 10 października br. powinna zostać zawarta umowa, jeśli radni nie podejmą decyzji o przekazaniu 9 tyś. zł, umowa zostanie rozwiązana.
 
Radna Halina Bogdanowicz zapytała czy umowa dotacji z Wielospecjalistycznym Szpitalem w Zgorzelcu dotyczy udzielenia dotacji przyznanej wcześniej, czy jest to kolejna kwota.
 
Wójt odpowiedział, że umowa dotacji została podpisana i jest to kwota, która była przyznana wcześniej.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał, czego dotyczy program „UCZEŃ NA WSI”, do którego realizacji Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum otrzymała upoważnienie.
 
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że jest to program dla uczniów niepełnosprawnych, który daje możliwość uzyskania dotacji na pomoce naukowe. Realizacją tego programu zajmuję się Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
 
Ad. 4
Wiceprzewodniczący odczytał sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Przewodniczącego Rady Gminy.                                                                                                  (zał. nr 5)
 
Ad. 5
Uchwalenie Statutu Gminy Sulików.
Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sulików.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                             (zał. nr 6)
 
Wiceprzewodniczący zaproponował, aby w oczekiwaniu na Zastępcę Wójta, który przedstawi informację na temat inwestycji prowadzonych na terenie gminy, przejść do kolejnego punktu obrad, czyli do podjęcia uchwał.
 
Ad. 7
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Sulików za rok 2007.
Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały. Skarbnik Gminy omówiła Skonsolidowane sprawozdanie finansowe gminy Sulików za rok 2007.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                   (zał. nr 7)
 
2) w sprawie wysokości podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sulików na 2009 rok.
 
Radny Robert Starzyński przedstawił wniosek Komisji Budżetu i Finansów o obniżenie stawki podatku związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z kwoty 19,81 zł na 19,00 oraz obniżenie stawki podatku za nieruchomości zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego z kwoty 6,64 zł na kwotę 6,37 zł.
 
Radna Halina Bogdanowicz zgłosiła wniosek o obniżenie stawki podatku związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z kwoty 19,81 zł na 18,60 zł oraz o obniżenie stawki podatku za nieruchomości zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego z kwoty 6,64 zł na kwotę 6,37 zł.
 
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnej Haliny Bogdanowicz dotyczący obniżenia podatku za nieruchomości związane z działalnością gospodarczą.
Wniosek został przyjęty 10 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 3 głosach wstrzymujących się.
 
Wiceprzewodniczący przedstawił wniosek Komisji Budżetu i Finansów i radnej Haliny Bogdanowicz o stawki podatku za nieruchomości zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego z kwoty 6,64 zł na kwotę 6,37 zł.
 
Wniosek został przyjęty 13 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Uchwała wraz z wprowadzonymi poprawkami została przyjęta 13 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się.                                                                                              (zał. nr 8)
 
3) w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sulików.
Radna Halina Bogdanowicz stwierdziła, że skoro na składowisko odpadów w Sulikowie odpady zwozi Łużycka Higiena Komunalna nie powinna być ono zwolniona od podatku. Jest to duża firma, która może płacić podatek, ponadto odpady są przywożone ze Zgorzelca i innych okolic. Radna złożyła wniosek o wykreślenie zapisu z projektu uchwały mówiącego o zwolnieniu od podatku składowiska odpadów.
 
Radny Stanisław Cap prosił o wyjaśnienie na czym polega różnica zapisów w projektach uchwał, ponieważ drugi projekt uchwały otrzymał na dzisiejszej sesji.
 
Skarbnik Gminy wyjaśniła, że różnica w zapisie projektu uchwały, wynikła w związku z uzgodnieniem z Regionalną Izbą Obrachunkową
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Pani Skarbnik poinformowała o możliwości dokonania zmian w projekcie uchwały i omówiła je.
 
Radny Tomasz Podanowski powiedział, że radni otrzymali zmieniony projekt uchwały na posiedzeniu Komisji Rozwoju i Ochrony Środowiska.
 
Wiceprzewodniczący poprosił radną Halinę Bogdanowicz o ponowne sformułowanie złożonego wcześniej wniosku.
 
Radna Halina Bogdanowicz złożyła niosek o nie zwalnianie od podatku od nieruchomości składowiska odpadów w Sulikowie.
 
Wójt stwierdził, że radna ma prawo wyrazić swoje zdanie na ten temat, w rękach radnych leży podjęcie decyzji a konsekwencje prawne i formalne będą określone.
 
Radny Robert Starzyński w nawiązaniu do wniosku radnej Haliny Bogdanowicz stwierdził, że należy wziąć pod uwagę to, że do projektu budżetu wpłynęły już wszystkie dane od jednostek organizacyjnych w tym również od Gminnego Zakładu Komunalnego, po przyjęciu tego wniosku będą one nieaktualne, ponieważ GZK będzie obarczone dodatkowymi kosztami podatku.
Pani Anna Marczyk Główna Księgowa GZK wyjaśniła, że nie zwolnienie składowiska odpadów z podatku spowoduje wzrost kosztów składowiska odpadów na składowisku. Odczują to mieszkańcy korzystający z usług ŁHK i gminne jednostki organizacyjne.   
 
Pan Bolesław Mańczak – Prezes Łużyckiej Higieny Komunalnej potwierdził, że jeśli w cenie za składowanie odpadów zostanie zawarty podatek od nieruchomości, wzrost kosztów zostanie ujęty w cenie odbioru odpadów od mieszkańców.
 
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Haliny Bogdanowicz o nie zwalnianie od podatku od nieruchomości składowiska odpadów w Sulikowie.
 
Wniosek został odrzucony przy 1 głosie za, 11 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
 
Uchwała została podjęta 13 głosami przy 1 głosie przeciwnym.                                  (zał. nr 9)
 
4) w sprawie uchylenia uchwały nr XV/118/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz określenia wysokości opłat za posiłek.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                 (zał. nr 10)
 
5) w sprawie zmiany w budżecie na 2008 rok.
Skarbnik Gminy omówiła zmiany wprowadzone do projektu uchwały, który radni otrzymali na sesji.
Radny Robert Starzyński przedstawił wnioski Komisji Budżetu i Finansów do projektu uchwały.
Komisja wnioskuje o ograniczenie wydatków na budowę sali gimnastycznej w Studniskach Dolnych oraz o nie przeznaczanie kwoty 9.000,00 zł na wykonanie opracowania pod nazwą „Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego dla Gminy Sulików”.
Radny pytał również czy takie zmiany wprowadzane na sesji będą skuteczne od strony formalno prawnej oraz czy poprzez to uchwała nie zostanie unieważniona.
 
Wójt odpowiedział, że jest wniosek formalny komisji, zmniejszający wydatki, który nie powoduje zmian w budżecie. Przegłosowanie tego wniosku nie idzie w parze z zapisami zawartymi w Strategii Rozwoju Oświaty, które mówią między innymi o przebudowie sali gimnastycznej dla Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych. Zostały już wydatkowane środki na wykonanie dokumentacji, przeprowadzono działania administracyjne, które miały doprowadzić do przebudowy świetlicy na salę gimnastyczną. Ponadto zadanie to mieści się w Strategii Rozwoju Gminy. Rada Gminy może odrzucić ten wniosek, jednak mimo tego trzeba będzie podjąć działania w kierunku zabezpieczenia tego budynku, który jest w bardzo złym stanie technicznym. Wójt skierował prośbę do radnych, aby w przypadku gdy nie pomagają w pracy na rzecz gminy czego przykładem są bezowocne posiedzenia komisji, przynajmniej nie utrudniali pracy komplikującymi ją wnioskami.
 
Wiceprzewodniczący wyraził swoje zdziwienie, że po wydatkowaniu znacznych środków na dokumentację niezbędną do realizacji tego działania, radni chcą od niego odstąpić. Ponadto przebudowa świetlicy na salę gimnastyczną jest zawarta w Strategii Rozwoju Oświaty.
 
Radny Piotr Jankowski wyjaśnił, że w projekcie budżetu na przyszły rok został zawarty remont świetlicy i budowa sali gimnastycznej o wartości 1.400 000 zł. Zastępca Wójta poinformował, że na to zadanie można pozyskać dofinansowanie jedynie w wysokości do 500 tys zł. Komisja nie jest przeciwna remontowi tej świetlicy, ale zastanawia się nad celowością realizacji tego zadania.
Zdecydowanie bardziej właściwsze byłoby przystąpienie do remontu szkoły w Studniskach, który na prawdę jest potrzebny. Jeżeli chodzi o przeznaczenie 9 tyś zł na wykonanie opracowania pod nazwą „Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego dla Gminy Sulików”, nie zostało wystarczająco wyjaśnione, na czym ma polegać rozwijanie turystyki na terenie naszej gminy poprzez to opracowanie.
 
Radny Robert Starzyński dodał, że Komisja Budżetu i Finansów brała pod uwagę cały projekt budżetu na przyszły rok mając na uwadze ogromne wydatki poniesione na budowę kanalizacji. Komisja chciałaby, aby przystąpiono i zakończono sprawę oświetlenia na terenie gminy. Radnego zaskoczyły przewidywane wysokie koszty remontu świetlicy w Studniskach. Radny wolałby, aby zamiast jednej wyremontowanej świetlicy na terenie całej gminy zostało wykonane dobrze działające oświetlenie. Zdaniem radnego należałoby ustalić priorytety, które należy realizować. Radny zgodził się także ze zdaniem radnego Jankowskiego, który mówił o potrzebie remontów szkół, a o których nie ma mowy w planach na przyszły rok.
 
Wójt wyjaśnił, że projekt budżetu na 2009 rok, o którym mówił radny Jankowski jeszcze nie powstał. Troska o dobro gminy, jaką wykazują radni cieszy tylko jak należy ją rozumieć w kontekście decyzji o obniżeniu podatku. Na temat remontów szkół, nie było mowy w projektach budżetu, środki były zawsze dokładane w ciągu roku. Pomimo trudności finansowych, starano się wykonać przynajmniej częściowe remonty w szkołach, jeśli nastąpiła naprawdę pilna potrzeba. W kontekście wypowiedzi radnego Jankowskiego Wójt zapytał, czy ma wycofać akces Gminy Sulików zgłoszony do programu „Orlik 2012”, który daje możliwość budowy boiska szkolnego w tym przypadku przy Szkole Podstawowej w Biernej. Z Sali gimnastycznej poza uczniami Szkoły Podstawowej będą korzystali liczni mieszkańcy Studnisk. Wójt zauważył, że radni łączą pojęcia różnych zadań gminy, które nie są od siebie zależne i są realizowane na odmiennych zasadach. Wnioski komisji stałych powinny być staranniej wypracowane i dobrze przemyślane.
 
Radny Piotr Jankowski odpowiedział, że Komisja Budżetu i Finansów zapoznała się z założeniami do projektu budżetu na przyszły rok. Radny stwierdził, że w gminie realizowane są duże zadania a o małych istotnych sprawach się zapomina. Radny podał przykład wymiany okien w Szkole Podstawowej w Studniskach ze środków uzbieranych przez radę rodziców.
Duża frekwencja na Hali Sportowej nie dziwi radnego, bo jest to forma spędzania wolnego czasu podczas długich jesiennych wieczorów. W małych miejscowościach, niestety nie ma żadnych atrakcji. Odnośnie oświetlenia radny przypomniał, że przez długi czas zwracał uwagę na potrzebę regulacji czasu oświetlenia drogowego na terenie gminy, do tej pory nie ma żadnych efektów. O przystąpieniu do programu „Orlik 2012” Wójt zadecydował sam, nie pytając radnych o zdanie, wiec dalsze działania tej sprawie należy pozostawić Wójtowi.
 
Wiceprzewodniczący stwierdził, że nie należy powoływać się na dokumenty, których nie ma tak jak w przypadku projektu budżetu oraz zwrócił uwagę, że według ustaleń Komisji Społecznej należy remontować wszystkie świetlice po kolei w miarę możliwości finansowych.
 
Radny Tadeusz Polowy zapytał, dlaczego remont świetlicy przypadł akurat w Studniskach, a budowa świetlicy we Wrociszowie nadal nie jest realizowana.
 
Wiceprzewodniczący stwierdził, że za późno na takie uwagi, ponieważ radny mógł zawnioskować np. o remont budynku po szkole podstawowej w Radzimowie w stosownym do tego czasie.
 
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie wnioski Komisji Budżetu i Finansów.
 
Wniosek o nie przeznaczanie kwoty 9.000,00 zł na wykonanie opracowania pod nazwą „Koncepcja Subregionalnego Produktu Turystycznego dla Gminy Sulików” został odrzucony 4 głosami za, przy 8 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
 
Wniosek o ograniczenie wydatków na budowę sali gimnastycznej w Studniskach Dolnych został odrzucony przy 4 głosach za, 8 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
 
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 10 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.                                                                                                        (zał. nr 11)
 
Ad. 6
Analiza inwestycji prowadzonych na terenie gminy Sulików.
Zastępca Wójta przedstawił informację na temat inwestycji realizowanych na terenie gminy:
- przebudowa drogi w Mikułowej i Studniskach – rozstrzyganie przetargu na wyłonienie wykonawcy,
- modernizacja Urzędu Gminy Sulików – inwestycja nie jest jeszcze rozpoczęta, najprawdopodobniej jej realizacja zostanie odłożona na przyszły rok,
- dotacja dla Komendy Wojewódzkie Policji na zakup radiowozu do patroli na terenie Powiatu Zgorzeleckiego – dotacja została przekazana,
- dotacja dla OSP Studniska na dofinansowanie zakupu motopompy – dotacja została przekazana,
- dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu – dotacja została przekazana,
- Komputeryzacja Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Ośrodek jest w trakcie rozliczania zadania,
- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej zlewni rzeki Czerwona Woda – została wykonana dokumentacja techniczna, obecnie został złożony wniosek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska o dofinansowanie w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko do Funduszu Spójności na lata 2007-2013,
- zakup samochodu specjalistycznego do odbierania i transportu odpadów komunalnych – samochód został zakupiony i przekazany do Łużyckiej Higieny Komunalnej,
- modernizacja oświetlenia drogowego – przetarg jest w przygotowaniu,
- dokończeniu budowy świetlicy we Wrociszowie Górnym – rozstrzyganie przetargu,
- renowacja i adaptacja domu zabytkowego „Ostry Narożnik” – zadanie zostało wykonane, dofinansowanie zostało rozliczone,
- budowa Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie – zadanie zostało rzeczowo wykonane, obecnie trwa rozliczanie dotacji.
 
Radny Piotr Jankowski prosił o podanie informacji na temat procentowego wzrostu kosztów inwestycji podczas ich realizacji.
 
Zastępca Wójta stwierdził, że w tej chwili nie ma możliwości podania takiej informacji, ponieważ jej przygotowanie wymagałoby dłuższego czasu.
 
Radny Jankowski prosił, aby taką informację radni otrzymali do końca roku.
 
Wójt stwierdził, że taka informacja będzie zawarta w Sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2008 rok. Obecnie trudna sytuacja kadrowa w Wydziale Finansowym nie pozwala na obciążanie pracowników dodatkowym sporządzaniem informacji sprawozdawczych.
 
Ad. 8
Zapytania radnych:
 
Radny Przemysław Okrasa prosił o uzasadnienie braku zatrudnienia świetlicowej w świetlicy w Miedzianej na okres zimowy, ponieważ dowiedział się, że od listopada świetlica nie będzie otwarta. Radny obawia się, że przerwa w działaniu świetlicy a przy tym brak ogrzewania świetlicy spowoduje zniszczenie budynku przez wilgoć. Ponadto zdaniem radnego może powtórzyć się sytuacja z początku roku, kiedy miał miejsce problem ze znalezieniem chętnych na stanowisko świetlicowej.
 
Radna Weronika Ziółkowska prosiła o rozważenie możliwości wymiany pokrycia dachu świetlicy wiejskiej w Mikułowej w przyszłym roku oraz ponowiła prośbę o usunięcie połamanego przez burzę drzewa przy świetlicy.
 
Radny Stanisław Cap: 1) zgłosił problem wyrwy na drodze powiatowej między posesją Pana Kotlińskiego a posesją Pana Radeckiego w odległości ok. 250 m od wiaduktu kolejowego oraz problem dziury w drodze pomiędzy posesją Pana Sadowskiego i Pana Zimnego, radny podejrzewa, że została podebrana podsypka, a asfalt jest jakby zawieszony w powietrzu,
2) pytał, kiedy powstanie Straż Gminna, która miała wykorzystać stary samochód służbowy do swojej działalności, 3) sygnalizował, problem nie usuniętej zastawki na potoku Studzianka, co nadal rodzi konsekwencje w postaci zalewania posesji Pana Gitlera.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz pytała kiedy zostanie uregulowana formalnie sprawa opróżniania przez Łużycką Higienę Komunalną pojemnika na odpady stojącego przy przystanku w środku miejscowości Wrociszów Górny. Sprawę tą należy rozwiązać poprzez zawarcie umowy z Łużycką Higieną Komunalną. 
 
Radny Robert Starzyński: 1) zgłosił konieczność naprawy lampy przy ul. Zawidowskiej stojącej naprzeciwko OSP Sulików przy bocznym wyjściu z Kościoła, nie świecącej już od wielu lat, 2) radny przypomniał również, że prosił o określenie zasad korzystania m.in. przez organizacje pożytku publicznego z domu zabytkowego „Ostry Narożnik”.
 
Radny Tadeusz Polowy: 1) pytał ile wynoszą koszty utrzymania rocznego budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym w tym koszty energii elektrycznej i ogrzewania i kto je ponosi, radny zauważył, że lokator zajmujący pomieszczenia w tym budynku zapala lampy przed szkołą nawet w ciągu dnia, ponadto zapach fekalii wypływających z szamba jest uciążliwy dla mieszkańców.
 
Radny Grzegorz Konarski 1) pytał czy budynek ośrodka zdrowia w Sulikowie zostanie przejęty przez gminę, ponieważ nie została wystosowana żadna odpowiedź w tej sprawie,
2) zgłosił problem dziury na skrzyżowaniu ulic Zgorzeleckiej i Dworcowej, która utrudnia ruch na drodze i dojście dzieci do szkoły.
 
Radny Piotr Jankowski: 1) pytał czy jest możliwe przestawienie pojemników do segregacji odpadów w Radzimowie Górnym, ponieważ nie wyglądają one estetycznie stojąc koło kościoła oraz w Biernej, ponieważ są umiejscowione na zatoce przystankowej. 2) ponowił pytanie w sprawie możliwości zamontowania internetu w bibliotece w Biernej, 3) pytał o remont tablic informacyjnych.
 
 
Ad. 9
Zapytania przewodniczących rad sołeckich:
 
Sołtys Ewangelis Zaras: 1) zgłosił problem dwóch dziur, które ciągle się powiększają na drodze powiatowej przy wjeździe do Wrociszowa Dolnego 2) ponowił prośbę o kilka ton kamienia na plac koło krzyża, 3) zgłosił problem budowy murków przy drodze powiatowej, które znacznie zwężają i tak wąską drogę, co uniemożliwia przejazd większych pojazdów.
 
Sołtys Beata Mazur pytała czy zostanie w tym roku wykonany remont drogi do posesji Pana Michalskiego w Starym Zawidowie.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki: 1) pytał, co z remontem drogi na Ksawerów, 2) zgłosił problem dziur na drodze powiatowej w kostce od wiaduktu kolejowego w stronę stacji PKP.
 
Sołtys Tadeusz Ostapiuk pytał, kiedy będzie miał miejsce remont dróg w górnej części Miedzianej.
 
Ad. 10
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
1) Możliwości finansowe wymiany dachu na świetlicy w Mikułowej zostaną sprawdzone.
2) W sprawie zamknięcia świetlicy w Miedzianej Wójt poprosił dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury o udzielenie odpowiedzi.
3) Wójt zwrócił się z prośbą, aby zaprosić na następną sesję Starostę Powiatu oraz przedstawiciela zarządu dróg wojewódzkich w związku z licznymi pytaniami o drogi powiatowe i inne sprawy związane z działalnością Starostwa. Ponadto Wójt zwrócił uwagę na utrudnienie, jakim jest brak radnego w Radzie Powiatu, przez co sprawy i problemy związane np. z drogami powiatowymi nie są nagłaśniane na sesjach Rady Powiatu.
- Odnośnie powstania Straży Gminnej Wójt poinformował, że gmina otrzymała zgodę Komendanta Wojewódzkiego Policji na jej utworzenie, Sekretarz Gminy opracowała koncepcję działania straży po spotkaniach i konsultacjach w jednostkach, które posiadają taką organizację. Proces tworzenia straży jest długotrwały i trudny. W najbliższym czasie planowane jest spotkanie z władzami Gminy Zgorzelec, ponieważ planowane jest wspólne utworzenie Straży Gminnej z tą właśnie gminą. Po dokonaniu ustaleń będą podjęte konkretne działania w tej sprawie. Stary samochód służbowy jest ciągle eksploatowany, co obniża np. koszty delegacji pracowników jeżdżących w teren, ponadto służy on również do rozwożenia materiałów na sesję lub zaproszeń.
- W sprawie zalewania posesji Pana Gitlera Wójt odpowiedział, że skoro nie uzyskał pomocy od instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie potoku ma prawo zgłosić skargę do prokuratury. Wójt nie ma wpływu na działanie tych organizacji.
- Sprawa zawarcia umowy na wywóz odpadów z pojemnika we Wrociszowie Górnym zostanie zgłoszona odpowiedzialnemu za to pracownikowi,
- Sprawa przestawienia pojemników na odpady zostanie zgłoszona odpowiedzialnemu za to pracownikowi.
- O sprawie nie świecącej lampy słyszał obecny na sesji Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego, który zajmie się jej realizacją.
Główna Księgowa Gminnego Zakładu Komunalnego zwróciła się prośba o zgłaszanie spraw nie świecących lamp na ternie gminy do Zakładu, co usprawni i ułatwi naprawę awarii lamp.
- Zasady korzystania z obiektu „Ostry Narożnik” zostaną wypracowane, Wójt zwróci się również do Komisji Społecznej o wyrażenie swojego zdania w tej sprawie. Obiekt musi być w pełni wykorzystywany.
- Koszty utrzymania budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie Górnym przedstawi Gminny Zakład Komunalny,
- Możliwością przestawienia pojemników na odpady zajmie się pracownik ds. ochrony środowiska, może nie być to łatwe, ponieważ pojemniki muszą być ustawione na działkach gminnych w miejscu ogólno dostępnym dla mieszkańców.
- W sprawie tablic informacyjnych wypowie się Sekretarz Gminy.
- W sprawach remontów dróg gminnych Wójt odpowiedział, że wszelkie działania są opóźnione z powodu nadmiaru zadań realizowanych przez urząd. Ponadto środki zaoszczędzone przez gminę na zimowym utrzymaniu dróg są zablokowane przez Starostwo, które decyduje o wydatkowaniu tych środków.
 
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nadal nie zostały zakupione nowe tablice informacyjne, dlatego dalej są one mocowane na drzewach. Oferta przedstawiona przez Firmę Budowa Schodów na wykonanie tablic wydaję się zbyt wygórowana. Zakup tablic najprawdopodobniej nastąpi w przyszłym roku, Urząd Gminy zwróci się również do poszczególnych sołectw o pomoc finansową przy zakupie tablic.
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Zbigniew Jaworski wyjaśnił, że budynek świetlicy w Miedzianej jest na tyle duży, że GOK nie jest w stanie zapewnić ogrzewania przez sezon zimowy. Świetlicowa pracuje przez 4 godzinny dziennie przez 5 dni w tygodniu, w tym czasie nie jest możliwe wystarczające ogrzanie pomieszczeń świetlicy na tyle by mogły przebywać tam dzieci. Z wymienionych powodów Dyrektor GOK uważa za niezasadne prowadzenie zajęć w świetlicy w okresie zimowym. 
 
Radny Tadeusz Polowy zapytał, w jakiej formie i w jakim terminie zostanie mu udzielona odpowiedź przez Gminny Zakład Komunalny na zadane przez niego pytanie.
 
Wójt odpowiedział, że to zależy od zakresu pytania radnego, jeśli ma być to szczegółowa kontrola tych wydatków, zgodnie z przepisami sam radny nie ma do tego uprawnień. Gminny Zakład Komunalny może udzielić odpowiedzi w ciągu kilku dni.
 
Główna Księgowa Gminnego Zakładu Komunalnego stwierdziła, że po sesji może udzielić takiej informacji w siedzibie Zakładu.
 
Radny odpowiedział, że żąda odpowiedzi na piśmie o wysokości kosztów i kto je ponosi.
 
Ad. 11
Sprawy różne. Komunikaty.
 
1) Wiceprzewodniczący poinformował o planie terminów posiedzeń komisji stałych i sesji w listopadzie oraz zasygnalizował możliwość zmiany głównego tematu sesji:
- sesja przewidziana jest na dzień 26 listopada,
- posiedzenia komisji przewidziane są w tygodniu poprzedzającym sesję.
2) Wiceprzewodniczący przypomniał o terminach dyżurów poszczególnych radnych.
3) Radny Starzyński uzupełniając swoją wcześniejszą wypowiedź poinformował, że dofinansowany wyjazd uczniów Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum do Poznania był nagrodą za zajęcie I miejsca w Województwie w Konkursie Ekologicznym.
4) Radna Wioletta Rynkiewicz wyraziła niezadowolenie, że w przypadku gdy w świetlicy pracuje świetlicowa, powinno wykorzystać a nie zamykać świetlicę.
Wiceprzewodniczący zaproponował zwrócenie się w tej sprawie bezpośrednio do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i omówienie możliwości rozwiązania tego problemu lub zwrócenie się do Komisji Społecznej.
Wójt dodał, że Komisja Społeczna może podjąć inicjatywę w tej sprawie. Problem działalności świetlic na terenie gminy jest szeroki i wymaga szczegółowego omówienia i opracowania jakiegoś rozwiązania tej i innych sytuacji. Działalność kulturalna na terenie gminy zawsze była słabym punktem w gminie, ponieważ najczęściej były ważniejsze sprawy do realizacji.
5) Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Grzegorza Konarskiego o wyłączenie go z kontroli Komisji Rewizyjnej w Gminnym Zakładzie Komunalnym, w związku z zatrudnieniem małżonki radnego w Zakładzie.
Wniosek został przyjęty 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
 
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Wiceprzewodniczący zamknął XXIII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików.                                                                     (godz. 1330)
 
 
Protokołowała:                                                                                                       
A. Adamiak                                                                                                                     
 
 

Ilość odwiedzin: 8125
Nazwa dokumentu: Protokół nr 23
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 29 października 2008 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-11-14 11:38:14
Data udostępnienia informacji: 2008-11-14 11:38:14
Data ostatniej aktualizacji: 2008-11-28 11:22:24

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner