logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 25
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 grudnia 2008 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk - Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.                       (zał. 1, 2, 3)
 
W sesji udział wzięli:
-Tadeusz Szczech – Wicestarosta Zgorzelecki,
- Jan Hasiuk – Wójt Gminy.
 
Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
 3. Informacja o pracy Wójta Gminy.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
 5. Plan pracy Rady Gminy na 2009 rok.
 6. Podsumowanie pracy Rady Gminy za 2008 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu zakładu budżetowego,
b)      w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku,
c)      w sprawie ustalenia opłat za usługi pogrzebowe i korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz urządzeń cmentarnych na terenie gminy Sulików,
d)      w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie,
e)      o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
f)        w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików,
g)      w sprawie zmian w uchwale o ustaleniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików,
h)      w sprawie przyjęcia przez Gminę Sulików zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Sulików,
i)        w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia,
j)        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
k)      o uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy Sulików członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
l)        w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy Sulików członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
 1. Uchwalenie budżetu gminy na 2009 rok.
 2. Zapytania radnych.
 3. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
 4. Odpowiedzi na zapytania.
 5. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Wicestarosta Zgorzelecki Tadeusz Szczech powitał wszystkich obecnych i poinformował o podpisaniu przez niego porozumienia Pomiędzy Powiatem Zgorzeleckim a Gminą Sulików w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Sulików na 2009 rok. Ponadto Wicestarosta planuje przedstawienie na sesji Rady Gminy Sulików w styczniu jak kształtują się wysokości środków przeznaczonych na realizację zadań w zakresie zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Sulików oraz zamierzenia zawarte w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, który Rada Powiatu przyjmie na swojej sesji w styczniu.
Wicestarosta życzył radnym oraz wszystkim zebranym pomyślności w nadchodzącym roku, realizacji wszystkich zamierzeń, które zostały ujęte w projekcie budżetu na 2009 rok oraz wyraził nadzieję na udaną współpracę pomiędzy Powiatem Zgorzeleckim a Gminą Sulików.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Radni nie wnieśli uwag do projektu protokołu z poprzedniej sesji.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 15 grudnia 2008 roku.                                                                                                             (patrz protokół)
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 17 grudnia 2008 roku.                                                          (patrz protokół)
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenia Komisji Społecznej w dniach 10 i 16 grudnia 2008 roku.                                                                                                                   (patrz protokół)
 
Informacja o pracy komisji stałych Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie.
 
Radny Tomasz Podanowski odczytał protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sulikowie w dniu 30 października 2008 roku.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że dziwi się Wiceprzewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który odczytał protokół z kontroli, ponieważ jego stronniczość jest bardzo duża, uchwała w sprawie ustalenia opłat za usługi pogrzebowe i korzystanie z cmentarzy komunalnych będzie dopiero głosowana. Odnośnie kwestii szamba przy budynku po byłej szkole podstawowej w Radzimowie, gdzie Komisja nie stwierdziła, żadnych wycieków, radny zapytał dlaczego Komisja nie zajęła się sprawą światła, które nie jest gaszone w ciągu dnia przez lokatora zajmującego pomieszczenia w budynku. Próbowano kierować radnego do Gminnego Zakładu Komunalnego w tej sprawie, w celu ustalenia, kto ponosi koszty za utrzymanie budynku. Radny wyjaśnił, że nie mówił o wylewającym się szambie, tylko o fetorze, który jest przenoszony z wiatrem w stronę kościoła.
 
Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej została przyjęta 14 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym.
 
Ad. 3
Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że najprawdopodobniej od kolejnej sesji radni będą otrzymywać sprawozdanie z pracy Wójta razem z materiałami na sesji, a następnie stwierdził, że na dzisiejszej sesji odczyta sprawozdanie z pracy Wójta.
 
Radny Robert Starzyński zapytał czy nastąpiła zmiana w porządku obrad sesji. Jest to Sprawozdanie z pracy Wójta, wiec powinno zostać przez niego odczytane, jest to nienormalna sytuacja, kiedy Przewodniczący odczytuje sprawozdanie z działalności Wójta.
Przewodniczący stwierdził, że radni otrzymali sprawozdanie stosunkowo wcześniej i mięli chwilę na zapoznanie się z nim w związku z tym nie będzie odczytywał jego treści.
 
Radna Halina Bogdanowicz prosiła o więcej informacji na temat wstępnych ustaleń, które zapadły na spotkaniu w sprawie Ośrodka Zdrowia w Sulikowie.
 
Radny Grzegorz Konarski zapytał jakie ustalenia zapadły w związku z dojazdem do szkoły uczniów z Mikułowej i Małej Wsi Górnej.
 
Radny Piotr Jankowski prosił o szerszą informację na temat umowy podpisanej z Panią Bożeną Mulik na opracowanie planu odnowy wsi Studniska oraz pytał, jaki jest zakres tej umowy.
 
Radny Robert Starzyński prosiło przedstawienie wstępnych ustaleń zawartych w projekcie porozumienia z Firmą Lafarge w sprawie budowy drogi wewnętrznej.
 
Wójt udzielił następującej informacji:
-Dowozem dzieci zajmuję się Firma VEKTOR, wykonuję tę usługę w cenie takiej samej jak bilety autobusowe kupowane w PKS Lubań. Wójt rozpoczął rozmowy z Firmą VEKTOR na temat przejęcia przez nią dowozu dzieci do szkół całościowo z terenu gminy. Wiosną powinny zapaść ostateczne ustalenia.
-Spotkanie dotyczyło złego stanu technicznego budynku Niepublicznego Ośrodka Zdrowia w Sulikowie, który pogłębia się od dłuższego czasu. W odpowiedzi na pismo Pani Gruszeckiej Kierownika NZOZ w Sulikowie na wcześniej wspomniany temat Wójt zaprosił na Kolegium Panią Zofię Barczyk – Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala ZOZ w Zgorzelcu, Pana Ireneusza Owsika – Członka Zarządu Powiatu oraz Panią Gruszecką. Po rozmowie i przeglądzie budynku zapadło ustalenie, że do 20 stycznia przyszłego roku zostanie sporządzona przez Panią Barczyk wycena prac niezbędnych do remontu dach budynku ośrodka. W chwili obecnej nie jest planowane przekazanie naszej Gminie budynku przez Starostwo, ze względu na zminy, jakie zachodzą w służbie zdrowia oraz nieznane losów reformy służby zdrowia. Po 20 stycznia znane będą kolejne ustalenia i plany remontu dachu budynku ośrodka zdrowia.
-Porozumienie z Firmą Lafarge znajduje się we wstępnej fazie ustaleń. Wstępnie po stronie Gminy będzie stało przejęcie działek niezbędnych do budowy drogi od Agencji Nieruchomości Rolnych. Firma Lafarge wystąpiła również z prośbą o pomoc przy ustaleniach geodezyjnych. Wszelkie koszty związane z budową drogi ponosi Firma Lafarge.
-Umowa z Panią Bożeną Mulik jest kontynuacją planu odnowy wsi związanej z przebudową świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych.
 
Radny Robert Starzyński zapytał o odpowiedź Policji na doniesienie złożone przez Wójta na trójkę radnych, w której radny się znajduję, ponieważ żaden z nich nie otrzymał odpowiedzi w tej sprawie do informacji.
Odnośnie sprawozdania Wójta radny zapytał czy zlecając wykonanie plakatów informujących o koncercie kolęd Wójt działa jako osoba sprawująca władzę czy osoba prowadząca chór. Wielokrotnie Wójt wspominał, że działalnością kulturalną na terenie gminy zajmuję się Gminny Ośrodek Kultury, w związku z tym radny nie widzi potrzeby angażowania się w organizację koncertu przez Wójta.
 
Radny Tadeusz Polowy zapytał czy współpraca z Gazetą Express Zgorzelecki jest formą promocji gminy.
 
Radny Stanisław Cap prosił o więcej szczegółów na temat umowy dzierżawy działki z Panią Bębnowicz w Studniskach Górnych. Ponadto radny stwierdził, że sprawozdania z działalności Wójta powinny być dostarczane radnym wcześniej, np. razem z materiałami na sesję. Wówczas radni będą mieli czas na to, aby zapoznać się ze sprawozdaniem.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Sprawę złożenia doniesienia na trójkę radnych Wójt pozostawił „w spokoju”. Jest to spowodowane głównie brakiem czasu i realizacją istotnych zadań na rzecz gminy. Wójt uznał sprawę za nieaktualną.
W sprawie koncertu kolęd Wójt odpowiedział, że jest to inicjatywa na rzecz życia kulturalnego na terenie gminy, która została ujęta w kalendarzu imprez Gminnego Ośrodka Kultury na 2009 rok. Wójt jako osoba poruszająca się w środowisku chóralnym od 30 lat jest w stanie pomóc w organizacji tej uroczystości. Zdaniem Wójta zaangażowanie w tę sprawę w żaden sposób nie koliduję z jego stanowiskiem. To wydarzenie kulturalne staje się tradycją w gminie, Wójt nie zgadza się ze zdaniem radnego Starzyńskiego, który twierdzi, że jego zaangażowanie się w tę sprawę jest zbędne.
-Gazeta Express Zgorzelecki wystąpiła z propozycją współpracy z Gminą Sulików, polegającej na zamieszczaniu rzetelnych i bieżących informacji z życia gminy raz na miesiąc. Koszt zamieszczania artykułów to 1037 zł miesięcznie. Ilość egzemplarzy gazety pozwoli na dotarcie aktualnych informacji do wielu mieszkańców na terenie gminy.
-Szczegóły umowy dzierżawy działki w Studniskach Dolnych Wójt może przedstawić po przerwie w sesji.
 
Radny Robert Starzyński ponowił pytanie o odpowiedz z Komendy Policji w sprawie doniesienia złożonego na przez Wójta na radnych. Odnosząc się do wypowiedzi Wójta w sprawie koncertu kolęd radny stwierdził, że skoro został on ujęty w kalendarzu imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury jego organizacją powinien zając się Dyrektor.
 
Wójt odpowiedział, że jest koordynatorem tego wydarzenia kulturalnego, jego szerokie znajomości w środowisku muzycznym umożliwiają sprawniejszą organizację tej imprezy. Na ubiegłotygodniowym Kolegium Wójt polecił dla Gminnego Ośrodka Kultury jedynie przygotowanie plakatów informacyjnych o tym wydarzeniu.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że współpraca z Expressem Zgorzeleckim może przynieść ze sobą wiele konfliktów podobnie jak współpraca z Gazetą Wojewódzką. Radny zapytał ile wynosi koszt zamieszczania informacji z życia gminy w Gazecie Wojewódzkiej.
 
Wójt odpowiedział, że koszt umieszczania informacji na temat wydarzeń w Gminie Sulików wynosi 610 zł. Express Zgorzelecki jest gazetą bezpłatną co pozwoli na przekazywanie mieszkańcom istotnych informacji w większym stopniu.
 
Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.     (zał. 4)
 
Ad. 4
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację z działalności w okresie międzysesyjnym.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.                                                                              (zał.5)
 
Ad. 5
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy na 2009 rok. Radni nie zgłosili propozycji i uwag do planu pracy na przyszły rok.
Uchwała w sprawie planu pracy Rady Gminy Sulików na 2009 rok została przyjęta jednogłośnie.                                                                                                                              (zał. 6)
 
Ad. 6
Przewodniczący stwierdził, że informacja podsumowująca pracę Rady Gminy w 2008 roku została przekazana radnym i nie ma potrzeby odczytywania jej. Podsumowanie zawiera najistotniejsze informację z działalności Rady Gminy.
Podsumowanie pracy Rady Gminy Sulików za 2008 rok zostało przyjęte jednogłośnie. (zał.7)
 
Ad. 7
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu zakładu budżetowego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie (14 głosów za, radny Tadeusz Polowy nie uczestniczył w głosowaniu.                                                                                                                            (zał. 8)
 
2) w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2009 roku.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Wójt omówił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na poprawieniu daty w § 8 z roku 2008 na rok 2009.                 
(Radny Tadeusz Polowy powrócił na obrady, po chwilowej nieobecności, w głosowaniu bierze udział 15 radnych)
Uchwała został podjęta jednogłośnie.                                                                                (zał. 9)
 
3) w sprawie ustalenia opłat za usługi pogrzebowe i korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz urządzeń cmentarnych na terenie gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.                (zał. 10)
 
4) w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                            (zał. 11)
 
5) o zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                            (zał. 12)
 
6) w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                            (zał. 13)
 
7) w sprawie zmian w uchwale o ustaleniu najniższego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu dla pracowników administracji i obsługi, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                            (zał. 14)
 
8)  w sprawie przyjęcia przez Gminę Sulików zadań powiatu z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                            (zał. 15)
 
9) w sprawie wskazania jednostek budżetowych, które utworzą rachunek dochodów własnych oraz ustalenia źródeł dochodów własnych i ich przeznaczenia.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                            (zał. 16)
 
10) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały wraz z dodatkowymi zmianami w budżecie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                            (zał. 17)
 
11) w uchyleniu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy Sulików członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                            (zał. 18)
 
12) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy Sulików członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                            (zał. 19)
 
13) w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Radny Robert Starzyński prosił o szczegółowe omówienie 3 ostatnich działów zawartych w załączniku nr 1 do projektu uchwały.
Wójt przedstawił szerszą informację na temat działów wspomnianych przez radnego Starzyńskiego:
-środki finansowe przeznaczone na zadanie pn. uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice wiążą się przygotowywaniem wniosku o dofinansowanie tego zadania, w przyszłym roku nastąpi finalizacja sprawy złożenia wniosku o środki zewnętrzne,
-część środków na dokończenie budowy i wyposażenie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym została zabezpieczona z tegorocznego budżetu, druga cześć będzie pochodzić z budżetu na 2009 rok, budowa jest w trakcie, zaangażowanie prac jest dość spore.
-jeżeli chodzi o pozycję pn. budowa środowiskowej hali sportowej Gmina Sulików otrzymała 85 tys. zł dodatkowych środków od Ministerstwa Finansów, są to środki na wyposażenie hali, kwota ta, zostanie wydatkowana w przyszłym roku.
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                            (zał. 20)
 
Ad. 8
Uchwalenie budżetu gminy na 2009 rok.
Skarbnik Gminy omówiła autopoprawki do projektu budżetu Gminy na 2009 rok.
Radny Robert Starzyński zapytał, dlaczego w przypadku zadania dotyczącego remontu instalacji elektryczniej w Szkole Podstawowej w Sulikowie nie zastosowano tej samej ideologii, którą kierowano się pozostawiając zadanie związane z modernizacją świetlicy wiejskiej w Studniskach, (kwota przeznaczona na to zadanie to 3 tys. zł, zadanie zostało ujęte w projekcie budżetu, mimo, że całość kosztów zadania to 1 350 000 zł.) Zdaniem radnego zadanie dotyczące modernizacji instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Sulikowie powinno pozostać w projekcie budżetu, a w przypadku, gdy znajdą się środki na realizację Gmina przystąpi do jego realizacji.
 
Wójt odpowiedział, że sprawa jest bardziej złożona. W swojej wypowiedzi Wójt stwierdził, że budżet jest to prognoza dochodów i prognoza wydatków. Podjęcie przez radnych uchwały budżetowej zobowiązuje Wójta do wykonania tej uchwały. Zapisanie jakiegokolwiek zadania w budżecie Gminy, zobowiązuje Wójta do jego realizacji. W związku z tym nie jest właściwe wpisywanie do projektu budżetu zadań, które nie mają możliwości sfinansowania. Jeżeli istnieje taka możliwość, zadanie wpisuje się z niewielką ilością środków, po to by je realizować. W przypadku remontu instalacji elektrycznej, o której wspomniał radny Starzyński, sprawa wygląda znacznie gorzej. Radni podjęli określone decyzję podatkowe, czego Wójt nie ma im za złe, w związku z którymi należało podjąć odpowiednie decyzje w celu zbilansowania dochodów i wydatków, ponieważ budżet nie może być niezrównoważony.
Po długich rozmowach, podjęta została decyzja o pozostawieniu w projekcie budżetu zadań związanych z remontami Szkół Podstawowych w Biernej i Studniskach Dolnych. Ponadto utrzymana została rezerwa subwencji oświatowej, co oznacza, że w przyszłym roku Gmina ponownie będzie mogła ubiegać się o środki w Ministerstwie Finansów na realizację zadań, które wynikają z decyzji organów instytucji kontrolnych. Takie decyzje posiadają Dyrektorzy Szkół w Biernej i w Studniskach Dolnych. W przyszłym roku Rząd obiecał znaczne podwyżki dla nauczycieli, co wiąże się tym, że po stronie samorządów stoi pokrycie deficytu środków przeznaczonych na ten cel przez państwo, który wynosi ok. miliarda zł. Wójt obawia się, że będzie zmuszony dokonywać przerzutów na ten cel z innych zaplanowanych zadań.
Rezerwa na wynagrodzenia dla nauczycieli została ujęta w projekcie budżetu, Wójt liczy na to, że środki te będą wystarczające. Gmina najprawdopodobniej w przyszłym roku przystąpi do realizacji najważniejszego w jej historii zadania – budowy kanalizacji, środki na rozpoczęcie tzw. etapów zerowych są zapisanie w projekcie budżetu. Najprawdopodobniej w lutym będzie podjęta decyzja o przyznaniu środków na realizację tego zadania.
W perspektywie światowego kryzysu a co za tym idzie najprawdopodobniej trudnego roku finansowego, należy podchodzić do realizacji zadań z należytą ostrożnością. Wójt dodał ponadto, że w przyszłym roku planowana jest znaczna ilość sprzedaży mienia komunalnego, którego łączna wartość wyniesie prawie 1 mln zł, co by może przyniesie znaczącą stabilizację budżetu.
Wójt zwrócił się do radnych z apelem o przyjęcie projektu budżetu w takiej formie, w jakiej został przedstawiony, nie wprowadzając żadnych zmian, ponieważ po długich dyskusjach jest on przemyślany i zbilansowany.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że argumenty Wójta dotyczą innych zadań, wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Sulikowie jest naprawdę konieczna. Remont instalacji można podzielić na kilka etapów, co ułatwiłoby sfinansowanie zadania. Radny ponownie wyraził zdanie, że to zadanie powinno pozostać w projekcie budżetu na 2009 rok.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt budżetu Gminy na 2009 rok.
Uchwała w sprawie budżetu Gminy na 2009 rok została podjęta 12 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.                                                                    (zał. 21)
 
Ad. 9
Zapytania radnych:
Radny Marian Kurek pytał, kiedy zostanie dowieziona ziemia na plac do Skrzydlic, zostały na to przeznaczone środki sołeckie, a ziemia do tej pory nie została nawieziona.
 
Radny Robert Starzyński pytał, co stało się ze sprzętem, który znajdował się na wyposażeniu byłego Posterunku Policji w Sulikowie.
 
Radna Regina Solska zaprosiła Wójta na spotkanie planowane w miesiącu lutym, które odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Starym Zwidowie. Głównym tematem spotkania będzie działalności świetlicy.
 
Ad. 10
Zapytania przewodniczących rad sołeckich:
1) Sołtys Jan Kolbuch zgłosił problem przystanku na żądanie, w Studniskach Dolnych, w miejscu przystanku powstała głęboka dziura, od 3 lat przystanek jest w takim samym stanie.
 
Ad. 11
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
1)      W sprawie dowozu ziemi na plac do Skrzydlic Wójt stwierdził, że przy najbliższym wywozie ziemi z terenu gminy zostanie ona przywieziona w miejsce, o którym wspomniał radny.
2)      Sprzęt będący na wyposażeniu byłego posterunku policji w Sulikowie znajduje się na stanie pracowników Urzędu Gminy, a w związku z tym z pewnością nie zaginął.
3)      Wójt przyjmuje zaproszenie radnej Solskiej, ma nadzieję, że liczne obowiązki pozwolą mu wziąć udział w spotkaniu.
4)      Sprawa przystanku w Studniskach Dolnych jest złożona, ponieważ teren pod przystanek jest usytuowany na cudzym gruncie.
 
 
 
 
Ad 12
Przewodniczący poinformował radnych i wszystkich zebranych o planowanych terminach posiedzeń komisji i sesji Rady Gminy w miesiącu styczniu.
Przewodniczący z okazji zbliżającego się  Nowego Roku złożył wszystkim zebranym najserdeczniejsze życzenia noworoczne, wielu sukcesów, szczęścia i zdrowia.
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXV sesję Rady Gminy Sulików obecnej kadencji.                                                 (godz. 1220)
 
 
 
 
 
 Protokołowała:
A. Adamiak
 
                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                                                        Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 6740
Nazwa dokumentu: Protokół nr 25
Skrócony opis: z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 grudnia 2008 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-02-03 14:09:40
Data udostępnienia informacji: 2009-02-03 14:09:40
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-03 14:23:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner