logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 28
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 25 marca 2009 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk - Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.                       (zał. 1, 2, 3)
Nieobecny był radny Stanisław Cap.
W sesji udział wzięli m.in.:
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
-Marek Tomala – radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
-Piotr Woroniak – Starosta Zgorzelecki,
-Cezary Mostowik – Dyrektor Wydziału Drogownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego,
-Kazimierz Kuśnierz – pracownik Obwodu Drogowego w Tylicach.
 
Przewodniczący zaproponował dokonanie zmiany w porządku obrad, polegającej na przesunięciu tematu stanu dróg po okresie zimowym na początek sesji, zaraz po przyjęciu protokołu z poprzedniej sesji:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Stan dróg na terenie gminy po okresie zimowym.
  3. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
  4. Informacja o pracy Wójta Gminy.
  5. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
6.       Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o wolontariacie i działalności pożytku publicznego.
  1. Podjęcie uchwał:
a)       w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików,
b)       w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie,
c)       w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Sulików,
d)       w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008 dla Gminy Sulików,
e)       w sprawie zamknięcia rozpoczętych inwestycji,
f)         w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Sulikowie i nadania jej regulaminu,
g)       w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
h)       w sprawie przystąpienia Gminy Sulików do działań w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego,
i)         w sprawie skargi Pani Leokadii Rakuckiej na Pana Krzysztofa Lipko Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
8.      Zapytania radnych.
9.      Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
10. Odpowiedzi na zapytania.
11. Sprawy różne. Komunikaty.
Protpozycja Przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie.
 
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, że poprawka do protokołu zgłoszona przez radną Wiolettę Rynkiewicz odnośnie jej wypowiedzi zostanie uwzględniona. Wypowiedź radnej zostanie ujęta następująco: „Radna Wioletta Rynkiewicz odnośnie odśnieżania stwierdziła, że droga powiatowa biegnąca przez Wrociszów w tym roku była dobrze odśnieżona, jednak nie dotyczy to drogi gminnej, (która także jest drogą główna) znajdującej się w tej miejscowości.”
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Stan dróg na terenie gminy po okresie zimowym.
Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że temat stanu dróg na terenie gminy jest poruszany po raz trzeci w ostatnim czasie. Stan dróg na terenie gminy zarówno powiatowych jak i wojewódzkich pozostawia wiele do życzenia, drogi są jednymi z najgorszych na terenie Powiatu Zgorzeleckiego. W celu dyskusji na temat dróg dwukrotnie zostało wystosowane zaproszenie do zarządcy dróg wojewódzkich, jednak pozostały one bez odpowiedzi. Przewodniczący poinformował, że wystosował pismo do Marszałka Województwa Dolnośląskiego w kwestii braku jakiejkolwiek reakcji na zaproszenie przedstawicieli Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Pismo zostało również przekazane do wiadomości radnym Sejmiku Wojewódzkiego.
Przewodniczący zaproponował, aby w trakcie dyskusji przedstawione zostały informacje na temat planów remontów dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
 
Kazimierz Kuźniar – pracownik Obwodu Drogowego w Tylicach stwierdził, że stan dróg wojewódzkich na terenie gminy, jak i na terenie innych gmin w Powiecie Zgorzeleckim jest rzeczywiście zły. W 2008 roku Dolnośląska Służba Dróg i Kolei przeszła gruntowną reorganizację polegającą na stworzeniu placówek rejonowych, przez to drogi wojewódzkie zostały przekazane do Powiatowych Zarządów Dróg. Drogi wojewódzkie na terenie Gminy Sulików są utrzymywane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Oddział w Lubaniu. W ramach środków przyznanych na utrzymanie dróg realizowane są następujące zadania: zimowe utrzymanie dróg, wykaszanie poboczy, odwadnianie, wycinka drzew w pasie drogi oraz w miarę możliwości finansowych – remonty dróg. Ponadto Pan Kuźniar poinformował, że Dolnośląska Służba Dróg i Kolei nie przewiduje w bieżącym roku żadnych remontów dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sulików. Przewidziane są jedynie doraźne remonty cząstkowe, zapobiegające zagrożeniom ruchu na drogach. Brak remontów jest spowodowany głownie brakiem środków w budżecie.
 
Przewodniczący Rady Gminy zapytał o remont drogi wojewódzkiej nr 357 biegnącej przez Mikułową, ponieważ planowane było solidne zabezpieczenie odcinka drogi, który obsypywał się w stronę boiska sportowego w Mikułowej.
 
Pan Kazimierz Kuźniar odpowiedział, że brak środków finansowych nie pozwoli na sfinansowanie tego remontu w najbliższym czasie.
 
Starostwa Zgorzelecki – Piotr Woroniak stwierdził, że kryzys finansowy jest dobrą wymówką, na którą można się powoływać od kilkunastu lat, tym bardziej obecnie, gdy stoimy w obliczu nowego kryzysu. Brak środków finansowych na remonty dróg w budżetach jednostek samorządu terytorialnego zawsze uniemożliwiał realizację tego zadania poprzez jednostki. W związku z tym najczęściej nie są to gruntowne remonty wykonywane na bieżąco a jedynie częściowe doraźne remonty pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa. Odnośnie dróg powiatowych Starostwo Zgorzeleckie ma wypracowany Wieloletni Plan Inwestycyjny, o którego szczegółach powie Dyrektor Wydziału Drogownictwa – Cezary Mostowik. Powiat jest gotowy na wprowadzenie zmian i propozycji do wspomnianego planu ze strony Gminy Sulików. Starosta stwierdził, że zna dobrze stan dróg na terenie całego Powiatu Zgorzeleckiego zarówno dróg wojewódzkich w związku z tym zwrócił się z prośbą do radnego Sejmiku Wojewódzkiego – Marka Tomali o przekazanie apelu do radnych Sejmiku o remonty dróg wojewódzkich, ponieważ stan tych dróg można określić jako katastrofalny. Powiat Zgorzelecki zaciągnął kilkumilionowy kredyt na wykonanie remontów dróg powiatowych. Remonty obejmą drogi powiatowe w każdej gminie powiatu.
 
Dyrektor Wydziału Drogownictwa i Gospodarki Nieruchomościami – Cezary Mostowik poinformował, że w budżecie Powiatu Zgorzeleckiego na remonty dróg powiatowych znajduje się 6 mln zł. Zamówienie na realizacje cząstkowych remontów dróg po okresie zimowym jest już przygotowane. W 2009 roku planowany jest remont drogi Miedziana – Łowin. Umowa na dofinansowanie zadania przez Terenowy Fundusz Ochrony Dróg Rolnych została podpisana. Remont będzie obejmował odcinek 1 km drogi. Jeżeli dofinansowanie dalszego remontu drogi z budżetu Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych będzie możliwe, zostanie ona odremontowana do końca. Kolejną droga zapisaną w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Powiatu przeznaczoną do remontu jest droga Radzimów-Bierna-Miedziana. Z powodu znacznej długości tej drogi, jej remont będzie podzielony na etapy. Jeżeli środki budżetowe pozwolą na to, w przyszłości wykonany zostanie również gruntowny remont drogi Radzimów Dolny – Mała Wieś Górna.
 
Wójt odnośnie stanu wszystkich dróg na terenie Gminy stwierdził, że w najgorszym stanie są dwie drogi wojewódzkie nr 357 i nr 355. Jakość nawierzchni tych dróg nie zapewnia bezpiecznego przejazdu jej użytkownikom. W ubiegłym roku Wójt podjął rozmowy z Dyrektorem Infrastruktury Mienia Wojewódzkiego z Karolem Stasikiem. Dyrektor na zaproszenie Wójta przybył do Sulikowa by dokonać lustracji tych dróg. Efektem działań Wójta i dyr. Stasika było pismo z dnia 14 marca 2008 r. od Wicemarszałka Województwa, w którym wyraził on zainteresowanie remontem ulicy Wojska Polskiego leżącej w pasie drogi wojewódzkiej. Ponadto Wicemarszałek poinformował, że Dolnośląska Służba Dróg i Kolei zamierza zgłosić projekt pn. „Remont drogi wojewódzkiej nr 357” na odcinku od Włosienia do Radomierzyc do programu Operacyjnego EWT Polska – Saksonia i liczy na współudział Gminy Sulików. Wicemarszałek poinformował także, że odcinek drogi 357 Sulików - Mała Wieś Górna o długości ok. 1 km , będzie naprawiany jeszcze w 2008 roku Wójt czuje się zbulwersowany faktem, że Gmina nie otrzymała jakiejkolwiek informacji o przekazaniu dróg wojewódzkich znajdujących się na jej terenie, do Powiatowego Zarządu Dróg w Lubaniu. Sytuację tę Wójt określił jako skandaliczną. Stwierdzenie, że brak remontów dróg wojewódzkich jest spowodowany kryzysem finansowym nie jest żadnym wytłumaczeniem, ponieważ strome osuwisko na drodze w Mikułowej w kierunku boiska istnieje od ponad czterech lat. Prace, które zostały tam wykonane tj. łatanie dziur i uzupełnienie barierek w żaden sposób nie zabezpieczają przejazdu. Odnośnie dróg powiatowych Wójt stwierdził, że Gmina Sulików jest w  niekorzystnej sytuacji, ponieważ drogi, które znajdują się na jej terenie nie są trasami strategicznymi dla Powiatu w związku z tym są mniej istotne. Wójt liczy na to, że zapowiedzi o remontach dróg będą realizowane. W kwestii dróg gminnych nie są przewidziane poważne remonty dróg, a jedynie doraźne naprawy i łatanie. Wiąże się to z planowaną budową kanalizacji na terenie gminy.
 
Starosta Zgorzelecki zapytał przedstawiciela Dolnośląskiego Służby Dróg i Kolei, dlaczego samorządy są traktowane w tak lekceważący sposób przez tę instytucje. Przejawia się to np. poprzez brak jakichkolwiek odpowiedzi na pisma oraz brak osób, które wielokrotnie są zapraszane na sesję. Starosta prosił również radnego Sejmiku Wojewódzkiego Marka Tomalę o zwrócenie na tę sytuację uwagi, ponieważ samorządy spotykają się z coraz większym niezadowoleniem mieszkańców odnośnie złego stanu dróg. Starosta zwrócił się z prośba o pisemną informację na temat środków, jakie zostały zapisanie na remonty dróg wojewódzkich.
 
Odnośnie wypowiedzi Wójta, Pan Kuźniar sprostował, że nieświadomie podał niewłaściwe dane, ponieważ droga 355 nie została przekazana do Zarządu Dróg Powiatowych w Lubaniu. Pan Kuźniar tłumaczył tę pomyłkę tym, że objął swoje stanowisko w obwodzie drogowym w Tylicach niedawno i nie jest jeszcze na tyle zorientowany w kwestii rozmieszczenia wszystkich dróg. Dodał, że obwody drogowe zajmują się głownie likwidacją zagrożeń i utrudnień w ruchu drogowym oraz rozmieszczeniem znaków drogowych.
 
Starosta w odniesieniu do wypowiedzi Pana Kuźniara stwierdził, że nie jest on osobą, która podejmuje decyzje na temat remontów dróg wojewódzkich w związku z tym jego zbyt mocny atak, za który przeprosił nie powinien być skierowany do niego. Kierowanie na sesję osób niekompetentnych do udzielania odpowiedzi na pytania o remonty dróg, tym bardziej świadczy o lekceważącym stosunku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei oraz Zarządu Województwa do samorządów powiatu.
 
Przewodniczący w nawiązaniu do dyskusji odczytał pismo skierowane do Marszałka Wojewódzkiego z prośbą o interwencję w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei, która spowoduje oddelegowanie osoby kompetentnej do udzielania odpowiedzi na sesji w kwestii remontów dróg wojewódzkich.                                                              (treść pisma w załączeniu)
Pismo otrzymali do wiadomości również radni Sejmiku Wojewódzkiego, w związku z czym na sesji obecny jest radny Marek Tomala.
 
Radny Sejmiku Wojewódzkiego Marek Tomala w swojej wypowiedzi przyznał rację Staroście Zgorzeleckiemu odnośnie lekceważenia mniejszych samorządów w kwestii dróg. Radny zaproponował, aby wszystkie pisma kierowane do zarządców dróg wojewódzkich były również kierowane do wiadomości dla radnych, wówczas w przypadku braku odpowiedzi będzie mógł interweniować. Jeżeli chodzi o kwestię dróg, radny odnosi wrażenie, że Pan Kuźniar też nie miał być obecny na tej sesji, jednak interwencja radnego i Wójta Gminy Sulików u Marszałka Województwa spowodowała, że został on oddelegowany, pomimo iż nie jest w stanie udzielić odpowiedzi na zadawane pytania.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że o losach drogi Mała Wieś Górna – Radzimów można pisać historię. Pomimo wielu zgłoszeń radnego i dyskusji na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy nic nadal nie jest robione. Tak tragiczny stan drogi w XXI wieku woła o pomstę do nieba.
 
Przewodniczący zwrócił się z prośbą o udzielenie informacji na temat planów w kwestii drogi powiatowej Studniska – Gozdanin.
 
Dyrektor Wydziału Drogownictwa i Gospodarki Nieruchomościami Pan Cezary Mostowik stwierdził, że bardzo dobrze zna stan drogi, o której wspomniał radny Polowy oraz przedstawił jak wyglądały plany remontu tej drogi od czasu, gdy urząd Wójta Gminy Sulików sprawował Pan Wilczyński. Została wówczas wykonana jedynie cześć nawierzchni tej drogi ponieważ ówczesny Wójt wycofał się z dalszej realizacji tego zadania twierdząc, że nie ma już na ten cel środków w budżecie.
W kwestii drogi Studniska – Gozdanin Dyrektor stwierdził, że problem stanowi niewłaściwy podział działek i gruntów pod drogami po utworzeniu w Polsce powiatów. Dopóki sprawa dokumentacji tej drogi nie zostanie ostatecznie uregulowana i Wojewoda nie wyda poświadczenia o tym, kto jest jej właścicielem, przeprowadzenie remontu tej drogi nie jest możliwe.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że mieszkańców nie interesuje, kto jest właścicielem drogi i jakie były wcześniejsze decyzje. Zdaniem radnego do remontu tej drogi nie dojdzie nigdy.
 
Starosta stwierdził, że nie będzie składał deklaracji, kiedy nastąpi remont tej drogi. Powiat zwiększa środki w budżecie na remonty dróg, jednak mimo to modernizacja wszystkich dróg powiatowych nie jest możliwa w najbliższym czasie. Bieżące utrzymanie dróg powiatowych polegające na wykaszaniu rowów, łataniu ubytków w nawierzchni będzie wykonywane na bieżąco. Remonty dróg będą realizowane w miarę możliwości finansowych powiatu.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że jest rozczarowany dyskusją, która polega na okazywaniu wzajemnych pretensji ze strony każdego z zarządców dróg. Radny chciałby usłyszeć, kiedy mieszkańcy będą mogli korzystać z dróg, które będą w naprawdę dobrym stanie. W związku z tym radny proponuje, aby zarządcy dróg wspólnie wypracowali plany, według których będą przeprowadzane remonty dróg. Do radnego nie przemawiają argumenty Wójta na temat budowy kanalizacji, w związku z którą remonty dróg gminnych nie są przewidziane. Na terenie gminy znajdują się drogi, przez które nie będzie przebiegała budowa sieci kanalizacyjnej, w związku z czym można przystąpić do ich remontów. Słysząc o kolejnym zakupie wyposażenia Środowiskowej Hali Sportowej na kwotę 80 tys. zł, planowanym utworzeniu Straży Gminnej i innych wydatkach Gminy, radny twierdzi, że w budżecie znajdują się środki na remonty dróg, jednak są przeznaczane na zupełnie inne cele.
Zdaniem radnego, budowa 1 km drogi na Łowin to niewiele, biorąc pod uwagę, że dalszy odcinek tej drogi prowadzi do granicy z Czechami, co mogłoby przynieść korzyści.
Radny chciałby usłyszeć na temat terminów, w jakich zostaną wykonane zapowiedziane remonty, jak np. remont drogi Radzimów – Bierna – Miedziana.
 
Wójt stwierdził, że radny nie wysłuchał uważnie jego wypowiedzi na temat spotkań z zarządcami dróg wojewódzkich, których efektem jest korespondencja przez niego przytoczona. Padły wówczas konkretne deklaracje dotyczące remontu drogi 357– niestety nie dotrzymane.  Wciągu roku odbywa się wiele spotkań w kwestii stanu dróg, na których padają konkretne ustalenia. Niestety Wójt nie ma wpływu na działania zarządców dróg powiatowych i wojewódzkich. Kanalizacja nie jest zasłoną przed remontem dróg gminnych, ale poważnym argumentem. Żaden z wykonawców remontu drogi nie wyrazi zgody na wejście z robotami w okresie gwarancyjnym. Drugim aspektem jest ostrożność w wydatkowaniu środków ze względu na koszty, jakie niesie ze sobą budowa kanalizacji. Jeżeli będą już znane koszty poszczególnych prac związanych z budową kanalizacji będzie można planować inne zadania realizowane równocześnie. W kwestii wyposażenia Środowiskowej Hali Sportowej Wójt odpowiedział, że środki w wysokości 85 tyś. zł są uzyskane przez Gminę z subwencji oświatowej właśnie z przeznaczeniem na wyposażenie. Środki zostały zapisane jako wydatek niewygasający. Wójt sprostował również wypowiedź radnego odnośnie drogi na Łowin, ponieważ nie prowadzi ona do przejścia granicznego i nie daje możliwości komunikacji z Czechami.
 
Radna Weronika Ziółkowska podziękowała za wykonanie przepustu na drodze w Mikułowej i wykonanie nowych barierek. Radna pytała, kiedy będzie możliwa naprawa drogi w Małej Wsi Górnej i drogi prowadzącej do stacji PKP w Mikułowej oraz remont drogi wojewódzkiej w Mikułowej. Radna prosiła o informację, kiedy zostaną wykonane częściowe naprawy dróg gminnych i powiatowych.
 
Dyrektor Cezary Mostowik odpowiedział, że remonty cząstkowe dróg powiatowych są w przygotowaniu do realizacji, 2 kwietnia zostanie przeprowadzony przetarg na ich wykonanie. Droga w Mikułowej z pewnością będzie objęta remontami, ponieważ uczęszczają nią m.in. dzieci do szkół. Dyrektor wyraził nadzieję, że w ciągu trzech tygodni remonty cząstkowe dróg zostaną zrealizowane.
 
Kazimierz Kuźniar odpowiedział, że remonty cząstkowe na drogach wojewódzkich, między innymi, załatanie dziury na skrzyżowaniu dróg ulic Zgorzeleckiej i Dworcowej będą wykonane do końca marca br.
 
Wójt odpowiedział, że w najbliższym czasie zostanie dokonana lustracja dróg gminnych i najprawdopodobniej do końca kwietnia powinny być zrealizowane cząstkowe naprawy dróg gminnych.
 
Radny Franciszek Fleszar stwierdził, że spodziewał się innego efektu spotkania zarządców dróg na sesji. Radny obawia się, że dyskusja nie przyniesie żadnych efektów. Stan drogi wojewódzkiej przebiegającej obok boiska sportowego w Mikułowej można określić jako przestępstwo, przez to jak wielkie niebezpieczeństwo stwarza dla użytkowników tej drogi. Doraźne naprawy planowane w kwietniu według opinii radnego z czasem przestaną przynosić efekty, ponieważ stan dróg powiatowych jest coraz gorszy. Właściwym rozwiązaniem byłoby gruntowne remontowanie jednej drogi rocznie. W kwestii dróg gminnych radny stwierdził, że w przeciągu ostatnich kilku lat wiele zostało zrobione, pomimo, że był to spory wysiłek finansowy dla gminy. Zdaniem radnego, konieczne jest również nawiezienie kamienia na drogi gruntowe, aby ułatwić przez nie przejazd.
 
Radny Tomasz Podanowski zwrócił uwagę na potrzebę naprawy wzniesienia na drodze powiatowej Studniska Dolne - Zgorzelec, oraz na brak odwołania na tej drodze ograniczenia prędkości do 40 km/h.
 
Starosta poinformował, że przekaże na ręce Przewodniczącego szczegółowy plan remontów cząstkowych dróg powiatowych.
 
W dalszej części dyskusji zgłoszono następujące problemy:
-radny Piotr Jankowski zgłosił potrzebę wymiany oznakowania drogowego na nowsze, przy drodze powiatowej biegnącej obok Szkoły Podstawowej w Biernej. Szkoła znajduje się w niebezpiecznym miejscu na zakręcie, w związku z tym powinno tam znaleźć się lepsze oznakowanie,
-radna Regina Solska zgłosiła problem zablokowanych przepustów przy przekaźniku telefonicznym w Starym Zawidowie,
-radna Wioletta Rynkiewicz zapytała, kto odpowiada za drogi należące do Skarbu Państwa. Taka droga znajdujecie w Ksawerowie i nikt nie chce podjąć się jej remontu,
-sołtys Zdzisław Zdzitowiecki pytał, czy jest możliwość ustawienia lustra drogowego przy drodze koło wiaduktu,
-sołtys Ewangelis Zaras zgłosił problem zawężenia drogi powiatowej we Wrociszowie Górnym,
-sołtys Genowefa Wilczak – Raczak zgłosiła potrzebę oczyszczania dróg po utrzymaniu zimowym, gdzie zbiera się piasek i kamienie, które uniemożliwią spłynięcie wody z dróg do rowów.
Starostwa odnośnie zapytania radnej Rynkiewicz odpowiedział, że za utrzymanie dróg należących do Skarbu Państwa odpowiada Starostwo Powiatowe. Starosta dodał, że środki przekazane ze Skarbu Państwa na utrzymanie nieruchomości są niewielkie i remont drogi w Ksawerowie w najbliższym czasie nie będzie możliwy w związku z tym Starosta zwróci się o zwiększenie środków na utrzymanie tych dróg. Starosta podziękował za zaproszenie na sesję oraz poinformował, że w miarę możliwości postara się rozwiązać problemy zgłaszane przez radnych sołtysów.
Ad. 3
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 16 marca 2008 roku.                                                                                                              (patrz protokół)
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 17 marca 2008 roku.                                                          (patrz protokół)
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenie Komisji Społecznej w dniach 19 marca 2008 roku.                                                                                                                     (patrz protokół)
 
Przewodniczący nawiązując do spotkania z sołtysami na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów zapytał czy członkowie komisji zajęli się sprawdzeniem pod względem formalno-prawnym dokumentacji prowadzonej przez poszczególne sołectwa.
 
Radny Robert Starzyński omówił przebieg spotkania z sołtysami oraz stwierdził, że Komisja zapoznała się z dokumentacją sołectwa Mikułowa, stawiając ją jako przykład dla każdego sołtysa.
 
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Rewizyjna przedstawi swoją informację przy stosownym projekcie uchwały, a protokół z kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury zostanie przedstawiony na sesji w kwietniu.
 
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Radna Halina Bogdanowicz prosiła o więcej informacji na temat remontu budynku Gminnego Ośrodka Kultury w związku z przygotowaniami do złożenia wniosku do Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia. Radna pytała również o porozumienie w sprawie prac społecznie – użytecznych oraz o harmonogram prac społecznie użytecznych.
 
Radny Robert Starzyński zapytał, z jakiego powodu ma miejsce aktualizacja harmonogramu robót na zadanie „Dokończenie budowy świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym” i czy wynika ono z opóźnienia w realizacji budowy. Radny pytał także o umowę z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu na opróżnianie pojemników do segregacji, ponieważ ma wrażenie, że kolejność działań Wójta jest niewłaściwa. Umowa została podpisana, pojemniki zostały rozstawione a dopiero na sesji radni mają podjąć decyzje o zmianach w budżecie. Radny pytał również, czy Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu posiada zezwolenie na wywóz odpadów z terenu Gminy Sulików.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz pytała o szczegóły umowy dzierżawy działki nr 65 położonej w obrębie Wrociszów Dolny oraz na czym polega zmiana w składzie Gminnej Komisji Urbanistycznej-Architektonicznej. 
 
Wójt udzielił następujących:
-Program Współpracy Transgranicznej polega na złożeniu wniosku o dofinansowanie wspólnie z partnerem z zagranicy. Działania związane z Programem Europejskiej Współpracy Transgranicznej rozpoczęły się w 2007 roku, kiedy opracowana została dokumentacja techniczna na termomodernizację budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie. Obecnie Gmina oczekuje na rozpoczęcie naboru wniosków do Programu, pozyskane środki umożliwią przeprowadzenie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury.
-Porozumienie dotyczące prac społecznie – użytecznych zostało podpisane z Powiatowym Urzędem Pracy w Zgorzelcu, który występuje w imieniu Starosty Zgorzeleckiego. Harmonogram prac społecznie użytecznych zostanie opracowany przez Zastępcę Wójta.
-Zmiany w harmonogramie robót przy budowie świetlicy wiejskiej we Wrociszowie polegają na zamianie kolejności niektórych prac, na które nie pozwoliły warunki pogodowe w styczniu. Nie ma to związku z terminem zakończenia budowy. Termin ukończenia budowy nie jest zagrożony.
-Umowa z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu została podpisana, ponieważ środki na opróżnianie pojemników znajdują się w budżecie, należy dokonać jedynie ich przesunięcia. Powiat Lubański realizuje projekt pn. „Budowa systemu segregacji odpadów komunalnych”. W grudniu 2008 roku odbyło się spotkanie przedstawicieli gmin z całego Powiatu Zgorzeleckiego, mające na celu wypracowanie koncepcji segregacji odpadów. Spotkanie to nie zakończyło się żadnymi wnioskami. W 2010 roku wejdą w życie rygorystyczne przepisy dotyczące segregacji odpadów komunalnych w związku z tym korzystne byłoby przystąpienie Gminy Sulików do projektu organizowanego przez Powiat Lubański. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych z Lubania nie posiada jeszcze pozwolenia na odbiór odpadów, w związku z tym odbiorem zajmuje się Spółka Łużycka Higiena Komunalna.
-Umowa dzierżawy działki dotyczy działki rolnej położonej we Wrociszowie Dolnym, umowa została zawarta na trzy lata. Więcej informacji może udzielić pracownik ds. gospodarki nieruchomościami.
-Zamiana zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistycznej-Architektonicznej wynika z powrotu z urlopu macierzyńskiego pracownicy Urzędu Gminy zajmującej się zagospodarowaniem przestrzennym. W związku z tym wskazane jest, aby taki pracownik był członkiem tej Komisji.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że skoro za kilka zestawów pojemników do segregacji odpadów gmina płaci 18.500,00 zł, to po zakończeniu tej „akcji promocyjnej” Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych, kiedy Gmina Sulików rozpocznie z nim współpracę i zostanie ustawiona większa liczba pojemników, Gmina poniesie koszt bliski 100 tyś zł. Radny ma ponadto wrażenie, że w naszej gminie obowiązuje inne prawo, skoro najpierw została podpisana umowa z firmą, która nie posiada zezwolenia na wywóz odpadów a następnie oczekuje się, ze radni zaakceptują taki stan rzeczy. Radny wnioskował, aby wyjaśnieniem tej sprawy zajęła się Komisja Rewizyjna, która rozważy wątpliwości czy w momencie podpisania umowy przez Wójta z ZGiUK w Lubaniu, o czym nie zostali poinformowani radni, nastąpiło złamanie prawa. Radny zwrócił się z prośbą o przegłosowanie tego wniosku.
 
Wójt odpowiedział, że środki przekazywane do ZGiUK w Lubaniu obejmują koszt opróżniania i utylizacji odpadów. Wniosek radnego jest zdaniem Wójta zasadny, ale radny powinien mieć na uwadze, że Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska wzięła udział w wizytacji w Zakładzie w Lubaniu. Ponadto do rozmieszczenia pojemników do segregacji na terenie gminy nie jest potrzebna uchwała Rady Gminy, ponieważ Wójta jest organem wykonawczym i może o tym decydować.
 
Przewodniczący poinformował, że wniosek radnego Starzyńskiego zostanie poddany pod głosowanie w sprawach różnych.
Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym została przyjęta 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujący się.                                                                                                        (zał. 4) 
 
Ad. 5
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
Przewodniczący przedstawił informację oraz poinformował, że w najbliższym czasie planowana jest nadzwyczajna sesja Rady Gminy, o terminie radni zostaną powiadomieni.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.                                                                              (zał. 5)
 
Ad. 6
Sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego.
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.                                                            (zał. 6)
 
Ad. 7
Podjęcie uchwał.
1) w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                                 (zał. 7)
 
2) w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                                  (zał. 8)
 
3) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Gminy Sulików.
Radna Halina Bogdanowicz stwierdziła, że stawka taryfy jest zbyt wysoka, tym bardziej, że miejscowości objęte tą stawką są obsługiwane przez Zakład z Zawidowa, gdzie obowiązuje niższa stawka.
Wójt odpowiedział, że taryfa na wodę przedstawiona we wniosku o zatwierdzenie taryfy, z którym wystąpiła Spółka Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Zawidów jest właściwie wyliczona. Istotne są dwa fakty: taryfa w Zawidowie zostanie zmieniona za dwa miesiące, ponadto miasto stosuje dopłaty do wody, w zeszłym roku dopłacono ok. 160 tys. zł do ceny wody. Cena wody ujęta w projekcie uchwały jest taka sama jak na terenie całej gminy.
Radna Bogdanowicz pytała, czy pomimo tego, że radni nie przyjęliby uchwały, stawka za wodę i tak wejdzie w życie po pewnym czasie.
Przewodniczący odpowiedział, że przepis jest sformułowany w ten sposób, że jeśli podczas weryfikacji wniosku od przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjnego nie wystąpią nieścisłości formalno-prawne to pomimo nieprzyjęcia przez Radę Gminy uchwały stawka i tak wejdzie w życie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 11 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących się.                             (zał. 9)
 
4) w sprawie przyjęcia Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2007-2008 dla Gminy Sulików.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała został podjęta jednogłośnie.                                                                     (zał. 10)
 
5) w sprawie zamknięcia rozpoczętych inwestycji.
Radny Tadeusz Polowy pytał o inwestycje budowy kaplicy, która między innymi zostaje zamknięta. Radny chciał się również dowiedzieć czego dotyczyły wydatki poniesione na tę inwestycję. Mieszkańcy Radzimowa są zdania, że w dzisiejszych czasach przy kościele powinna stanąć kaplica. Ponadto radny przypomniał o budowie ogrodzenia na cmentarzu komunalnych w Radzimowie, która jest zapisana w planie kadencyjnym Rady Gminy.
 
Przewodniczący stwierdził, że radny przekręcił wypowiedź Wójta, która padła na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska, który mówił, że na zebraniu wiejskim padł wniosek o odstąpieniu od budowy kaplicy. Wniosek ten został przyjęty.
 
Radny Robert Starzyński pytał, dlaczego zamykana jest inwestycja budowy chodników na Placu Wolności w Sulikowie, skoro został wykonany tylko jeden chodnik.
 
Wójt wyjaśnił, że zamknięcie inwestycji nie oznacza rezygnacji z niej. W projekcie uchwały znajdują się pozycje takie jak budowa gimnazjum 1 i budowa gimnazjum 2, które generują koszty, przez co utrudniają księgowanie. W odniesieniu do wypowiedzi radnego Polowego, Wójt stwierdził, że jeżeli mieszkańcy wyrażą wolę, to inwestycję budowy kaplicy będzie można otworzyć na nowo. W kwestii budowy chodników Wójt odpowiedział, że gmina stoi przed obliczem budowy kanalizacji, co oznacza, że cały Plac Wolności zostanie gruntownie przekopany. Zbudowanie chodnika, a następnie rozkopanie go byłoby kompletnie bezzasadne. Wydatki poniesione na budowę kaplicy, o które pytał radny Polowy zostały wydatkowane na zakup mapy projektowej.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że argumentacja zamknięcia budowy chodników przytoczona przez Wójta go nie przekonuje, ponieważ po stronie gdzie stoją domy mieszkalne również będzie budowana kanalizacja, mimo to chodnik został tam wybudowany. Natomiast w miejscach, gdzie budowa kanalizacji nie będzie przebiegała, chodnika nie ma. Ponadto budowa kostki pozwala na jej rozebranie i ponowne ułożenie.
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
Uchwała został podjęta 9 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.                                                                                                            (zał. 11)
 
6) w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Sulikowie i nadania jej regulaminu.
Przewodniczący poinformował, że zgodnie z wnioskiem Komisji Budżetu i Finansów, Rada przed przystąpieniem do omawiania projektu uchwały w sprawie powołania Straży, wysłucha informacji na temat kosztów, jakie zostaną poniesione na funkcjonowanie Straży Gminnej.
Sekretarz Gminy przedstawiła szacunkowy koszt wydatków poniesionych na funkcjonowanie Straży Gminnej.                                                              (informacja w załączeniu do protokołu)
Sekretarz Gminy omówiła również zasady naboru funkcjonariuszy Straży Gminnej oraz przebiegu szkoleń, które muszą oni odbyć.
Radny Robert Starzyński stwierdził, że decyzja o utworzeniu Straży Gminnej powinna być dobrze przemyślana przez radnych. Wiąże się ona z zapewnieniem większego bezpieczeństwa mieszkańcom, ale także z wydatkami poniesionymi z budżetu gminy. Radny poddaje w wątpliwości czy Gminę stać na taki wydatek, w związku z tym padł wniosek ze strony Komisji Budżetu i Finansów o przygotowanie szacowanych kosztów utrzymania Straży. Projekt uchwały zdaniem radnego nie był należycie przygotowany, ponieważ najpierw radni powinni zostać zapoznani z kosztami utrzymania Straży, a następnie powinni wyrażać swoje zdanie. W przypadku tej uchwały, ta kolejność nie została zachowana. Zdaniem radnego koszty przedstawione przez Sekretarza Gminy są zbyt małe, aby Straż należycie utrzymać. Budżet Straży Miejskiej w Zgorzelcu, przy utrzymaniu 13 strażników wynosi 830 tys. zł, przy niezbyt wysokich płacach. Ponadto trzech strażników, o których mowa w projekcie uchwały nie będzie wstanie należycie zabezpieczyć bezpieczeństwa na rozległym terenie naszej gminy. Według radnego Straż Gminna powoływana przy tak niskich środkach i w takim pośpiechu przysporzy tylko rozczarowań i problemów. Właściwszym i znacznie tańszym rozwiązaniem byłoby na przykład wykupienie większej ilości patroli policyjnych, lub zobowiązanie jednostek OSP do patroli przy zwiększeniu ich dotacji. Radny zwrócił uwagę na zadania, jakie powinna spełniać straż, jest to między innymi: zwracanie uwagi i karanie mandatami za źle widoczny numer posesji, nieodśnieżenie chodnika przy swojej posesji, kąpiel w miejscach niedozwolonych, wypasanie zwierząt w pasie drogowym, niewykonanie okresowego czyszczenia komina, wypalanie powierzchni gleby.
Radny nie widzi możliwości właściwej realizacji wszystkich zadań straży przy zatrudnieniu trzech osób. Konieczne będzie zwiększenie środków finansowych, choćby ze względu na potrzebę wymiany samochodu, ponieważ można było usłyszeć nie raz, że stary samochód służbowy jest niewygodny i nie ma klimatyzacji, przez co utrudniał przejażdzki Wójta. Radny nawiązał również do kryzysu finansowego, przed którym stoi także nasza gmina, która w żaden sposób nie podejmuje działań, aby zapobiec jego skutkom. Przejawia się to w realizacji zadań, które nie są najpilniejsze, zamiast tego realizuje się zadania takie jak powołanie Straży Gminnej. Radny zwrócił się z prośbą do radnych o gruntowne przemyślenie decyzji podczas głosowania nad projektem uchwały, ponieważ gminy nie stać na bylejakość, należy robić coś dobrze i z głową albo wcale.
 
Radna Halina Bogdanowicz przychyliła się do zdania radnego Starzyńskiego i także ma duże wątpliwości, co do powołania Straży Gminnej. Należy sobie postawić pytanie czy gminę na to stać, aby strażnicy dobrze sprawowali swoje zadania, których zakres jest bardzo duży.
 
Radny Tadeusz Polowy zgodził się ze swoimi przedmówcami oraz stwierdził, że powołanie Straży Gminnej w czasie, gdy w budżecie gminy dokonuje się cięć gdzie tylko jest to możliwe, nie jest słuszne. Słuszniejsze byłoby dofinansowanie dodatkowych patroli policji i straży granicznej.
 
Radny Grzegorz Konarski zapytał Sekretarz Gminy czy rozmawiając z jednostkami, które powołały już straż gminną poznała dochody straży z mandatów karnych.
 
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że są to kwoty od 10 do 15 tyś zł.
 
Wójt: „Przede wszystkim Panie radny Starzyński nie życzę sobie i wypraszam sobie słów używanych przez Pana – przejażdżki Wójta. Pan nie dorósł mi nawet do pięt i nikt tu nie robi przejażdżek, ja jeżdżę w podróże służbowe, to nie jest samochód którym ja wożę się w celach prywatnych czy rekreacyjnych, ostatnimi czasy więcej jeżdżą nim pracownicy Urzędu niż ja. I nie życzę sobie takich słów w stosunku do mnie wypowiedzianych bo Pan do mnie nie dorósł. Jak Pan dorośnie do mojego poziomu to będzie mógł Pan tak do mnie mówić. Pan mówił o myśleniu i perspektywicznym planowaniu, Pan dał pokaz z Komisją Budżetową, kiedy Komisja spotyka się w określonym temacie a nie potrafi go przeprowadzić. Temat zgodny ze Statutem i w imię swoich prywatnych celów politycznych Pan próbuje połechtać strażaków, podbuntować, że dajemy na straż pożarną 85 tys. zł a na straż gminną 115 tys. zł. To jest celowe działanie, ja o tym doskonale wiem. Nie życzę sobie żeby Pan w ten sposób się do mnie odzywał, naprawdę. Jak Pan chce to niech Pan sobie pisze i publikuje ale na tej Sali wypraszam sobie i Pana Przewodniczącego bardzo proszę, żeby w ten sposób się do mnie nie zwracano. Bardzo proszę zwracać uwagę radnym na niewłaściwość i jednostronność wypowiedzi, ja jestem osobą publiczną, ale też jestem osobą, która ma swoje ambicje honor itd. Nie życzę sobie żeby jakikolwiek radny w ten sposób się do mnie zwracał „przejażdżki Wójta” W dalszej części wypowiedzi Wójt stwierdził, że projekt uchwały powstał w wyniku intencji radnych oraz zaapelował, aby radni nie podejmowali projektu uchwały, co wyjdzie wszystkim na dobre.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz zapytała jak zostanie rozwiązań kwestia dostosowania samochodu, który ma służyć strażnikom m.in. do przewozu osób nietrzeźwych.
 
Radny Franciszek Fleszar stwierdził, że wielokrotnie na sesjach pojawiało się pytanie o powstanie Straży Gminnej, której jednym z zadań byłoby zmniejszenie zanieczyszczenia gminy. Pomysł zwiększenia dotacji dla jednostek OSP w celu wykonywania przez nie patroli nie jest właściwy ze względu na inny zakres zadań powierzony tym jednostkom. Wątpliwości przedstawione przez radnych są w dużej mierze słuszne, jednak wielokrotnie występowano z propozycją utworzenia straży.
 
Wójt stwierdził, że celem utworzenia Straży Gminnej jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na terenie gminy, a nie strony dochodowej gminy. „Chciałbym w imieniu Pani Sekretarz, która nie zdobyła się na odwagę, żeby wstać i powiedzieć, bo w zasadzie powinna podejść i w twarz komuś dać. Cała praca Pani Sekretarz została przekreślona w jakimś bzdurnym wystąpieniu.” Wójt dodał także, że skoro radni nie są przekonani do utworzenia Straży Gminnej, niech nie podejmują uchwały.  
 
Radny Robert Starzyński powiedział, że czym są podróże służbowe określają stosowne przepisy, radny proponuje Wójtowi do nich zajrzeć. Następnie radny przytoczył fragment artykułu prasowego na temat coraz mniejszego zainteresowania tworzeniem straży gminnych i miejskich, które mają zostać zastąpione przez nową formę policyjną, jaką będzie policja lokalna, zgodnie z planowaną zmianą przepisów.
 
Przewodniczący stwierdzał, że wielokrotnie planowana zmiana ustaw nie dochodziła do skutku i nie wiadomo kiedy instytucja policji lokalnej powstanie.
 
Radny Piotr Jankowski na przykładzie Staży Gminnej działającej w Leśnej przedstawił na czym polega praca strażników. Do ich obowiązków należy m.in. pilnowanie porządku na terenie miasta i gminy, są przez to pewnym wsparciem dla policji. Radny stwierdził, że w przypadku, gdy w którejś z miejscowości na terenie gminy zostaną wyrzucone śmieci np. w lesie, Straż Gminna będzie skuteczniejsza poprzez swoją interwencję, niż urzędnik, który napisze notatkę służbową.
 
Sekretarz Gminy omówiła autopoprawki do projektu uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
Uchwała została przyjęta 7 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.                                                                                                          (zał. 12)
Wójt w związku z tym, że Skarbnik Gminy musiała opuścić sesję zaproponował, aby przystąpić do omawiania innych projektów uchwał, a po powrocie Pani Skarbnik omówić uchwałę w sprawie zmian w budżecie.
 
7) w sprawie przystąpienia Gminy Sulików do działań w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego.
Radny Robert Starzyński pytał czy rozpoznano potrzeby społeczeństwa w zakresie tego projektu na terenie naszej gminy. Znaniem radnego rozpoznanie problemu nastąpiło nieco za późno, ponieważ wielu mieszkańców posiada już dostęp do Internetu i dla większości z nich oferta szerokopasmowego internetu może wydać się mało atrakcyjna. Radny prosił o przedstawienie szczegółów tego przedsięwzięcie oraz parametry i możliwości jakieże daje Internet, o którym mowa w projekcie uchwały.
 
Wójt odpowiedział, że Internet szerokopasmowy zdecydowanie różni się od zwykłego Internetu. Daje on zupełnie inne możliwości np. korzystanie z telewizji cyfrowej.
W projekcie bierze udział 5 gmin ze Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej: Sulików, Pieńsk, Bogatynia, Zgorzelec, Węgliniec. Gminy te chcą zlecić wykonanie koncepcji, studium wykonalności i wniosku do Regionalnego Programu Operacyjnego. Obecnie Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przystępuje do budowy sieci szkieletowej Województwa. Sygnał Internetu szerokopasmowego dotrze do każdego z powiatów. Zadaniem każdej z gmin będzie rozszerzenie sieci do każdej miejscowości w miejscach, gdzie będzie to uzasadnione ekonomicznie będzie doprowadzona sieć klasyczna, a przy dużym rozproszeniu miejsc zamieszkania będzie stosowany sygnał radiowy. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 85% nakładów będzie sfinansowane z funduszy unijnych, 15% z budżetów gmin. Nabór wniosków najprawdopodobniej rozpocznie się w tym roku. Po wybudowaniu sieci przechodzi ona na własność gmin.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                               (zał. 13)
 
8) Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie skargi Pani Leokadii Rakuckiej na Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego Pana Krzysztofa Lipko, przygotowany na podstawie stanowiska Komisji Rewizyjnej.
Radny Tomasz Podanowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej omówił protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Leokadii Rakuckiej na działalność Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego.         (patrz protokół)
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 10 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się.           (zał. 14)
                                      
9) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Wójt omówił projekt uchwały oraz odnośnie do wypowiedzi radnego Starzyńskiego na temat podpisania umowy z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu bez konsultacji z radnymi przytoczył fragment uchwały Rady Gminy Sulików w sprawie budżetu Gminy Sulików na 2009 rok o następującej treści: „§ 15, ust. 2: upoważnia się Wójta Gminy Sulików do dokonywania przeniesień w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach tego samego działu”. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska, z którego pochodzą środki na pokrycie umowy z ZGiUK w Lubaniu pochodzą z rozdziału 911, który zawiera wydatki rozmieszczone w poszczególnych paragrafach.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz stwierdziła, że Komisja Budżetu i Finansów była zaskoczona tymi wydatkami, ponieważ Komisja Rozwoju Gminy właściwie nie wyjawiła ustaleń, jakie zapadły na posiedzeniu Komisji w ZGiUK w Lubaniu. Decyzja o przystąpieniu do Łużyckiej Higieny Komunalnej wydawała się ostateczna w kwestii gospodarki odpadami. Nikt nie sądził, że ŁHK nie radzi sobie z problemem segregacji.
Wójt odpowiedział, że Łużycka Higiena Komunalna jest przedsiębiorstwem zajmującym się wyłącznie odbiorem i transportem odpadów. ŁHK nie dysponuję żadnym składowiskiem odpadów. Zdaniem Wójta radna Rynkiewicz często występuję w podwójnej roli: jako pracownik Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i radna Rady Gminy Sulików. Wójt przypomniał, że Gmina stoi przed obliczem organizacji selektywnej zbiórki odpadów, która zapewni właściwe gospodarowanie tymi odpadami. W kwestii gospodarki odpadami należy patrzeć w przyszłość z pewną perspektywą biorąc pod uwagę nowe przepisy unijne na temat gospodarki odpadami, które wejdą w życie. Wójt poinformował, że Gmina Pieńsk ma zamiar przystąpić do Spółki ŁHK. Gmina Sulików musi podjąć działania w kierunku wypracowania koncepcji gospodarki odpadami. Wójt omówił spotkanie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska na składowisku odpadów należącym do MPGK w Jędrzychowicach oraz w Zakładzie Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu. Po posiedzeniu Komisji w Jędrzychowicach Prezes MPGK przesłał do Przewodniczącego Rady gminy notatkę ze spotkania. Notatka zawierała stwierdzenia i fakty, które nie miały miejsca na spotkaniu, na temat ustaleń i wniosków, które na nim rzekomo zapadły. Notatka ta została przesłana do wiadomości wszystkich wójtów i burmistrzów z Powiatu Zgorzeleckiego poza Wójtem Gminy Sulików. Wywołało to lawinę pytań z sąsiednich samorządów. Takie działanie nie służy stworzeniu obiektywnego i sprawnego systemu zarządzania odpadami. W przypadku MPGK składowisko odpadów nie spełnia wielu norm, o czym ówczesny Prezes MPGK doskonale wiedział. Dane na temat ilości odcieków ze składowiska odpadów dostarczanych do oczyszczalni ścieków nie pokrywają się ilością przedstawioną przez MPGK. Gminie zależy natomiast na tym, aby wykazać się przyszły roku poziomem utylizacji odpadów, które nie podlegają biodegradacji. Wydatek poniesiony na umowę z ZGiUK w Lubaniu jest jak najbardziej uzasadniony, ponieważ Gmina ma przez to szanse przystąpić do dobrze zorganizowanego systemu selektywnej gospodarki odpadami.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, ze każda wypowiedź Wójta zaczyna się od pouczania radnych a to jego należy się zapytać czy konsultował zakup pojemników do segregacji z innymi firmami, bo podejmując takie działania należy rozważyć wszelkie dostępne oferty, które mogły być korzystniejsze.
 
Przewodniczący przedstawił sytuację jak miała miejsce po posiedzeniu wjazdowym Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska na składowisko odpadów MPGK w Jędrzychowicach.
Przed spotkaniem Przewodniczący ustalił z ówczesnym Prezesem MPGK cel i zakres posiedzenia, który obejmował zapoznanie się z prowadzoną gospodarką odpadami przez MPGK, sposobem gospodarowania odpadami i ich segregacją, bazą lokalową i ogólnym funkcjonowaniem Zakładu. Na kilka dni przed posiedzeniem Komisji odwołany został Prezes MPGK – Pan Szymański. Pomimo tego ze strony MPGK wypłynęła inicjatywa spotkania. Komisja zapoznała się z technologią stosowaną na składowisku i funkcjonowaniem Zakładu w Jędrzychowicach. Kilka dni po spotkaniu, na ręce Przewodniczącego wpłynęło pismo, w którym ujęte zostały rzekome wnioski, jakie padły na posiedzeniu względem współpracy w zakresie gospodarki odpadami. Komisja nie dokonała żadnych ustaleń z Kierownictwem MPGK, pomimo tego informacja o rzekomych ustaleniach dotarła do wszystkich Wójtów i Burmistrzów z terenu Powiatu Zgorzeleckiego.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 11 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących się.               (zał. 14)
 
Ad. 8
Zapytania radnych:
Radny Marian Kurek podziękował za nawiezienie ziemi na plac w Skrzydlicach oraz prosił o nawiezienie jeszcze raz takiej samej ilości ziemi.
 
Radny Piotr Jankowski prosił o interwencję w sprawie konfliktu, który powstał przy zakładaniu anteny przesyłowej do Internetu radiowego w budynku świetlicy wiejskiej w Biernej z mieszkającymi tam ludźmi. Należałoby rozważyć możliwość zawiązania wspólnoty mieszkaniowej oraz ustalić, kto jest właścicielem budynku.
 
Radny Franciszek Fleszar monitował w sprawie nawiezienia kamienia na drogi gminne.
 
Radny Tadeusz Polowy: 1) zgłosił sprawę uskarżania się mieszkańców na to, że od uczniów pobierane są opłaty na dojazd na badania lekarskie, wyjazdy do teatru, kina po 5 zł od dziecka. Zdaniem radnego skoro gmina otrzymuje subwencję oświatową może pokrywać takie wydatki, 2) radny poinformował, że skontaktował się z nim były radny – Pan Bednarz, który prosił o przekazanie, że oświetlenie w Starym Zawidowie nie działa.
 
Halina Bogdanowicz: „Ja do Pana Przewodniczącego, Pan Wójt wnioskował do Pana o zdyscyplinowanie radnych, a mianowicie Pana Starzyńskiego. A ja wnioskuje o zdyscyplinowanie Pana Wójta, bo m.in. jak słyszeliśmy Pan Wójt powiedział, że Pani Sekretarz powinna wstać i co niektórym dać w twarz, dlatego, że mieli inne zadnie na temat powołania straży gminnej i ja się też do tego poczuwam. Ja mam dostać w twarz, dlatego, że Pani Sekretarz wykonała pracę, jakieś tam obliczenia, a może należało wcześniej pomyśleć i przedstawić radnym ile ta straż będzie kosztowała. I tu Pan Franciszek mówi, że było mówienie na ten temat, było bąkanie, ale nikt nie mówił ile to będzie kosztowało itd. I teraz Pani Sekretarz ma wstać i dać mi w twarz? Tu powiem za Pana Starzyńskiego, stanę tu w jego obronie, Wójt powiedział, że „Pan jeszcze do mnie nie dorósł” a dorósł i przerósł jeśli chodzi o fizyczność, a myślę, że wykształceniem też przerósł.” Ponadto radna dodała, że Wójt innymi wypowiedziami obraził radego Starzyńskiego. Przewodniczący nie powinien dopuszczać do takich sytuacji na sesji.
Przewodniczący odpowiedział, że uwaga ta powinna dotyczyć obu stron tametj dyskusji, ponieważ te wzajemnie się prowokowały.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz zgłosiła problem z wywozem odpadów z pojemnika we Wrociszowie Dolnym przy świetlicy. W 2004 roku na wniosek sołtysa, Wójt przyznał tam pojemnik, który był opróżniany na bieżąco do marca 2008 roku.
Wójt stwierdził, że należy stosować formę Pan Wójt, ponieważ nie miał okazji przejść z radną na „Ty”.
 
 
Przewodniczący stwierdził, że na sesji należy przestrzegać stosowania formy grzecznościowej Pani/Pan.

Wtedy to ŁHK otrzymała pełną listę pojemników objętych wywozem nieczystości, na której pojemnik spod świetlicy we Wrociszowie Dolnym nie znalazł się.
Radna wielokrotnie interweniowała w ŁHK, u p. Sekretarz, u p. Wójta i jego zastępcy.
Kiedy podpisano umowę na opróżnianie pojemników przystankowych pytałam czy umowa obejmuje także ten we Wrociszowie Dolnym. Pan Wójt potwierdził.
Jednak nadal ŁHK nie opróżniała pojemnika tłumacząc, że jest on zbyt duży na "przystankowy". Radna zaproponowała, aby pojemnik opróżniany był raz w miesiącu, co będzie wystarczające i równoznaczne z czterokrotnym opróżnieniem małego pojemnika.
Radna pytała, dlaczego rozwiązanie sprawy uregulowania wywozu odpadów z tego pojemnika zajmuje tyle czasu.
 
Ad. 9
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
Sołtysi nie występowali z zapytaniami.
 
Ad. 10
Wójt udzielił następujących odpowiedzi na zapytania.
-sprawa nawiezienia ziemi na plac w Skrzydlicach jest w toku i trudno określić ile ziemi uda się jeszcze nawieźć w wyznaczone miejsce,
-sprawa własności budynku świetlicy w Biernej zostanie przekazana do wyjaśnienia pracownikowi,
-sprawa nawiezienia kamienia jest otwarta, Wójt postara się, aby zapotrzebowanie na kamień zostało w dużej mierze zaspokojone,
-w kwestii opłat za dowóz dzieci do kina i teatru Wójt poinformował, że gmina otrzymuję subwencję w wysokości 3.600.000,00 zł, a łączne wydatki poniesione na utrzymanie szkół wynoszą szacunkowo 5.400.000,00 zł. Ponadto zapowiedziano kolejne podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i inne obowiązki, które gmina musi dopełnić i sfinansować z własnego budżetu. Gmina organizuje dowóz dzieci do szkół, które mieszkają ponad 4 kilometry od szkół, przy tak dużych wydatkach poniesionych na oświatę dofinansowanie innych wyjazdów nie jest możliwe,
-problemy z oświetleniem należy zgłaszać bezpośrednio do Gminnego Zakładu Komunalnego,
-sprawą pojemnika we Wrociszowie od dłuższego czasu zajmuje się Zastępca Wójta, Wójt przekaże mu tę informacje i poleci interweniować do Łużyckiej Higieny Komunalnej.
 
Ad. 11
W sprawach różnych:
-Wójt poinformował o możliwości utworzenia systemu informowania mieszkańców gminy o ważnych wydarzeniach poprzez wiadomości sms. Mieszkańcy poprzez zalogowanie otrzymywaliby wiadomości. Koszt tego przedsięwzięcia wyniósłby na początek 8 tyś zł. Wójt prosił o rozważenie tej propozycji pod względem przydatności dla mieszkańców i wyrażenie swojego zdania na kolejnej sesji.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady gminy zamknął XXIII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików.                                   (godz. 1445)
 
Protokołowała:
A. Adamiak                                                                                    
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 

 

 

Ilość odwiedzin: 7879
Nazwa dokumentu: Protokół nr 28
Skrócony opis: z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 25 marca 2009 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-04-24 13:44:23
Data udostępnienia informacji: 2009-04-24 13:44:23
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-08 12:41:15

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner