logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 29
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 7 kwietnia 2009 roku o godz. 1300
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Przewodniczący Rady otworzył III nadzwyczajną sesje Rady Gminy w obecnej kadencji, zwołaną na wniosek Wójta Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.                       (zał. 1, 2, 3)
 
Nieobecni radni: Tomasz Podanowski, Edward Czarnota, (Radny Tadeusz Polowy spóźnił się).
W sesji udział wziął m.in. Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików.
 
Porządek sesji zgodnie z wnioskiem Wójta – był następujący:
1.Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
b) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Odnowa Wsi przez sołectwo Mikułowa.
c) w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2013.
 
Ad.1
a) w sprawie zamian w budżecie gminy na 2009 rok.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały wraz ze zmianami, które zostały dostarczone radnym na sesje.
Zastępca Wójta uzupełniając wypowiedź Skarbnika Gminy wyjaśnił, że zmiany wynikają z potrzeby zapewnienia w budżecie gminy środków na dowóz dzieci do szkół realizowany przez firmę zewnętrzną. Druga zmiana ujęta w projekcie uchwały wiąże się z budową Środowiskowej Hali Sportowej.
(Na sesję przybył radny Tadeusz Polowy, godz. 1320, w sesji bierze udział 13 radnych)
W wyniku zakończenia procedury kontroli projektu „Budowy Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie” przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki okazało się, że Gmina musi dokonać zwrotu części dotacji w wysokości 519.403,22 tys. zł, ponieważ kary naliczone dla wykonawcy inwestycji wg. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowią nieprzewidziany dochód. W związku z powyższym Dolnośląski Urząd Wojewódzki żąda zwrotu części dotacji w wysokości naliczonych kar dla wykonawcy budowy.
 
Radny Robert Starzyński odniósł się do programu sesji nadzwyczajnej, ponieważ jego zdaniem nastąpiła nieprawidłowość polegająca na tym, że program sesji ujęty w powiadomieniu o sesji, nie jest zgodny z drukiem uchwały, który radni otrzymali. Zdaniem radnego projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie nie powinien być brany pod uwagę na sesji. Radny chciałby również poznać wszystkie okoliczności, które wpłynęły na decyzję Wojewody o zmniejszeniu dotacji. Radny chciałby zapoznać się z treścią pisma pokontrolnego, lub fragmentem mówiącym o zwrocie dotacji.
 
Zastępca Wójta stwierdził, że do projektu uchwały Wójt może wnieść autopoprawkę na sesji.
Zastępca odczytał dwa pisma mówiące o zwrocie dotacji oraz wnioski końcowe z protokołu pokontrolnego.
 
Radny Robert Starzyński prosił o podanie dat, w jakich odbyła się kontrola Urzędu Wojewódzkiego oraz dat pism związanych z koniecznością zwrotu części dotacji.
 
Zastępca odpowiedział, że kontrola odbyła się w dniach 15-17 października 2008 roku, pismo o konieczności zwrotu dotacji jest asygnowane datą 18 marca br., do Urzędu Gminy wpłynęło 20 marca br.
 
Radny Robert Starzyński zapytał, dlaczego radni nie byli wcześniej informowani o toczących się działaniach związanych z koniecznością zwrotu dotacji. Radny z chęcią zapoznałby się na posiedzeniu Komisji z dokumentacją w tej sprawie.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że radni nie zostali informowani na ten temat, ponieważ w trakcie procedury pokontrolnej ustalenia mogą ulec zmianie.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz zapytała, czy i od jakiego momentu  zostaną naliczone odsetki, czy od początki kontroli, czy od momentu stwierdzenia konieczności zwrotu części dotacji.
 
Zastępca odpowiedział, że odsetki zostaną naliczone od czasu, gdy zdaniem Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego dotacja została pobrana nienależnie w związku z naliczeniem kar dla wykonawcy budowy. Łączna kwota odsetek wyniesie około 80 tys. zł.
 
Radny Robert Starzyński zapytał, dlaczego sesja nadzwyczajna została zwołana tak późno, skoro dużo wcześniej wiadomo było o konieczności zwrotu dotacji, tym bardziej, że naliczane zostały odsetki.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że trwały ustalenia z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim związane ze zwrotem dotacji i jak tylko było to możliwe do Przewodniczącego został skierowany wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej.
 
Radny Stanisław Cap zapytał, czy zwrotu dotacji nie można było uniknąć gdyby nie zabrakło wiedzy ze strony Urzędu Gminy. Zdaniem radnego konieczne było naliczenie kar dla firmy MAXI STAR, ale niepotrzebne było żądanie w tym momencie refundacji.
 
Zastępca Wójta nie zgodził się ze znaniem radnego Stanisława Capa i wyjaśniał, że m.in. w trakcie realizacji zadania Wykonawca Maxi Star wystąpił do Urzędu Gminy o zwiększenie wartości kontraktu, do którego gmina dopłaciła z własnego budżetu niezależnie od dofinansowania. Finansowanie tej inwestycji było dwukierunkowe: dofinansowanie z budżetu państwa i środków z Unii Europejskiej wraz z wkładem własnym gminy, na które została zawarta umowa o dofinansowanie z DUW oraz środki na dopłatę do kontraktu z budżetu gminy. Środki te nie były w żaden sposób ze sobą połączone. Wówczas nie było żadnych przeciwwskazań ze strony Urzędu Wojewódzkiego.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz stwierdziła, Radna Rynkiewicz stwierdziła, że niewiedzy  ze strony  Urzędu Gminy rzeczywiście nie było, ponieważ kiedy pytała  w grudniu, dlaczego
nie są naliczone kolejne kary za kolejne opóźnienie Wójt mówił, że może to spowodować zmniejszenie dotacji.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że w trakcie realizacji budowy miało miejsce „dwutorowe” finansowanie: środki z budżetu gminy, które nie były powiązane z umową o dofinansowanie i dotacja z Urzędu Wojewódzkiego. Gmina dołożyła ok. 600 tys. zł do kontaktu, ponadto zostało naliczone ok. 600 tys. zł kar dla Firmy MAXI STAR. Obecnie Urząd Wojewódzki twierdzi, że kary wyegzekwowane od Firmy są połączone są naszym nadzwyczajnym dochodem.
 
Wójt stwierdził, że porozumienie z Firmą MAXI STAR zostało podpisane w czerwcu 2007, natomiast wytyczne Ministerstwa, związane z naliczaniem kar i dofinansowaniem pojawiły się po jego podpisaniu. Wójt dowiedział się o zmianie wytycznych w trakcie rozmów a nie od instytucji która je wydała. Wójt pytany wielokrotnie przez radnych na temat naliczenia kar dla wykonawcy mówił, że należy podchodzić do tej kwestii ostrożnie ponieważ jest ryzyko zwrotu części dotacji.  
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że już po roku budowy było wiadomo, że Firma MAXI STAR nie zakończy budowy w terminie. Już wtedy należało reagować i doprowadzić do tego aby Firma wywiązała się z zapisów umowy. 
 
Radny Robert Starzyński zgodził się ze zdaniem radnego Polowego oraz stwierdził, że dzisiejsza sytuacja jest efektem wyboru Firmy MAXI STAR i odrzucenia protestu firmy konkurencyjnej. Radny przypomniał również, że na okoliczność budowy Środowiskowej Hali Sportowej Wójt nie chciał by radni zasiadali w radzie budowy. Cały proces był prowadzony niewłaściwie i niechybnie zmierzał do takiej sytuacji. 
 
Zastępca Wójta odnosząc się do wypowiedzi radnego Tadeusza Polowego stwierdził, że z wypowiedzi radnego wynika, że nie zrozumiał jego wcześniejszych wyjaśnień i nie bierze po uwagę wszystkich zdarzeń i okoliczności, które miały miejsce w czasie dwóch lat budowy. Odnośnie wypowiedzi radnego Starzyńskiego Zastępca Wójta stwierdził, że podczas kontroli Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego nie wpłynęły żadne uwagi na temat przetargu, w którym został wyłoniony wykonawca budowy.
 
Radna Halina Bogdanowicz zapytała, z jakich środków zostanie pokryty zwrot dotacji.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że kwotę tę gmina musi pokryć z własnych dochodów.
 
Radny Piotr Jankowski zwrócił uwagę na wzrost kosztów budowy Środowiskowej Hali Sportowej, kiedy podniosły się ceny materiałów budowlanych. Radny przypomniał również, że wszyscy radni byli zgodni, co do naliczenia kar. W obecnej chwili gmina traci odsetki w wysokości blisko 80 tys. zł. Jeżeli nie zostałyby naliczone kary gmina musiałaby dopłacić firmie jeszcze ok. 1, 2 mln zł. około 1,5 roku temu za dokończenie budowy w przypadku gdyby gmina nie naliczyła kar.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz prosiła o odniesienie się do kwot wymienionych projekcie uchwały oraz stwierdziła, że poczuła się urażona wypowiedzią radnego, że to z ich inicjatywy zostały naliczone kary.
 
Radny Robert Starzyński w odniesieniu do wypowiedzi radnego Jankowskiego stwierdził, że to nie dlatego naliczono firmie kary bo tak chcieli radni, ale dlatego, że firma budująca Środowiskowa Halę Sportową była nieudolna i taka została sporządzona umowa przez Urząd Gminy, a radni domagali się by jej zapisy były realizowane.
 
Przewodniczący poddał uchwałę pod głosowanie.
 
Uchwała została podjęta 9 głosami za, przy 4 głosach wstrzymujących się.
 
b) w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Odnowa Wsi przez sołectwo Mikułowa.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Radny Robert Starzyński stwierdził, że nie jest właściwe kierowanie takiego projektu uchwały bez rozpatrzenia go na posiedzeniach Komisji stałych ze względu na bardzo lakoniczne uzasadnienie, oraz brak dokładnego określenia nazwy programu, do którego ma przystąpić sołectwo Mikołowa. Radny pytał, kiedy został ogłoszony nabór i jaki jest termin zgłaszania wniosków do Programu Odnowa Wsi. Radni nie znają wymagań, jakie należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie i jakie koszty poniesie gmina poprzez to działanie.
 
Zastępca Wójta, odpowiedział, że regionalny program „Odnowa Wsi” został ogłoszony przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Sołectwo zostanie przeszkolone przez moderatora, a następnie napisze plan odnowy miejscowości. Koszt szkolenia wyniesie około 1 tys. zł. W bieżącym roku jest szansa na otrzymanie dofinansowania w wysokości około 25 tys. zł. Zastępca Wójta odczytał informację na temat działań, jakie zostaną podjęte wobec sołectwa oraz jakie obowiązki musi ono spełnić.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że radni otrzymują informację za późno, na poprzedniej sesji był czas na to, aby poinformować radnych o konieczności podjęcia takiej uchwały.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że pismo o propozycji przystąpienia do Programu Odnowa Wsi wpłynęło do Urzędu Gminy 19 marca, w międzyczasie musiało się odbyć zebranie wiejskie, które podjęło uchwałę o przystąpieniu do Programu.
 
Radny Robert Starzyński zapytał, jakie środki z budżetu gminy zostaną poniesione na realizację tego Programu.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że obecnie wiadomo o kwocie około 1 tys. zł, trudno jest określić, jakie koszty zostaną poniesione w przyszłości.
 
Przewodniczący podał pod głosownie projekt uchwały.
 
Uchwała została podjęta 10 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.
 
c) w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2013.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Radny Robert Starzyński stwierdził, że w kolejnym projekcie uchwały nie są zawarte wystarczające informacje. W uzasadnieniu nie mam mowy o tym, że inwestycja modernizacji świetlicy w Studniskach Dolnych zostanie przesunięta na przyszyły rok.
 
Zastępca Wójta stwierdził, ze projekt uchwały mówi wprost o przesunięciu tej inwestycji na lata 2010-2011, co jest spowodowane potrzebą zapewnienia środków na sfinansowanie tego zadnia w budżecie gminy.
                                                                     
Radny Tadeusz Polowy odnośnie inwestycji, jaka ma zostać przeprowadzona w Studniskach Dolnych stwierdził, że gmina wybudowała już kompleks sportowy, który ma służyć wszystkim. Radny nie widzi celowości remontu sali w Studniskach, tym bardziej, że świetlice w innym miejscowościach są bardzo złym stanie.
 
Wójt stwierdził, ze zasadność remontu sali w Studniskach Dolnych była niejednokrotnie omawiana na sesjach. Zdaniem Wójta Studniska Dolne, druga miejscowość, co do wielkości w gminie powinna mieć taki obiekt, tym bardziej, że w pobliżu znajduje się Szkoła Podstawowa. Rozbudowa tego typu obiektów w gminie jest zapisana w Strategii Rozwoju Gminy.
 
Radny Franciszek Fleszar stwierdził, że remonty świetlic wiejskich są zapisane zarówno w Strategii Rozwoju Gminy, jaki i w planie kadencyjnym. Kiedy mówiono o remoncie świetlicy we Wrociszowie Górny nikt nie był przeciwny. Wszystkie świetlice na terenie gminy potrzebują remontu, jednak najpierw należy dokończyć działania już rozpoczęte tak jak w przypadku Studnisk.
 
Radny Robert Starzyński zwrócił uwagę na zakres tego remontu, ponieważ wybudowanie nowej świetlicy we Wrociszowie Górnym kosztuję około 400 tys. zł, a sama adaptacja budynku świetlicy na salę gimnastyczną ma kosztować ponad milion złotych. Zdaniem radnego lepszym rozwiązaniem byłoby wykonanie remontu świetlicy, którym mógłby być również czymś w rodzaju domu weselnego niż sali gimnastycznej.
 
Wójt odpowiedział, że do 1 września 2008 roku Gmina nie dysponowała żadnym obiektem, który spełniałby warunki, jakie powinna spełniać sala gimnastyczna. Obiekt w Studniskach Dolnych jest ponad dwa razy większy niż budowana świetlica we Wrociszowie. Budynek będzie spełniał także rolę świetlicy. Ponadto koszt budowy świetlicy we Wrociszowie jest wyższy, jeśli weźmie się pod uwagę również koszty poniesione w ubiegłych latach. Zdaniem Wójta dyskusja nad potrzebą adaptacji tego budynku jest zbędna.
 
Radny Franciszek Fleszar stwierdził, że budynek w Studniskach Dolnych będzie służył przede wszystkim jako świetlica, ponadto będzie spełniał rolę sali gimnastycznej.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 10 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.
 
Przewodniczący przypomniał radnym o obowiązku składania oświadczeń majątkowym do końca kwietnia oraz złożył wszystkim zebranym najlepsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych.
 
Wójt złożył wszystkim obecnym najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkiej Nocy.
 
Wójt poinformował, że w najbliższym czasie sesje będą odbywały się Gminnym Ośrodku Kultury, posiedzenia Komisji będą odbywały się Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik” lub w Sali Ślubów w Urzędzie Gminy. Wójt poinformował również, że w związku z koniecznością zwrotu części dotacji, o którym była mowa na sesji wystosował pismo do Marszałka o odstąpieniu od organizacji dożynek wojewódzkich.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął III w obecnej kadencji nadzwyczajna sesje Rady Gminy Sulików.                              (godz. 1510)
 
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk 
Protokołowała:
A. Adamiak   
 
 

 

 

Ilość odwiedzin: 7242
Nazwa dokumentu: Protokół nr 29
Skrócony opis: z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 7 kwietnia 2009 roku o godz. 1300 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-04-24 13:56:59
Data udostępnienia informacji: 2009-04-24 13:56:59
Data ostatniej aktualizacji: 2009-05-08 13:00:02

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner