logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 31
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 27 maja 2009 roku o godz. 1000
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
 
Sesję rozpoczęto od spektaklu pt. „Dziady ekologiczne” w wykonaniu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych. Następnie w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka Przewodniczący Uczniowskiej Rady Gminy Sulików – Sebastian Tomasik wręczył na ręce Przewodniczącego Rady Gminy zaproszenie na uczniowską sesję Rady Gminy, której głównym tematem będzie hasło „Czysta Gmina – Zdrowa Gmina”, czyli co zrobić aby żyć w czystym środowisku. Przewodniczący podziękował za zaproszenie i przedstawienia występu uczniów ze Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych, które z pewnością przyczyni się do budowania właściwych postaw wobec ochrony środowiska”. 
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk - Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.                     
Nieobecny był radny Tomasz Podanowski                                                                  (zał. 1, 2, 3)
 
Przewodniczący przedstawił planowany porządek obrad:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy.
  4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
  5. Rozpoczęte i prowadzone inwestycje na terenie gminy – sprawozdanie.  
  6. Podjęcie uchwał:
a)                          w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej.
b)                          w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
c)                          w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
d)                          w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
e)                          w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy
f)                            w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
g)                          w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nr IG-2004/PL-SN/2.02/D1-1/U-170/09.
h)                          zmieniająca uchwałę nr VII/50/07 Rady Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
i)                            w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików,
j)                            w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
  1. Zapytania radnych.
  2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
  3. Odpowiedzi na zapytania.
  4. Sprawy różne. Komunikaty. 
 
Radny Robert Starzyński w nawiązaniu do uchwały nr XXX/235/09 z dnia 29 kwietnia 2009 roku w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików przedstawił wniosek klubu Radnych Niezależni i Gospodarni o uchylenie uchwały. Wniosek radny motywował tym, że stawka wynagrodzenia Wójta ujęta w uzasadnieniu projektu uchwały, nad którym na sesji głosowali radni, różni się od uchwały opublikowanej na stronie biuletynu informacji publicznej. W projekcie uchwały w uzasadnieniu zawarta była kwota 8 660,00 zł a w uzasadnieniu do ogłoszonej w BIP uchwały kwota 9 140, 00 zł. Podwyżka ta stanowi 10,6% zwiększenia wynagrodzenia Wójta, a nie 6% jak było to zawarte w projekcie uchwały. Zdaniem radnego świadczy to o niedbałości Przewodniczącego Rady Gminy i wprowadzeniu radnych w błąd przez osobę przygotowująca projekt uchwały.
 
Przewodniczący stwierdził, że błąd zawarty w uzasadnieniu uchwały nie ma nic wspólnego treścią merytoryczną uchwały, co zostało potwierdzone przez radcę prawnego. Zapis w treści uchwały odnośnie składników wynagrodzenia Wójta był właściwy. Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek posiedzenia wraz z wnioskiem Klubu Radnych Niezależni i Gospodarni o uchylenie uchwały w sprawie ustalenia miesięcznego wynagrodzenia Wójtowi Gminy Sulików.
Wniosek poparło 4 radnych, przeciwnych było 5 radnych, wstrzymało sie 5 radnych.
W związku z wątpliwościami, co do poprawności przewodniczący zarządził ponowne głosowanie.
W wyniku drugiego głosowania wniosek poparło 5 radnych, przeciwnych było 5 radnych, wstrzymało się 4 radnych.
W związku z tym wniosek stał się bezprzedmiotowy.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Radna Halina Bogadnowicz stwierdziła, że uchwały, które zostają „podrzucone” radnym na sesji powinny zostać opisane w protokole z sesji tak, aby radni, którzy w niej nie uczestniczyli mogli zapoznać z uchwałą. Nie wszyscy mają dostęp do Internetu, w związku z tym nie każdy może zapoznać się uchwałami na stronie biuletynu informacji publicznej.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z poprzedniej sesji.
Protokół został przyjęty 12 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że protokół z sesji nadzwyczajnej jest lakoniczny, nie zawiera treści wypowiedzi radnego, w związku z tym Przewodniczący jako nadzorujący pracę osoby sporządzającej protokół powinien odsłuchać nagranie z sesji. Wypowiedzi radnego są zmanipulowanie i nadal nie ma zawartych w nich sedna wypowiedzi radnego.
 
Radny Robert Starzynski zapytał, dlaczego Przewodniczący powtórzył głosowanie nad wnioskiem Klubu Radnych Niezależni i Gospodarni, pierwszy wynik głosowania był niewłaściwy, radni mogli wyłączyć się od głosowania. W protokole zostanie zawarty wynik drugiego głosowania, który różni się od wyniku poprzedniego głosowania.
 
Przewodniczący stwierdził, że powtórzył głosowanie, ponieważ wynik pierwszego nie był do końca jasny. Radni mogli nie brać udziału w głosowaniu, jednak nie zgłaszając tego ich głos traktowany jest jako wstrzymujący się. Stąd w głosowaniu wzięło udział 14 radnych.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że wniosek ewidentnie uderza w osobę Przewodniczącego, ponieważ dopuścił się fałszerstwa dokumentu, podpisując uchwałę inną niż tak, która została przegłosowana przez Radę Gminy.
Przewodniczący w odpowiedzi na uwagi radnego Starzyńskiego odczytał § 62 ust. 3 Statutu Gminy Sulików: „Reasumpcję głosowania przeprowadza się wówczas, gdy występują wątpliwości, co do przebiegu głosowania, lub wątpliwości co do obliczenia jego wyników”.
 
 
Ad. 2
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 18 maja 2009 roku.                                                                                                                 (patrz protokół)
Radny Edward Czarnota omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 19 maja 2009 roku.                                                          (patrz protokół)
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 21 maja 2009 roku.                                                                                                                            (patrz protokół)
 
Radna Halina Bogdanowicz stwierdziła, że w związku z Dniem Domów Przysłupowych w dniu 31 maja należałoby umieścić tablicę informacyjna na temat Domu Zabytkowego „Ostry Narożnik”, ponieważ jak dotąd wywieszona jest jedynie informacja na temat wykonawcy remontu - Firmy Pana Strykowskiego.
 
Ad. 3
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.                                             (zał. 4)
Radna Halina Bogdanowicz pytała czy zajęcia dodatkowe przyznane dla dzieci chorych i niepełnosprawnych obejmują cały rok szkolny. Radna zwróciła uwagę na specjalistyczny ośrodek szkolno-wychowawczy w Zgorzelcu, w którym organizowane są zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych.
 
Przewodniczący pytał o ustalenia ze Starostwem na temat remontu dachu ośrodka zdrowia w Sulikowie.
 
Radny Grzegorz Konarski prosił o więcej szczegółów odnośnie porozumienia z Firmą Lafarge na budowę obwodnicy, którą wywożony będzie urobek z kopalni.
 
Radny Robert Starzyński pytał, czego dotyczy umowa pożyczki z Łużyckim Bankiem Spółdzielczym w Lubaniu i na jakie cele zostanie wykorzystana. Radny pytał również, w jakim celu gmina przejmuje działki przed składowiskiem odpadów oraz między składowiskiem a drogą Sulików – Bogatynia.
 
Przewodniczący stwierdził, ze odnośnie drugiego pytania Wójt może udzielić odpowiedzi podczas podejmowania stosownej uchwały.
 
Radny Piotr Jankowski pytał, czego dotyczy umowa z Firmą „ROLIN TRANS” na wykonanie usługi polegającej na poprawieniu stanu nawierzchni odcinka drogi wewnętrznej nr 272 w Studniskach Dolnych. Radny prosił również o więcej szczegółów na temat zarządzenia Wójta w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do prognozy oddziaływania na środowisko oraz do projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Bierna i Radzimów w gminie Sulików opracowywanych w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-zajęcia dla dzieci niepełnoprawnych są organizowane w ramach środków własnych szkoły, obejmują cały rok szkolny, co tydzień odbywają się zajęcia w zależności od ilości przyznanych godzin.
-umowa pożyczki z Łużyckim Bankiem Spółdzielczym została zawarta na wypadek kłopotów z utrzymaniem płynności finansowej. Linia kredytowa została otwarta zgodnie z uchwałą budżetową. Urząd Gminy jak dotąd z niej nie korzystał.
-zarządzenie w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do prognozy oddziaływania na środowisko oraz do projektu zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Bierna i Radzimów w Gminie Sulików opracowywanych w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych jest wykonaniem obowiązku rozpatrzenia uwag złożonych do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i podania ich do publicznej wiadomości.
-odnośnie remontu dachu ośrodka zdrowia w Sulikowie, sporządzony został kosztorys, w najbliższym czasie Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego będzie podejmował działania w celu zabezpieczenia odpowiedniej kwoty w budżecie na ten cel.
 
Zastępca Wójta udzielił następujących odpowiedzi:
-remont drogi wewnętrznej w Studniskach Dolnych obejmował odcinek o długości ok. 300 m, który stanowił dojazd do nieruchomości. Remont został sfinansowany z dotacji od Agencji Nieruchomości Rolnych, którą Gmina otrzymała przy przejmowaniu na własność tej drogi.
-porozumienie z Firmą Lafarge określa wzajemne obowiązki obu stron w celu budowy drogi służącej do wywozu urobku z kopalni. Najważniejszymi postanowieniami zawartymi w porozumieniu są terminy budowy „obwodnicy”. Obecnie Firma Lafarge przystąpiła do projektowania przejazdu kolejowego i zawierania uzgodnień z PKP i Regionalnym Inspektorem Ochrony Środowiska. Zobowiązania ze strony gminy obejmują przygotowanie wykupu nieruchomości, jeżeli nastąpi taka potrzeba. Koszty budowy przejazdu, łącznika i drogi pozostają po stronie Lafarge.
 
Radny Robert Starzyński pytał, czy występuje zagrożenie płynności finansowej w gminie skoro została uruchomiona linia kredytowa, jeżeli nastąpi jej uruchomienie radny chciałby uzyskać informacje na ten temat.
 
Radna Halina Bogdanowicz ponownie stwierdziła, że należałoby poinformować rodziców dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy o możliwości odbywania zajęć w specjalistycznym ośrodku Zgorzelcu.
 
Wójt stwierdził, że przyznanie godzin nauczania indywidualnego odbywa się w oparciu o orzeczenie poradni pedagogicznej w Zgorzelcu, która wskazuje ile godzin zajęć indywidualnych potrzebuje niepełnosprawny uczeń. Zajęcia te odbywają się w ramach posiadanych środków własnych szkoły i są realizowane przez nauczycieli pracujących w szkołach z terenu gminy w domach uczniów.
Odnośnie umowy pożyczki Wójt odpowiedział, ze linia kredytowa została otwarta na wypadek trudności z płynnością finansową, gmina jak dotąd nie skorzystała z kredytu. W obecnej chwili Wójt nie widzi potrzeby informowania radnych o otwarciu linii kredytowej, jeżeli takowe nastąpi, ponieważ to Wójt i Skarbnik są wykonawcami budżetu gminy.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że 6 kwietnia 2009 roku została podpisana umowa z Łużyckim Bankiem Spółdzielczym w Lubaniu na okres 34 miesięcy. Z zapisów umowy wynika, że gmina nie ponosi żadnych kosztów przygotowawczych związku z udzieleniem kredytu na rachunku bieżącym kredytu odnawialnego. Linia kredytowa została otwarta, aby w przypadku wystąpienia trudności finansowych z niej skorzystać. Zła sytuacja finansowa w kraju może dotknąć również gminę, jednak jak dotąd nie było potrzeby korzystania z tego kredytu.
 
Radny Robert Starzyński w odniesieniu do wypowiedzi Wójta stwierdził, że nie żąda informowania przed uruchomieniu linii kredytowej, ale jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce radni powinni o tym wiedzieć.
 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.
 
 
Ad. 4
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.                                                       (zał. 5)
 
Radny Robert Starzryński pytał, dlaczego tak późno radni otrzymali korespondencje w sprawie uwag Wojewody do uchwały w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dotyczących parku wiatrowego KOŹMIN.
Radny przekazał Przewodniczącemu wniosek z inicjatywy Klubu Radnych Niezależni i Gospodarni o zwołanie sesji nadzwyczajnej poświęconej w całości planowanej budowie elektrowni wiatrowych na terenie gminy Sulików.
 
Przewodniczący odpowiedział, że korespondencja została przekazana radnym dopiero na sesji, ponieważ Zastępca Wójta będzie mógł udzielić szerszych informacji na temat uwag do uchwały.
 
Informacja na temat pracy Przewodniczącego Rady Gminy została 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 5
Rozpoczęte i prowadzone inwestycje na terenie gminy – sprawozdanie. 
Zastępca Wójta przedstawił informację na temat inwestycji rozpoczętych prowadzonych na terenie gminy w okresie od 1 stycznia 2009 roku do 18 maja 2009 roku.                        (zał. 6)
 
 Radna Regina Solska pytała czy Wielichów będzie objęty budową oświetlenia.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że jeżeli umowa z zakładem energetycznym zostanie wypracowana i podpisana radni będą poinformowani o szczegółach rozbudowy oświetlenia na terenie gminy. W obecnej chwili w dokumentacji zaplanowana jest budowa 15 punktów oświetleniowych w Wielichowie.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał, czy jeśli gmina nie otrzyma dofinansowania na budowę kanalizacji zadanie inwestycyjne pn. „Zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie” będzie realizowane, skoro jego realizacja jest uzależniona od budowy kanalizacji.
 
Wójt odpowiedział, ze obecnie nikt nie zakłada, że Gmina nie otrzyma dofinansowania.
 
Sprawozdanie z realizacji rozpoczętych prowadzonych inwestycji na terenie gminy zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.              (zał. 7)
 
2) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.              (zał. 8)
 
 
 
 
3) w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały oraz prosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie radnego Starzyńskiego, w jakim celu zostają przejmowane nieruchomości położone po obu stronach składowiska odpadów.
Zastępca Wójta odpowiedział, ze przejecie tych działek jest związane z koniecznością zamknięcia składowiska do końca 2009 roku oraz przystąpieniem do rekultywacji składowiska. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego obie działki, o których przejecie gmina występuje do Agencji Nieruchomości Rolnych są przeznaczone do rekultywacji składowiska. Agencja Nieruchomości Rolnych przekaże te działki gminie bezpłatnie.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że odpowiedź Zastępcy Wójta jest zbyt hasłowa, radnego interesuje, jakie będzie konkretne wykorzystanie tych działek, skoro rekultywacja wiąże się ze zmniejszeniem powierzchni składowiska a nie ze zwiększeniem go o dwie kolejne działki.
 
Wójt odpowiedział, że tereny wokół składowiska w promieniu ok. 200 m zgodnie z decyzją Naczelnika Urzędu Gminy z 1989 roku znajdują się w tzw. strefie ochronnej, która zostanie wykorzystana do rekultywacji. Dopiero po wykonaniu dokumentacji technicznej rekultywacji będą znane szczegóły wykorzystania tych działek, możliwe, że będą one nadal wykorzystywane rolniczo. Część działki agencyjnej i część działki prywatnej są zajęte pod składowisko. Aby przystąpić do rekultywacji składowiska gmina musi doprowadzić do unormowania wszystkich kwestii własności gruntów, stąd przedłożony projekt uchwały.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że przez cały okres eksploatacji składowiska przejmowane działki były traktowane jako działki rolnicze. Radny chciałby wiedzieć, czy będą wykorzystane do kolejnego zdegradowania terenu poprzez np. budowę nowego składowiska czy rzeczywiście będą wykorzystane do jego rekultywacji.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działki są przewidziane pod rekultywację składowiska, w związku z tym nie mogą one posłużyć do wybudowania nowego składowiska.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
Uchwał została podjęta 11 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujący się. (Radny Robert Starzyński nie brał udziału w głosowaniu)                                                                        (zał. 9)
 
Zastępca Wójta poinformował o konieczności wycofania projektu uchwały, który był przedkładany radnym na posiedzeniach komisji w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego w związku z tym, że nie została sporządzona wycena działki, która miała zostać przekazana w użytkowanie wieczyste.
 
4) w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                    (zał. 10)
 
5) w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                            (zał. 11)
 
 
6) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały. Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                            (zał. 12)                                                                   
 
7) w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nr IG-2004/PL-SN/2.02/D1-1/U-170/09 o dofinansowanie projektu „Dokończenie budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                            (zał. 13)
 
8) zmieniająca uchwałę nr VII/50/07 Rady Gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                            (zał. 14)
 
9) w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący poinformował, że w związku ze zmiana w Statucie Gminy mówiącą, że w Komisji Rewizyjnej powinni zasiadać członkowie wszystkich klubów tworzonych przez radnych oraz z rezygnacją z członkostwa radnego Tomasza Podanowskiego należy dokonać zmian w składzie osobowym komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Klubu Radnych Niezależni i Gospodarni – radny Robert Starzyński zaproponował, aby w związku ze zmianami w składzie odwołać cały skład Komisji i powołać ją na nowo. Następnie radny zgłosił propozycję kandydatur do Komisji Rewizyjnej radnych Wioletty Rynkiewicz i Tadeusz Polowego.
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Starzyńskiego o odwołanie całego składu komisji Rewizyjnej a następnie powołanie nowego składu wraz z członkami Klubu Radnych Niezależni i Gospodarni.
Wniosek poparło 4 radnych, przeciwnych było 7 radnych, 3 radnych wstrzymało się od głosu.
Przewodniczący zaproponował, aby przegłosowane zostały obie kandydatury zgłoszone przez radnego Starzyńskiego. W wyniku głosowania radna Wioletta Rynkiewicz otrzymała 11 głosów, radny Tadeusz Polowy otrzymał 0 głosów. (w głosowaniu wzięło udział 11 radnych)
Przewodniczący odczytał zapis projektu uchwały z zapisem: „powołuje się do Komisji Rewizyjnej radną Wiolettę Rynkiewicz”.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (radni Wioletta Rynkiewicz, Tadeusz Polowy i Robert Starzyński wyłączyli się z głosowania)                                                                                              (zał. 15)
 
10) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Radna Wioletta Rynkiewicz pytała, dlaczego środki sołeckie zostały wprowadzone do budżetu tak późno skoro np. zebranie wiejskie we Wrociszowie Dolnym odbyło się 18 marca br.
Zastępca Wójta odpowiedział, że wszystkie środki sołeckie zostały wprowadzone do budżetu za jednym razem i będą mogły zostać wykorzystane po podjęciu przez radnych uchwały.
Uchwała został podjęta 13 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym.                                (zał. 16)      
 
 
 
 
 
Ad. 7
Zapytania radnych:
 
Radny Marian Kurek pytał, kiedy Łużycka Higiena Komunalna wywiezie szkoło z pojemników do segregacji oraz kiedy zostanie nawieziona większa ilość ziemi na plac w Skrzydlicach.
 
Radny Grzegorz Konarski: 1) pytał czy została udzielona pomoc mieszkance Podgórza, której dom spłoną w pożarze, 2) zgłaszał potrzebę wykoszenia poboczy dróg zwłaszcza na ulicy Pocztowej w Sulikowie oraz w Małej Wsi Dolnej.
 
Radny Robert Starzyński pytał, jakie są przewidywane koszty organizacji dożynek, jakie to będą dożynki i jakie zostały podjęte działania w kierunku organizacji tej imprezy.
 
Radna Halina Bogdanowicz: 1) zgłosiła problem zarośniętego i nieoczyszczanego rowu na cmentarzu komunalnym w Sulikowie przy ogrodzeniu, 2) sugerowała, aby na ulicy Nowe Miasto w Sulikowie wprowadzić ruch jednokierunkowy i ustawić spowalniacze, zdaniem radnej ruch na tej ulicy byłby bezpieczniejszy i ułatwiłoby to przejazd, 3) zgłaszała potrzebę remontu starych chodników na Placu Wolności w Sulikowie.
 
Radna Weronika Ziółkowska: 1) pytała, co zostało zrobione w związku poleceniem Wójta na temat przygotowania wniosku o dofinansowanie remontu dachu na świetlicy wiejskiej w Mikułowej w ramach Programu Mała Odnowa Wsi, 2) zgłosiła uwagę do remontu drogi wewnętrznej w Mikułowej wykonanego przez firmę Pana Strykowskiego, radna prosiła o powiadomienie jej o przeglądzie gwarancyjnym tej drogi, ponieważ chciałaby wówczas zgłosić swoje uwagi.
 
Radny Stanisław Cap: 1) monitował w sprawie działki w Studniskach Górnych, która miała być przeznaczona pod plac zabaw lub boisko do piłki siatkowej, 2) zgłosił potrzebę wykoszenia poboczy dróg powiatowych na skrzyżowaniu w Studniskach Górnych koło krzyża, 3) pytał czy w obecnej kadencji przy Gminnym Ośrodku Kultury działa Społeczna Rada Programowa, jak wygląda praca tej rady i dlaczego nie ma wśród jej członków przedstawicieli Studnisk Górnych.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz zgłosiła potrzebę wykoszenia poboczy dróg na terenie całej gminy.
 
Ad. 8
Zapytania przewodniczących rad sołeckich:
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz pytała czyją własnością są wiaty przystankowe, które należałoby odmalować oraz ustawić przy nich kosze na śmieci.
 
Sołtys Jan Kolbuch: 1) zgłosił potrzebę przestawienia pojemników do segregacji odpadów w Studniskach Dolnych, ponieważ obecnie są ustawione w miejscu gdzie często stoi woda,
2) zgłosił problem zniszczenia studni zabytkowej w Studniskach Dolnych.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki pytał o kamień na drogi gminne, a w szczególności na drogę w Ksawerowie, na którą sołectwo przeznaczyło środki.
 
Sołtys Genowefa Wilczak – Raczak: zwróciła się z prośbą o pomoc w interwencji w Starostwie Powiatowym w sprawie uszkodzenia nawierzchni drogi powiatowej w Biernej - w miejscach gdzie niedawno droga była łatana powstały nowe dziury, koło posesji Pana Pilarczyka 2) zgłosiła problem „dzikiego wysypiska” śmieci w Biernej na tzw. „kocim zamku”.
 
Sołtys Tadeusz Ostapiuk zgłosił problem uszkodzonego przepustu koło posesji Pana Bednarza w Miedzianej.
 
Ad. 9
Odpowiedzi na zapytania:
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-sprawa odbioru odpadów segregowanych zostanie poruszona na Kolegium Wójta, na które zostanie zaproszony Prezes Łużyckiej Higieny Komunalnej, wówczas wszelkie uwagi odnośnie tej sprawy zostaną zgłoszone,
-ziemia jest obecnie wożona na składowisko odpadów, będzie niezbędna do jego rekultywacji,
-spalony budynek na Podgórzu został doszczętnie zniszczony, osoba zamieszkująca ten lokal otrzymała bieżąca pomoc z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, większa pomoc niestety nie może zostać udzielona, gdyż nie jest ustalone prawo własności tego budynku,
-wykaszanie poboczy dróg wiąże się z pomysłem zakupu wykaszarki bijakowej wspólnie z Gminą Zgorzelec, ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta,
-5 maja Zarząd Województwa Dolnośląskiego powierzył organizację dożynek wojewódzkich Gminie Sulików, wstępny termin organizacji dożynek został wyznaczony na 6 września br. Został powołany zespół koordynacyjny zajmujący się organizacją dożynek, którego przewodniczącym jest Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury. Gmina wystąpiła o środki na organizacje dożynek do Zarządu Województwa Dolnośląskiego, wnioskując o sumę 70 tyś. zł. Ponadto Gmina będzie występowała do innych sponsorów, jest również szansa na pozyskanie środków z Euroregionu Nysa,
-cmentarz komunalny w Sulikowie jest rzeczywiście mocno zaniedbany, Wójt liczy na poprawę tej sytuacji pomimo kłopotów kadrowych związanych z choroba Kierownika GZK,
-propozycja zmiany organizacji ruchu na ulicy Nowe Miasto zostanie rozeznana, choć wprowadzenie tak dużych zmian może być trudne, Urząd Gminy wystąpi do właściwych instytucji o wydanie opinii w tej sprawie,
-remont chodników na Placu Wolności jest powiązany z budową sieci kanalizacyjnej, która wiąże się z głębokimi wykopami, do tego czasu przebudowa nawierzchni chodników byłaby niecelowa,
-przegląd gwarancyjny remontu drogi w Mikułowej zostanie zorganizowany, radna Ziółkowska zostanie o nim poinformowana,
- sprawa zarośniętych poboczy dróg powiatowych na skrzyżowaniu zostanie zgłoszona do Starostwa Powiatowego,
-w kwestii działalności Społecznej Rady Programowej wypowie się Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
-wiaty przystankowe są własnością gminy, często sołectwa angażują się w ich utrzymanie, przekazując środki np. na ich odmalowanie.
-sprawa studni zabytkowej w Studniskach Dolnych zostanie sprawdzona, należy ustalić kto jest właścicielem działki na której studnia się znajduje,
-remont drogi w Ksawerowie jest brany pod uwagę w drugim półroczu br.,
-w sprawie uszkodzenia nawierzchni drogi w Biernej koło posesji Pana Pilarczyka zostanie wystosowane pismo do Starostwa Powiatowego,
-zostaną podjęte działania w kierunku likwidacji „dzikiego wysypiska” w Biernej,
-sprawa uszkodzonego przepustu w Miedzianej zostanie sprawdzona.
 
Zastępca Wójta stwierdził, że sprawa działki w Studniskach Górnych, która miała być przeznaczona pod plac zabaw została już wcześniej wyjaśniona, pracownik sprawdzi tę sprawę ponownie. Radny otrzyma pisemną odpowiedź tej sprawie.
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury odpowiedział, że Społeczna Rada Programowa została powołana trzy lata temu zarządzeniem Wójta Gminy, kandydatury do Rady Programowej mogły zgłaszać wszystkie sołectwa. Ostatnie posiedzenia Rady Programowej miało miejsce w grudniu 2008 roku. W skład Rady wchodzi 7 osób.
 
Radny Stanisław Cap, stwierdził, że ze Studnisk Górnych zostały zgłoszone dwie kandydatury do Społecznej Rady Programowej, osoby te nie wiedzą nic na temat posiedzeń Rady. W odczuciu radnego Rada Programowa nie działa, ponadto skoro w skład gminy wchodzi 16 sołectw, liczba członków Rady powinna zostać rozszerzona.
 
Wójt stwierdził, że sprawa naboru do Społecznej Rady Programowej zostanie sprawdzona. Rada Programowa działa np. poprzez opiniowanie harmonogramu imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.
 
Ad. 10
1)      Wójt z okazji Dnia Samorządowca złożył najlepsze życzenia wszystkim osobom działającym na rzecz samorządu lokalnego.
2)      Wójt zaprosił wszystkich zebranych na spotkanie z ks. Biskupem Pomocniczym Diecezji Legnickiej Markiem Mendykiem w związku z jego wizytacją. Spotkanie odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury 29 maja o godz. 1300.
3)      Wójt zaprosił wszystkich obecnych na uroczystość związaną z metą etapu wyścigu Karkonosze Tour w dniu 6 czerwca br. na Placu Wolności w Sulikowie.
4)      Zastępca Wójta omówił uwagi Wojewody Dolnośląskiego do uchwały Rady Gminy Sulików nr XXVI/210/09 z dnia 28 stycznia w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych KOŹMIN w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików), które radni otrzymali wraz z wystosowana odpowiedzią w tej sprawie.
5)      Dyrektor GOK zaprosił wszystkich zebranych na uroczystość związaną z Dniem Dziecka, która odbędzie się 1 czerwca w Gminnym Ośrodku Kultury o godz. 1300.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXXI w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików.                                   (godz. 1330)
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 
Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Staszczuk
 
 

Ilość odwiedzin: 8156
Nazwa dokumentu: Protokół nr 31
Skrócony opis: z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 27 maja 2009 roku o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-06-22 12:28:28
Data udostępnienia informacji: 2009-06-22 12:28:28
Data ostatniej aktualizacji: 2009-07-03 12:05:32

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner