logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 32
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku o godz. 1000
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.
Nieobecna była radna Weronika Ziółkowska. (Radna spóźniła się, przybyła na sesję o godz. 1122.)
W sesji udział wzięli m.in.:
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
-Urszula Ciupak – Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie,
-Beata Szczepańska – Dyrektor Przedszkola Publicznego w Sulikowie,
-Bożena Jankowska – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych,
-Jan Majowski – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biernej.
 
Przewodniczący przedstawił planowany porządek obrad wraz z pismem Wójta Gminy, w którym wnioskuje o wprowadzenie dwóch dodatkowych projektów uchwał w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2009 oraz projektu w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu przez Gminę Sulików do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ Spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym;
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy.
  4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
  5. Sytuacja oświaty na terenie gminy (stan obiektów szkolnych, wyniki egzaminów gimnazjalnych, liczba uczniów, stan zatrudnienia, plany – informacja dyrektorów jednostek oświatowych z terenu gminy).
  6. Podjęcie uchwał:
a)      o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sulików,
b)      w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – etap 0”,
c)      w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej,
d)      w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu,
e)      w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2008 rok,
f)        w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego,
g)      zmieniająca uchwałę nr XXV/207/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008,
h)      w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
i)        w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu przez Gminę Sulików do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ Sp. z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym,
j)        w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013.
  1. Zapytania radnych.
  2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
  3. Odpowiedzi na zapytania.
  4. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Radny Robert Starzyński, prosił o podanie podstawy prawnej na podstawie której, dwa projekty uchwał są wprowadzane do porządku sesji. Projekty nie były omawiane na posiedzeniach komisji stałych. Radny pytał, co było przyczyną tak późnego przedstawienia projektów uchwał radnym, tym bardziej, że są one związane z finansami gminy i powinny być omówione na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów. Kolejny raz radni są informowani o nowych projektach uchwał dopiero na sesji.
 
Przewodniczący odpowiedział, że przytoczy podstawę, o którą prosił radny Starzyński, kiedy otrzyma Statut Gminy. Ponadto Przewodniczący stwierdził, że radni byli informowani o takich projektach uchwał na posiedzeniach komisji.
Przewodniczący poinformował, że na podstawie § 34, ust. 1 z wnioskiem o uzupełnienie bądź zmianę porządku obrad może wystąpić radny oraz Wójt. Przewodniczący zwrócił się do radnych o przegłosowanie porządku obrad wraz z wnioskiem Wójta o wprowadzenie dwóch projektów uchwał do porządku sesji.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że przytoczony przez Przewodniczącego zapis Statutu jest sprzeczny z innym zapisem, który mówi o tym, że o terminie i porządku sesji powiadamia się najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad, do zawiadomień dołącza się projekty uchwał, materiały wymagające analizy o ile nie zostały radnym wcześniej dostarczone oraz projekt protokołu z poprzedniej sesji. Zdaniem radnego przepis ten szczegółowo mówi, jakie powinno być działanie Przewodniczącego podczas przygotowywania materiałów na sesję. Paragraf, na który powołuje się Przewodniczący, jest na tyle ogólny, że radny nie chciałby by na jego podstawie udzielać informacji o możliwości wprowadzania projektów uchwał na sesji.
 
Przewodniczący stwierdził, że wniosek o zmianę w porządku obrad musi zostać przyjęty przez radnych bezwzględną większością głosów w związku z tym przystąpiono do głosowania.
 
Zmiana porządku obrad została przyjęta 10 głosami, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący przedstawił poprawki do protokołu zgłoszone przez radną Wiolettę Rynkiewicz: na str. 2 wprowadzenie wyniku głosowania, z powodu którego Przewodniczący przeprowadził reasumpcję głosowania (5 głosów za, 4 przeciwne i 3 głosy wstrzymujące się, wówczas w głosowaniu wzięło 12 radnych), na str. 3 w odnośniku drugim zmiana słów „Tomasz Podanowski” na „Edward Czarnota”, ponadto na str. 7 zaszła pomyłka w zapisie głosowania nad wnioskiem, poprawny zapis brzmi: „4 radnych poparło wniosek, 7 radnych było przeciwnych, 3 radnych wstrzymało się”.
 
Radny Robert Starzyński w nawiązaniu do poprawki związanej z zapisem głosowania nad wnioskiem radnego, po którym Przewodniczący zarządził reasumpcję głosowania zapytał, dlaczego postanowił powtórzyć głosowanie skoro jest w stanie przytoczyć jego wynik na miesiąc po sesji, tym bardziej, że wówczas jego wniosek zostałby przyjęty przez radnych. Przewodniczący powinien wówczas zapytać, dlaczego radni nie biorą udziału w głosowaniu, a nie przeprowadzać ponowne glosowanie.
 
Przewodniczący w związku z uwaga radnego Starzyńskiego powołał się na § 62 ust. 3 Statutu Gminy Sulików mówiący o przeprowadzaniu reasumpcji głosowania.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że na ostatniej sesji zwrócił się z prośbą o sprawdzenie w protokole z sesji nadzwyczajnej zapisu jego wypowiedzi i przekazania radnemu protokołu z tej sesji. Radny do tej pory nie otrzymał protokołu i odpowiedzi na temat jego wypowiedzi.
 
Przewodniczący odpowiedział, że podtrzymuje treść zapisu wypowiedzi radnego, zawartą w protokole. Protokół zostanie dostarczony radnemu jak najszybciej.
 
Protokół z poprzedniej sesji wraz z ujętymi poprawkami został przyjęty 11 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się i 1 głosie przeciwnym.
 
Ad. 2
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 22 czerwca 2009 roku.                                                                                               (patrz protokół)
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 23 czerwca 2009 roku.                                                          (patrz protokół)
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 26 czerwca 2009 roku.                                                                                                                      (patrz protokół)
 
Radny Grzegorz Konarski przedstawił protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 24 czerwca 2009 roku, podczas którego miała miejsce kontrola kompleksowa w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie. Radny poinformował również, że protokół z kontroli zostanie przedstawiony na sesji wrześniowej.
 
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 3
Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym. Wójt złożył pisemną informację na temat działalności między sesjami.                                                                                             (zał. 4)
 
Radny Robert Starzyński pytał o przetarg na sprzedaż autobusu szkolnego marki JELCZ, którego jednym z warunków miało być dalsze wykorzystanie autobusu wraz z kierowcą do dowożenia dzieci. Radny stwierdził, że w ogłoszeniu o przetargu, nie ma zapisu na ten temat.
Radny pytał również, czego dotyczy aneks nr 1 do umowy sponsoringu z Firmą Fornax oraz umowa na wykonanie aktualizacji zapisów kosztorysu inwestorskiego na zadanie pn.: „Budowa wodociągu dla miejscowości Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice” z firmą ESKO.
 
Przewodniczący prosił o informację na temat remontu dachu ośrodka zdrowia w Sulikowie, jak wygląda realizacja zobowiązań ze strony Powiatu Zgorzeleckiego i Dyrektora Wielospecjalistycznego Szpitala SP ZOZ w Zgorzelcu.
 
Radny Stanisław Cap również zwrócił się z prośba o przekazanie szerszej informacji na temat remontu dachu ośrodka zdrowia w Sulikowie. Radny prosił także o więcej szczegółów na temat zarządzenia w sprawie przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Radny Piotr Jankowski pytał jak wygląda sprawa naprawy mostu na drodze wewnętrznej w Biernej oraz czy droga wewnętrzna nr 155, na która ma zostać nawieziony kamień prowadzi do Jerzmanek. Radny pytał także o sprawę zaśmiecenia terenu na tzw. „kocim zamku” w Biernej.
 
Radna Halina Bogdanowicz, pytała czego dotyczy certyfikat energetyczny nowo wybudowanego budynku świetlicy we Wrociszowie Górnym. Radna pytała również o aneksy do arkuszy organizacyjnych Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie oraz jakie nieruchomości zostały zawarte w zarządzeniu w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz pytała o sprawę własności działki, na której znajduje się droga w Ksawerowie. Radna sądziła, że kwestia własności drogi została już wyjaśniona, pytała czy zaszły jakieś zmiany.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Konieczność sporządzania certyfikatu energetycznego nakłada zmieniona ustawa o prawie budowlanym, nawet w nowych budynkach takich jak świetlica we Wrociszowie. Koszt sporządzenia certyfikatu wyniósł około 2 tys. zł. Dokument jest niezbędny do uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku.
-Praca kierowcy autobusu szkolnego i dalsze wykorzystanie autobusu szkolnego przez prywatnego przewoźnika nie była warunkiem przetargu na wyłonienie prywatnego przewoźnika. Ponadto kierowca autobusu szkolnego nie zdecydował się na pracę w firmie VEKTOR, natomiast autobus można sprzedać jedynie w drodze przetargu. Pierwszy przetarg na sprzedaż autobusu nie powiódł się ze względu na kłopoty organizacyjne ze strony jednego z potencjalnych nabywców autobusu. Drugi przetarg został już ogłoszony. Autobus nie jest w dobrym stanie technicznym w związku z tym jego sprzedaż nie będzie prosta.
-Zmiany w arkuszach organizacyjnych Szkoły Podstawowej i Gminnego Gimnazjum w Sulikowie wynikają z powrotu jednej z pracownic szkoły z urlopu macierzyńskiego.
-Sprawa zaśmiecenia terenu na tzw. „kocim zamku” jest na etapie ustalania, kto jest właścicielem działki, na której znajdują się śmieci. Właściciel będzie zobowiązany do uprzątnięcia działki.
-Aneks do umowy sponsoringu z firmą Fornax dotyczy pokrycia części wydatków związanych z organizacją dożynek. Zmiana polega na tym, że środki będą przekazane na organizację Dożynek Wojewódzkich Dolnego Śląska i Diecezji Legnickiej a nie na organizację dożynek gminnych. Firma przekaże środki w wysokości 30 tys. zł, a w zamian za to gmina zobowiązana jest do umieszczenia logo firmy na plakatach i w innych środkach przekazu.
-Droga w Ksawerowie w większości należy do Skarbu Państwa, jedynie dwa łączniki z drogami gminnymi są własnością gminy. Starosta Zgorzelecki zobowiązał się do wystąpienia o komunalizację tej drogi, czyli przekazanie jej z mienia województwa na rzecz gminy. Wówczas gmina będzie mogła przystąpić do remontu tej drogi.
-Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego na budowę wodociągu w miejscowościach Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice jest niezbędna do złożenia wniosku o dofinansowanie tego zadania. Wniosek zostanie złożony w dniu jutrzejszym, z tego powodu termin sesji został przesunięty, w celu wprowadzenia zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym.
-Gmina jest gotowa na zagwarantowanie środków w budżecie z przeznaczeniem na remont dachu budynku ośrodka zdrowia w Sulikowie w wysokości 50 % całości poniesionych kosztów. Kosztorys został sporządzony przez Szpital w Zgorzelcu. Wójt czeka na zabezpieczenie drugiej części środków w budżecie Powiatu Zgorzeleckiego, ponieważ realizacja tego zadania należy do Starostwa. Gmina będzie udzielała dotacji na ten cel, wykonawcą zadania będzie Starostwo.
-Służba przygotowawcza i egzamin dla nowych pracowników Urzędu Gminy jest wynikiem zmiany ustawy o pracownikach samorządowych obowiązującej od stycznia br. Każdy pracownik, którego staż pracy w samorządzie nie przekracza 6 miesięcy jest zobowiązany do odbycia trzymiesięcznej służby przygotowawczej, która kończy się egzaminem. Warunkiem dalszej pracy w urzędzie jest ukończenie egzaminu z wynikiem pozytywnym. Obecnie w urzędzie zatrudnionych jest trzech pracowników odbywających służbę przygotowawczą.
-W zarządzeniach Wójta w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawienia jest mowa zarówno o lokalach użytkowych jak i o gruntach. Wójt nie jest w stanie przytoczyć, które są to nieruchomości. W razie potrzeby Wójt poprosi pracownika o udzielenie informacji na temat nieruchomości w czasie przerwy w sesji.
-Droga nr 155 jest własnością gminy, łączy Studniska i Jerzmanki. Wybór remontu tej drogi był spowodowany tym, że miała to być droga położona najbliżej stacji PKP, na którą nawieziony miał zostać tłuczeń z torowisk. Następnie Gmina Zgorzelec wykonała nawierzchnię z tzw. frazoliny, która sprawdza się na nawierzchniach miejscowych dróg.
 
Radny Robert Starzyński pytał, do jakiego funduszu składany jest wniosek o dofinansowanie budowy wodociągu w miejscowościach Stary Zawidów, Wielichów i Skrzydlice, ponieważ jak dotąd żaden z funduszy nie umożliwiał sfinansowania budowy wodociągu na tym terenie. Radny prosił także o informację na temat ewentualnego terminu rozpatrzenia wniosku. Radny ubolewa nad tym, że w umowie z Firmą ESKO na wykonanie kosztorysu inwestorskiego na realizację tego zadania nie znalazł się zapis, że aktualizacja kosztorysu będzie miała miejsce wówczas, gdy gmina będzie składała wniosek, a nie na dzień dostarczenia jej do Urzędu Gminy czy podpisania protokołu odbioru. Zdaniem radnego wystarczający byłby kosztorys scalony zawierający główne elementy kosztorysu.
 
Wójt odpowiedział, że wniosek będzie składany do programu „Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej”. Projekt uchwały w sprawie zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym został przygotowany na dzisiejszą sesję w celu złożenia wniosku, do którego musi być dołączony kosztorys rzeczywisty a nie jak twierdzi radny kosztorys scalony. Wprowadzanie projektów uchwał na sesji nie wynika z „widzi mi się” Wójta, tylko z wielu wymogów, jakie są stawiane przed gminą składającą wniosek o dofinansowanie. Wójt prosiłby o większe zaufanie do niego i pracowników Urzędu Gminy, w zakresie prowadzenia inwestycji. Niektóre zadania są powierzane osobom, które posiadają specjalistyczną wiedze w tym zakresie.
 
Zastępca Wójta uzupełniając wypowiedź Wójta stwierdził, że w chwili podpisania umowy z Firmą ESKO, opracowanie kosztorysu było niezbędne do realizacji zadania pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin lezących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. Obecna aktualizacja kosztorysu jest niezbędna ze względu na wymóg wyodrębnienia z niego wszystkich przyłączy niekwalifikowanych (długości, ilości, sposobu wpięcia numeru działki), znajdujących się na prywatnych działkach, ponieważ takowe nie mogą być dofinansowane z ww. programu.
Ponadto zmienione zostało pozwolenie na budowę wodociągu ST. Zawidów Wielichów Skrzydlice, pod względem inwestora, którym w tym przypadku będzie gmina a nie Spółka SUPLAZ – jest to kolejny wymów programu.
 
Radny Robert Starzyński podziękował dla Zastępcy Wójta za szczegółową informację oraz stwierdził, że nie rozumie, dlaczego jego pytanie o szczegóły tego zadania wzbudza w Wójcie irytację, a to że pytania radnego go rozśmieszają świadczy o powierzchownej wiedzy w zakresie całego procesu inwestycyjnego. Radny nie życzy sobie uwag w jego kierunku, dotyczących tego, że „brzydzi się” jakiegokolwiek projektu uchwały. Radny z każdą uchwałą zapoznaje się szczegółowo i jeżeli ma wątpliwości zadaje pytania.
 
Wójt poprosił, aby radny nie używał w stosunku do jego osoby, określenia, że posiada powierzchowną wiedzę w zakresie inwestycyjnym, w ciągu jego kadencji zostały zrealizowane znaczące zdania inwestycyjne.
 
Przewodniczący zamknął dyskusję.
 
Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 4
Informacja o Pracy Przewodniczącego Rady Gminy.                                                 (zał. 5)
 
Radny Robert Starzyński w imieniu Klubu Radnych Niezależni i Gospodarni złożył dwa wnioski:
-na podstawie § 50 Statutu Gminy Sulików Klub Radnych wnioskuje o opracowanie w formie projektu uchwały „Programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Sulików dla wszystkich gospodarstw domowych nieobjętych projektem pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
-drugi wniosek Klubu Radnych zostanie przedstawiony przy omawianiu stosownego projektu uchwały.
 
Radny Piotr Jankowski poruszył kwestie sesji poświęconej tematowi elektrowni wiatrowych, ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców. Początkowo tematowi miała być poświęcona cała sesja, jednak na ostatnim posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów radni otrzymali informację, że będzie to jeden z punktów sesji.
 
Przewodniczący odpowiedział, że nie zapewniał o tym, że temat budowy elektrowni wiatrowych zostanie poruszony na sesji czerwcowej. Po rozmowie z radnymi Przewodniczący uznał, że ten temat nie może być ograniczony jedynie do jednego punktu sesji. Ponadto Klub Radnych wnioskował o zwołanie sesji w tej sprawie. Sesja najprawdopodobniej odbędzie się we wrześniu.
 
Radny Piotr Jankowski stwierdził, że sesja zostanie zwołana cztery miesiące od złożenia wniosku, jest to zdecydowanie zbyt długi okres.
 
Przewodniczący odpowiedział, że wniosek który padł nie był typowym wnioskiem o zwołanie sesji nadzwyczajnej. Wniosek powinien zawierać planowany porządek obrad, wraz z głównym tematem. Wówczas Przewodniczący w ciągu siedmiu dni od daty złożenia wniosku powinien zwołać sesję. Sprawa elektrowni wiatrowych jest rozpatrywana już od dłuższego czasu, zwołanie sesji w okresie przerwy wakacyjnej byłoby trudne. Termin wrześniowy wydaje się właściwszym terminem. Przewodniczący kierował się tym, a nie unikał tematu.
 
Radny Piotr Jankowski stwierdził, że mieszkańcy chcieliby aby odpowiedzi na ich pytania na temat planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, którego wyłożenie jest planowane w najbliższym czasie były udzielone jak najszybciej.
 
Radny Tadeusz Polowy zgodził się ze zdaniem radnego Jankowskiego oraz dodał, że plan zagospodarowania przestrzennego wraz z ujętymi elektrowniami wiatrowymi powinien zostać wyłożony przed zwołaniem sesji w sprawie budowy elektrowni wiatrowych. Plan zagospodarowania przestrzennego wraz z planowanymi elektrowniami wiatrowymi powinien uwzględniać teren całej gminy.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że zaniepokoiła go informacja Zastępcy Wójta na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów, że projekty uchwał zawierające plany zagospodarowania przestrzennego terenów, na którym mają znaleźć się elektrowni wiatrowe są już gotowe. Radny nie sądził, że procedury związane ze zmianą MPZP są tak daleko posunięte. Radni nie wiedzieli o tym, gdy wystąpili z wnioskiem o zwołanie sesji w tym temacie, dlatego wniosek nie wyznaczał daty odbycia sesji. Radny stwierdził, że powinna być to sesja nadzwyczajna, ze względu na liczbę osób, które powinny być na nią zaproszone, dlatego sesja planowana jest we wrześniu. Radny pytał, czy osoby, które powinny uczestniczyć w sesji zostały już o niej poinformowane i czy został już ustalony dokładniejszy termin.
 
Przewodniczący odpowiedział, że nie jest jeszcze w stanie udzielić odpowiedzi na temat osób zaproszonych na sesję, nie została sporządzona lista instytucji, do których Przewodniczący zwróci się o udział w sesji. Wśród osób zaproszonych z pewnością znajdą się również te o których była mowa we wniosku radnych.
 
Zastępca Wójta stwierdził, że skoro radni podjęli uchwałę w sprawie otworzenia planów zagospodarowania przestrzennego w związku z tym następuje kontynuacja procedury. Plany są w trakcie projektowania, radni mogą przyjąć uchwały zmieniające plan lub nie. Wyłożenie MPZP jest ogólnodostępne, wszyscy mieszkańcy mogą w nim uczestniczyć i również wtedy zadawać pytania i wnosić swoje uwagi.
 
Wójt stwierdził, że podjęcie uchwał dotyczących zmian w mpzp z pewnością zostanie poprzedzone sesją poświęconą tematowi elektrowni wiatrowych. Wójt dodał, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie uległa zmianie, i wszystkie działania prowadzone przez Urząd Gminy są zgodne z prawem. To, że mieszkańcy podczas dyskusji nad planem miejscowego zagospodarowania przestrzennego odpowiedzi Wójta nazywają bredniami, woli pozostawić bez komentarza. Zarówno przepisy jak i obszar na którym planowana jest budowa elektrowni wiatrowych nie uległy zmianie. Ponadto wyniki konsultacji społecznych są jednoznaczne, mieszkańcy gminy opowiedzieli się za budową elektrowni wiatrowych. Jeżeli ta decyzja nie odpowiada poszczególnym mieszkańcom Wójt nie ma na to wpływu. Wójt stwierdził jednak, że „nie będzie umierał za wiatraki”, jeżeli nadal poszczególne miejscowości nie będą chciały ich budowy, nie będzie za wszelką cenę upierał się przy ich budowie.
 
(godz. 1122 na sesję przybyła radna Weronika Ziółkowska, w sesji bierze udział 15 radnych)
 
Przewodniczący stwierdził, że dalsza dyskusja nie wnosi nic do omawianego punktu obrad i zamkną dyskusję.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że chciałby odnieść się do wypowiedzi Wójta.
 
Przewodniczący nie udzielił głosy radnemu Polowemu.
Radny Polowy stwierdził, że Przewodniczący łamie prawo i jest stronniczy.  
 
Przewodniczący zamknął dyskusje.
 
Informacja o pracy Przewodniczącego została przyjęta 13 głosami przy jednym głosie wstrzymującym się. (Radny Stanisław Cap nie brał udziału w głosowaniu – radny chwilowo opuścił sesję)
 
Ad. 5
Radny Franciszek Fleszar – Przewodniczący Komisji Społecznej przedstawił informację na temat działalności placówek oświatowych z terenu gminy w oparciu o informację przygotowane przez dyrektorów jednostek.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biernej – Pan Jan Majowski przedstawił informację na temat wyników testów gimnazjalnych i egzaminów szóstoklasistów.
 
TEST SZÓSTOKLASISTÓW
 

Szkoła
Suma
Czytanie
Pisanie
Rozumowanie
Korzystanie z informacji
Wykorzystywanie wiedzy w praktyce
SP w Studniskach Dolnych
21,6
7,4
5,2
2,9
2,2
4,0
SP w Biernej
19,3
7,0
3,8
3,2
2,1
3,2
SP w Sulikowie
19,8
7,4
4,3
3,2
2,0
2,9
Gmina Sulików
19,9
7,3
4,3
3,2
2,1
3,1
Województwo Dolnośląskie
22,4
7,6
4,8
3,8
2,4
3,8

 
TEST GIMNAZJALNY

Szkoła 
Część Humanistyczna
Część Matematyczno-Przyrodnicza
Część Językowa
Język Angielski
Język Niemiecki
Gimnazjum w Sulikowie
29,7
21,3
26,6
31,1
Województwo Dolnośląskie
31,1
25,2
31,00
32,5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Radna Halina Bogdanowicz zwróciła uwagę, że w Szkole Podstawowej w Studniskach pomimo małej liczby uczniów w poszczególnych klasach a tym samym lepszym kontaktem uczniów z nauczycielem wyniki egzaminów szóstoklasistów są niezadowalające. Radna pytała również o uczniów korzystających z nauczania indywidualnego, jak wygląda nauczanie dzieci i ich przechodzenie do kolejnych klas. Informacja na temat chorych dzieci pojawiła się w materiałach przedstawionych przez Szkołę Podstawową w Biernej i ZSPiG w Sulikowie.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych – Pani Bożena Jankowska stwierdziła, że na liczbę zatrudnionych nauczycieli w stosunku do liczby uczniów w rzeczywistości składają się też zajęcia prowadzone przez nauczyciela prowadzącego np. 2 godz. lekcyjne zajęć z techniki w ciągu tygodnia. Wielu nauczycieli pracuje w szkole jedynie kilka godzin w tygodniu. W szkole były prowadzone trzy programy nauczania indywidualnego. W pierwszym z nich dzieci ze wskazaniem nauczania indywidualnego mogą uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych, lecz są objęte specjalnym programem nauczania dostosowanym do swoich możliwości i do zaleceń z Poradni Pedagogicznej. Dwoje uczniów odbywało nauczanie indywidualne, jedno dziecko z upośledzeniem głębokim, drugie z upośledzeniem umiarkowanym, z którymi przeprowadzano nauczanie rewalidacyjne.
 
Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie poinformowała, że jeden uczeń z gimnazjum uczęszczał na zajęcia rewalidacyjne wraz z rodzicem. Uczeń przyjeżdża do szkoły na wózku inwalidzkim, szkoła jest wyposażona w podjazdy i wjazdy dla osób niepełnoprawnych wiec nie ma problemu z poruszaniem się. Uczeń korzystał z godzin rehabilitacyjnych, co jest możliwe ze względu na wykształcenie pielęgniarskie w tym zakresie jednej z nauczycielek. Z drugim uczniem prowadzone były zajęcia indywidualne, jest to dziecko z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym. Do Szkoły Podstawowej uczęszcza jedno dziecko, korzystające z czterech godzin dodatkowych zajęć edukacyjnych poza normalnym tokiem nauczania z innymi uczniami. W Gimnazjum jedno dziecko jest niedosłyszące i również korzysta z czterech dodatkowych godzin zajęć edukacyjnych.
 
Radny Robert Starzyński pytał jak wygląda współpraca dyrektorów jednostek oświatowych z pracownikami Urzędu Gminy ds. oświaty oraz zwrócił uwagę, że problemy szkół takie jak potrzeby remontowe nie są nowe. Na każdym posiedzeniu w temacie funkcjonowania jednostek oświatowych problemy są powielane, mimo to nie są podejmowane żadne działania. Zdaniem radnego należy stworzyć rzeczowy plan remontów dachów na budynkach szkół, bo one stanowią największy problem. Radny stwierdził, że często radni głosują za rzeczami nieistotnymi dla gminy jak np. finansowanie organizacji wyścigu kolarskiego a kiedy mają doczynienia z rzeczywistymi potrzebami jak remonty w szkołach nie zabierają głosu.
 
Radny Piotr Jankowski porównał uczniów w szkołach do młodych sadzonek, które później wydostają się na zewnątrz. Radny pytał jak został zorganizowany przez szkoły okres letni dla uczniów. Radny zwrócił uwagę na potrzebę zorganizowania miejsca, w którym dzieci będą mogły właściwe się rozwijać i spędzać czas wolny na czymś, co zaowocuje w przyszłości. Zajęci pracą rodzice najczęściej nie mają czasu dla swoich dzieci i są pozostawione same sobie. Radny złożył podziękowanie Dyrektorowi Janowi Majowskiemu i nauczycielom zatrudnionym w jednostce oraz dla Pana Stanisława Krupy – konserwatora, który swoją pracą przyczynia się do polepszenia stanu budynku szkolnego.
 
Wójt w swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na szereg zmian, jakie wprowadza nowa ustawa o systemie oświaty. Jedną z najistotniejszych zmian jest rozpoczęcie nauki przez dzieci w wieku sześciu lat i idąca za tym potrzeba dostosowania budynków szkół. Zmiana ta została wprowadzona wbrew negatywnej opinii większości środowisk. Do kompetencji samorządu należeć będzie nadzór edukacyjny jako organu prowadzącego. Nad działaniem samorządu w tym zakresie kontrolę będzie sprawowało kuratorium. Najistotniejszy aspekt finansowy zostaje pominięty. Gmina otrzymuje ok. 600 tys. zł subwencji a całościowe utrzymanie szkół wynosi rocznie 5 400 000 zł. Wójt zwrócił uwagę na zbyt małą współprace rodziców z nauczycielami w kierunku poprawy sytuacji w szkołach. Rodzice najczęściej mają ogromne wymagania wobec szkoły i urzędu, ale ich zaangażowanie jest niestety bardzo niewielkie. Wójt przypomniał również, że gmina złożyła wniosek o dofinansowanie przebudowy budynku świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych do Programu Mała Odnowa Wsi. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie budynek będzie służył jako sala gimnastyczna przede wszystkim na potrzeby szkoły. Gmina złożyła również wniosek do Programu Orlik 2012 na budowę boiska w Szkole Podstawowej w Biernej. Pomimo przesunięcia terminu realizacji zadania gmina nie odstąpi od jego realizacji w przyszłości. Pracownie komputerowe w szkołach są wyposażone kompleksowo. Odnośnie remontów w szkołach opracowana jest Strategia Rozwoju Oświaty, która była aktualizowana w zeszłym roku. Wójt ma nadzieję, że będą one sukcesywnie wykonywane i jednocześnie zwrócił się z prośbą, aby dostrzec to, co jest robione na rzecz oświaty i nie przekreślać tego. Na ostatniej konferencji na temat obiektów sportowych zorganizowanej w Środowiskowej Hali Sportowej wielu gości spoza Dolnego Śląska było pod wrażeniem tak znakomitego obiektu wybudowanego w Sulikowie. Wójt apelował o zgodną współpracę, która w przyszłości posłuży polepszeniu sytuacji oświaty.
 
Radny Franciszek Fleszar podkreślił, że sytuacja oświaty nie jest łatwa jedynie w naszej gminie, a w całym kraju. Gmina nie ma się czego wstydzić jeżeli chodzi o funkcjonowanie oświaty, w szkołach dzieje się naprawdę wiele. Szkoła ma obowiązek nauczyć i wychować, tym bardziej w czasach, gdy rodzice mają coraz mniej czasu dla swoich dzieci. Mocną stroną szkół jest coraz młodsza i dobrze wykształcona kadra nauczycielska. Radny życzył pracownikom szkół udanego wypoczynku podczas wakacji i wyraził nadzieje na dalszą współpracę radnych z jednostkami oświatowymi.
 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Biernej – Jan Majowski poinformował, że uczniowie Szkoły w Biernej wygrała półfinał w piłkę nożną w Bogatyni oraz powiatowy turniej piłki nożnej w Zgorzelcu. Uczniowie zdobyli tytuł wicemistrza piłki nożnej na turnieju w Jeleniej Górze.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie informację na temat sytuacji oświaty na ternie gminy.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
1) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                     (zał. 6)
 
2) w sprawie realizacji projektu inwestycyjnego pod nazwą „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda – etap 0”.
Radny Robert Starzyński w imieniu Klubu Radnych Niezależni i Gospodarni wystąpił z wnioskiem o przełożenie głosowania nad projektem uchwały do czasu, gdy radni otrzymają informację o uzyskanej dotacji na realizację budowy kanalizacji. Zdaniem radnego głosowanie nad projektem uchwały będzie zbyt wczesne i wiąże się ze zbyt dużym ryzykiem dla gminy, w przypadku gdy nie otrzyma dotacji. Radny chciałby, aby gmina otrzymała środki na realizację tego zadania jednak realizację etapu 0 gmina musi zrealizować z własnych środków. Radnego zastanawia, co ta uchwała wnosi, oraz czy Spółka SUPLAZ, która będzie realizować to zadania posiada specjalistów, niezbędnych do jego realizacji. Według radnego Spółka nie zatrudnia osób mogących realizować tak znaczące zadanie, a przekazanie zadania do Spółki odbywa się zbyt wcześnie.
 
Wójt stwierdził, że sprawa jest dobrze znana od kilku miesięcy. Projekt uchwały polega głównie na przekazaniu środków z budżetu gminy dla Spółki SUPLAZ na realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin lezących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. Wniosek Klubu Radnych spowoduje storpedowanie całej inwestycji, Wójt nie chce podejmować zbędnej dyskusji w tym temacie.
 
Zastępca Wójta odnośnie wniosku Klubu Radnych stwierdził, że nie ma żadnego dodatkowego ryzyka poprzez podjęcie tej uchwały. Zadanie i tak jest ujęte w budżecie gminy i na obecną chwilę zadanie może być realizowane przez Urząd Gminy. W związku z wcześniejszymi ustaleniami z gminami Zgorzelec i Platerówka została podjęta uchwała o przystąpieniu do realizacji tego zadania. Zakres inwestycji pozostaje bez zmian, uchwała ma jedynie na celu przekazanie realizacji zadania Spółce SUPLAZ, która głównie po to została powołana. Zatrudnienia specjalistów w Spółce jest zbędne do czasu aż zostanie podpisana umowa dotacji. Wniosek o dofinansowanie przewidywał zatrudnienie specjalistów w Jednostce Realizującej Projekt i środki na ten cel również zostaną pokryte częściowo z dotacji. Podjęcie uchwały jest warunkiem przewidzianym w studium wykonalności, które mówi o tym, że gminy wykonają zakres przewidziany w etapie 0, ponieważ dzięki temu spełnią wymóg Programu Infrastruktura i Środowisko, czyli osiągnięcie poziomu 120 mieszkańców na km2.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, ze udział finansowy pozostałych gmin w realizacji etapu 0 jest znacznie mniejszy niż udział Gminy Sulików. Ponadto radny nie kwestionuje konieczności przekazania zadania do Spółki SUPLAZ tylko twierdzi, że nie jest to odpowiedni czas na podejmowanie tej uchwały, ponieważ niesie za sobą zbyt duże ryzyko.
 
Pan Krzysztof Lipko – Prezes Spółki SUPLAZ stwierdził, że podjecie uchwały jest wymogiem, do którego należy się dostosować. Realizacja etapu 0 jest niezbędna w celu osiągnięcia wymaganego współczynnika 120 mieszkańców na km2. Składając wniosek o dofinansowanie gmina musi spełniać warunki określone w Programie Infrastruktura i Środowisko.
 
Przewodniczący stwierdził, że podjęcie tej uchwały oznacza kontynuację rozpoczętych już działań w kierunku budowy kanalizacji. Spółka SUPLAZ z pewnością nie rozpocznie działań bez pewnej informacji o przyznaniu dotacji i podpisaniu umowy o dofinansowanie.
 
Radny Stanisław Cap stwierdził, że zgadza się ze słowami Wójta i Prezesa SUPLAZU, jednak podczas wcześniejszych dyskusji na temat realizacji „etapu 0”, mówiono o sfinansowaniu całego przedsięwzięcia, a także, że prace przy realizacji tego etapu mogą być wykonywane równocześnie, podczas oczekiwania na dotację. Do tej pory radny słyszał, że dotacja jest w zasięgu ręki, a na dzisiejszej sesji radny słyszy, że otrzymanie dotacji jest uzależnione od zrealizowanie „etapu 0”. Radny pytał, czy przystępując do realizacji „etapu 0” nie jest zagrożona cała inwestycja budowy kanalizacji, mając na uwadze dalsze możliwe zmiany uwarunkowań ekonomicznych, politycznych i innych.
 
Wójt stwierdził, że wniosek o dofinansowanie budowy inwestycji został złożony w trybie konkursowym do Programu Infrastruktura i Środowisko. W ramach konkursu, Urząd Gminy musiał podejmować szereg działań, poprzez uzupełnianie dokumentacji i wykazywanie pewnych wskaźników. Jednym z elementów konkursu dla specjalistów z Ministerstwa Środowiska była sprawa zakwalifikowania etapu 0 jako zgodnego z wytycznymi Programu Infrastruktura i Środowisko. Sprawa ta została rozwiązana na korzyść gminy, budowa „etapu 0” spełnia warunek określony przez Ministerstwo 120 mieszkańców na km2. Gmina musi wykazać, że działania dążące do realizacji „etapu 0” są podjęte, postępowania przetargowe zostały rozpoczęte. W kwestii otrzymania dotacji decyduje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i nie ma żadnych innych działań politycznych i pozakonkursowych.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Klubu Radnych o przesunięcie głosowania nad projektem uchwały do czasu, gdy radni otrzymają informację o uzyskanej dotacji na realizację budowy kanalizacji.
 
Wniosek stał się bezprzedmiotowy. (4 głosy za i 11 głosów przeciwnych).
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 11 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.                                                                                                                                        (zał. 7)
 
3) w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radny Robert Starzyński w imieniu Klubu Niezależni i Gospodarni złożył wniosek o odłożenie głosowania nad projektem uchwały do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych z projektem uchwały. Radny uzasadnił wniosek brakiem formalnym uchwały: działka nr 184/4, o której mowa w projekcie uchwały nie została opisana w załączniku graficznym, nie został naniesiony nr działki i należy domniemać, że jest to działka oznaczona kolorem. Według § 1 projektu uchwały działka 184/4 jest opisana w księdze wieczystej założonej przez właściciela i ma powierzchnię 0,3000 ha. W uzasadnieniu do projektu uchwały wskazano na nabycie wyodrębnionej części działki, która według przepisów nie może być mniejsza niż 0,3000 ha, z czego można wnioskować, że to wyodrębnienie dopiero nastąpi. Ponadto w projekcie uchwały nie ma mowy, że 900 m2 jest zajętych przez składowisko odpadów. Tymczasem w ostatnim okresie na wspomnianej działce wybudowano drogę dojazdową o szerokości ok. 5 m i długości ponad 100 m. Radni nie znają odpowiedzi na pytanie, kto zbudował tę drogę i na podstawie jakich uzgodnień z właścicielem gruntu budowa tej drogi na prywatnym gruncie uzyskała pozwolenia oraz czy nie jest to „samowola budowlana” którą teraz gmina chciałaby wykupić. Radny załączył zdjęcia wspomnianej drogi do złożonego wniosku. Według wyceny działki i mapy, z którą radni mogli się zapoznać wynika, że na działce, którą gmina zamierza odkupić rosną kilkudziesięcioletnie drzewa. W związku z tym nie jest to teren wykorzystany do uprawy roli, i nie mogły mieć miejsca straty, za które gmina chce wypłacić właścicielowi działki odszkodowanie za utracone pożytki rolne. Ponadto wysoki pozom wyceny działki traktuje ją jako teren inwestycyjny. Radny pytał, od kiedy w gminie wiadomo o zajęciu tej działki pod składowisko i dlaczego tak późno podjęto działania w tej sprawie. Radnym nie zostało wyjaśnione, kto ponosi odpowiedzialność, za wybudowanie wysypiska na części działki prywatnej. Zdaniem Klubu Radnych w dużej mierze za powstałą sytuację odpowiedzialne jest Miasto Zawidów, w związku z tym gmina powinna wystąpić o wspólną naprawę powstałej kolizji. Ponadto należy sprawdzić czy ówczesny właściciel działki wyraził zgodę na to zajęcie i czy kolejni właściciele byli o tym informowani. (Wniosek stanowi załącznik do protokołu, zał. 8).
 
Zastępca Wójta stwierdził, że nie będzie odnosił się do wszystkich spraw przedstawionych we wniosku. Odłożenie głosowania nad projektem uchwały będzie działaniem na szkodę gminy mającym na celu storpedowanie podjęcia kolejnych kroków w kierunku przygotowania składowiska do rekultywacji, która jest konieczna w przyszłym roku. Wyjaśnienie różnych okoliczności od powstania składowiska, o której wspomniał radny poprzez dochodzenia przez komisję na dzień dzisiejszy nie przyniesie żadnych korzyści gminie, sprawa może być jest już przedawniona i nie wiadomo ile zajmie to czasu. Gmina w projekcie uchwały proponuje najkorzystniejsze i zgodne z przepisami rozwiązanie tak, aby wykupić działkę oraz doprowadzić do rekultywacji składowiska.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że Zastępca Wójta siedzi zbyt blisko Wójta i podobnie jak on wkłada w jego usta słowa, których radny nie wypowiedział. Radny nie wspomniał o wszczęciu dochodzenia w tej sprawie, chybże nie został poinformowany o sprawach, o których wie Zastępca Wójta. Radny sądzi, że sprawę tą można załatwić we własnym gronie wraz z Miastem Zawidów. Ponadto radny pytał o sprawę drogi, która została wybudowana samowolnie i służy do wywożenia odpadów na kolejną prywatną działkę znajdująca się za wysypiskiem. Na działkę wywieziono ok. 50 wywrotek odpadów. Radny zapytał czy wcześniejsze stwierdzenie Wójta, że właściciel działki jest również właścicielem odpadów które się na niej znajdują można odnieść również do powstałej sytuacji. Właściciel nie wiedział o śmieciach znajdujących się na jego terenie i ma zamiar wystąpić o odszkodowanie. Radny pytał, co wspólnego miała gmina z odpadami znajdującymi się na jego terenie, który twierdzi że miała bardzo wiele.
Zastępca Wójta stwierdził, że Firma SKANSKA dopuściła się zaniedbania wywożąc ziemie na działkę prywatną powstałą przy pracach na budowie bocznicy kolejowej. Gmina wskazywała Firmie działkę stanowiącą własność gminy. Firma została o tym poinformowana i jak najszybciej usunie z prywatnej działki nawiezioną ziemię. Właściciel zwrócił się do Urzędu Gminy z pismem w tej sprawie, sytuacja ta została wyjaśniona.
 
Radny Starzyński odpowiedział, że z inwestycją prowadzoną przez Firmę SKANSKA związane jest również wycięcie drzew, bez uzyskania stosownych zezwoleń. Radny nie rozumie jak Zastępca Wójta może spokojnie mówić o sprawie, w której prywatny właściciel działki został poszkodowany. Na działkę została przywieziona hałda ziemi, co miało miejsce kilka tygodni.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że teren który wskazano Firmie SKANSKA do składowania ziemi to działki będące własnością gminy, nie były to działki prywatne. Pomimo tego, Firma SKANSKA nawiozła ziemię na działkę prywatną na własną odpowiedzialność. Firma SKANSKA przemieści nawiezioną ziemię co powinno zrekompensować ewentualne straty poniesione przez właściciela działki.
W sprawie działki nr 184/4 o której mowa w projekcie uchwały Zastępca stwierdził, że wypłacenie odszkodowania właścicielowi będzie korzystniejsze dla gminy. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby radni mogli zbadać sprawę zajęcia działki pod składowisko odpadów, która sięga kilkanaście lat wstecz.
 
Przewodniczący odczytał protokół zdawczo-odbiorczy przekazania gminnego składowiska odpadów komunalnych w Sulikowie 11 marca 1999 r. (kserokopia protokołu w załączeniu, zał. 9).
 
Radny Starzyński stwierdził, że z protokołu wynika, że nikt ze strony przyjmującej składowisko nie wiedział, że zajmuje ono część prywatnej działki. Radny pytał czy w związku z tym, że gmina posiada informację wystąpiono w tej sprawie do miasta Zawidów z jakimkolwiek roszczeniem.
 
Sołtys Ewangelis Zaras zabrał głos w dyskusji twierdząc, że radny Robert Starzyński jako radny również odpowiada za ten stan rzeczy i przyczynił się do niego najbardziej. Zdaniem Sołtysa Zarasa radny i kilka innych osób z Sulikowa jest odpowiedzialny za to, że Miasto Zawidów nie uczestniczy przy rekultywacji składowiska odpadów.
 
Przewodniczący przerwał dyskusję oraz odczytał protokół odbioru i przekazania do użytku z dnia 23 grudnia 1991 roku, którego przedmiotem jest budowa wysypiska śmieci w Sulikowie, inwestorem budowy był Urząd Miasta w Zawidowie, a wykonawcą PGKM w Zawidowie. (kserokopia protokołu w załączeniu, zał. 10).
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że w chwili przekazania składowiska powinny zostać wskazane jego granice, co powinno być oparte na podstawie mapek sytuacyjnych. Już 6 lat temu było wiadomo o zajęciu terenu prywatnego. Zdaniem radnego część odpowiedzialności za zaistniałą sytuację powinien ponieść wcześniejszy użytkownik, czyli Miasto Zawidów. Należy podejść do tej sprawy poważnie, a nie „szastać” publicznymi pieniędzmi, wypłacając właścicielowi zajętej pod składowisko działki odszkodowanie w wysokości 45 tys. zł.
 
Radna Halina Bogdanowicz poprosiła o wyjaśnienie sprawy od początku, ponieważ radnej trudno jest zrozumieć, że Miasto Zawidów budowało składowisko odpadów na terenie Gminy Sulików, po czym gmina musiała przejąć to składowisko.
 
Zastępca Wójta stwierdził, że Urząd Gminy przygotował dokumentację niezbędną do podjęcia projektu uchwały; protokoły ze spotkań i negocjacji z właścicielem działki. Zdaniem Zastępcy jest to rozwiązanie problemu i zrobienie kilku kroków do przodu. Radni zdecydują, czy cofać się kilkanaście lat wstecz, rozpamiętywać tę sprawę i wstrzymać się z tą uchwałą czy podjąć działania mające na celu przygotowanie składowiska do rekultywacji, która jest niezbędna.
 
Wójt przedstawił informację na temat historii składowiska odpadów w Sulikowie, które zostało zaprojektowane w 1988 roku. W 1989 rozpoczęła się budowa składowiska, odpowiednią dokumentację wydawał wówczas Naczelnik Urzędu Gminy w porozumieniu z Urzędem Wojewódzkim w Jeleniej Górze. Generalnym wykonawcą było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z Zawidowa wraz z Urzędem Miasta Zawidowa, który otrzymywał dotacje na ten cel. Pod koniec 1991 roku składowisko zostało oddane do użytku, które eksploatował PGKiM. Zakład przyjmował odpady głownie z terenu gminy Sulików. W 1994 została zawarta umowa, w której była mowa o eksploatacji składowiska przez Miasto Zawidów, Gmina Sulików pokrywała 30% wynagrodzenia pracownika na składowisku. Odpady z Gminy Sulików trafiały na składowisko bezpłatnie. Umowa miała korzystny zapis dla Gminy Sulików, mówiący, że po zakończeniu eksploatacji wysypiska korzystający dokona niezbędnej rekultywacji wysypiska, natomiast właściciel pokryje 30% kosztów wydatków związanych z rekultywacją. Wójt był wówczas członkiem Zarządu Gminy. W wyniku zgłoszonego wniosku przez radnego Michała Ilnickiego nastąpiło wypowiedzenie tej umowy z dwuletnim okresem wypowiedzenia. W 1998 roku w skład Zarządu Gminy weszli nowi radni. 15 listopada 1999 roku wypracowano umowę, która spowodowała przejęcie przez Gminę Sulików obowiązku eksploatacji składowiska i przyjmowania odpadów i opłat. Wiązało się to również z corocznym przekazywaniem kwoty 50 tys. zł dla Miasta Zawidów na uczniów z terenu gminy, które uczęszczały do szkoły w Zawidowie. Umowa została rozwiązana z Miastem Zawidów z chwilą otrzymania decyzji o zamknięciu składowiska ok. 1,5 roku temu. Składowisko nie posiada żadnej dokumentacji technicznej z chwilą gdy było budowane. Wójt występował do Miasta Zawidów o udostępnienie dokumentacji, jednak otrzymał szczątkowe protokoły przekazania. Sprawa składowiska może zostać zakończona, poprzez jego zamknięcie, a następnie przeprowadzenie rekultywacji. Rozwiązanie ujęte w projekcie uchwały jest najrozsądniejsze i zaakceptowane przez Inspektora Ochrony Środowiska. Wójt nie zgodził się ze zdaniem radnego Polowego, że o sprawie zajęcia części działki pod składowisko wiedziano już 6 lat temu. Wójt prosił o zrozumienie tej sprawy, ponieważ nikt jej sobie nie wymyślił i stanowi ona duży problem.
 
Radny Robert Starzyński zapytał Sołtysa Ewangelisa Zarasa czy odwoła to co powiedział w stosunku do jego osoby.
Sołtys stwierdził, że nie odwoła tego, co powiedział.
Radny Starzyński nazwał sołtysa obłudnym kłamcą, jeżeli w świetle podanej przez Wójta informacji nadal jest zdania, że radny ponosi odpowiedzialność za zajęcie części prywatnej działki pod wysypisko. Odnośnie wypowiedzi Wójta stwierdził, że radni o sprawie dowiedzieli się zbyt późno. Komisja Rewizyjna rok temu kontrolowała wysypisko i dotarła do dokumentów opracowanych w 2005 roku na temat rekultywacji wysypiska. Na dzisiejszej sesji radni muszą podjąć uchwałę, bo inaczej gmina starci dotację na rekultywację składowiska. Zdaniem radnego najlepszym rozwiązaniem byłoby odłożenie glosowania nad uchwałą do czasu aż Komisja Rewizyjna sprawdzi tę sytuację i dokona obiektywnej oceny.
 
Wójt odpowiedział, że w 2005 roku została opracowana koncepcja rekultywacji składowiska, wówczas było wiadomo o zajęciu prywatnej działki pod składowisko. Wójt informował o tym radnych. Na miejscu radnego Starzyńskiego Wójt nie odnosiłby się do Sołtysa Zarasa nazywając go kłamcą i radzi, aby radny zajrzał do protokołów z lat 1999-2000 i zapoznał się ze wszystkimi wypowiedziami w tym temacie.
 
Radna Halina Bogdanowicz zapytała czy przesunięcie głosowania nad projektem uchwały spowoduje utrudnienie w pozyskaniu środków na rekultywację składowiska.
 
Wójt odpowiedział, że uchwała rozpoczyna wszystkie czynności prawne w kierunku uporządkowania tej sprawy z właścicielem działki. Następnie będzie możliwe przystąpienie do tworzenia dokumentacji technicznej rekultywacji. Przesunięcie glosowania nad uchwałą spowoduje opóźnienie w dążeniu do rekultywacji składowiska.
 
Radny Franciszek Fleszar stwierdził, że należy rozwiązać tę sprawę jak najszybciej i dążyć do rekultywacji. Poruszając w dyskusji potrzebę rekultywacji i historii składowiska nie podjęto najważniejszego tematu czyli jak doszło do tej sytuacji. Z pewnością ktoś zawinił w tej sprawie i można było wyjaśnić to wcześniej. Radny liczy na to, że w przyszłości nie zostaną popełnione podobne błędy.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Klubu Radnych o odłożenie głosowania nad projektem uchwały do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych z projektem uchwały.
Wniosek został odrzucony 10 głosami przeciwnymi, przy 4 głosach za, i 1 głosie wstrzymującym się.
 
Uchwała została podjęta 10 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.                                                                                                                                      (zał.11)
 
4) w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Przewodniczy przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 14 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.                                 (zał. 12)
 
5)  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2008 rok
Przewodniczy przedstawił projekt uchwały
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                     (zał. 13)
 
6) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta, 13 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.                (zał. 14)
 
7) zmieniająca uchwałę nr XXV/207/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została 13 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 wstrzymującym się.      (zał. 15)
 
8) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
 
Radny Robert Starzyński krytycznie ocenił tak późne dostarczenie zmian do uchwały i omówienie ich dopiero na sesji. Radny złożył wniosek aby nie rozpoczynać nowego zadania inwestycyjnego jakim jest remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej za kwotę 50 tys. zł i najpierw wyremontować dach na budynku przedszkola.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że jest możliwe złożenie wniosku do Programu Odnowy Wsi na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Mikułowej. Dofinansowanie remontu pokryje 50% wartości zadania, w budżecie należy jednak zapewnić całość środków na realizację zadania.
 
Radny Piotr Jankowski pytał, na co przeznaczone będą środki w wysokości 12 tys. zł w dziale drogownictwo.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że są to m.in. środki sołeckie, które zostały przekazane na zakup materiału bazaltowego i remonty cząstkowe dróg w poszczególnych miejscowościach.
 
Radny Jankowski pytał, który rów będzie remontowany ze środków w wysokości 15 tys. zł wskazanych w Gminnym Funduszu Ochrony Środowiska.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że remont dotyczy rowu przy ul. Garbarskiej i cała kwota 15 tys. zł nie będzie przekazana na ten cel.
 
Zdaniem radnego Jankowskiego ze środków Funduszu Ochrony Środowiska należałoby zakupić więcej kompletów pojemników do segregacji, ponadto w innych miejscowościach również są rowy, które wymagają naprawy. Radny sądzi również, że z tych środków należałoby usunąć odpady znajdujące się na granicy gminy z gminą Platerówka. Za niewielką kwotę można byłoby wywieść śmieci na składowisko odpadów w Sulikowie.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że zostały wyczyszczone rowy w miejscowościach Wilka i w Sulikowie na ul. Garbarskiej. Wprowadzenie zmiany do Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska ma na celu głównie pokrycie kosztów zbiórki odpadów wielkogabarytowych. W dniach 15-16 lipca zaplanowana jest bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrotechnicznego w poszczególnych miejscowościach. Zastępca Wójta szczegółowo omówił pozostałe zmiany w Funduszu.
 
Radna Regina Solska pytała czy kwota przekazana na zakup worków do segregacji odpadów została wydatkowana na worki dla ŁHK. Radna korzysta z usług ŁHK, odpady znajdujące się w workach nie są obierane przez zakład.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że uwagi w kwestii odbioru worków do segregacji należy zgłaszać do Łużyckiej Higieny Komunalnej.
 
Radny Piotr Jankowski pytał, dlaczego gmina wykupuje udziały w Spółce SUPLAZ skoro jest jej właścicielem.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że udziały zostaną przekazane do Spółki SUPLAZ przeznaczone na realizację „etapu 0”. Środki muszą być najpierw wykazane w budżecie gminy.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Starzyńskiego, aby nie rozpoczynać nowego zadania inwestycyjnego jakim jest remont świetlicy wiejskiej w Mikułowej za kwotę 50 tys. zł i najpierw wyremontować dach na budynku przedszkola.
 
Wniosek został odrzucony 7 głosami przeciwnymi, przy 4 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 12 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych.                         (zał.16)
 
9) w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu przez Gminę Sulików do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno – Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały. Do projektu uchwały została wprowadzona autopoprawka polegająca na poprawieniu nazwy wprowadzonego do WPI zadania na „Modernizacja budynków edukacyjno - kulturalnych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau.”
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały wraz z autopoprawką.
Uchwała została podjęta 12 głosami, przy 3 głosach przeciwnych.                                       (zał. 17)
 
 
 
 
Ad. 7
Zapytania radnych.
Radna Halina Bogdanowicz zapytała, dlaczego na sesji nie był obecny Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury skoro radni podejmowali uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego GOKu.
 
Radny Piotr Jankowski zwrócił się z prośbą, żeby w przypadku, gdy pojawią się chętni do zakupu budynku po byłej świetlicy wiejskiej w Biernej udzielić im niezbędnych informacji. Radny monitował w sprawie doprowadzenia internetu w bibliotece w Biernej oraz zgłosił potrzebę uprzątnięcia terenu na cmentarza komunalnego w Radzimowie.
 
Ad. 8
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
(Radny Tomasz Podanowski opuścił sesję – godz. 1450)
 
Sołtys Genowefa Wilczak – Raczak zgłosiła problem niszczenia kolejnych dróg wewnętrznych w Biernej przez Pana Brzyszcza.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka zgłosiła problem budynku w Skrzydlicach, którego część zamieszkują osoby demolujące budynek i zakłócające spokój. Radna prosiła o interwencje w tej sprawie.
 
Przewodniczący w odniesieniu do zapytań zgłaszanych na sesji stwierdził, że właściwszym rozwiązaniem byłoby przekazywanie poszczególnych spraw na bieżąco pracownikom Urzędzie Gminy telefonicznie lub osobiście. Z pewnością posłuży to szybszej realizacji zgłaszanych problemów, niż zgłaszanie ich dopiero na sesji.
 
Ad. 9 Odpowiedzi na zapytania.
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Kierownicy jednostek organizacyjnych nie mają obowiązku uczestnictwa w sesji, Dyrektor GOKu przebywa obecnie na urlopie. Sprawozdanie finansowe GOKu zgodnie z uwagą Przewodniczącego Komisji Społecznej w przyszłości będzie szerzej omawiane na posiedzeniach komisji z udziałem Dyrektora.
-Wójt nie posiada informacji na temat sprzedaży budynku po byłej świetlicy wiejskiej w Biernej. Poza decyzją zebrania wiejskiego o zamknięciu świetlicy nie było żadnych działań związanych ze sprzedażą budynku.
-Sprawa zamontowania internetu w bibliotece w Biernej była zgłaszana Dyrektorowi GOK.
-Cmentarz komunalny w Radzimowie Górnym jest w znacznie lepszym stanie niż cmentarz w Sulikowie, jednak istnieją pewne zaniedbania, Wójt podejmie zdecydowane działania w kierunku poprawy tej sytuacji.
-Sprawa zniszczenia dróg przez Pana Brzyszcza zostanie pilnie przekazana pracownikowi Urzędu Gminy.
-Interwencja w sprawie budynku w Skrzydlicach miała miejsce, Wójt sprawdzi jak wygląda ta sytuacja.
 
Zastępca Wójta apelował do radnych i sołtysów o bieżące zgłaszanie pilnych spraw i problemów do pracowników Urzędu Gminy. Znacznie usprawni to realizację zgłoszonych bezpośrednio spraw i pozwoli na szybsze udzielenie odpowiedzi lub wyjaśnień.
 
 
Ad. 10
W sprawach różnych:
-Zastępca Wójta prosił o pomoc radnych i sołtysów przy rozgłoszeniu informacji na temat planowanej zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego w miesiącu lipcu oraz o wyznaczenie miejsc i wskazanie gdzie sprzęt ma być składny. Z pewnością usprawni to przebieg zbiórki.
-Przewodniczący Rady życzył wszystkim udanego wypoczynku w okresie letnim.
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XXXII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików.                                                                                                                           (godz. 1510)
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak

                                                                                                                

Załączniki do pobrania: 2009-10-05 11:26:53 - Załącznik nr 1 (110.95 kB)
2009-10-05 11:33:43 - Załącznik nr 2 (130.65 kB)
2009-10-05 11:34:32 - Załącznik nr 3 (51.78 kB)

Ilość odwiedzin: 8691
Nazwa dokumentu: Protokół nr 32
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 29 czerwca 2009 roku o godz. 1000 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-10-05 09:51:53
Data udostępnienia informacji: 2009-10-05 09:51:53
Data ostatniej aktualizacji: 2009-10-05 11:49:23

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner