logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 35
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 26 listopada 2009 roku o godz. 1000
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.
(listy obecności; zał. 1,2, 3)
W sesji udział wzięli m.in.:
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy,
-Lidia Rychtarczyk – Sekretarz Gminy,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy,
-Lucyna Cieślak – Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie,
-Krzysztof Lipko – Prezes MSWK „SUPLAZ”,
-Bolesław Mańczak – Prezes Łużyckiej Higieny Komunalnej,
-sierżant sztabowy Marcin Jabłoński – Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie.
 
Przewodniczący przedstawił planowany porządek obrad wraz z proponowaną zmianą polegającą na wprowadzeniu projektu uchwały w sprawie powierzenia Gminie Sulików przez Powiat Zgorzelecki zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików w sezonie zimowym w roku 2010. Wójt zwrócił się z wnioskiem o zmianę w porządku obrad. Ponadto wpłynął wniosek Klubu Radnych Porozumienie dla Gminy Sulików o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie podatków i opłat lokalnych.
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy.
  4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
  5. Bezpieczeństwo na terenie gminy.
  6. Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików,
b)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
c)      w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego,
d)      w sprawie uchwalenia gminnego „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sulików”,
e)      w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików,
f)        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
g)      w sprawie powierzenia Gminie Sulików przez Powiat Zgorzelecki zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików w sezonie zimowym w roku 2010,
h)      w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików,
      7. Zapytania radnych.
    8. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
    9. Odpowiedzi na zapytania.
  10. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został 12 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących się.
 
Ad.1
Przewodniczący przedstawił poprawki, które wpłynęły od radnych do projektu protokołu
z poprzedniej sesji.
 
Radny Robert Starzyński zaproponował aby nie głosować na d protokołem z poprzedniej sesji ze względu na dużą ilość poprawek. Zdaniem radnego protokół należy przegłosować wówczas gdy zostaną naniesione poprawki.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że cała treść protokołu powinna zostać zmieniona
i ponownie dostarczona radnym. Zdaniem radnego, radni nie są traktowani poważnie, sens ich wypowiedzi jest zmieniony, zdanie są pozbawione sensu.
 
Przewodniczący stwierdził, że poprawki zostaną naniesione do protokołu zgodnie z uwagami radnych. Przewodniczący poddało pod głosowanie wniosek o przesunięcie głosowania nad protokołem na następnej sesji, gdy zostaną naniesione poprawki zgłoszone przez radnych.
Wniosek stał się bezprzedmiotowy przy 9 głosach przeciwnych, 4 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie protokół z październikowej sesji.
Protokół został przyjęty 10 głosami, przy 3 głosach przeciwnych i 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad.2
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 16 listopada 2009 roku.                                                                                              (patrz protokół)
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 17 listopada 2009 roku.                                                          (patrz protokół)
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenie Komisji Społecznej w dniach 19 i 24 listopada 2009 roku.                                                                                                          (patrz protokoły)
 
Przewodniczący poinformował, że w dniu 19 listopada odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej na którym przeprowadzona została kontrola problemowa w zakresie organizacji prac społecznie użytecznych. Protokół z kontroli zostanie przedstawiony na sesji w grudniu.
 
Radny Robert Starzyński poinformował, że wbrew zapewnieniom Wójta o możliwości przedstawienia rozliczenia organizacji Dożynek Wojewódzkich na ostatniej sesji, rozliczenie wpłynęło do Biura Rady Gminy dopiero 17 listopada, a radny otrzymał je przed chwilą.
To spowodowało, że Komisja Budżetu i Finansów nie zajęła się tą sprawą. Jeżeli członkowie komisji będą chcieli zająć się tą sprawą, komisja zapozna się z nią na kolejnym posiedzeniu.
 
Informacja o pracy komisji stałych komisji Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie.
 
 
Ad. 3
Radna Wioletta Rynkiewicz pytała czego dotyczy aneks do umowy nr 71/RG/2007 dzierżawy nieruchomości z Gminnego Zasobu Nieruchomości Gminy Sulików nr 35/9 położonej w Sulikowie.
 
Wójta odpowiedział, że aneks do umowy jest wynikiem przedłużającego się procesu decyzyjnego i negocjacji z Energią Pro odnośnie modernizacji oświetlenia drogowego na terenie całej gminy.
 
Informacja o pracy Wójta Gminy została przyjęta jednogłośnie.                                            (zał. 4)
 
Ad. 4
Przewodniczący przedstawił informację na temat swojej działalności w okresie międzysesyjnym.            
 
Radny Robert Starzyński pytał, dlaczego radni nie otrzymali projektu uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości skoro pismo Klubu Radnych Porozumienie dla Gminy Sulików wraz z projektem uchwały wpłynęło już 17 listopada. Radny pytał także, czy projekt uchwały był opiniowany przez radcę prawnego.
 
Przewodniczący odpowiedział, że projekt uchwały był opiniowany przez radcę prawnego, ponieważ jest to ten sam projekt, który był rozpatrywany w październiku, zmieniło się jedynie uzasadnienie. Przewodniczący stwierdził, że nie było potrzeby aby radni z poza Klubu Porozumienie dla Gminy Sulików zapoznawali się wcześniej z projektem uchwały.
 
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie.        (zał. 5)
 
Ad. 5
Kierownik Posterunku Policji – sierżant sztabowy Marcin Jabłoński przedstawił informację na temat ilości zdarzeń i wykroczeń, które miały miejsce w poszczególnych miejscowościach na terenie gminy.                                               (pełna informacja stanowi załącznik do protokołu)
 
Przewodniczący pytał czy tylko dwóch funkcjonariuszy patrolujących teren Sulikowa, nadzoruje tylko tę gminę czy również teren Zawidowa. Ponadto Przewodniczący pytał jak wygląda sytuacja kadrowa Posterunku Policji w Zawidowie.
 
Kierownik Posterunku Policji odpowiedział, że na Posterunku pracuję 8 funkcjonariuszy wraz z Kierownikiem. Na terenie Gminy Sulików działa 2 policjantów, lecz jeżeli na terenie Zawidowa ma miejsce zdarzenie są wówczas tam oddelegowani. Kiedy na terenie gminy ma miejsce zdarzenie automatycznie pojawia się tam więcej policjantów.
 
Radny Stanisław Cap poruszył problem bezpańskich psów, które stwarzają zagrożenie dla mieszkańców. Radny przytoczył przykład mieszkanki gminy, która uległa wypadkowi właśnie przez to, że została zaatakowana przez psy jadąc na rowerze. Mieszkanka zobowiązała radnego do poruszenia tej kwestii.
 
Radny Robert Starzyński pytał jak będzie wyglądała współpraca policji ze Strażą Gminną.
 
Kierownik Posterunku Policji odpowiedział, że współpracę tych dwóch jednostek określają szczegółowo przepisy. Aby omówić dokładnie zakres współpracy policji ze Strażą Gminną będzie konieczne spotkanie obu jednostek. Działalność Straży Gminnej z pewnością wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i sytuację policji, która przez niewielką liczbę funkcjonariuszy nie jest zbyt sprawna. Kierownik chciałby aby organizowane były wspólne patrole funkcjonariuszy policji ze strażnikami. Radni zostaną poinformowani o zakresie współpracy obu jednostek po spotkaniu.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz zwróciła uwagę na potrzebę częstszych patroli na drodze serwatkowej łączącej Radzimów Górny z Bierną. Droga jest bardzo wąska a kierowcy mimo to jeżdżą
z nadmierną prędkością.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki prosił o interwencję w sprawie kierowców quadów, którzy jeżdżą bez oświetlenia i z nadmierną prędkością.
 
Komendant Gminny OSP Jan Kolbuch przedstawił informację na temat działalności jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy. (pełna informacja w załączeniu do protokołu)
 
Radna Halina Bogdanowicz pytała, kto jest sponsorem samochodu i motoru dla Straży Gminnej.
 
Wójt odpowiedział, że te pojazdy zostały przekazane bezpłatnie dla gminy z Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej w Lubaniu. Samochód marki Lublin został przeznaczony dla jednostki OSP w Biernej. Motor Honda będzie służył dla Straży Gminnej. Gmina pozyskała także dwie belki sygnalizacyjne z Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał w jakich godzinach będzie pracowała Straż Gminna.
 
Wójt odpowiedział, że Straż Gminna będzie pracowała w systemie mieszanym, wiec również w godzinach popołudniowych. Będą miały miejsce patrole mieszane policji
z funkcjonariuszami Straży Gminnej.
 
Informacja i stanie bezpieczeństwa na terenie gminy została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
1. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                            (zał. 6)
 
2. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                        (zał. 7)
 
3. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                            (zał. 8)
 
4. w sprawie uchwalenia gminnego „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sulików”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
 
Radny Robert Starzyński przedstawił środki jakie powinny zostać poniesione na usuwanie azbestu z dachów budynków należących do osób fizycznych i do osób prawnych. Radny zawnioskował, o to aby program nie był dokumentem, z którego nic nie wynika. Radny wnioskował, aby co roku w budżecie gminy co roku były zapewnione środki na ten cel, aby było n rzeczywiście realizowany.
 
Wójt stwierdził, że wniosek zgłoszony przez radnego Starzyńskiego jest niezgody z prawem, ponieważ inicjatywę do wprowadzania zmian w budżecie gminy posiada jedynie Wójt o czym mówi ustawa o finansów publicznych. W projekcie budżetu gminy na 2010 rok zostały zabezpieczone środki na ten cel.
 
Radny Robert Starzyński pytał jaka kwota została przeznaczona na usuwanie azbestu
w przyszłorocznym budżecie.
 
Wójt odpowiedział, że radni dowiedzą się jakie kwoty są przeznaczone na ten cel kiedy otrzymają projekt budżetu.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że kwoty przeznaczone na usuwanie azbestu zostały ujęte w programie i w tej wysokości powinny zostać ujęte corocznie w budżecie gminy.
 
Przewodniczący pytał, czy po uchwaleniu regulaminu, w przypadku gdy osoba fizyczna wnioskująca o dofinansowanie nie otrzyma go może wystąpić na drogę sądową o odszkodowanie.
 
Wójt odpowiedział, że kwoty zapisane w tego typu programach są kwotami dyrektywnymi, koniecznymi do realizacji. Gmina dysponuje jedynie kwotą ujętą w budżecie na dany cel
i jedynie te kwoty mogą być przeznaczone na dofinansowanie. Wójt poinformował, że pojawiają się opinie i obawy czy w budżecie państwa znajdują się środki na ren cel. Program otwiera nowe możliwości działania. Nie jest możliwe dofinansowanie każdego usuwania azbestu, gmina nie jest związana żadną umową.
 
Zastępca Wójta, stwierdził, że konieczne jest uchwalenie regulaminu przyznawania dofinansowania. Zastępca przypomniał także, że na realizację tego programu gmina wydała 800 zł, całość opracowania wynosiła 10 tys. zł, na co gmina zdobyła dofinansowanie.
 
Sołtys Jan Kolbuch pytał, jakie działania powinny zostać podjęte gdy mieszkaniec sam rozbierze dach.
 
Wójt odpowiedział, że mieszkańcy nie mogą sami rozbierać dachów. Pracownik Urzędu Gminy ds. ochrony środowiska może udzielić wszystkich niezbędnych informacji dotyczącej prawidłowej procedury przy usuwaniu azbestu.
 
Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                        (zał. 9)
 
 
5. W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików.
 
Radny Robert Starzyński pytał o założenia do projektu uchwały oraz złożył wniosek aby projekt uchwały został podjęty razem z projektem uchwały w sprawie dopłat do ceny wody na kolejnej sesji.
 
Wójt odpowiedział, że wniosek radnego Starzyńskiego jest niezasadny, ponieważ nawet jeżeli radni nie podejmą uchwały w określonym terminie stawki ceny za wodę i tak wejdą w życie. Powodem wzrostu ceny wody jest podatek od nieruchomości z którego do tej pory Spółka SUPLAZ byłą zwolniona. Wcześniej Spółka nie mogła być zwolniona od podatku, gdyż jest to pomoc publiczna, która uniemożliwia pozyskanie środków z Unii Europejskiej. Wójt przedstawił również sposób rozliczenia dopłat do ceny wody. Skutek wzrostu taryfy wynika, ze względu na wzrost ceny energii elektrycznej oraz z konieczności naliczenia amortyzacji.
 
Przewodniczący pytał ile będzie wynosiła cena wody po odliczeniu dofinansowania.
 
Pani Anna Marczyk – pracownik Spółki SUPLAZ poinformowała, że cena wody wyniesie 3,52 zł.
 
Radny Robert Starzyński pytał, jaki faktyczny skutek podwyżki 47 groszy dla mieszkańców. Radny stwierdził, że uchwała dotycząca dopłat do ceny wody w Mieście Zawidów została uchylona przez Wojewodę. Radny obawia się, że podobnie może być w przypadku tej uchwały.
 
Wójt odpowiedział, że stosowanie dopłat do ceny wody jest powszechne w całym kraju. Sytuacja w Zawidowie była spowodowana przez uchybienia, których się dopuszczono.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
Uchwała został podjęta 7 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych, 4 wstrzymujących się (Radni Wioletta Rynkiewicz i Robert Starzyński wyłączyli się z głosowania.)   (zał. 10)
 
6. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Wójt poinformował, że on i Pani Skarbnik potrzebuje kilkunastu minut przerwy, ponieważ niezbędne będzie wprowadzenie kolejnej zmiany do projektu uchwały. Wójt przedstawił pismo od Wojewody Dolnośląskiego na temat konieczności przekazania brakujących środków na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2009 roku. Środki przewidziane na ten cel zostały w całości rozdysponowane. Wójt poinformował, że w pierwszej transzy gmina wypłaciła 58 328,60 zł, obecnie wydawane są decyzje na kwotę 56 552,18 zł z terminem płatności do końca listopada. Sytuacja jest bulwersująca, wywołała poruszenie wśród wójtów i burmistrzów. Wójt zwrócił się z prośbą
o przerwę lub przesunięcie głosowania nad projektem uchwały na koniec sesji, aby Pani Skarbnik mogła znaleźć niezbędne środki w budżecie. Sytuacja jest karygodna, ponieważ zaburza wiarygodność organu samorządowego w oczach mieszkańców oraz naraża ich na poniesienie strat.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Wójta o przesunięcie głosowania nad projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
7. w sprawie powierzenia Gminie Sulików przez Powiat Zgorzelecki zadań z zakresu zimowego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Sulików
w sezonie zimowym w roku 2010
 
Radny Robert Starzyński pytał o powody podjęcia decyzji o zimowym utrzymani dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie gminy przez gminę skoro rok temu Wójt twierdził, że nie jest to korzystne dla gminy. Wówczas Wójt twierdził, że gmina nie będzie więcej podejmować się realizacji tego zadania.
 
Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że gmina nie powinna podejmować się realizacji tego zadania. W zeszłym roku Powiat nie zabezpieczył wystarczających środków na realizację tego zadania, gmina musiała dopłacać z własnego budżetu. W tym roku Powiat przeznaczył na zimowe utrzymanie dróg większe środki, ale procedura jest taka sama – gmina będzie musiała zwrócić niewykorzystane środki – o ile nic się w tej sprawie nie zmieniło. Przewodniczący nie widzi korzyści takiej współpracy, poza tym, że pracownicy Urzędu Gminy będą mieli lepsze rozeznanie co do położenia dróg, które będzie trzeba odśnieżyć.
 
Radny Robert Starzyński zgodził się ze zdaniem Przewodniczącego, że gmina nie odniesie żadnych korzyści utrzymując zimą drogi powiatowe na terenie gminy.
 
Wójt poinformował, że Powiat przekazał w tym roku o 50 tys. zł więcej na zimowe utrzymanie dróg powiatowych niż w ubiegłym roku. Wcześniej Wójt zdecydował, że w 2010 roku gmina nie podejmie współpracy z Powiatem w tym zakresie. Po wielu prośbach ze strony Starostwa Powiatowego o podjęcie realizacji tego zadania przez gminę, Wójt postawił warunek, że gmina podejmie się tego zadania jeżeli środki na ten cel zostaną zwiększone a te które pozostaną będzie mogła przeznaczyć na remonty dróg powiatowych na swoim terenie. Wójt przyznał, że jest to kolejne dosyć uciążliwe zadanie dla gminy, jest to jedna zadanie na rzecz społeczności gminy. Skoro zdaniem radnych nie powinno być ono realizowane przez gminę, równie dobrze gmina nie powinna przeznaczać 60 tys. zł na remont dachu na ośrodku zdrowia w Sulikowie, gdyż jest to budynek należący do Powiatu. Radni podejmą decyzję, która ich zdaniem będzie najwłaściwsza.
 
Radna Halina Bogdanowicz stwierdziła, że po części zgadza się z Wójtem. Radna pytała, czy środki, które nie zostaną wykorzystane rzeczywiście będą mogły zostać w budżecie gminy.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że informacja podana przez Wójta powinna zostać ujęta w uzasadnieniu do projektu uchwały, ponieważ zmienia to zupełnie postać sprawy.
 
Radny Franciszek Fleszar stwierdził, że projekt uchwały powinien zostać podjęty. Zadanie
w ubiegłych latach było wykonywane dobrze przez gminę. Gmina poniesie korzyści w postaci dobrze odśnieżonych dróg co przyczyni się również do zwiększenia bezpieczeństwa na drogach w czasie zimy.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się i 1 głosie przeciwnym.                                                                                                                   (zał. 11)
 
8) w sprawie uchwalenia stawek podatku od nieruchomości na 2010 rok.
Przewodniczący odczytał uzasadnienie do projektu uchwały przygotowane przez Klub Radnych Porozumienie dla Gminy Sulików.
 
Radny Robert Starzyński pytał czy projekt uchwały został zaopiniowany przez radcę prawnego. Na ostatniej sesji radni usłyszeli, że sytuacja finansowa gminy jest bardzo dobra
i pozostanie przy zeszłorocznych niższych stawkach podatku nie będzie miało znacznego wpływu na budżet gminy. W związku z tym radny złożył wniosek o pozostanie przy zeszłorocznych stawkach podatku. Randy stwierdził, że wniosek klubu radnych można było przedstawić na posiedzeniach komisji stałych.
 
Wójt stwierdził, że nie oceniał budżetu gminy na przyszły rok, tylko sytuację ekonomiczną gminy, która ocenił jako dobrą.
 
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały nie uległ zmianie w stosunku do tego, który został przedstawiony radnym na poprzedniej sesji. Zmianie uległo jedynie uzasadnienie.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że stawki podatku od nieruchomości były poddane pod głosowanie na poprzedniej sesji i zostały już przegłosowane w wysokości stawek roku obecnego.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
Uchwała został podjęta 10 głosami za przy 2 głosach przeciwnych, (radni Robert Starzyński, Wioletta Rynkiewicz i Tadeusz Polowy wyłączyli się z głosowania).                           (zał. 12)
 
Ad. 7 Zapytania radnych.
Radny Marian Kurek monitował w sprawie zmiany godzin w których odbywa się język angielski w Przedszkolu w Sulikowie.
 
Radny Piotr Jankowski monitował w sprawie bardzo złego stanu lokali mieszkalnych
w Biernej, warunki mieszkań nie są przez nikogo sprawdzane. W jednym z lokali w Biernej
w czterech pokojach mieszka 14 osób. Pytał jak wygląda sprawa kamienia na drogi w Biernej, na które sołectwo przeznaczyło środki w poprzednich latach.
 
Radna Weronika Ziółkowska złożyła podziękowania w imieniu mieszkańców Sołectwa Mikułowa dla Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury za zamontowanie sieci internetowej w świetlicy wiejskiej.
 
Ad. 8 Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
Sołtys Jan Kolbuch pytał czy jest możliwe zawarcie umowy z Panem Stanisławem Kaszą na odśnieżanie dróg na okres dłuższy niż rok, ponieważ Pan Kasza zakupił nowy sprzęt po to by w pełni móc wykonywać to zadanie.
 
Ad. 9 Odpowiedzi na zapytania.
Wójt udzielił następujących odpowiedzi na zapytania:
-Za organizację zajęć z języka angielskiego w Przedszkolu w Sulikowie odpowiada dyrektor placówki. Zorganizowanie zajęć w sposób, który będzie odpowiadał wszystkim jest bardzo trudne. Sprawa zostanie przekazana Dyrektorowi Przedszkola.
-Stan mieszkań socjalnych jest znany bardzo dobrze Komisji Mieszkaniowej w której zasiadają m.in. dwie radne. Komisja mieszkaniowa szczegółowa analizuję stan mieszkań socjalnych, stan liczebności rodzin zamieszkujących mieszkania i ich stan majątkowy.
-Wójt prosił o cierpliwość w sprawie kamienia na drogi gminne. Uchwały zebrań wiejskich będą zrealizowane.
-Nie jest możliwe zawarcie umowy z Panem Kaszą na okres dłuższy niż rok. Pan Kasza jest jednym z potencjalnych wykonawców i tak jak inni musi stawać do przetargu, który wyłoni wykonawcę. 
 
Ad. 10 Sprawy różne.
1. Przewodniczący poinformował o planowanych terminach posiedzeń komisji stałych
w grudniu. Sesja najprawdopodobniej odbędzie się w dniu 30 grudnia, już w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
 
2. Radna Wioletta Rynkiewicz w imieniu Posła RP Romana Brodniaka zaprosiła wszystkich zebranych na spotkanie w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik” o godz. 1800.
 
3. Wójt w związku ze zbliżającymi się świętami Bożego Narodzenia zaprosił wszystkich zebranych na gminne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w dniu 22 grudnia br. o godz. 1800 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
(Radny Piotr Jankowski opuścił sesję, godz. 1303.)
4. Wójt zaprosił wszystkich na uroczyste podsumowanie Projektu „Spotkajmy się razem” realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie w dniu 27 listopada br. 
 
Przewodniczący poprosił o przedstawienie zmian w projekcie uchwały w sprawie zmian
w budżecie gminy na 2009 rok.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.  
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
Przewodniczący stwierdzając wyczerpanie porządku obrad zamknął XXXV w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików.                                                         (godz. 1315)
 
Protokołowała:
A.    Adamiak

Ilość odwiedzin: 6059
Nazwa dokumentu: Protokół nr 35
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 26 listopada 2009 roku o godz. 10:00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-01-04 10:04:50
Data udostępnienia informacji: 2010-01-04 10:04:50
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-26 08:26:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner