logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

           
Protokół nr 36
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 grudnia 2009 roku o godz. 1000
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Franciszek Fleszar – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.
(listy obecności; zał. 1,2, 3)
Nieobecny był radny Jacek Staszczuk.
 
W sesji udział wziął m.in. Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików.
 
Wiceprzewodniczący przedstawił planowany porządek posiedzenia wraz z pismem Wójta
z prośbą o wprowadzenie do porządku obrad czterech dodatkowych projektów uchwał:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
  3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy
  5. Plan pracy Rady Gminy na 2010 rok
  6. Podsumowanie pracy Rady Gminy za 2009 rok.
  7. Uchwalenie budżetu gminy na 2010 rok..
  8. Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów,
b)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy,
c)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy,
d)      w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików,
e)      w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku,
f)        w sprawie realizacji zadania pn. „Wielowariantowa koncepcja gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”,
g)      w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Sulików,
h)      w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXXIV/265/09 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych dla prawidłowego działania parku wiatrowego Bierna,
i)        w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
9.      Zapytania radnych.
10. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
11. Odpowiedzi na zapytania.
12. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Radny Robert Starzyński pytał, co stało na przeszkodzie, żeby projekty uchwał nr 6, 7 i 8 nie mogły zostać przedstawione radnym na posiedzeniach komisji stałych. Projekty uchwał zostały dostarczone radnym niezgodnie ze Statutem Gminy, następnie wymaga się od radnych aby podjęli uchwały niezgodnie z prawem. Ze strony Wójta nie było żadnych informacji na temat dodatkowych projektów uchwał. Projekty uchwał wymagają szczegółowej analizy. Radny złożył wniosek aby projektu uchwał w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Sulików oraz w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXXIV/265/09 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych dla prawidłowego działania parku wiatrowego Bierna nie podejmować na dzisiejszej sesji. Zdaniem radnego nic nie stoi na przeszkodzie, aby zostały one podjęte w innym terminie.
 
Wójt stwierdził, że radny Starzyński jest w błędzie, ponieważ zgodnie z art. 20 ustawy
o samorządzie gminnym na wniosek wójta przewodniczący rady gminy jest zobowiązany wprowadzić do porządku obrad na najbliższej sesji rady projekt uchwały, jeżeli wpłynął on do rady gminy co najmniej na 7 dni do rozpoczęcia sesji. Projekty uchwał zostały więc przedłożone radnym zgodnie z prawem w przeciwieństwie do wniosku radnego
o przesunięcie głosowania nad projektami uchwał. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów odbyło się 14 grudnia, natomiast 15 grudnia odbyło się posiedzenie Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej na którym zapadły decyzje o przystąpieniu do porozumienia komunalnego, 
o którym mowa w projekcie uchwały nr 6. W związku z tym ten projekt uchwały nie mógł być przedłożony na posiedzeniu komisji. Projekt uchwały w sprawie nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików powstał na wniosek Klubu Radnych „Porozumienie dla Gminy Sulików”. Wójt zaproponował, aby nie poddawać pod głosowanie wniosku radnego Starzyńskiego, ze względu na jego niezgodność z prawem.
 
Wiceprzewodniczący stwierdził, że Statut Gminy dopuszcza możliwość wprowadzenia dodatkowych projektów uchwał w terminie 7 dni przed sesją. Sprawa porządku obrad posiedzenia należy do Przewodniczącego posiedzenia, w związku z tym porządek nie zostanie poddany pod głosowanie.
 
Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia:
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wiceprzewodniczący przedstawił poprawki do protokołu z poprzedniej sesji radnych Stanisława Capa i Roberta Starzyńskiego.
 
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 14 grudnia 2009 roku.                                                                                                (patrz protokół)
Radny Franciszek Fleszar omówił wspólne posiedzenie Komisji Społecznej i Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony w dniu 16 grudnia 2009 roku.                                     (patrz protokół)
 
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy oraz o planach ich pracy na 2010 rok została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 3
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.                                                                                                                                  (zał. 4)
Ad. 4
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie.       (zał. 5)
 
Ad. 5
Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Sulików na 2010 rok.
Sekretarz Gminy zgłosiła autopoprawkę do projektu uchwały polegająca na zmianie daty 2009 na 2010 w tytule uchwały.
Radny Robert Starzyński przedstawił plan pracy Komisji Budżetu Gminy i Ochrony Środowiska na 2010 rok.
Uchwała w sprawie planu pracy Rady gminy Sulików na 2010 rok została przyjęta jednogłośnie.                                                                                                                           (zał. 6)
Plan pracy komisji Budżetu i Finansów na 2010 rok został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 6
Podsumowanie pracy Rady Gminy Sulików za 2009 rok.
Informacja o pracy Rady Gminy Sulików w 2009 roku została przyjęta jednogłośnie.     (zał. 7)
 
Ad. 7
Uchwalenie budżetu gminy na 2010 rok.
Wiceprzewodniczący przedstawił pozytywną opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu oraz opinię o możliwości sfinansowania deficytu budżetu na 2010 rok oraz prawidłowości prognozy kwoty długu Gminy Sulików.
 
Wójt w swoim wystąpieniu podkreślił, że budżet gminy na 2010 rok jest kontynuacją dalszego rozwoju gminy, który został określony w Strategii Rozwoju Gminy. Budżet jest dość skomplikowaną i zróżnicowaną strukturą, znajdują się w nim zadania mające niemal historyczny wymiar dla gminy, oraz zadania zupełnie nowe. Wójt wyraził nadzieje, że ich realizacja przyniesie wymierne korzyści dla każdego mieszkańca gminy. Nowym elementem budżetu jest fundusz sołecki. Niespełna 50% gmin na Dolnym Śląsku przyjęła do realizacji zadania związane z wyodrębnieniem w budżecie gminy funduszu sołeckiego. Wójt liczy na to, że znaczna liczba zadań które zostaną zrealizowane ze środków funduszu sołeckiego przyniesie korzyści dla każdego sołectwa. Fundusz daje możliwość realizacji małych zadań mających ogromne znaczenie dla mieszkańców sołectwa. Niewielkie zadania często tracą na wartości i zostają przytłoczone realizacją wielkich inwestycji.
Kolejnym czynnikiem, który przyniesie zmiany jest wejście w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku nowej ustawy o finansach publicznych. Wójt liczy na to, że zmiana ustawy zdeterminuje władze państwa do rozważenia zmian w ustawie o dochodach gmin. Często gminy otrzymują zadania do realizacji, o których finansowanie muszą zadbać same.
Wójt zwrócił uwagę na fakt, iż największe w historii gminy zadanie inwestycyjne, jakim jest budowa sieci kanalizacyjnej będzie finansowane ze środków z Funduszu Spójności w 85% oraz w 15% ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Obecnie trwają przetargi na roboty budowlane, ich rozstrzygnięcia należy spodziewać się w styczniu.
Wójt poinformował także, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że gmina nie będzie musiała wprowadzać majątku wodociągowego, który jest obciążony podatkiem VAT na Spółkę SUPLAZ. Dzięki temu Gmina nie będzie musiała płacić podatku w wysokości blisko 3,5 mln zł. To ogromne zadanie będzie obciążało gminę w sensie społecznym poprzez roboty związane
z głębokimi wykopami i utrudnieniami w ruchu drogowym. Planowane są zebrania
z mieszkańcami w poszczególnych miejscowościach. Kolejnym znaczącym zadaniem jest remont świetlicy wiejskiej w Studniskach Dolnych z przeznaczeniem na salę gimnastyczną. Ponadto Wójt czeka na rozstrzygnięcie decyzji o dofinansowaniu modernizacji Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie oraz budowy wodociągu w Starym Zawidowie.
Wójt podkreślił istotę zadania, które może wydawać się nieistotne ze społecznego punktu widzenia czyli remontu Urzędu Gminy. Korytarze Urzędu nie były remontowane od kilkudziesięciu lat. Urząd to miejsce, które reprezentuje całą gminę, mimo to zadanie zostawało zawsze przesuwane na dalszy plan.
 
Radny Robert Starzyński przedstawił główne założenia Komisji Budżetu i Finansów do projektu budżetu gminy na 2010 rok. Komisja w trakcie dyskusji zwróciła uwagę na następujące kwestie: niższe dochody budżetu w stosunku do wydatków, spadek wydatków majątkowych oraz wzrost wydatków bieżących, nowe upoważnienie Wójta Gminy polegające na możliwości dokonywania zmian w budżecie w ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wyposażenie, wzrost wydatków związanych z oświatą i dowozem uczniów do szkół, wydatki na promocję gminy w tym umowy z gazetami, które mają być renegocjowane. Ponadto Komisja poruszyła kwestie organizacji wyścigu kolarskiego, który według zapewnień Wójta ma być sfinansowany wyłącznie przez sponsorów a nie z budżetu gminy. Komisja dyskutowała również nad wysokością środków przeznaczonych na dotacje dla Klubów Sportowych o 25% wyższą w stosunku do ubiegłego roku oraz nad modernizacją oświetlenia, którą omówił Wójt. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2010 rok. Radny złożył podziękowanie dla Wójta, Pani Skarbnik
i wszystkich pracowników, którzy pracowali nad opracowaniem projektu budżetu gminy.
 
Radny Piotr Jankowski pytał czy nadal jest planowany zakup stacji „psi pakiet”, do którego Komisja Budżetu i Finansów miała wątpliwości. Radny wyraził obawę co do zwiększającego się co raz bardziej zadłużenia gminy. Radny pytał także, czy kwota przewidziana na modernizację oświetlenia w projekcie budżetu gminy na 2010 rok pokrywa realizację całego zadania czy tylko pierwszego etapu. Radny pytał jaka jest strategia EnergiPro w kwestii zachodniej części gminy, w tym miejscowości takich jak Bierna, Miedziana, Stary Zawidów.
 
Wójt odpowiedział, że sprawa zakupu „psiego pakietu” została przeanalizowana na ostatnim Kolegium Wójta i najprawdopodobniej nie będzie to realizowane, co spowoduje zmianę
w budżecie. W kwestii modernizacji oświetlenia Wójt odpowiedział, że zakres tej inwestycji zależy od EnergiPro, która zdecydowała, że nie wyrazi zgody na wejście z robotami na tzw. obszar zawidowski. Wójt stwierdził, że nie chce sprzeciwiać się postanowieniom EnergiPro, ponieważ negocjacje z tą firmą należą do bardzo trudnych. Środki przeznaczone w budżecie na ten cel zawierają zarówno koszty eksploatacyjne jaki i rozbudową i modernizacją oświetlenia. Realizacja zadania jest rozpisana na trzy lata.
 
Radny Piotr Jankowski prosił o udzielenie odpowiedzi na pytanie jaki będzie całkowity koszt modernizacji i rozbudowy oświetlenia. Radny oczekuje konkretnej odpowiedzi.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że kwota 800 tys. zł to koszt eksploatacji jak i modernizacji oświetlenia.
 
Radny Robert Starzyński pytał, czyją własnością będą nowowybudowane punkty świetlne.
 
Wójt odpowiedział, że zgodnie z ustaleniami z EnergiąPro nowowybudowane
i zmodernizowane punkty świetlne przejdą na własność firmy.
 
Radny Robert Starzyński pytał jakie ulice i miejscowości zostaną oświetlone w ramach modernizacji i rozbudowy oświetlenia. Ponadto radny zgłosił wniosek aby środki przeznaczone na promocję gminy w projekcie budżetu w wysokości 50 tys. zł zostały obniżone do 30 tys. zł. 20 tys. zł radny proponuje przeznaczyć na finansowanie klubów sportowych działających na terenie gminy.
 
Wiceprzewodniczący zamknął dyskusję na temat modernizacji oświetlenia.
 
Radna Halina Bogdanowicz poinformowała, że Komisja Społeczna zgłaszała wniosek
o zatrudnienie świetlicowej w świetlicy we Wrociszowie. Radna pytała czy zatrudnienie nowego pracownika będzie finansowane ze środków z budżetu gminy, czy ze środków Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
 
Wójt odpowiedział, że w ramach dotacji z budżetu gminy Gminny Ośrodek Kultury powinien realizować zdania, które stoją przed jednostką. Dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury z roku na rok zwiększa się. Odnośnie wniosku radnego Roberta Starzyńskiego Wójt stwierdził, że w porównaniu do innych gmin, Gmina Sulików przeznacza znacznie większe środki na kluby sportowe. Ponadto poprzez funkcjonowanie Środowiskowej Hali Sportowej koszty działalności klubów sportowych zmniejszyły się. Kluby mają możliwość korzystania
z zewnętrznych boisk jak i z głównej Hali bezpłatnie każdego dnia. Wójt zasugerował również, że działalność klubów sportowych powinna zostać sprawdzona pod względem ilości zawodników z sołectw, które reprezentują drużyny. Ponadto kluby sportowe mogą pozyskać sponsorów, wspierających ich działalność.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że nadal nie uzyskał odpowiedzi, w których miejscowościach zostanie zmodernizowane oświetlenie.
 
Wiceprzewodniczący oddał głos przewodniczącym rad sołeckich.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz stwierdziła, że wszyscy sołtysi liczą na to że wnioski, które złożyli do budżetu w ramach funduszu sołeckiego zostaną zrealizowane w przyszłym roku.
 
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Roberta Starzyńskiego o to, aby środki przeznaczone na promocję gminy w projekcie budżetu w wysokości 50 tys. zł zostały obniżone do 30 tys. zł. 20 tys. zł radny proponuje przeznaczyć na finansowanie klubów sportowych działających na terenie gminy.
 
Wniosek stał się bezprzedmiotowy przy 4 głosach za i 10 głosach przeciwnych.
 
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Sulików na 2010 rok.
Uchwała została podjęta 11 głosami za, przy trzech głosach wstrzymujących się. (zał. 8)
 
Wiceprzewodniczący podziękował radnym za przyjęcie budżetu gminy na 2010 rok oraz Wójtowi i Pani Skarbnik za przygotowanie projektu budżetu jak i sołtysom za terminowe złożenie wniosków z funduszu sołeckiego.
 
Wójt złożył podziękowanie radnym za przyjęcie budżetu gminy na 2010 rok, który zarówno on jak i jego współpracownicy postarają się właściwie zrealizować. Wójt podziękował dla Pani Skarbnik za opracowanie projektu budżetu gminy. Wójt podziękował również sołtysom za coraz bardziej zgodną i owocną współpracę, oraz wyraził nadzieję na pomyślną realizację zadań z funduszu sołeckiego w 2010 roku.
 
Zastępca Wójta udzielił informacji na temat miejscowości, które zostaną objęte modernizacją oświetlenia, będą to: Mała Wieś Dolna – 28 opraw, Mikułowa - 5, Sulików - 109, Studniska Górne - 37, Studniska Dolne – 50, Radzimów - 87. Łączna liczba nowych opraw to 316 sztuk.
Dokładny harmonogram terminów i prac będzie znany po podpisaniu umowy z EnergiąPro.
 
Ad. 8
Podjęcie uchwał:
1)                 w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów.
Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.
 
2)      w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 9)
 
3)                 w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.  (zał. 10)
 
4)                 w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.
Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. (zał. 11)
 
5)      w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku.
Wiceprzewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.  (zał. 12)
 
6)       w sprawie realizacji zadania pn. „Wielowariantowa koncepcja gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej”.
Wójt poinformował, że projekt uchwały pojawił się dosyć późno, ponieważ Zarząd Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej podjął decyzję dopiero 15 grudnia. Rada Gminy Zgorzelec podjęła tę uchwałę na sesji w dniu 18 grudnia. Wszystkie rady gmin podejmą tę uchwałę. Projekt uchwały wynika z konieczności realizacji obowiązku gminy jakim jest gospodarka odpadami komunalnymi. W związku z tym konieczne jest to, aby gminy nawiązały współprace w tym zakresie. Z inicjatywą wyszedł Przewodniczący Rady Miasta Zgorzelec, który doprowadził do dwóch spotkań. W trakcie drugiego spotkania, padła sugestia aby to Związek Gmin Ziemi Zgorzeleckiej przejął inicjatywę w tej sprawie. Zarząd Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej podjął decyzję o opracowaniu i zawarciu porozumienia. Najważniejszym zadaniem jest stworzenie wspólnego składowiska odpadów gdzie będą one właściwie sortowane. Koncepcja spotkała się z ogólną aprobatą, wszystkie gminy wykazują dużą wolę współpracy, będzie gotowa za około dwa miesiące. Wójt liczy na to że rzetelna współpraca doprowadzi do rozwiązania problemu gospodarki odpadami.
 
Halina Bogdanowicz pytała o firmę BBF, która ma opracować koncepcje gospodarki odpadami.
 
Wójt odpowiedział, że jest to firma specjalizująca się w opracowywaniu planów gospodarki odpadami.
 
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie. (zał. 13).
 
7) w sprawie zasad i trybu nadawania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Sulików.
Sekretarz Gminy omawiając projekt uchwały stwierdziła, że Statut Gminy Sulików przewiduje możliwość nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików. Statut zawiera zapis, że zasady nadawania tego tytułu określa odrębna uchwała. W projekcie uchwały zawarte są zasady i tryb przyznania tego tytułu, określa kto może wystąpić
z wnioskiem o nadanie tego tytułu i co wniosek powinien zawierać.
 
Wójt poinformował, że projekt uchwały jest wynikiem rozmów, podczas których padła propozycja nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików Pani Bogumile Turzańskiej – Chrobak. Będzie to szansa na odwdzięczenie się za życzliwość i pomoc Pani Turzańskiej – Chrobak przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych i prowadzeniu inwestycji takich jak budowa wodociągów.
 
Radny Robert Starzyński prosił o uściślenie kwestii, kto jest wnioskodawcą w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików.
 
Wójt odpowiedział, że inicjatywa padła na spotkaniu Klubu Radnych Porozumienie dla Gminy Sulików, projekt uchwały został opracowany przez Wójta.
 
Wiceprzewodniczący stwierdził, że Komisja Społeczna, która opiniuje wnioski o nadanie tego tytułu wypowiedziała się pozytywnie w kwestii tej inicjatywy.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.    (zał. 14).
 
8)                 w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXXIV/265/09 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych dla prawidłowego działania parku wiatrowego Bierna.
Sekretarz Gminy poinformowała, że do Przewodniczącego Rady Gminy wpłynęły pisma od Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu w Zgorzelcu oraz od mieszkańców Biernej – Pana Andrzeja Raczaka i Zbigniewa Bielawskiego. W obu pismach wnioskodawcy powołując się na ustawę o samorządzie gminnym art. 101, który mówi, że każdy kogo interes prawny jest narażony może wystąpić do organu, który podjął uchwałę, o usunięcie tego naruszenia prawa. Przewodniczący Rady Gminy zwrócił się do Wójta Gminy z tymi pismami, prosząc
o zajęcie stanowiska w tej sprawie. Zanim Wójt odpowiedział Przewodniczącemu, wystąpił do radcy prawnego o sporządzenie opinii prawnej czy uchwała naruszyła interes prawny wnioskodawców. Z opinii prawnej wynika jednoznacznie, że w pismach wnioskodawcy poruszyli kwestie procedury uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego i samych zapisów uchwały i nie wykazali swojego interesu prawnego. W związku z tym, opierając się na art. 10 ustawy o samorządzie gminnym wnioski nie są zasadne.
 
Wójt poinformował, że tryb postępowania Przewodniczącego Rady Gminy był jak najbardziej właściwy. Przewodniczący opierał się na kodeksie postępowania administracyjnego, informując wnioskodawców o przebiegu sprawy i terminie jej rozstrzygnięcia, występując w tym czasie o uzyskanie opinii prawnej w tej sprawie.
 
Radny Piotr Jankowski złożył wniosek aby tą uchwałą zajęła się Komisja Rewizyjna, która spotkałaby się z wnioskodawcami. Radni nie mieli okazji zapoznać się z pismami jakie wpłynęły do Przewodniczącego Rady Gminy.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że radni powinni mieć szanse na zapoznanie się
z pismami jakie wpłynęły od wnioskodawców.
 
Wójt stwierdził, że nie rozumie wniosku o zajęcie się tą sprawą przez Komisję Rewizyjną, Komisja przeprowadza kontrole. Właściwsze byłoby zajęcie się tą sprawą przez komisje stałe. Z punktu widzenia prawa, sprawa jest oczywista. Pracą Rady Gminy kieruje Przewodniczący i to on przyjmuję i prowadzi korespondencje.
 
Zdaniem Radnego Starzyńskiego ten projekt uchwały nie powinien być rozpatrywany na sesji.
 
Radny Piotr Jankowski stwierdził, że radni powinni zająć się kwestią ze względu na interes prawny, który zdaniem radnego został naruszony tą uchwałą. Według wiedzy radnego jeden z wnioskodawców posiada działkę przy obszarze przewidzianym do budowy elektrowni wiatrowych. Zdaniem radnego powinno dojść do rozmowy pomiędzy stronami.
 
Wójt stwierdził, że do rozpatrzenie tej sprawy nie jest potrzebna Komisja Rewizyjna, na posiedzenia komisji stałych może zostać przygotowana informacja na temat własności działek znajdujących się obok obszaru przewidzianego pod budowę elektrowni wiatrowych.
 
Radny Stanisław Cap zwrócił się z pytaniem, jakie są oczekiwania wobec Komisji Rewizyjnej. Uchwała nie została podjęta i nie może zostać zaskarżona. Nie może być także rozpatrywana pod względem zasadności. W obecnej chwili jeżeli radni podejmą wniosek Radnego Jankowskiego, Komisja Rewizyjna będzie zmuszona go oddalić.
 
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Jankowskiego o skierowanie sprawy do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
Wniosek został odrzucony 10 głosami przeciwnymi, przy 4 głosach za.
 
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Starzyńskiego o przełożenie głosowania nad uchwałą do czasu zapoznania się ze sprawą przez komisje stałe.
Wniosek został przyjęty 11 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych.
 
9) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Wiceprzewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (zał. 15).
 
Ad. 8
Zapytania radnych:
Radna Halina Bogdanowicz zapytała czy Straż Gminna rozpoczęła już swoją działalność.
 
Radny Piotr Jankowski: 1) pytał, czy Pan Gustaw Brzyszcz wykupił już zniszczone drogi
w Biernej, 2) kiedy zostanie zamontowany Internet w bibliotece w Biernej, 3) czy została przeanalizowana cena kamienia z przeznaczeniem na drogi gminne, 4) czy ocena oddziaływania na środowisko parku wiatrowego Bierna zostanie przekazana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.
 
Radny Tadeusz Polowy: 1) pytał, dlaczego zaprzestano przekazywania gazety Express Zgorzelecki dla mieszkańców, 2) pytał, dlaczego nie została zabezpieczona rozkopana droga gminna nr 168 i czy została wydana zgoda na rozkopanie tej drogi.
 
Ad. 9
Zapytania przewodniczących rad sołeckich:
Sołtys Genowefa Wilczak – Raczak pytała dlaczego zaprzestano przekazywania protokołów
z sesji dla sołtysów.
 
Ad. 10
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Strażnicy Gminni ukończyli szkolenie nastepnie musza przejść egzamin który kończy to szkolenie. Z chwilą gdy funkcjonariusze otrzymają stosowne uprawnienia i mundury będą mogli rozpocząć służbę.
-Pan Gustaw Brzyszcz wystąpił o przesunięcie terminu wykupienia działek na których znajdują się zniszczone drogi.
-Sprawa założenia Internetu w bibliotece w Biernej zostanie przekazana Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury.
-Analiza ceny kamienia na drogi gminne nie została przeprowadzona.
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że Express Zgorzelecki będzie przekazywany dla mieszkańców w późniejszym terminie. Obecnie prowadzone są rozmowy z redakcją tej gazety na temat warunków umowy na 2010 rok, dlatego z początkiem przyszłego roku Express nie będzie dostarczany.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że ocena oddziaływania na środowisko zostanie przekazana sołtysom.
 
Radny Piotr Jankowski stwierdził, że miał na myśli ocenę oddziaływania na środowisko parku wiatrowego, który został przekazany w jednym egzemplarzu. Potrzeba jest większa ilość tak, aby można było przekazać tę ocenę do wiadomości mieszkańców poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń.
 
Wiceprzewodniczący zobowiązał się do przekazania uwagi na temat przekazywania protokołów z sesji dla sołtysów dla Przewodniczącego Rady Gminy.
 
Ad. 11
Sprawy różne. Komunikaty.
1)     Wiceprzewodniczący poinformował, że przewidywany termin sesji to ostatni tydzień stycznia – najprawdopodobniej środa. Posiedzenia komisji stałych odbędą się
w tygodniu poprzedzającym sesję.
2)     Wójt i Wiceprzewodniczący Rady Gminy złożyli wszystkim obecnym na sesji najlepsze życzenia noworoczne.
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Wiceprzewodniczący zamknął XXXVI sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji. (1330)
 
Protokołowała:
A.    Adamiak 

Ilość odwiedzin: 7487
Nazwa dokumentu: Protokół nr 36
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 grudnia 2009 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-01-25 08:36:59
Data udostępnienia informacji: 2010-01-25 08:36:59
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-26 08:25:31

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner