logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

 
Protokół nr 37
Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 stycznia 2010 roku o godz. 1000
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Jacek Staszczuk –Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.
(listy obecności; zał. 1,2, 3)
 
W sesji udział wzięli m.in.:
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
-Michał Turkiewicz –Prezes Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Lubaniu i Honorowy Obywatel Gminy Sulików,
Kazimierz Janik – Wójt Gminy Zgorzelec,
Kazimierz Słabicki – Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec,
Piotr Machaj – Wiceprzewodniczący Rady Gminy Zgorzelec,
Józef Brukowski – Przewodniczący Rady Gminy Platerówka,
Janusz Grzeszczuk – Dyrektor Biura Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
Krzysztof Lipko – Prezes Międzygminnej Spółki Wodno – Kanalizacyjnej SUPLAZ
w Sulikowie,
Tomasz Pleśnierowicz – Kierownik Jednostki Realizującej Projekt.
 
Przewodniczący przedstawił planowany porządek posiedzenia oraz zaproponował zmianę polegającą na przesunięciu na początek posiedzenia punktu dotyczącego podjęcia uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików oraz punktu Zapoznanie się z postępem prac przy realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. Porządek posiedzenia przedstawiał się następująco:
1.      Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików.
  1. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
  2. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
  3. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
  4. Zapoznanie się z postępem prac przy realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
  5. Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulikowie,
b)      w sprawie sporządzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Sulików w 2010 r.
c)      w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXXIV/265/09 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych dla prawidłowego działania parku wiatrowego Bierna.
  1. Zapytania radnych.
  2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
  3. Odpowiedzi na zapytania.
  4. Sprawy różne. Komunikaty.
Porządek posiedzenia wraz z wprowadzoną zmianą został przyjęty jednogłośnie.
Ad. 1
Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików.
Wójt w swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie sesji, na której będzie możliwe zapoznanie się ze szczegółowym zakresem technicznym i finansowym oraz z przebiegiem zadania pn. „Uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. Historia projektu toczy się już od 15 lat, w tym czasie dążąc do realizacji tego zadania gmina spotkała na swej drodze wiele przeszkód, problemów i komplikacji.
Sesja zdaniem Wójta jest doskonałą okazją do złożenia podziękowań, dla tych, którzy wnieśli istotny wkład w realizację zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. Gmina Sulików miała wielkie szczęście spotykając na swej drodze osoby, które zawsze były gotowe do życzliwej pomocy. Taką osobą przed wszystkim jest Pani Bogumiła Turzańska - Chrobak pełniąca obecnie funkcję Pełnomocnika Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu, a wcześniej Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Wojewódzkiego w Jeleniej Górze i Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Ze względów zdrowotnych Pani Bogumiła nie mogła być obecna na sesji. Podczas pierwszej wizyty u Pani Bogumiły Wójt spotkał się z ogromną życzliwością i radami, które bez żadnej przesady można nazwać matczynymi. Pomoc i działania Pani Bogumiły Turzańskiej – Chrobak umocniły Wójta w przekonaniu, że może liczyć na ludzi życzliwych, którzy są gotowi wesprzeć gminę w nawet najtrudniejszych działaniach. Doskonałym uwieńczeniem otrzymania dofinansowania na realizację budowy systemu kanalizacji były słowa Pani Turzańskiej – Chrobak podczas podpisania umowy
z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Stwierdziła wówczas, że tak znaczne dofinansowanie jest jej największym sukcesem w dotychczasowej karierze zawodowej. Za ofiarowaną pomoc należy właściwie podziękować. Kiedy wspólnie z radnymi Wójt zastanawiał się w jaki sposób można odwdzięczyć się za tak ogromną pomoc, zapadła decyzja, że najwłaściwszym rozwiązaniem będzie nadanie Pani Bogumile Turzańskiej – Chrobak tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików. W 2004 roku tytuł ten otrzymał Pan Michał Turkiewicz wówczas Poseł na Sejm RP, którego działania nadały istotny bieg działaniom gminy. Jeżeli stan zdrowia Pani Bogumiły pozwoli, to na sesji w lutym zostanie wręczony jej akt nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików.
Sesja w tak znacznym gronie jest okazją do podziękowania również innym osobom, które wniosły istotny wkład w realizację tego zadania. Wójt złożył podziękowania dla Wójta Gminy Zgorzelec oraz dla Rady Gminy Zgorzelec, za to, że pomimo różnych opinii
i okoliczności Gmina Zgorzelec zawsze uczestniczyła w realizacji projektu razem z Gminą Sulików. Słowa podziękowania Wójt skierował do Wójta Gminy Platerówka i Rady gminy Platerówka. Wójt podziękował także za wsparcie ze strony Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej. Na koniec Wójt podziękował dla radnych Gminy Sulików za to, że w obliczu potrzeb wynikających z istoty tego zadania zawsze stawali na właściwym stanowisku, co umożliwiło podejmowanie kolejnych kroków ku osiągnięciu zamierzonego celu.
Wójt poinformował o decyzji Zarządu Województwa Dolnośląskiego na temat przydzieleniu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę systemu wodociągów
w miejscowości Stary Zawidów w wysokości 3 195 000,00 zł. Środki te pozwolą na rozwiązanie kolejnego problemu związanego z gospodarką wodno-ściekową w naszej gminie.
Wójt zwrócił się z prośbą do radnych o podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Sulików dla Pani Bogumiły Turzańskiej – Chrobak
 
Pan Michał Turkiewicz – Honorowy Obywatel Gminy Sulików złożył podziękowanie za zaproszenie na tak uroczystą sesję oraz wyraził radość, że w czasie gdy zasiadał
w Parlamencie RP współpraca z Gminą Sulików była owocna. Zdaniem Pana Michała Turkiewicza tytuł Honorowego Obywatela Gminy Sulików dla Pani Bogumiły Turzańskiej – Chrobak to bardzo słuszna decyzja. Sam miał okazję wiele razy z nią współpracować co bardzo miło wspomina. Pan Turkiewicz złożył gratulacje w związku z otrzymanym dofinansowaniem i realizacją tak znaczącego zadania jak „Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
 
Wójt Gminy Zgorzelec – Kazimierz Janik podziękował za zaproszenie na sesję oraz za tak udaną współpracę z Gminą Sulików i Gminą Platerówka. Zdaniem Wójta realizacja zadań
z zakresu gospodarki wodno – ściekowej wymaga wiele pracy i zaangażowania, jednak jest to bardzo istotna kwestia, która wiąże się z lepszą jakością życia przyszłych pokoleń. Wójt stwierdził, że o bogactwie gminy nie świadczy budżet tylko bogactwo mieszkańców gminy. Wójt podziękował wszystkim za współpracę przy projekcie pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” oraz podkreślił, że szczególne podziękowania należą się dla Pani Bogumiły Turzańskiej – Chrobak za ogromną pomoc i wsparcie, które okazała.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików.
 
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                                  (zał. 4)
 
Ad. 2
Zapoznanie się z postępem prac przy realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
 
Prezes Międzygminnej Spółki Wodno – Kanalizacyjnej SUPLAZ przedstawił informację na temat projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
Projekt jest zlokalizowany na terenie dwóch powiatów Zgorzeleckiego i Lubańskiego
i obejmuje swoim zakresem trzy gminy: Gminę Sulików, Gminę Zgorzelec i Gminę Platerówka. W lipcu 2009 roku Spółka SUPLAZ podpisała umowę na wykonanie „Etapu 0”. Etap ten obejmuje wykonanie 7,5 km rurociągów tranzytowych. Realizacja tego etapu przedstawia się następująco: na terenie Gminy Zgorzelec budowa rurociągów została praktycznie zakończona, na terenie Gmin Sulików i Platerówka zaawansowanie prac jest bardzo wysokie. Ogółem zostało wykonane ponad 60% zakresu rzeczowego zadania.
W ramach umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zakres rzeczowy „Etapu I” składa się: wybudowanie 40 km sieci kanalizacyjnej, która będzie wspomagana przez 32 przepompownie ścieków. W ramach „Etapu I” w Gminie Platerówka zostanie wybudowanych 10 km sieci kanalizacyjnej, w Gminie Sulików 24 km, i 5 km w Gminie Zgorzelec. W Sulikowie zostanie wybudowana nowa oczyszczalnia ścieków oraz wybudowanych 16 km sieci wodociągowej. W wyniku realizacji tego zadania w 2012 roku zostanie zebrane i poddane procesowi oczyszczania 170 tys. m3 ścieków. Całkowita wartość projektu to 60 mln zł brutto. W związku z tym, że beneficjentem jest Spółka brane pod uwagę są tylko wartości netto. Wartość netto tego zadania to 49 787 000,00 zł. Na tę kwotę składają się następujące części: dofinansowanie z Funduszu Spójności w wysokości 36 mln zł, 10 900 000,00 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, kredyt komercyjny i wkład własny. Ostateczna kwota będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu na roboty budowlane. Jednostka Realizująca Projekt została powołana w sierpniu 2008 roku, początkowo działała jednoosobowo. Obecnie w jej skład wchodzą trzy osoby: Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, pracownik ds. finansowo-księgowych oraz pracownik ds. sekretaryjno - administracyjnych. W JRP będą zatrudnione jeszcze dwie osoby.
Realizacja „Etapu I” została podzielona na pięć kontraktów budowlanych oraz kontrakty pomocnicze. W ramach kontraktów pomocniczych przewidziany został kontrakt na promocję projektu. Została podpisana umowa z Firmą Unia Kraków. 30 września 2009 r. został ogłoszony przetarg na wybór inżyniera kontraktu. W wyniku przetargu została wybrana oferta, jednak wpłynął protest od innej firm. Protest został odrzucony i Spółka złożyła odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej Zamówień Publicznych. Ostateczna decyzja jeszcze nie zapadła, rozstrzygnięcie jest przewidziane na 29 stycznia br. 24 listopada 2009 r. został ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy zdania. Zainteresowanie projektem jest bardzo duże. W związku z ogromną liczbą zapytań termin otwarcia ofert został przesunięty dwukrotnie. Kolejny termin otwarcia ofert został wyznaczony na 15 lutego, w marcu powinna zostać podpisana umowa z wykonawcą.
Zakończenie projektu jest przewidziane do końca 2011 roku.
 
Przewodniczący zapytał o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
w związku z likwidacją gminnych funduszy ochrony środowiska.
 
Wójt Kazimierz Janik odpowiedział, że kontaktował się w tej sprawie z Regionalną Izbą Obrachunkową i otrzymał informację, że fundusz będzie miał swoje miejsce w budżetach. Jeżeli będzie posiadał więcej informacji na ten temat z pewnością je przekaże.
 
Informacja na temat postępu prac przy realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 3
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Do projektu protokołu radni nie zgłosili uwag.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 4
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
 
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19 stycznia 2010 roku.                                                                                                (patrz protokół)
 
Radny Tomasz Podanowski omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 20 stycznia 2010 roku.                                                          (patrz protokół)
 
Radny Franciszek Fleszar omówił wspólne posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 21 stycznia 2010 roku.                                                                                                      (patrz protokół)
 
Informacja o pracy stałych komisji została przyjęta jednogłośnie.
 
Radny Grzegorz Konarski przedstawił propozycję planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok wypracowaną na posiedzeniu komisji w dniu 7 stycznia 2010 roku.
 
Przewodniczący poinformował, że planowane jest przedstawienie propozycji zmian do Statutu Gminy na sesji w lutym. Zmiany obejmą także zasady pracy Komisji Rewizyjnej a zwłaszcza protokołu z kontroli. Obecnie Statut nie reguluje w jasny sposób w jaki kierownik jednostki kontrolowanej mógłby odnieść się do treści protokołu. Jeżeli na sesji w lutym Rada Gminy podejmie uchwałę w sprawie zmian w Statucie, wejdzie ona w życie dopiero w marcu lub w kwietniu. Oznacza to, że dopiero w tym czasie Komisja Rewizyjna będzie mogła rozpocząć swoją prace. Sprawą tą zajął się Klub Radnych Porozumienie dla Gminy Sulików na swoim posiedzeniu. Przewodniczący przedstawił propozycję zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że w planie nie została ujęta propozycja kontroli udzielonych zwolnień i umorzeń podatkowych w latach 2007 – 2009. Zdaniem radnego Komisja powinna pracować nadal, na zasadach, które określa Statut. Radny stwierdził, że powinna zostać zbadana procedura na podstawie której Wójt dokonywał umorzeń i zwolnień podatkowych.
 
Przewodniczący stwierdził, że w kwietniu Komisja Rewizyjna będzie analizowała sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i wówczas może zająć się sprawą umorzeń
i zwolnień podatkowych.
 
Radny Robert Starzyński zaproponował, aby w planie pracy Komisji Rewizyjnej znalazł się zapis mówiący o umorzeniach i zwolnieniach podatkowych.
 
Wójt stwierdził, że taki zapis jest zbędny ponieważ w sprawozdaniu z wykonania budżetu znajduje się informacja na ten temat.
 
Propozycja planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2010 rok przedstawiona przez Przewodniczącego została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 5
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Radny Stanisław Cap pytał o umowę na wykonanie ekspertyzy wodnej dotyczącej działki 147/2 w Studniskach Górnych. Radny prosił o informację, czy jest to sprawa związana
z Panem Gitlerem i zastawką na rzece.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz prosiła o więcej informacji na temat współfinansowania programu animator sportu realizowanego w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
w Sulikowie.
 
Wójt odpowiedział, że program animator sportu będzie prowadzony przez Szkolny Związek Sportowy. Program będzie realizowany przez 4 miesiące, a jego realizacja będzie pokryta ze środków finansowych szkoły i środków zewnętrznych.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że sprawa pośrednio dotyczy również Pana Gitlera i sprawy zablokowanego przepływu potoku Jędrzychowickiego. Wykonanie ekspertyzy jest konieczne, ze względu na rozprawę administracyjną, która odbędzie się w tej sprawie.
 
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.
          (zał. 5)
 
Ad. 6
Przewodniczący przedstawił informację na temat swojej działalności w okresie międzysesyjnym,
Informacja została przyjęta jednogłośnie.                                                                              (zał. 6)
 
Ad. 7
Podjęcie uchwał:
1.      w sprawie uchwalenia Statutu dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                                  (zał. 7)
2.      w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych na ternie Gminy Sulików w 2010 roku.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                             (zał. 8)
3.       w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXXIV/265/09 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych dla prawidłowego działania parku wiatrowego Bierna.
Radny Robert Starzyński odczytał przebieg dyskusji, która miała miejsce na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów w dniu 19 stycznia br. na temat sprawy poruszonej w projekcie uchwały. Na posiedzeniu Komisji obecni byli wnioskodawcy Pan Andrzej Raczak i Pan Zbigniew Bielawski oraz Pani Jolanta Loritz – Dobrowolska – Sekretarz Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu ze Zgorzelca. 
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Wójt stwierdził, że Pani Loritz – Dobrowolska nie może być stroną w tej sprawie. Jednak radny po wysłuchaniu protokołu z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów jest zdania, że Pani Loritz – Dobrowolska ma takie prawo i może występować w imieniu Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu.
 
Wójt odpowiedział, że art. 101 ustawy o samorządzie gminnym mówi, że „Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia - zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Pani Loritz – Dobrowolska nie ma żadnego interesu prawnego. W Krajowym Rejestrze Sądowniczym upoważnionym do reprezentowania Towarzystwa Ochrony Przyrody i Krajobrazu jest prezes i jego zastępca. Pani Loritz – Dobrowolska pełni funkcje Sekretarza Towarzystwa i nie ma żadnego prawa do reprezentowania tej organizacji, występując z wnioskiem do Rady Gminy przekroczyła swoje uprawnienia.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że za każdym razem gdy Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ma miejsce sprzeciw, wnioski i uwagi. Zdaniem radnego wielu sytuacji można byłoby uniknąć, gdyby wzięto pod uwagę wniosek mieszkańców i zdecydowano, że elektrownie wiatrowe będą zlokalizowane o 500 m dalej od terenu zabudowy.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 11 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych.                             (zał. 9)
 
Ad. 8
Zapytania radnych.
Radny Stanisław Cap pytał co spowodowało upadek Bogatyńsko – Zgorzeleckiego Parku Przemysłowo – Technologicznego, którego Gmina Sulików jest udziałowcem oraz czy zostały podjęte działania w związku z koniecznością zmiany obwodów głosowania do Rady Powiatu.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał kiedy otrzyma protokół z ostatniego posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
 
Radna Regina Solska wyraziła radość i wdzięczność za to, że gmina otrzymała dofinansowanie na budowę sieci wodociągowej w Starym Zawidowie.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz zgłosiła, że segregowane odpady nie są odbierane regularnie i nie mieszczą się w pojemnikach do segregacji.
 
Radny Marian Kurek pytał kiedy zostanie wprowadzony podatek śmieciowy oraz monitował w sprawie zatrudnienia świetlicowej, która pracowałaby w świetlicy w Skrzydlicach i we Wrociszowie Górnym.
 
Ad. 9
Zapytania sołtysów:
Sołtys Elżbieta Wadzicka pytała, czy będzie możliwa naprawa załamanego przepustu koło posesji Pana Chmielnickiego przy drodze powiatowej w Skrzydlicach
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz zgłosiła potrzebę posypywania oblodzonych dróg wewnętrznych. Drogi są bardzo śliskie, szczególnie starsi ludzie mają problem z poruszaniem się po nich.
 
Ad. 10
Wójt udzielił następujących odpowiedzi na zapytania:
-Została podjęta uchwała o likwidacji Zgorzelecko – Bogatyńskiego Parku Przemysłowo – Technologicznego. Stanie się tak ze względu na przynależność Kopalni i Elektrowni do Grupy PGE, która wymaga aby jej podmioty wycofały się ze wszystkich przedsięwzięć
w których mogły decydować. Wójt zwrócił uwagę na zbyt małe zaangażowanie w działalność Parku zarówno ze strony Miasta i Gminy Bogatynia i Powiatu Zgorzeleckiego. Kapitał
w wysokości 30 tys. zł przekazany od Gminy Sulików do Spółki zostanie zwrócony, lecz najprawdopodobniej nie w całości.
-Sprawa obwodów wyborczych zostanie przeanalizowana przez Panią Sekretarz, która jest urzędnikiem wyborczym. Wystąpienie do Rady Powiatu Zgorzeleckiego w tej sprawie jest konieczne.
-Wiosną rozpocznie się przydzielanie kamienia na drogi.
-W kwestii budowy wodociągu w miejscowości Stary Zawidów Wójt prosił o cierpliwość
i wyrozumiałość. Najpierw musi zostać podpisana umowa dofinansowania, a następnie będą mogły zostać rozpoczęte prace.
-Sprawa nie obierania segregowanych odpadów zostanie przekazana do Łużyckiej Higieny Komunalnej.
-Sprawa podatku śmieciowego będzie mogła być realizowana dopiero wtedy, gdy wejdzie
w życie ustawa regulująca tą sprawę. Jesienią pojawiły się zapewnienia, że taki zapis znajdzie się w nowej ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
-Sprawą zatrudnienia świetlicowej zajmuje się Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.
-Wójt zwrócił się z prośbą aby sołtysi składali wnioski podczas spotkań z sołtysami, posiedzeń Spółki Wodnej lub bezpośrednio w Urzędzie Gminy.
-Wójt przypomniał, że obowiązuje plan zimowego utrzymania dróg, który reguluje kwestie kolejności w jakiej powinny być odśnieżane drogi. Sprawy związane z odśnieżaniem należy zgłaszać do pracowników odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg. Wójt zaproponował, aby Pani Sołtys Ewa Wrzeszcz wyjaśniła swoje wątpliwości z Zastępcą Wójta.
 
Ad. 11
W sprawach różnych:
1)     Przewodniczący przedstawił plan pracy Rady Gminy w miesiącu lutym.
2)     Zastępca Wójta poinformował że w ramach akcji Ministra Gospodarki „Czas na oszczędzanie energii” gmina otrzymała 12 szt. świetlówek energooszczędnych w celu promowania tej akcji. Gmina wystąpiła z informacją w jaki sposób promuje oszczędzanie energii i w związku z tym otrzymała kolejne 100 szt. tych żarówek. Zostaną one wszystkim rozdane po sesji.
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął XXXVII sesję Rady Gminy w obecnej kadencji.                                                                                               (godz. 1300)
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 6636
Nazwa dokumentu: Protokół nr 37
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 stycznia 2010 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-02-16 11:40:50
Data udostępnienia informacji: 2010-02-16 11:40:50
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-26 08:25:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner