logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 41
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 kwietnia 2010 roku o godz. 1000
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sulików – Jacek Staszczuk.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XLI sesję Rady Gminy Sulików.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.
(listy obecności; zał. 1,2, 3)
W sesji udział wziął m.in. Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików.
 
Przewodniczący poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie chwilą ciszy pamięć ofiar katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia.
 
Przewodniczący przedstawił planowany porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
2. Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
3. Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
5. Informacja na temat postępu prac przy realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz sprawa absolutorium dla Wójta Gminy.
7. Podjęcie uchwał:
a) W sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa.
b) W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
c) W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów.
d) W sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.
e) W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2009 rok.
f)  W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2010.
g) W sprawie zmiany wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013.
8.  Zapytania radnych.
9. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
10.Odpowiedzi na zapytania.
11.Sprawy różne. Komunikaty.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Przewodniczący przedstawił poprawkę do projektu protokołu z nadzwyczajnej sesji odbytej
w dniu 12 marca br. zgłoszoną przez radnego Tadeusza Polowego. Wypowiedź radnego na str., 4 protokołu powinna brzmieć „Zdaniem radnego wytykanie błędów, które popełnił Wojewoda jest nie na miejscu”.
Radni nie zgłosili innych uwag do protokołu z nadzwyczajnej sesji marcowej.
Protokół z nadzwyczajnej sesji marcowej wraz ze zgłoszoną poprawką został przyjęty jednogłośnie.
 
Przewodniczący przedstawił uwagi zgłoszone do projektu protokołu z sesji, która odbyła się w dniu 30 marca. Radna Halina Bogdanowicz zgłosiła uwagę polegającą na wykreśleniu ostatniego zdania z jej wypowiedzi na str. 14. Wypowiedź radnej zawarta w protokole będzie następująca: „Radna Halina Bogdanowicz zgłosiła problem zbyt niskiego pobocza koło drogi przy cmentarzu w Sulikowie. Samochody, które stoją przy cmentarzu uniemożliwiają przejazd przez tę drogę.”
 
Na stronie 15 projektu protokołu, w miejscu gdzie Wójt jest zapis odpowiedzi Wójta na zapytanie radnej Haliny Bogdanowicz będzie miała miejsce następująca poprawka: „Wójt poleci
podjęcie działań w kierunku ustawienia znaku zakazu zatrzymywania się i postoju na tej drodze”. Ponadto po tej wypowiedzi znajdą się słowa radnego Roberta Starzyńskiego : „Radny Robert Starzyński podsumował, że nasypanie kamienia rozwiązałoby problem lepiej niż ustawienie oznakowania”.
 
Ponadto radna Wioletta Rynkiewicz zgłosiła poprawkę do swojej wypowiedzi na temat selektywnej zbiórki odpadów: zapis „co trzy tygodnie” zostanie zastąpiony słowami
„w trzecim tygodniu miesiąca”.
 
Protokół z poprzedniej sesji wraz z poprawkami został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
 
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 20 kwietnia 2010 roku.                                                                                             (patrz protokół)
 
Radny Tomasz Podanowski omówił wspólne posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska oraz Komisji Społecznej w dniu  19 kwietnia 2010 roku.                                                                                                                      (patrz protokół)
 
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 15 kwietnia  2010 roku.                                                                                                                     (patrz protokół)
 
Radny Stanisław Cap zgłosił uwagę, polegającym na tym, że w posiedzeniu Komisji Społecznej wzięła również udział Sołtys Studnisk Górnych – Grażyna Kapic.
 
Informacja o pracy komisji stałych została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 3
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym .
Wójt przedstawił Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności w okresie od 31 marca 2010 r. do 27 kwietnia 2010 r.                                                                                                        (zał. 4)
 
Wójt poinformował, że w dniach 20-21 kwietnia w Urzędzie Gminy Sulików miał miejsce audyt certyfikacyjny przeprowadzony przez przedstawiciela Izby Handlu Zagranicznego
z Gdyni. Audyt miał na celu sprawdzenie stosowania procedur i znajomości przepisów wymaganych w systemie ISO. Audyt został zakończony z wynikiem pozytywnym, Urząd Gminy otrzyma Certyfikat Jakości ISO 2009 9001. Audytor prowadzący kontrolę był pod wrażeniem wytężonej pracy, która doprowadziła do tego, że w ciągu kilku miesięcy pracownicy Urzędu Gminy skutecznie wprowadzili obowiązujące procedury. Wręczenie certyfikatu będzie miało miejsce na uroczystej sesji Rady Gminy w dniu 21 maja br. Wójt podziękował pracownikom Urzędu Gminy za wkład pracy, w szczególności Pani Sekretarz – Lidii Rychtarczyk pełniącej obowiązki Pełnomocnika ds. Jakości. Wójt przypomniał, że uzyskanie certyfikatu ISO było jednym z zadań wpisanych do Strategii Rozwoju Gminy.
Ponadto Wójt poinformował, że podczas konferencji Polskiego Klubu Infrastruktury Sportowej w Dźwirzynie Gmina Sulików uzyskała tytuł „Sportowa Gmina”, który jest uznaniem działań gminy w zakresie inwestycji sportowych i wydarzeń sportowych.
 
Radny Marian Kurek pytał, na jakich zasadach lokal wyborczy może zostać przeniesiony ze Skrzydlic do Wrociszowa Górnego, przy okazji przyśpieszonych wyborów na Prezydenta RP w czerwcu.
 
Wójt odpowiedział, że wybór miejsca na lokal wyborczy należy do jego decyzji. Lokal wyborczy musi spełniać liczne normy, np. przystosowanie dla osób niepełnosprawnych.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz pytała czy będą miały miejsca naprawy i remonty dróg wewnętrznych nie pokrytych nawierzchnią bitumiczną.
 
Wójt odpowiedział, że dopiero po wykonaniu napraw powierzchni bitumicznych, zależnie od środków które pozostaną na drogi w budżecie, będą miały miejsce naprawy nawierzchni dróg wewnętrznych. Środki zarezerwowane w budżecie na remont dróg, muszą wystarczyć. Wójt stwierdził, że nie widzi obecnie innego źródła finansowania tego zadania.
 
Radny Robert Starzyński pytał, z jakiego powodu ponownie są wymieniane rynny na budynku Urzędu Gminy, które były wymieniane przy okazji wymiany dachu kilka lat temu. Radny pytał również, czy w związku ze zmianą lokalu wyborczego w Sulikowie zostało rozważane inne miejsce niż Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum. Według radnego Dom Zabytkowy „Ostry Narożnik” byłby bardzo dobrym miejscem na lokal wyborczy.
 
Wójt odpowiedział, że siedem lat temu miał miejsce remont budynku Urzędu Gminy,
w związku z tym 36-miesięczny okres gwarancyjny minął. Rynny uległy uszkodzeniu głownie w okresie zimowym, pod wpływem dużej ilości śniegu. W kwestii lokali wyborczych, Wójt stwierdził, że „Ostry Narożnik” był brany pod uwagę, jednak nie spełnia on wszystkich wymogów. Budynek nie jest zbyt duży, w związku z tym nie będzie możliwa swobodna praca komisji i głosowanie wyborców, ponieważ musi się to odbywać
w jednym pomieszczeniu. Wójt dodał, że lokalizacja lokalu wyborczego w ZSPiG jest bardzo dobrą okazją, aby większość mieszkańców Sulikowa i okolic mogła zobaczyć budynek gimnazjum.
 
Radny Starzyński zapytał, czy do czasu wyborów zostaną wymienione pęknięte szyby
w budynku gimnazjum.
 
Wójt stwierdził, że pytania dotyczące utrzymania obiektu, radny powinien skierować do jego zarządcy, oraz wyraził nadzieje, że do dnia wyborów szyby zostaną wymienione.
 
Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 4
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. (zał. 5)
 
Radny Robert Starzyński pytał, dlaczego pismo od Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie zostało przekazane dopiero na sesji, skoro wpłynęło przed posiedzeniami komisji stałych. Zdaniem radnego sprawę zgłoszoną przez Parafię, Rada Gminy mogłaby rozstrzygnąć na dzisiejszej sesji. Wówczas komisje mogłyby zająć się tą sprawą wcześniej. Również rozstrzygnięcia nadzorcze Wojewody powinny być przekazywane wcześniej.
 
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 5
Informacja na temat postępu prac przy realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
Prezes Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ – Krzysztof Lipko poinformował, że w dniu 5 maja br., będzie miało miejsce podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych – konsorcjum Firm Bilfinger-Berger oraz Hydrobudowa VI z Warszawy.
W ciągu ośmiu dni od daty podpisania umowy, plac budowy przejmuje wykonawca, który
w ciągu 22 miesięcy musi zakończyć budowę,
 
Ad. 6
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok oraz sprawa absolutorium dla Wójta Gminy.
Wójt w swoim wystąpieniu odniósł się do szczególnej istoty sesji absolutoryjnej, która jest momentem, kiedy należy patrzeć w przeszłość. Wójt nawiązał do Strategii Rozwoju Gminy oraz do sentencji Seneki, zawartej na pierwszej stronie tego strategicznego dokumentu „Żeglarz
 
Przewodniczący przedstawił pozytywną ocenę Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu , Zespól w Jeleniej Górze na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Grzegorz Konarski przedstawił protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 kwietnia br., na którym zostało omówione sprawozdanie
z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Komisji Rewizyjna 3 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się podjęła uchwałę w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sulików za 2009 rok.
 
Przewodniczący przedstawił opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu, Zespół w Jeleniej Górze w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Sulików za 2009 rok.
 
Radny Robert Starzyński w nawiązaniu do wypowiedzi Wójta stwierdził, że zadania zawarte w Strategii Rozwoju Gminy są realizowane, ale patrząc na haromonogram tych zadań można stwierdzić, że nie są wykonywane w takich terminach w jakich zostały zaplanowane. Naprawa dziurawych dróg i zaniedbanych świetlic również jest częścią tej Strategii. Radny porównał budżet Gminy Sulików do budżetu Miasta Zgorzelec i stwierdził, że Komisja Rewizyjna Rady Miasta Zgorzelec zawnioskowała o nieudzielenie absolutorium Burmistrzowi. Uzasadnieniem tego wniosku, były cyfry zawarte w sprawozdaniu z wykonania budżetu. Radny porównując wskaźniki z wykonania budżetu Miasta Zgorzelec i Gminy Sulików, stwierdził, że w przypadku gminy są one znacznie niższe. W związku z tym Rada Gminy Sulików powinna postąpić podobnie do Rady Miejskiej Zgorzelca. Radny stwierdził, że ocena tego czy gmina jest zarządzana prawidłowo należy do wyborców, a stwierdzenie samego Wójta, że gmina jest zarządzana dobrze, brzmi kuriozalnie.
 
Wójt stwierdził, że o prawidłowym zarządzaniu gminą i o jej rozwoju świadczą chociażby liczne wyróżnienia, otrzymane w ostatnich latach. Wójt wspomniał, że przed wyborami
w 2006 roku radny Starzyński miał zupełnie odmienne zdanie na temat jego sposobu zarządzania gminą. Wójt stwierdził, że porównywanie budżetów różnych samorządów jest niewłaściwe. W zestawieniu wykonań budżetu samorządów z całego Dolnego Śląska Gmina Sulików znalazła się w czołówce. Wójt ponownie podkreślił wyróżnienie w plebiscycie „Złota Jedynka”, która jest obiektywną opinią, sporządzoną na podstawie badań specjalistów. Najistotniejszym dowodem na to, że budżet jest wykonywany właściwie jest pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Odnośnie Strategii Rozwoju Gminy Wójt stwierdził, że nie jest ona realizowana idealnie, bez komplikacji i problemów, ale zadania w niej zawarte są podejmowane sukcesywnie. Wójt zwrócił uwagę, na brak działań związanych z wykorzystaniem możliwości jakie daje subwencja oświatowa na remonty placówek przed 2003 rokiem. Brak działania
w tym zakresie doprowadził do poważnych braków w szkołach i przedszkolu. Wójt wraz ze swoimi pracownikami pracuje, aby poprawić ten stan rzeczy zarówno w kwestii oświaty jaki
i wielu innych. Znaczny rozwój Gminy doprowadził do tego, że przestała być anonimowa, w wielu instytucjach takich jak np. Urząd Marszałkowski jest znana z dobrej strony.
Z pewnością znacznie przyczyniła się do tego organizacja Dożynek Wojewódzkich
i Diecezjalnych w 2009 roku.
 
Przewodniczący w kwestii wniosku o nieudzielenie absolutorium dla Burmistrza Zgorzelca, poinformował, że miał okazję rozmawiać na ten temat z Przewodniczącym Rady Miasta. Pan Artur Bieliński w rozmowie stwierdził, że w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec zasiada tylko jeden radny opowiadający się za Burmistrzem, reszta członków Komisji stanowi opozycję. Niewątpliwie kwestia polityczna był przyczyną sformułowania takiego wniosku. Przewodniczący miał również okazję przeczytać opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Zgorzelec, w którym zawarte jest zalecenie, aby na sesji absolutoryjnej miała miejsce gruntowna dyskusja w tej sprawie, aby była możliwa analiza powodów dla których zawnioskowano o nieudzielenie absolutorium.
 
Zgodnie z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Sulików Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2009 rok.
 
Uchwała została podjęta 12 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.                  (zał. 6)
 
Ad. 7
Podjęcie uchwał:
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                                  (zał. 7)
 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                              (zał. 8)
 
3. W sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sulików dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                      (zał. 9)
 
4. W sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radny Robert Starzyński zapytał czy drogi przeznaczone do likwidacji istnieją, czy są już zaorane.
Wójt odpowiedział, że drogi istnieją.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                               (zał. 10)
 
5. W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                               (zał. 11)
 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                                (zał. 12)
 
7. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                            (zał. 13)
 
8. W sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008 – 2013.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                            (zał. 14)
 
Ad. 8
Zapytania radnych.
 
Radna Weronika Ziółkowska prosiła o wystąpienie do Starostwa Powiatowego w sprawie wklęśnięcia na moście koło sklepu w Mikułowej na drodze powiatowej.
 
Radna Halina Bogdanowicz zgłosiła potrzebę oczyszczenia rowu melioracyjnego znajdującego się za ogrodzeniem cmentarza komunalnego w Sulikowie, który powoduje zalewania cmentarza.
 
Radny Piotr Jankowski: 1) zwrócił uwagę na potrzebę uporządkowania terenu przy drogach gminnych, 2) zgłosił nieodbieranie odpadów z pojemników do segregacji i problem nieposprzątanych przystanków autobusowych, 3) zgłosił problem niesprawnych hydrantów
w Biernej.
 
Ad. 8
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
 
Sołtys Ewangelis Zaras pytał, kiedy będą miały miejsce remonty cząstkowe dróg powiatowych, ponieważ na terenie Wrociszowa Górnego jest kilka dziur. Szybkie załatanie zapobiegnie ich dalszemu poszerzaniu.
 
Sołtys Andrzej Kurek: 1) zgłosił problem nieregularnego odbierania odpadów segregowanych, przez obie firmy działające na terenie gminy, 2) pytał czy można przyśpieszyć budowę obwodnicy do wywozu urobku z kopalni, samochody ciężarowe przejeżdżające przez ulice Sulikowa są bardzo uciążliwe. Często samochody nie są przykryte, kurz jest bardzo uciążliwy. Straż Gminna i mieszkańcy nie mają żadnego wpływu na tą sytuację.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz zgłosiła ponownie potrzebę ustawienia pojemnika na odpady na przystanku autobusowym, przystanki w dalszym ciągu są nie posprzątane. Sołtys przyłączyła się również do uwag sołtysa Andrzeja Kurka o niesystematycznym wywożeniu odpadów segregowanych.
 
Radny Piotr Jankowski zwrócił uwagę na potrzebę wykorzystania części placu koło kościoła w Radzimowie Górnym. Należy zorientować się kto jest właścicielem działki. Wyrównanie nieużytku pozwoliłoby na zwiększenie miejsca do parkowania.
 
Ad. 10
Odpowiedzi na zapytania.
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
1) Sprawa wklęśnięcia na moście w Mikułowej zostanie przekazana do Starostwa Powiatowego.
2) Kwestia głębokiego rowu na ul. 8 maja w Sulikowie zostanie rozwiązana po opracowaniu przez Kierownik GZK harmonogramu prac społecznie użytecznych. Również uporządkowanie terenu przy drogach gminnych, o którym wspomniał radny Jankowski będzie realizowane przez pracowników społecznie użytecznych.
3) Kosze na przystankach autobusowych są dosyć problemowe, są małe więc należy je często opróżniać, ponadto trudno jest zabezpieczyć przed wandalami. Należy rozważyć zakupienie większych i solidniejszych pojemników, trudnych do uszkodzenia.
4) Sprawa nieregularnego odbierania odpadów segregowanych zostanie ponownie przekazana do firm, które zajmują się tym na terenie gminy.
5) Sprawa niesprawnych hydrantów zostanie sprawdzona.
6) Wójt stwierdził, że część placu koło kościoła w Radzimowie Górnym jest możliwa do zagospodarowania. Wójt poruszył kwestię uregulowania sprawy tej działki na spotkaniu z Wicestarostą Zgorzeleckim i Dyrektorem Wydziału Komunikacji, tak aby gmina mogła przejąć ten do zasobów komunalnych.
7) Naprawy dróg powiatowych po okresie zimowym według zapewnień Starostwa zostaną podjęte w najbliższym czasie.
8) Działania związane z budową obwodnicy do wywozu urobku są w trakcie realizacji, procedury są jednak niemożliwe do przyśpieszenia. Najtrudniejsza sprawa – uzgodnienia z PKP została rozwiązana. Wójt wraz z przedstawicielami Firmy Lafarge liczy na to, że obwodnica zostanie otwarta jeszcze w bieżącym roku.
 
Ad. 11
W sprawach różnych:
1. Przewodniczący poinformował, że w dniu 21 maja planowana jest uroczysta sesja Rady Gminy związana z 20 rocznicą powstania samorządu terytorialnego.
2. Zastępca Wójta zaproponował, aby posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w maju połączyć ze spotkaniem z przedstawicielem Firmy BBF z Poznania Panem dr Jackiem Kurzawą w sprawie aktualizacji Programu Gospodarki Odpadami.
3. W sprawie pisma z Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, podczas przerwy
w sesji Przewodniczący rozmawiał z członkami Komisji Społecznej, którzy są zdania, że tą sprawą należy zająć się na posiedzeniach komisji stałych.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził że właściwsze byłoby przyśpieszenie tej sprawy
i rozpatrzenie jej w gronie Rady Gminy. Stanowisko całej Rady Gminy jest bardziej znaczące niż poszczególnych komisji stałych.
 
Radny Piotr Jankowski stwierdził, że świetlica w której należy wymienić drzwi jest bardzo istotna, ponieważ uczęszczają do niej dzieci z rodzin patologicznych. Koszt zakupu i wymiany drzwi to około 1000 zł. Zdanie radnego, decyzja w tej sprawie powinna zostać podjęta na sesji.
 
Wójt stwierdził, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych Rada Gminy nie może wnioskować o wprowadzenie zmian w budżecie. Najwłaściwszym rozwiązaniem będzie przekazanie pisma do Wójta według kompetencji.
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął XLI w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików.                                                (godz. 1250)
 
Protokołowała:
A.    Adamiak

Ilość odwiedzin: 5292
Nazwa dokumentu: Protokół nr 41
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 kwietnia 2010 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-05-14 10:37:25
Data udostępnienia informacji: 2010-05-14 10:37:25
Data ostatniej aktualizacji: 2010-05-27 08:11:12

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner