logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

                                                                                 
Protokół nr 42
z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 21 maja 2010 roku o godz. 1100
Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie.
 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sulików – Jacek Staszczuk.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XL sesję Rady Gminy Sulików.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.
(listy obecności; zał. 1,2, 3)
Radni nieobecni:
-Stanisław Cap,
-Edward Czarnota.
 
Przewodniczący Radny Gminy poinformował, że sesja ma szczególny charakter, ponieważ jest poświęcona dwudziestej rocznicy powstania samorządu terytorialnego oraz powitał zaproszonych gości:
-Wojciech Smoliński - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
-Jerzy Zieliński - radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
-Marek Tomala - radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego,
-Stanisław Żuk - Przewodniczący Rady Powiatu Zgorzeleckiego,
-Jerzy Zagajski - Wicestarosta Powiatu Zgorzeleckiego,
-Jan Hasiuk - Wójt Gminy Sulików,
-Wojciech Pająk - Zastępca Wójta Gminy Sulików,
-Kazimierz Słabicki - Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec,
-Robert Łężny - Zastępca Burmistrza Miasta Zawidowa,
-ks. Janusz Kankiewicz - Proboszcz Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie,
-ks. Andrzej Wojciechowski - Proboszcz Parafii pw. Świętej Marii Magdaleny w Radzimowie,
-ks. Przemysław Durkalec,
-Marek Kazimierczak - Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu,
 przedstawiciel Ośrodka Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu,
-Zbigniew Rak - Dyrektor Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z. o.o. w Gdyni Oddział Dolnośląski,
-Maria Maciaszek - Skarbnik Gminy Sulików,
-Lidia Rychtarczyk - Sekretarz Gminy Sulików,
-Janusz Grzeszczuk - Dyrektor Biura Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej,
-kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,
- pracownicy Urzędu Gminy Sulików.
Przewodniczący powitał również obecnych wójtów i radnych pełniących te funkcję na przestrzeniu dwudziestu lat istnienia samorządu terytorialnego.
 
Przewodniczący przedstawił planowany porządek posiedzenia:
1.      XX-lecie samorządu terytorialnego.
2.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3.      Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
4.      Informacja o pracy Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5.      Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
6.      Informacja na temat postępów przy realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
7.      Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej,
b)      w sprawie przyjecia
8.      Zapytania radnych.
9.      Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
10. Odpowiedzi na zapytania.
11. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Ad. 1
XX-lecie samorządu terytorialnego w Gminie Sulików.
 
Jan Hasiuk - Wójt Gminy Sulików przedstawił prezentację multimedialną podsumowującą 20 lat działalności samorządów pięciu kadencji. Prezentacja stanowiła wizualny obraz dokonań każdej kadencji, pozwoliła pokazać przeobrażenia gospodarcze i społeczne jakie miały miejsce w dwóch dekadach. Podsumowując Wójt Gminy Sulików podkreślił, że na obecny obraz gminy miała wpływ wspólna praca pięciu kadencji. Mimo zmieniających się okoliczności udało się zbudować gminę dynamicznie rozwijającą się, odnoszącą sukcesy,
 z perspektywami rozwoju na przyszłość. 
 
Jerzy Zieliński - radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w swojej wypowiedzi wskazał wszelkie trudności jakie napotykały na swej drodze w 1990 roku świeżo powstałe samorządy terytorialne, zwrócił uwagę na różnice jakie istniały w samorządach lat 90-tych a tymi funkcjonującymi dzisiaj. W dalszej części swojego wystąpienia Jerzy Zieliński niejednokrotnie podkreślał jak bardzo zmieniła się Gmina Sulików, jakie przeobrażenia natury gospodarczej i społecznej dokonały się w gminie.
 
Wojciech Smoliński - Wiceprzewodniczący Sejmiku Dolnośląskiego, podkreślił znaczenie obchodów 20-lecia samorządu terytorialnego i pogratulował Gminie Sulików dokonań pięciu kadencji na które złożyło się szereg przeprowadzonych inwestycji.
 
Stanisław Żuk - Przewodniczący Rady Powiatu Zgorzeleckiego, zapewnił gminę o dalszej współpracy z jego strony i  udziale orkiestry dętej PGE KWB Turów S.A przy okazji gminnych uroczystości.
 
Jerzy Zagajski - Wicestarosta Powiatu Zgorzeleckiego, w swoim wystąpieniu pogratulował Gminie Sulików dotychczasowych osiągnięć i życzył zacięcia do dalszej pracy.
 
Kazimierz Słabicki – Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec zabierając głos podkreślił, że Gmina Sulików jako samorząd w swoich działaniach ma na uwadze przede wszystkim współpracę z innymi gminami, w tym z Gminą Zgorzelec. Ta współpraca pozwala realizować wspólne cele i wypracowywać wzajemne stanowiska do realizacji nowych przedsięwzięć. Wskazał na umiejętność pozyskiwania przez Gminę Sulików funduszy z zewnątrz jako nieodzownego czynnika warunkującego niekiedy realizację wielu inwestycji.
 
Po wystąpieniu gości Jan Hasiuk Wójt Gminy Sulików wraz z Jackiem Staszczukiem Przewodniczącym Rady Gminy Sulików wręczyli pamiątkowe medale, wszystkim tym którzy poprzez swoją pracę i trud włożony w budowanie Gminy Sulików przyczynili się do jej rozwoju. Jako pierwsi pamiątkowe medale za pracę na rzecz gminy otrzymali obecni na sesji: byli wójtowie, byli radni, radni obecnej kadencji, kierownicy jednostek. W sposób szczególny zastali wyróżnieni dwaj sołtysi – Pani Halina Kocan, która pełniła swoją funkcję nieprzerwanie przez 16 lat i Pan Stanisław Kowalski, który pełnił funkcję sołtysa najdłużej-20 lat.
 
Franciszek Fleszar - radny, który nieprzerwanie pracował w pięciu kadencjach Rady Gminy Sulików był otrzymał z rąk Wojciecha Smolińskiego Wiceprzewodniczącego Sejmiku Dolnośląskiego laudację nadaną przez Stowarzyszenie na rzecz Promocji Dolnego Śląska.
 
Wójt Gminy Sulików wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Sulików wręczyli pamiątkowe medale za współpracę na rzecz Gminy Sulików pozostałym obecnym gościom, którzy poprzez swoje działania przyczynili się do rozwoju gminy.
 
Wójt Gminy Sulików wraz z Kazimierzem Słabickim - Prezesem Zarządu Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP wręczył dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Studniskach Dolnych list gratulacyjny w związku ze zwycięstwem jednostki
w Powiatowych Zawodach Sportowo – Pożarniczych, jakie odbyły się 16 maja 2010 roku
w Trójcy. List gratulacyjny odebrał Prezes OSP w Studniskach Dolnych  Jan Kolbuch.
 
W związku z uzyskaniem przez Urząd Gminy Sulików certyfikatu PN-EN ISO 9001 : 2009 kolejną osobą, Lidia Rychtarczyk - Sekretarz Gminy Sulików i jednocześnie pełnomocnik do spraw zarządzania systemem jakości przedstawiła ideę wprowadzenia systemu w Urzędzie Gminy Sulików.
 
 Po wypowiedzi Zbigniewa Raka Dyrektora Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z. o.o. w Gdyni Oddział Dolnośląski nastąpiło uroczyste wręczenie certyfikatu PN-EN ISO 9001 : 2009, które odebrał Jan Hasiuk Wójt Gminy Sulików. W swoim wystąpieniu podziękował pracownikom urzędu za bardzo dobrą pracę na rzecz Gminy Sulików bez której nie byłoby możliwe osiąganie wielu celów, w tym uzyskanie certyfikatu ISO
 
Po zakończeniu uroczystej części sesji Przewodniczący Rady Gminy zaprosił wszystkich obecnych na poczęstunek oraz poinformował, że dalsza część sesji będzie miała miejsce po przerwie.
 
Ad. 2
Przyjęcie protokołu poprzedniej sesji.
Radni nie zgłosili uwag do projektu protokołu.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.                                                
 
Ad. 3
Informacja o pracy stałych komisji Rady Gminy.
Radny Robert Starzyński omówił posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów w dniu 18 maja 2010 roku.                                                                                                                    (patrz protokół)
 
Radny Franciszek Fleszar omówił posiedzenie Komisji Społecznej w dniu 13 maja  2010 roku.                                                                                                                    (patrz protokół)
                                                                                                   
 
Przewodniczący Rady Gminy omówił posiedzenie Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu  17 maja 2010 roku.                                                            (patrz protokół)
 
Ad. 4
Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności międzysesyjnej.                                        (zał. 4)
 
Ad. 5
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący Rady Gminy przedstawił informację na temat działalności w okresie międzysesyjnym.                                                                                                                    (zał. 5)
 
Ad. 6
Informacja na temat postępów przy realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno –ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda.”
Krzysztof Lipko - Prezes MSWK SUPLAZ w Sulikowie poinformował, że w dniu 5 maja br. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z konsorcjum firm Bilfinger Berger budownictwo S.A., ul. Domaniewska 50 A. Warszawa, HYDROBUDOWA S.A. Warszawa. W dniu 12 maja br. nastąpiło przekazanie placu budowy. Wykonawca prowadzi intensywne działania mające na celu przygotowanie do wejścia z pracami na teren budowy. Na początku czerwca firma rozpocznie budowę się sieci kanalizacyjnej.
 
Ad. 7
Podjęcie uchwał:
1)      W sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                             (zał. 6)
 
2)      W sprawie przyjęcia aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2009-2012 z perspektywą lat 2013-2016.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
1)      Radny Robert Starzyński stwierdził, że bardzo gruntownie zapoznał się z obszernym dokumentem jakim jest Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików i zwrócił się do radnych o poparcie jego propozycji przeniesienia dyskusji nad tym projektem uchwały na kolejne posiedzenia komisji stałych. Zdaniem radnego dokument zawiera bardzo dużo cennych informacji, jednak firma, która go sporządziła popełnia też wiele błędów, które należy poprawić. Program Ochrony Środowiska to dokument strategiczny, który radni podejmą na kilka następnych lat. Wiele danych zawartych w Programie pochodzi z lat dziewięćdziesiątych. Od tamtej pory nastąpiły znaczące zmiany tych danych. Zdaniem radnego firma sporządzająca Program nie powinna określać Elektrowni Turów jako największego truciciela w regionie, ponieważ od roku 1995 na który powołuje się autor, nastąpiła gruntowana modernizacja elektrowni. Jeżeli radnych nie przekona jego zdanie, radny po podjęciu przez Radę Gminy tego projektu uchwały w obecnej treści Elektrownia Turów wystosuje skargę do stosownych instytucji, o czym radny wie, ponieważ jest pracownikiem tej firmy. Radny zwrócił uwagę na ogromną ilość poprawek danych zawartych w Programie Ochrony Środowiska, w związku z tym radny zwrócił się z wnioskiem o przełożenie dyskusji nad projektem uchwały w sprawie przyjęcia tej aktualizacji na kolejne posiedzenia komisji stałych.
 
Wniosek radnego Roberta Starzyńskiego został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 8
Zapytania radnych.
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że zastanawia go to czy Wójt w swoich wypowiedziach się myli czy kłamie. Wójt w swojej wypowiedzi na dzisiejszej sesji stwierdził, że podczas zeszłorocznych podtopień woda z rzeki Czerwona Woda nie wystąpiła. Radny ma na dowód tego, że woda wystąpiła z rzeki w postaci protokołu, który znajduje się w biurku Wójta. W protokole ujęte są szkody jakie nastąpiły na terenie należącym do radnego. Wójt jednak stwierdził, że nie wystąpiły żądnego szkody. Radny przez dwie kadencje monitował o konieczności wyrównania brzegu rzeki Czerwona Woda. Odnośnie hydrantów znajdujących się na terenie gminy, radny stwierdził, że zwrócił się do Wójta z pismem, w którym zgłasza że co najmniej 70 % hydrantów na terenie gminy jest niesprawnych.
 
Radny Robert Starzyński zwrócił się o zareagowanie na sprawę naprawy dróg gminnych, która odbywa się w strugach deszczu, co miało miejsce radno w dniu sesji we Wrociszowie, czego radny był świadkiem. Naprawa w takich warunkach pogodowych spowoduje, że drogi gminne będą musiały być naprawiane co roku.
 
Radny Franciszek Fleszar stwierdził, że podobna sytuacja, o której mówił radny Starzyński ma miejsce także w Studniskach. Naprawiany jest jedynie środek drogi, a brzegi, na których również są dziury, zostają pomijane.
 
Ad. 9
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
Sołtys Genowefa Wilczak – Raczak stwierdziła, że drogi powiatowe biegnące przez Bierną i Miedzianą, również są naprawiane niedbale i niewłaściwie.
 
Ad. 10
Odpowiedzi na zapytania.
1.      Wójt zwrócił się z prośbą do radnego Polowego, aby nie zarzucał mu mówienia nie prawdy. Zdaniem Wójt radny nie potrafi odróżnić rowu biegnącego przez jego posesję od rzeki Czerwona Woda. Rzeka nie wystąpiła na ternie Radzimowa Dolnego podczas zeszłorocznych podtopień, co potwierdzają zdjęcia wykonane podczas tego zdarzenia.
2.      Odnośnie hydrantów znajdujących się na terenie gminy Wójt stwierdził, że za każdym razem gdy jednostka OSP musi korzystać z hydrantów podczas akcji i ma miejsce sytuacja, że hydrant nie działa prawidłowo, powinna zgłosić to do Spółki SUPLAZ. Wójt nie odpowiada za to, że części hydrantów są rozkradane i sprzedawane w skupie złomu. Hydranty powinny być używane jedynie do celów przeciwpożarowych, a nie jak miało to miejsce w Radzimowie np. do napełniania stawów hodowlanych.
3.      W kwestii naprawy dróg Wójt stwierdził, że radny Starzyński brzydzi się nim ale jest to jego decyzja. Wójt stwierdził, że miały miejsce wątpliwości, czy naprawiać drogi pomimo złych warunków pogodowych, czy czekać na poprawę pogody. W przypadku łatania dziur w drogach emulsją bitumiczną stosowaną pod dużym ciśnieniem, opady deszczu nie mają znaczenia. Złe warunki pogodowe są przyczyną opóźnień w remontach cząstkowych dróg zarówno powiatowych jak i wojewódzkich. W najbliższym czasie będą miały miejsce znaczące utrudnienia w ruchu drogowym w miejscowościach, w których będzie przebiegała budowa kanalizacji. W tym czasie ważne będzie zaangażowanie radnych i sołtysów w informowaniu mieszkańców o przyczynach tych utrudnień i o przebiegu prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej. Wójt poinformował, że będą miały miejsce zebrania wiejskie na których zostanie przedstawiony zakres prac związanych z tą inwestycją.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że Wójt kłamie. Zdaniem radnego woda z rzeki Czerwona Woda wystąpiła podczas zeszłorocznych podtopień na terenie Radzimowa Dolnego od posesji Pani Kazimiery Bednarz do posesji radnego Polowego. Poziom wody na drodze powiatowej wynosił 0,5 metra. Podczas podtopień Wójt jeździł po okolicy, gdzie miało miejsce to zdarzenie, widział jak radny porządkuje teren swojej posesji i nawet się nie zatrzymał.
 
Radny Robert Starzyński zwrócił się z prośbą do Wójta aby powstrzymał się od osobistych uwag w stosunku do jego osoby, przynajmniej w tak uroczystym dniu jak XX-lecie samorządu terytorialnego. Radny stwierdził, że wójt powinien korzystać z pomocy radnych i sołtysów, którzy najlepiej widzą w jaki sposób są łatane dziury. Wykonawca remontów dróg otrzyma wynagrodzenie, o którym mowa była w umowie, bez względu na jakość wykonanej usługi. Zdaniem radnego pieniądze przeznaczone na remonty dróg są wyrzucone w błoto.
 
Wójt stwierdził, że nie będzie zniżał się do pewnego poziomu i wchodził w zbędną dyskusję, tym bardziej, że wcześniej został nazwany przez radnego Polowego kłamcą. Zdaniem Wójta, jeżeli radny Starzyński był zatroskany z powodu niewłaściwego przebiegu remontu dróg powinien zgłosić to wcześniej a nie czekać do dnia sesji.
 
Ad. 11
Sprawy różne. Komunikaty.
1.      Przewodniczący poinformował, że czerwcowa sesja Rady Gminy najprawdopodobniej również odbędzie się wcześniej – 23 czerwca. Posiedzenia komisji stałych odbędą się w tygodniu poprzedzającym sesję. Tematem sesji czerwcowej będzie gospodarka wodna na terenie gminy.
2.      Wójt zaprosił wszystkich obecnych na uroczystości związane z organizacją mety wyścigu kolarskiego BAŁTYK – KARKONOSZE TOUR w dniu 6 czerwca br., oraz na dziecięcą sesję zorganizowaną w dniu 1 czerwca br. z okazji Dania Dziecka.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął XVII sesję Rady Gminy w obecnej kadencji.                                                            (1530)
 

Protokołowała:

A.Adamiak

 

Ilość odwiedzin: 6160
Nazwa dokumentu: Protokół nr 42
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 21 maja 2010 roku o godz. 11:00 Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-06-24 12:15:32
Data udostępnienia informacji: 2010-06-24 12:15:32
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-05 10:47:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner