logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 43
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 9 czerwca 2010 roku o godz. 1000
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sulików – Jacek Staszczuk.
 
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych, a następnie otworzył XLIII sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.                                                                               (zał. 1, 2, 3)
Nieobecny był radny Edward Czarnota.
 
Przewodniczący poinformował, że w dniu 2 czerwca br. do Rady Gminy Sulików wpłynął wniosek Wójta Gminy o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy w związku
z potrzebą udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilków w Województwie Lubelskim, która odniosła poważne straty na skutek powodzi. Ponadto Przewodniczący poinformował, że do Rady Gminy Sulików wpłynęła skarga na Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie – Panią Lucynę Cieślak, w związku z tym zaproponował, aby sprawę skargi włączyć do porządku sesji. Przewodniczący odczytał treść skargi i stwierdził, że jeżeli Rada Gminy wyrazi zgodę na wprowadzenie jej do porządku obrad, radni podejmą decyzję o jej rozstrzygnięciu lub przekazaniu do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
 
Przewodniczący zwrócił się do Wójta Gminy jako wnioskującego o zwołanie sesji nadzwyczajnej czy wyraża zgodę na wprowadzenie kolejnego punktu do porządku sesji.
Wójt wyraził zgodę.
 
Przewodniczący przedstawił planowany porządek posiedzenia wraz z proponowanymi zmianami:
1.      Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wilków na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź,
b)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2010,
c)      w sprawie wyrażenia opinii o realizacji kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sulików.
2.      Sprawa skargi na Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został 11 głosami, przy 3 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 1
Podjęcie uchwał.
Wójt poinformował, że nastąpiła pomyłka w numeracji projektów uchwał, pierwszym projektem, który powinien być rozpatrywany to zmiany w budżecie Gminy Sulików na rok 2010.
a)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2010.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały wraz z autopoprawkami polegającymi na wykreśleniu § 9 oraz zmianie § 11 na § 4 i § 12 na § 5.
Uchwała wraz z autopoprawkami została podjęta jednogłośnie.
 
b)      w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminie Wilków na usuwanie szkód wyrządzonych przez powódź,
Wójt stwierdził, że po pierwszej fali powodziowej, która przeszła przez południowo-wschodnią i wschodnią Polskę, Gmina Wilków została zniszczona przez wodę w 90%. Wszystkie obiekty użyteczności publicznej zostały zalane. Propozycja udzielenia pomocy tej gminie wynika z ogromu strat jakie poniesiono, ale również ze względu na to, że jest to gmina o niewielkim budżecie. Wójt stwierdził, że jest to gest solidarności między samorządami, w obliczu tragedii spowodowanej powodzią. Jeżeli Rada Gminy podejmie uchwałę, pomoc finansowa zostanie udzielona na podstawie porozumienia z Gminą Wilków.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że inicjatywa pomocy Gminie Wilków jest słuszna, oraz wyraził nadzieję, że w przyszłości z taką samą troską będą traktowani mieszkańcy Gminy Sulików, jeżeli wystąpi taka potrzeba. Do tej pory pomoc mieszkańcom, którzy zostali poszkodowani w wyniku suszy, zeszłorocznych podtopień, lub pożaru nie miała tak doniosłego charakteru.
 
Wójt odpowiedział, że nie ma sobie nic do zarzucenia w kwestii pomocy mieszkańcom gminy, zarówno po klęsce suszy jak i po zeszłorocznych podtopieniach. Po zeszłorocznych podtopieniach, Gmina Sulików po raz pierwszy uzyskała wsparcie finansowe ze środków Wojewody Dolnośląskiego w wysokości 30 tys. zł. Poszkodowani mieszkańcy otrzymali zasiłki finansowe. W przypadku suszy mieszkańcy także uzyskali pomoc finansową, zarówno z budżetu państwa jak i z budżetu gminy. Sprawa mieszkańców poszkodowanych
w wyniku pożaru kilka lat temu, była tematem obrad jednej z komisji. Na posiedzeniu komisji poszkodowana mieszkanka Sulikowa stwierdziła, że została „wpuszczona w maliny” przez pewne osoby, bo obietnice pomocy spełzły na niczym i poszkodowana została sama. Wójt stwierdził, że na czerwcowej sesji przedstawi informację na temat zeszłorocznych podtopień.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że jego zdaniem Wójt był jedną z osób, które nie wywiązały się z obietnic składanych dla mieszkanki, której dom został zniszczony na skutek pożaru. 
 
Wójt stwierdził, że wypowiedź radnego Starzyńskiego jest poniżej wszelkich poziomów.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                              (zał. 5)
 
Przewodniczący odczytał apel Klubu Radnych „Porozumienie dla Gminy Sulików” w którym radni zwracają się o przyłączenie się do pomocy dla powodzian z Gminy Wilków poprzez indywidualne wpłaty radnych na wskazany rachunek bankowy.
 
c)      w sprawie wyrażenia opinii o realizacji kompleksowej modernizacji systemu oświetlenia drogowego na terenie Gminy Sulików.
Wójt w swojej wypowiedzi na temat modernizacji oświetlenia, wspomniał, że początki działań w tym kierunku zostały podjęte w 2007 roku. Wówczas został opracowany projekt modernizacji oświetlenia, niestety Energia Pro nie wyraziła zgody na wejście z robotami.
W rozmowach z Energia Pro udało się wynegocjować wersję działań najbardziej korzystną dla gminy. W zakresie modernizacji oświetlenia zostanie ujęty teren całej gminy, zgodnie z projektem opracowanym przez Firmę „Licht Projekt”, który został zaakceptowany przez Radę Gminy kilka lat temu. Jednocześnie wynegocjowano możliwość spłaty wszystkich należności przez okres pięciu lat. Zadanie to będzie finansowane z wydatków bieżących, zgodnie
z obowiązującą umową na eksploatację oświetlenia. Radni otrzymali zestawienie wszystkich istniejących punktów oświetleniowych, oraz szczegółowy plan rozbudowy systemu oświetlenia, wraz z harmonogramem przewidzianych prac. Zgodnie z harmonogramem zadanie powinno zostać zakończone w terminie 30 miesięcy. Obecnie gotowa dokumentacja projektowa obejmuje miejscowości Mikułowa, Wielichów i Radzimów Górny, do rozbudowy sieci oświetleniowej będzie można przystąpić po aktualizacji tej dokumentacji. Do pozostałych miejscowości musi powstać dokumentacja projektowa. Proces tworzenia dokumentacji jest długotrwały i skomplikowany, może trwać nawet rok. Wszystkie uwagi
i propozycje zostały uwzględnione w projekcie modernizacji oświetlenia.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał czy w projekcie modernizacji oświetlenia zostało ujęte Podgórze, ponieważ tam również miały stanąć punkty oświetleniowe.
 
Wójt odpowiedział, że Podgórze jest częścią Sulikowa i punkty oświetleniowe, o których mówił radny są ujęte w ogólnej liczbie tych punktów. Wójt dodał, że w projekcie ujęte są punkty oświetleniowe konsultowane z radnymi.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz nie zgodziła się ze zdaniem Wójta, że wszystkie wnioski i uwagi radnych zostały ujęte w projekcie. Punkty oświetleniowe we Wrociszowie Górnym, koło przystanków autobusowych, które byłyby bardzo pomocne dla mieszkańców nie zostały ujęte w projekcie.
 
Wójt stwierdził, że mówił o projekcie, który w 2007 roku został zaakceptowany przez Radę Gminy i przyjęty uchwałą. W uchwale z 2007 roku, realizacja projektu modernizacji oświetlenia została przewidziana w latach 2007-2009. Do podpisania umowy, niezbędne jest podjęcie nowej uchwały, mówiącej o realizacji projektu w kolejnych latach. Nie zawsze jest możliwe uwzględnienie wszystkich zgłaszanych wniosków.
 
Radny Robert Starzyński wspomniał, że Rada Gminy Sulików podejmowała uchwałę
o bardzo podobnej treści w 2007 roku. Realizacja tej uchwały miała mieć miejsce w latach 2007-2009. W uchwale została przedstawiona analiza efektów techniczno - ekonomicznych systemu oświetlenia. Wykonawca zadania miał sfinansować jego realizację, a Gmina Sulików miała spłacić należności z tytułu uzyskanych oszczędności w kosztach zużycia energii elektrycznej w wysokości 280 tys. zł rocznie. W ciągu trzech lat nie powstał, żaden nowy punkt świetlny, a gmina jest „w plecy” 840 tys. zł. Radny pytał co stanie się z uchwałą z 2007 rok, która nadal obowiązuje. Idea z 2007 roku nie była możliwa do zrealizowania. Energia Pro, która wydzierżawia gminie lampy, nigdy nie zgodziłaby się na wejście z robotami na jej sieci energetyczne, o czym radny jest przekonany, ponieważ był pracownikiem tego zakładu. Gmina idzie obecnie w innym kierunku, w najbliższym czasie lampy zostaną wymienione,
a tam gdzie nie było oświetlenia, nadal go nie będzie. Ponadto radny dodał, że realizacja umowy z Energią Pro spowoduje konieczność spłaty dzierżawy za korzystanie ze słupów firmy przez gminę, pod dowieszone lampy.
 
Wójt stwierdził, że w 2007 roku rozpoczęcie działań związanych z modernizacją oświetlenia, było m.in. jego inspiracją. Największy problem stanowiła płynność uwarunkowań prawnych w kraju, które zmieniały się z roku na rok. W oparciu o zaakceptowaną przez Radę Gminy Sulików dokumentację, miał zostać ogłoszony przetarg na wykonanie tego zadania wraz
z finansowaniem. Aby móc ogłosić przetarg, konieczne było wyrażenie zgody przez właściciela większości urządzeń i sieci energetycznej – Energii Pro. Firma jak wiadomo nie wyraziła na to zgody. Wójt przytoczył treść pisma, w którym Energia Pro odnosi się do swojej decyzji. Wójt przypomniał ponadto, że dzięki dobrej współpracy z Energią Pro, udało się zrealizować zadania takie jak budowa systemu oświetlenia na ulicy 8 Maja w Sulikowie, lub wybudowanie stacji transformatorowej przy budynku gimnazjum, za połowę kosztów, przy czym druga połowa została sfinansowana przez tę firmę. W ciągu trzech lat miały miejsca liczne spotkania i trudne negocjacje, w celu wypracowania najkorzystniejszego rozwiązania. Efektem tym spotkań, będzie podpisanie umowy eksploatacji z Energią Pro na realizację i rozbudowę sieci energetycznej na terenie Gminy Sulików. Odnośnie uchwały z 2007 roku, Wójt stwierdził, że skoro obejmowała lata 2007-2009, samoistnie wygasła.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że musiały upłynąć aż trzy lata, żeby Wójt zrozumiał, że koncepcja z 2007 roku nie jest możliwa do zrealizowania. Zdaniem radnego to zbyt długi okres i zbyt duże straty dla gminy. Projekt uchwały, który zostanie podjęty przez Radę Gminy powinien zostać realizowany jak najszybciej.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została podjęta 13 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.                          (zał. 6)
 
Ad. 2
Przewodniczący zwrócił się do Rady Gminy, o podjęcie decyzji w sprawie skargi na Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie i złożył wniosek o przekazanie skargi do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Grzegorz Konarski zwrócił się do Rady Gminy
o wyłączenie go z prac komisji w sprawie skargi, ponieważ jest współwłaścicielem nieruchomości, zamieszkiwanej także przez skarżącego.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Grzegorza Konarskiego.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XLIII sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji.                                                   (godz. 1050)
 
 
 
Protokołowała:
A.Adamiak

Ilość odwiedzin: 5380
Nazwa dokumentu: Protokół nr 43
Skrócony opis: Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 9 czerwca 2010 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-06-24 12:18:30
Data udostępnienia informacji: 2010-06-24 12:18:30
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-05 10:47:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner