logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 45
Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 sierpnia 2010 roku
o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył Przewodniczący Rady Gminy Sulików – Jacek Staszczuk.
Przewodniczący Rady Gminy Sulików powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XLV sesję Rady Gminy Sulików.
Na podstawie listy obecności stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.
 (listy obecności zał. 1,2,3)
 
W sesji udział wzięli m.in.:
-Jan Hasiuk Wójt Gminy Sulików,
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy Sulików.
 
Przewodniczący poinformował, że w dniu 23 sierpnia 2010 roku wpłynął wniosek Wójta Gminy o zwołanie sesji nadzwyczajnej, następnie przedstawił planowany porządek posiedzenia:
1.      Informacja o przebiegu akcji przeciwpowodziowej w Gminie Sulików.
2.      Podjęcie uchwał:
a)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2010,
b)      w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym,
c)      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Mikułowej,
d)     w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Małej Wsi Górnej,
e)      w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Sulikowie,
f)       w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Studniskach Dolnych,
g)      w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność gminy Sulików położonych w miejscowościach Studniska Górne, Wrociszów Górny oraz Sulików,
h)      w sprawie ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznanie pomocy na realizację zadania pn.: „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików”.
 
Przewodniczący zwrócił się do Wójta jako wnioskodawcy zwołania sesji, czy wyraża zgodę na wprowadzenie dodatkowego punktu do porządku posiedzenia, polegającego na rozpatrzeniu skargi Pani Jolanty Krogulec na Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie – Panią Lucynę Cieślak.
 
Wójt wyraził zgodę.
Porządek posiedzenia wraz z dodatkowym punktem w sprawie rozpatrzenia skargi na Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego został przyjęty bez uwag.
Ad. 1
W oparciu o prezentację multimedialną Wójt przedstawił informację o powodzi, jaka miała miejsce w dniu 7 sierpnia 2010 r. w Gminie Sulików. 
Największe szkody woda wyrządziła w Biernej i Radzimowie Górnym i Dolnym. W trakcie powodzi w dniu 7 sierpnia zostało zalanych 10 miejscowości, liczba mieszkańców z zalanych terenów to 4610. Na szczęście ofiar śmiertelnych nie było. 1 rodzina czteroosobowa została ewakuowana z zalanego domu. W akcji ratowniczej uczestniczyło osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy: OSP Sulików, OSP Studniska Dolne, OSP Bierna, OSP Miedziana, OSP Bierna, OSP Stary Zawidów, oraz jednostki spoza terenu gminy: OSP Żarki Średnie, OSP Bielawa Dolna, OSP Stojanów. Wójt poinformował, że jednostka OSP Studniska Dolne, będąca w Krajowym Systemie Ratownictwa, została zadysponowana do Bogatyni i niestety utknęła razem z najcięższym wozem pożarniczym – Starem 266. Jednostka mogła działać jedynie w oparciu o swój samochód ratowniczy – Ford Transit. W akcji ratowniczej pomagał również patrol Policji z Posterunku w Zawidowie. Była to bardzo istotna pomoc, dobrze wyposażony w środki łączności samochód policyjny, pozwolił na sprawniejszą koordynację przebiegu akcji. Akcja ratownicza początkowo polegała jedynie na zabezpieczeniu zdrowia i życia mieszkańców, oraz częściowa akcja ratowania dobytku ruchomego. Szybkość uderzeniowa wody nie pozwoliła na uratowanie w dużej mierze dobytku mieszkańców. Sytuacja była również skomplikowana z powodu braku prądu także w Urzędzie Gminy, z powodu zalanych transformatorów. Łączność utrudniał również fakt, że dwie sieci telefonii komórkowej nie działały. W dniu 14 sierpnia br. woda ponownie wystąpiła z brzegów rzeki, jednak nie w takim stopniu jak tydzień wcześniej. Wówczas poza jednostkami OSP, pomocy udzielała grupa żołnierzy z jednostek wojskowych w Brzegu, Żagania, Świętoszowa i Głogowa. W dniu 9 sierpnia została powołania Komisja ds. szacowania szkód zarówno w mieniu prywatnym jak i w infrastrukturze komunalnej. Urząd Gminy Sulików funkcjonował w większości na rzecz usuwania skutków powodzi. W ciągu czterech dni zostały zweryfikowane wszystkie potrzeby, w tym czasie również pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie poszli w teren aby ustalić wysokość świadczeń należnych dla wszystkich poszkodowanych. W wyniku działań Komisji ds. szacowania strat stwierdzono, że podtopionych zostało 160 budynków, w tym: w Radzimowie Dolnym 22 budynki, w Radzimowie Górnym 16, w Mikułowej 2, w Sulikowie 49, w Wilce 5, w Starym Zawidowie 10, w Miedzianej 16, w Biernej 27, w Małej Wsi Dolnej 4, w Małej Wsi Górnej 9. 160 rodzin i 6 przedsiębiorstw zostało poszkodowanych. Straty w majątku rodzin i przedsiębiorstw wynoszą ponad 1 700 000,00 zł. Ponad 5 km dróg z odwodnieniami zostało zniszczonych. Straty oszacowano wstępnie na kwotę 2 100 000,00 zł.
Uszkodzonych zostało również 20 mostów na kwotę około 1 000 000,00 zł, dalsze straty i zniszczenia pojawiają się z upływem czasu. Uszkodzone zostały 53 przepusty, starty szacuje się na ok. 238 000,00 zł. Około 25 km rowów i kanałów uległo zniszczeniu, naprawa strat wyniesie około 1 360 000,00 zł. Prawie 15 km rzek i cieków wodnych wymaga udrożnienia i oczyszczenia. W działaniach popowodziowych uczestniczyły jednostki OSP Bierna, OSP Sulików, OSP Studniska Dolne, które wypompowywały wodę z piwnic i studni oraz dostarczały poszkodowanym pomoc rzeczową. Około 50 żołnierzy ogółem uczestniczyło w akcji zbiórki sprzętu wielkogabarytowego. W pracach porządkowych na terenie Sulikowa i przy na prawie dróg i mostów uczestniczyła 7 osobowa grupa więźniów z Zakładu Karnego w Zarębie. Dla uczestników akcji popowodziowej w stołówce Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie wydawane były ciepłe posiłki. W ramach działań popowodziowych wypompowano wodę z ok. 80 piwnic i oczyszczono ok. 70 studni przydomowych. Właściciele studni otrzymali środek do dezynfekcji wraz z instrukcją stosowania. Dla ponad 150 osób przekazano chloraminę – środek do dezynfekcji budynków. Pięć razy została zorganizowana zbiórka odpadów popowodziowych. Wójt poinformował również, że do tej pory prowadzona jest akcja opróżniania szamb przydomowych. Usługę świadczy Łużycka Higiena Komunalna w Zgorzelcu i Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zawidowie. Do opróżnienia zgłoszono ok. 90 szamb. Dotychczas opróżniono ok. 70%. Przeprowadzona została szeroka akcja pomocy humanitarnej skierowana do osób poszkodowanych w wyniku powodzi. Zasiłek z tytułu zdarzenia losowego przyznano 106 rodzinom, którym ogółem wypłacono kwotę 350 000,00 zł. Do wypłaty pozostała kwota 126 000,00 zł, na przyznanie tej kwoty gmina nadal czeka. Pomoc rzeczową w postaci żywności, środków czystości, ubrań, koców, pościeli, artykułów dla dzieci, itp. przyznano 111 rodzinom. Znaczny udział w pomocy powodzianom miał Caritas. W działaniach popowodziowych uczestniczyli także sołtysi, którzy byli łącznikami pomiędzy mieszkańcami a Urzędem Gminy. W dniu 8 sierpnia br. Wójt zorganizował posiedzenie sztabu antykryzysowego w poszerzonym składzie, na którym obecni byli także sołtysi. Sołtysi wykazali się sprawnością działania, ich praca na rzecz powodzian była nieoceniona. Również przedsiębiorstwa i osoby prywatne z terenu gminy wspierały działania popowodziowe, w szczególności były to usługi transportowe, udostępnienie sprzętu lub materiałów. Pomocy na rzecz gminy udzieliła: firma Pana Stanisława Kaszy, Pana Sianowskiego, Firma OLD TRANS z Sulikowa, Firma Pana Kazimierza Partyki, Pan Robert Traczyk z Miedzianej, Pan Przemysław Okrasa z Miedzianej, Pani Maria Kasak z Małej Wsi Dolnej, Firma Radan Bazalt. Wśród ofiarodawców, znalazły się też samorządy, co ukazuje, że istnieje solidarność i gotowość niesienia pomocy w trudnych momentach. Wśród tych samorządów znalazły się: Gmina Radwanice, Miasto i Gmina Pieńsk, Miasto Krotoszyn, Gmina Czernica. Ponadto Gmina Łagiewniki przekazała 20 ton zboża. Wójt Gminy Suchy Dąb w Powiecie Gdańskim zadeklarował pomoc finansową na usuwanie skutków powodzi. Został również zorganizowany wypoczynek letni dla 25 dzieci z rodzin, które ucierpiały w wyniku powodzi.
Urząd Gminy prowadzi działania w kierunku pozyskania środków na odbudowę zniszczeń po powodzi oraz zabezpieczenie wszystkich szkód. W dniu 23 sierpnia br. odbyła się nadzwyczajna sesja Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, na którą zaproszeni zostali samorządowcy z zalanych terenów. Na sesji padły deklaracje pomocy finansowej. Gmina oczekuje również na wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zapotrzebowanie na środki zostało już złożone, obecnie Wójt czeka na wydanie tzw. promesy, która jest gwarancją otrzymania środków finansowych. Równolegle prowadzone są działania mające na celu sporządzenie dokumentacji technicznej odbudowy szkód. W dniu 14 sierpnia br. Gminę Sulików odwiedzili Wicemarszałek Sejmu Jerzy Wenderlich oraz Poseł RP Tadeusz Iwiński. W kwestii zniszczeń w rolnictwie Wójt stwierdził, że poza powodzią negatywny wpływ na tegoroczne zbiory mają ciągłe opady deszczu. Na terenie gminy ok. 30% zbóż nie zostało jeszcze zebranych. Wójt wystąpił do Wojewody Dolnośląskiego o powołanie komisji ds. szacowania strat w rolnictwie. Komisja została powołana, jednak wystąpiły problemy związane ze zmianą ram prawnych działań komisji oraz zmiany zasad przyznawania pomocy rolnikom. Szanse na uzyskanie wsparcia finansowania przez rolników są nikłe. Warunkiem ubiegania się o pomoc jest wykazanie strat w wysokości 30% rocznej produkcji. Ta sytuacja i brak materiału siewnego i wzrost kosztów zbioru, stawia pod znakiem zapytania przyszłość rolników. Skutki powodzi będą odczuwalne przez dłuższy czas. Pomimo ustania zagrożenia, wszystkie służby ratunkowe są w pogotowiu. Wójt zaapelował do wszystkich o zachowanie rozsądku i spokoju w tak trudnym dla gminy czasie.
 
Radna Halina Bogdanowicz zapytała gdzie przebywają mieszkańcy, których ewakuowano z zalanego domu.
 
Wójt odpowiedział, że rodzina została ulokowana w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik”, zalany dom jeszcze przez długi czas nie będzie gotowy do użytku.
 
Radny Tadeusz Polowy wyraził negatywną opinię na temat osób, które korzystają z zasiłków a nie pracują i spożywają alkohol pod sklepem. Osoby te po powodzi ograniczały się tylko do patrzenia na tych, który pracowali i usuwali skutki powodzi. Gmina musi zatrudniać więźniów, a osoby będące na utrzymaniu gminy ograniczają się do picia alkoholu. Zdaniem radnego źle się dzieje w tym państwie, GOPS powinien zmusić te osoby do pracy, polegającej na sprzątaniu po powodzi, żeby wojsko nie musiało dysponować do tego żołnierzy. 
 
Przewodniczący stwierdził, że nie można zmusić ludzi będących na zasiłkach socjalnych do pracy. Następnie wyraził wdzięczność za pracę wykonaną przez żołnierzy i pomoc sołtysa w usuwaniu odpadów popowodziowych. Sprawa została załatwiona w ciągu kilku dni. Na mieszkańców gminy nikt nie ma wpływu, państwo ma obowiązek utrzymać tych, którzy sami tego nie są w stanie sobie zapewnić.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że osoby te są krzywdzone takim działaniem, w następstwie tego będzie potrzebna zgoda aby zawieść ich na leczenie w zakładzie psychiatrycznym.
 
Radny Piotr Jankowski stwierdził, że po przejściu powodzi zostały uszkodzone mosty, w przypadku jednego z nich w Biernej do posesji Państwa Jaszczuk jest widoczne, że został zbudowany w sposób niewłaściwy.
 
Radny Robert Starzyński zapytał w jaki sposób będzie rozdysponowana pomoc finansowa i rzeczowa otrzymana spoza budżetu państwa. Radny w imieniu rodziny zamieszkującej na ulicy Wiejskiej upomniał się o pomoc, której nie otrzyma ponieważ zdaniem komisji ds. szacowani szkód zamieszkiwała swój dom nielegalnie. Budynek nie został jeszcze ukończony, jednak pomieszczenia w nim zostały zalane. Radny prosił o ponowne rozpatrzenie tej sprawy.
 
Radna Halina Bogdanowicz pytała jaka jest szansa na odbudowanie zniszczonych dróg, jak np. drogi „serwatkowej”.
 
Radna Wioletta Rynkiewicz zwróciła uwagę na konieczność zabezpieczenia drogi na Wilkę. Ponadto należałoby zabezpieczyć dwa przepusty.
 
Sołtys Ewangelis Zaraz stwierdził, że dziwi go wypowiedź radnego Polowego i że zabiera głos w takiej sprawie. Wszystkie jednostki OSP z terenu gminy, brały udział w akcji powodziowej. OSP Radzimów nie wzięła udziału w akcji, zdaniem Sołtysa to wstyd. Radny mówił, że należy osoby bezrobotne kierować do Sieniawki, Sołtys zastanawia się, czy to radnego Polowego Rada Gminy powinna tam skierować.
 
Przewodniczący przywołał do porządku sołtysa Ewangelisa Zarasa. Radny Polowy nie poruszał sprawy OSP, odniósł się do innej sprawy i na tym należy poprzestać.
 
Sołtys Genowefa Wilczak – Raczak, prosiła aby wszelkie informację dotyczące naprawy szkód po powodzi przekazywać na bieżąco mieszkańcom, za pośrednictwem sołtysa.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki stwierdził, że postawa mieszkańców Radzimowa może być spowodowana zachowaniem radnego Polowego.
 
Przewodniczący poprosił, aby zabierać głos jedynie w sprawie powodzi.
 
Sołtys Grażyna Szpak, prosiła o naprawę drogi do Łomnicy, która jest podmyta.
 
Sołtys Beata Mazur pytała, jak wygląda sprawa drogi w Stary Zawidowie, koło posesji Pana Bednarczyka.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka prosiła o naprawę drogi w Skrzydlicach, podmytej przez deszcz, biegnącej koło świetlicy wiejskiej.
 
Wójt stwierdził, że sprawą zgłoszoną przez radnego Polowego musieliby zająć się posłowie, aby zmienić obecną rzeczywistość. W kwestii odbudowy mostów, Wójt stwierdzi, że okres gwarancyjny już się skończył. Nowe obiekty mostowe były projektowane na tzw. wodę stuletnią, woda powinna zmieścić się pod każdym mostem, niestety tak nie było. Woda przelewała się górą lub bokami, ilość wody przekroczyła wyobrażenie wszystkich. 9 sierpnia w godzinach przedpołudniowych, specjalista z Dolnośląskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, przyjrzał się wspólnie z Wójtem wszystkim zniszczeniom na rzece, wówczas utrzymywał się jeszcze wysoki stan wody. Po opadnięciu wody Wójt razem z pracownikami Urzędu Gminy i Panem Tomaszem Pleśnierowiczem dokonał dokładnej lustracji zniszczeń. W korycie rzek, pod każdym mostem powstały wyrwy w dnie. Zniszczeniu uległy również skarpy w obrębach mostów. Obecnie wspólnie z DZMiUW pracownicy Urzędu Gminy opracują szacowanie strat a następnie będą miały miejsce ustalenia co do odbudowy zniszczonych mostów i innych urządzeń wodnych. Wójt otrzymał zapewnienie od Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o otrzymaniu pomocy finansowej na usuwanie skutków powodzi, a w szczególności na odbudowę przyczółków mostowych i przepustów. Potrzeby pomocy doraźnej zostały już przekazane do Urzędu Wojewódzkiego, jest szansa na otrzymanie środków na odbudowę mostów. Szczegóły odbudowy dróg powiatowych zostaną wypracowane ze Starostwem Powiatowym w Zgorzelcu. Urząd Gminy uzyskał 200 tys. zł na akcję popowodziową z budżetu państwa. Jednak miało to miejsce dopiero dwa tygodnie po powodzi, ponieważ we wskazaniu do podziału tych środków Gmina Sulików i Miasto Zawidów zostały pominięte, pomimo wiedzy pracowników Urzędu Wojewódzkiego. Gminy, które poniosły dużo mniejsze starty otrzymały pomoc znacznie wcześniej. W pierwszych dniach po powodzi skupiono się na tym, aby umożliwić mieszkańcom w miarę normalne funkcjonowanie. W ramach dzisiejszej uchwały budżetowej, zaplanowane zostało przeniesienie kwoty 100 tys. zł na pokrycie wydatków związanych z przywróceniem komunikacji. Z pozostałych środków, jeżeli będą wystarczające zostaną naprawione drogi, przynajmniej w najbardziej podstawowym zakresie. O wszystkich szkodach i zniszczeniach pracownicy Urzędu Gminy wiedzą. Wójt zaapelował o zachowanie spokoju i cierpliwości. W miarę posiadanych środków wszystkie szkody będą odbudowywane. Dystrybucja pomocy rzeczowej jest ciągle realizowana, przy zaangażowaniu pracowników GOPS, strażaków i sołtysów. Pomoc jest udzielana na bieżąco, poszkodowane rodziny otrzymały po 80 kg żywności. Dostarczane są również środki chemiczne. Materiały są zgromadzone w bardzo dużej ilości, będą dostarczane stopniowo, w miarę potrzeb. Obecnie należy rozeznać potrzeby mieszkańców z zakresu artykułów gospodarstwa domowego. Pierwsza partia darów była rozdawana wszystkim poszkodowanym przez powódź bez względu na ich stan posiadania. Wójt nie będzie omawiał na sesji indywidualnych przypadków poszkodowanych rodzin. Osoby te mogą przyjść do Urzędu Gminy i przedstawić swoje potrzeby. Zamieszkiwanie budynku nie oddanego do użytku nie jest jednak zgodne z prawem. Odnośnie pomocy do 20 tys. zł i 100 tys. zł Wójt przypomniał, że są to środki jedynie na odremontowanie zniszczonych mieszalnych. Wójt poinformował, że miało miejsce spotkanie poświecone możliwościom udzielania pomocy przedsiębiorcom z terenów poszkodowanych w powodzi. W spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawicieli Powiatowego Urzędu Pracy, Urzędu Skarbowego, Starostwa Powiatowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 
Ad. 2
Podjęcie uchwał.
1)      w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2010.
Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.                                                                            (zał. 4)

2)      W sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Wójt omówił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                           (zał. 5)
 
3)      W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Mikułowej.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Wójt omówił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                           (zał. 6)
 
4)      W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Małej Wsi Górnej,
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Wójt omówił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                           (zał. 7)
 
5)      W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w Sulikowie.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Wójt omówił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                           (zał. 8)
 
6)      W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Studniskach Dolnych.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Wójt omówił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                           (zał. 9)
 
7)      W sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na nieruchomościach stanowiących własność gminy Sulików położonych w miejscowościach Studniska Górne, Wrociszów Górny oraz Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Wójt omówił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                           (zał. 10)
 
8)      W sprawie ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań określonych w umowie o przyznanie pomocy na realizację zadania pn.: „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Wójt omówił projekt uchwały.
Uchwała została podjęta jednogłośnie.                                                                           (zał. 11)
 
Ad. 3
Przewodniczący odczytał skargę Pani Jolanty Krogulec na Kierownika Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie. Zdaniem Przewodniczącego sprawa skargi jest o tyle skompilowana, że radnym trudno byłoby podjąć decyzję o jej rozpatrzeniu na sesji, w związku z tym zwrócił się do Rady Gminy z wnioskiem o przekazanie skargi pod obrady Komisji Rewizyjnej.
 
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący zamknął XLV sesję w obecnej kadencji Rady Gminy Sulików.                                                       (godz. 1135)
 
Protokołowała:
A.    Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 5381
Nazwa dokumentu: Protokół nr 45
Skrócony opis: Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 sierpnia 2010 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Admiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-10-05 10:50:39
Data udostępnienia informacji: 2010-10-05 10:50:39
Data ostatniej aktualizacji: 2010-10-05 10:53:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner