logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 9
ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy
odbytego w dniu 3 lipca 2007r. o godz.1300 w Urzędzie Gminy Sulików.
 
 
            Posiedzeniu przewodniczył Jacek Staszczuk – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
Radni nieobecni:
 1. Regina Solska,
 2. Marian Kurek.
 
W posiedzeniu uczestniczyli:
- Jan Hasiuk - Wójt Gminy,
- Wojciech Pająk – Zastępca Wójta,
- Krzysztof Grabski – przedstawiciel Biura Projektowania i Wdrożeń Energooszczędnych Systemów Oświetlenia „LICHT-PROJEKT”  z Poznania              ( w części posiedzenia)
- Tomasz Pleśnierowicz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sulików                                                                   ( w części posiedzenia)
oraz sołtysi, według załączonej listy obecności                                 ( w części posiedzenia)
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
 1. Zapoznanie się z zakresem i efektami techniczno-ekonomicznymi kompleksowego remontu i rozbudowy systemu oświetlenia drogowego gminy Sulików.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał.
 3. Sprawy różne.
W oczekiwaniu na przyjazd przedstawiciela firmy z Poznania przystąpiono do omawiania projektów uchwał.
 
Ad. 2
Wójt Gminy omówił następujące projekty uchwał:
 1. W sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików – uchwała wstępnie przyjęta została 12 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się oraz w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Bierna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne i Wielichów w gminie Sulików – Wójt wyjaśnił, że uchwała o zmianie planów zagospodarowania dotyczy potrzeb wynikających z budowy kanalizacji. Ze względu na pośpiech w pierwszej kolejności dokonywane będą zmiany związane z budową kanalizacji. W następnej kolejności otwarty zostanie plan w zakresie dostosowania go do potrzeb mieszkańców i potrzeb gminy. Zmiana studium dotyczy pełnego zakresu potrzeb, a wiec kanalizacji, a także potrzeb mieszkańców i gminy. Przewiduje się, że zmiany dotyczące kanalizacji wykonane zostaną do połowy marca 2008r. Koszt zmiany studium i planów zagospodarowania szacuje się na 110.000 zł.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sulików, wstępnie przyjęty został 12 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obrębów Bierna, Miedziana, Radzimów, Skrzydlice, Stary Zawidów, Studniska Dolne, Studniska Górne i Wielichów w gminie Sulików wstępnie przyjęty  został jednogłośnie.
 
 1. W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu – Wójt wyjaśnił, że przeznaczając do sprzedaży działkę nr 33/10 w Sulikowie, na której dotychczas funkcjonowało boisko do tenisa, kierował się względami bezpieczeństwa. Boisko to nie spełnia podstawowych norm w zakresie nawierzchni i wyposażenia. Wójt jako właściciel terenu nie może pozwolić na to, aby funkcjonowało na nim nielegalne boisko, bowiem całkowita odpowiedzialność za ewentualne zdarzenia, spoczywa wyłącznie na Wójcie Gminy. Najlepszym rozwiązaniem będzie sprzedaż działki. Zdaniem Wójta modernizacja starych boisk nie ma uzasadnienia ekonomicznego i społecznego, ponieważ przy Zespole Szkół w Sulikowie są nowoczesne, dobrze wyposażone boiska sportowe, z których młodzież z Sulikowa może korzystać.            Radny Robert Starzyński miał inne zdanie. Uważał, że należy zainwestować w boisko, które młodzież utworzyła i z którego przez wiele lat korzystała.
            Uchwała wstępnie przyjęta została 9 głosami, przy 1 głosie przeciwnym i 3 wstrzymujących się.
 1. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok – Wójt omówił projekt uchwały.    W związku z dyskusją, jaka wywiązała się między Wójtem, a radnym Starzyńskim, Wójt złożył wniosek aby wszystkie dokumenty związane z budową hali sportowej przeanalizować pod koniec posiedzenia komisji. Dokumenty te udostępni Zastępca Wójta.
Wniosek Wójta przyjęto 10 głosami, przy 2 głosach wstrzymujących się. Jeden radny nie brał udziału w głosowaniu.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007r. wstępnie przyjęty został 10 głosami, przy 2 przeciwnych i 1 wstrzymującym się.
      
(przyjechał pan Krzysztof Grabski)
 
Ad. 1
Krzysztof Grabski z Biura Projektowania i Wdrożeń Energooszczędnych Systemów Oświetlenia „LICHT-PROJEKT” z Poznania przedstawił pisemną analizę efektów techniczno-ekonomicznych  kompleksowego remontu i rozbudowy systemu oświetlenia drogowego gminy Sulików.        ( w załączeniu)
 
Z analizy wynika, że:
 • po zakończeniu zadania na terenie gminy zainstalowanych będzie łącznie 1016 punktów świetlnych ( obecnie jest 567 punktów), w tym:
- 628 - remontowane punkty świetlne,
- 100 - rozbudowa na istniejących słupach,
- 288 - budowa nowych punktów świetlnych,
 • koszt utrzymania oświetlenia po remoncie i rozbudowie wyniesie ok. 156.000 zł rocznie, w tym:
- koszt energii 119.000 zł
- koszt konserwacji 37.000 zł, ( urealniony koszt konserwacji wynosi 74.000 zł z tym, że wstępnie przyjmuje się 50% redukcję kosztów konserwacji po wykonaniu prac remontowych i rozbudowie oświetlenia)
 • oszczędności w skali rocznej wyniosą ok. 248.000 zł,
 • roczny koszt 1 kW wyniesie 1.270 zł.
 
Radni i sołtysi zapoznali się z mapami, na których zaznaczone były planowane punkty świetlne.
Za wyjątkiem radnego Stanisława Capa, który prosił o zwiększenie punktów świetlnych na wskazanym przez siebie odcinku drogi w Studniskach Górnych, pozostali sołtysi i radni zaakceptowali lokalizację planowanych 1016 punktów świetlnych na terenie gminy Sulików.
 
Projekt uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia opinii o realizacji kompleksowego remontu i rozbudowy systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Sulików wstępnie przyjęty został jednogłośnie.
 
c.d. Ad. 2
 
 1. O zmianie uchwały w sprawie zasad i wysokości diet dla radnych gminy Sulików – Wójt wyjaśnił, że Wojewoda Dolnośląski stwierdził niezgodność z prawem części zapisów uchwały Rady Gminy ze stycznia 2007r. i w ramach nadzoru skierował skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wójt korzystając z możliwości prawnej dokonał autokontroli i przygotował projekt uchwały, zmieniający zakwestionowaną uchwałę, a tym samym uznającą w całości skargę Wojewody.
            Radny Robert Starzyński miał wątpliwości co do zasadności przyznania Przewodniczącemu Rady Gminy maksymalnej stawki diety.
   Dyskusję, jaka się wywiązała, przerwał radny Stanisław Cap składając formalny wniosek o zamknięcie dyskusji.
   Wniosek poparło 11 radnych, 1 był przeciwny i 1 wstrzymał się od głosu.
Radna Rynkiewicz mówiła o tym, że radni często muszą podejmować decyzje na podstawie ogólnych i syntetycznych informacji. Dodatkowo informacje te przedstawiane są tuż przed sesją, lub na sesji, co nie ułatwia radnym podjęcia decyzji.   Przypomniała, że radni kilkakrotnie wnioskowali o udostępnienie na stronie internetowej informacji dotyczących najważniejszych inwestycji.
   Przystąpiono do głosowania .  
   Projekt uchwały wstępnie przyjęty został 12 głosami, przy 1 głosie przeciwnym.
 
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
 1. Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie omówił ofertę Towarzystwa Kolarskiego „Karkonosze TOUR” zorganizowania w Sulikowie w dniu 6.06.2008r. mety IV etapu XVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „BAŁTYK-KARKONOSZE TOUR” na trasie Żary – Sulików. Koszt jaki poniesie gmina to kwota ok. 32.000 zł. W bieżącym roku należy wpłacić 10.000 zł.
Radni  Starzyński i Polowy negatywnie odnieśli się do propozycji. Radny Starzyński przyrównał koszt kilkugodzinnej imprezy do rocznych budżetów klubów sportowych działających na terenie gminy.
Radna Bogdanowicz poparła propozycję.
Radny Polowy prosił o zaprotokołowanie, że przewodniczący Rady odebrał mu głos, gdy chciał odpowiedzieć radnej Bogdanowicz na jej krytyczne uwagi dotyczące działalności OSP w Radzimowie.
Po dyskusji radni 11 głosami, przy 2 przeciwnych poparli propozycję zorganizowania w Sulikowie mety IV etapu XVI Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „BAŁTYK-KARKONOSZE TOUR”.
 
 1. Dyrektor Przedszkola Publicznego Beata Szczepańska przedstawiła sprawę remontu kuchni w przedszkolu i prosiła o przyznanie kwoty 15.000 zł na wykonanie remontu.
Sanepid od 3 lat w protokołach pokontrolnych zgłasza remont kuchni. Ocenie wystawiona jest już decyzja administracyjna. Niewykonanie remontu do końca sierpnia br. grozi zamknięciem kuchni.
Franciszek Fleszar stwierdził, że wprawdzie w Zespole Szkół jest duża, dobrze wyposażona kuchnia, jednakże zdaniem Komisji Społecznej remont kuchni w przedszkolu, a tym samym utrzymanie jej, jest uzasadnione.
Radni jednogłośnie opowiedzieli się za remontem kuchni i przyznaniem na ten cel kwoty 15.000 zł.
 
 1. Radny Tomasz Podanowski poruszył następujące sprawy:
- wykoszenie trawy przy sali gimnastycznej przy ul. Garbarskiej w Sulikowie,
- uprzątnięcie śmieci przy zespole nowych boisk sportowych w Sulikowie,
-wnioskował o udostępnienie boisk szkolnych w weekendy.
 
 1. Radny Franciszek Fleszar poparł wypowiedź radnej Rynkiewicz. Jego zdaniem należy dołożyć starań o dobre przygotowanie materiałów stanowiących podstawę podejmowania decyzji przez radnych.
 
 1. Radny Jacek Staszczuk mówił o potrzebie uprzątnięcia z kamieni drogi Nowe Miasto – Mikułowa.
 
 
Na tym zakończono posiedzenie komisji.     (godz. 1815)
 
 
 
Protokołowała:
L.Rychtarczyk                                                                             

Ilość odwiedzin: 6225
Skrócony opis: Protokół nr 9 ze wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy odbytego w dniu 3 lipca 2007r. o godz.1300 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-13 15:03:25
Data udostępnienia informacji: 2008-05-13 15:03:25
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-14 08:26:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner