logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 20
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
w dniu 19 listopada 2008 roku o godz. 1500 w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Podanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wziął Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Objazd dróg powiatowych na terenie gminy.
  2. Opiniowanie stawek podatków lokalnych na 2009 rok.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  4. Sprawy różne.
 
 
Ad. 1
Komisja dokonała objazdu następujących dróg powiatowych na terenie gminy:
-Studniska – Mikułowa – Gozdanin,
-Miedziana – Łowin,
-Mała Wieś Górna – Radzimów.
Dziury na większości dróg są załatane, ale ich nawierzchnie zostawiają wiele do życzenia. 
Stan dróg powiatowych na Łowin, przez Małą Wieś Górną oraz Studniska -Gozdanin jest katastrofalny nawierzchnia asfaltowa na nich praktycznie nie istnieje, drogi te trudno jest nazywać asfaltowymi, a raczej polnymi i nie przynoszą chluby Starostwu.
Należy również spytać się pana Starosty czy, a jak już to, kiedy będzie kontynuowany remont nawierzchni drogi Sulików-Zgorzelec przez Tylice.
Komisja zwraca się z prośbą do Wójta, aby na najbliższą sesję przygotował wszystkie pisma wystosowane do Starostwa Powiatowego i Wojewody w sprawach remontów dróg.
 
Ad. 2
Wójt omówił projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Sulików w 2009 roku.
 
Radny Jacek Staszczuk złożył wniosek o obniżenie proponowanej ceny żyta z 50 zł do kwoty 45 zł.
Radny Tomasz Podanowski złożył wniosek, aby cena żyta pozostała na poziomie 50 zł przedstawionym w projekcie uchwały.
Radny Tadeusz Polowy złożył wniosek o obniżenie proponowanej ceny żyta z 50 zł do kwoty 38 zł.
 
Wniosek radnego Jacka Staszczuka został przyjęty 3 glosami, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 3
Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał omówionymi przez Wójta Gminy.
1) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
2) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę z wodociągu gminnego.
Komisja wstępnie przyjęła projekt uchwały 3 głosami za, przy jednym głosie przeciwnym i jednym głosie wstrzymującym się.
 
3) w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.
Komisja wstępnie przyjęła projekt uchwały 4 glosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się.
4) w sprawie zmian w uchwale o ustaleniu najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego punktu dla pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 
5) w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy Sulików członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.
Radny Jacek Staszczuk złożył wniosek, aby stawka ekwiwalentu wypłacanego strażakom została podwyższona do 10 zł.
Wniosek został przyjęty 3 głosami za, przy dwóch głosach wstrzymujących się.
6) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości, położonej w Sulikowie, przy ulicy Garbarskiej.
Komisja wstępnie zaakceptowała projekt uchwały.
7) w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
8) W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
 
Ad. 4
W sprawach różnych:
-Radny Tomasz Podanowski zgłosił problem zapadniętego fragmentu chodnika na styku ulicy Lubańskiej i Placu Wolności. 
 
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1735.
 
 
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 4382
Nazwa dokumentu: Protokół nr 20
Skrócony opis: z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 19 listopada 2008 roku o godz. 1500 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-02-26 07:44:16
Data udostępnienia informacji: 2009-02-26 07:44:16
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-26 07:47:51

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner