logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 36
 
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików, które odbyło się w dniu 17 maja 2010 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Podanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
 
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy Sulików,
oraz w części posiedzenia:
-dr Jacek Kurzawa – przedstawiciel Firmy BBF z Poznania,
-Tadeusz Baranek – Prezes Powiatowej Izby Rolniczej w Zgorzelcu,
-Marta Brzozowska – referent ds. ochrony środowiska Urzędu Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Komisji przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty bez uwag:
1. Spotkanie z dr Jackiem Kurzawą – przedstawicielem Firmy BBF sporządzającej projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sulików.
2. Działalność Izb Rolniczych.
3. Rozpatrzenie projektów uchwał.
4.Sprawy różne.
 
Ad. 1
Obowiązek sporządzenia Planu Gospodarki Odpadami, został nałożony przez ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach – art. 14 (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 628, z późn. zm.). Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2001r., nr 62, poz. 627 z póżn. zm.). Plan musi być zgodny z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego.
 
Dr Jacek Kurzawa omówił główne założenia projektu Planu Gospodarki Odpadami.
 
W dyskusji nad projektem Programu Gospodarki odpadami poruszona została głównie sprawa rekultywacji składowiska odpadów oraz możliwości wypracowania wspólnie z sąsiadującymi samorządami koncepcji gospodarki odpadami.
 
Ad. 3
W oczekiwaniu na przedstawicieli Izb Rolniczych Komisja przystąpiła do rozpatrzenia projektów uchwał, które zostały omówione przez Zastępcę Wójta:
1.      W sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
2.      W sprawie przyjęcia aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016”.
Aktualizacja uzyskała pozytywną opinie organu wykonawczego Zarządu Powiatu Zgorzeleckiego, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego we Wrocławiu. Zgodnie z ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko projekt aktualizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016’ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został zapewniony udział społeczeństwa w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Konsultacje społeczne trwały 21 dni. Zainteresowani mogli zgłaszać uwagi i wnioski do dokumentu w dniach od 6 stycznia do 27 stycznia 2010 r. w trakcie konsultacji zostały wniesione uwagi od jednego mieszkańca gminy Sulików. Uwagi zostały zaakceptowane i wprowadzone do projektu aktualizacji.
 
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Ad. 2
Działalność Izb Rolniczych oraz sytuację rolników z terenu Gminy Sulików omówił Pan Tadeusz Baranek – Prezes Powiatowej Izby Rolniczej w Zgorzelcu:
Pan Baranek mówił o problemie w pozyskaniu środków przez rolników na zakup środków ochrony roślin, poprzez to ze znaczące spółki pozyskują największe ilości dotacji. Ponadto zwrócił uwagę na bardzo niską frekwencje na szkoleniach zimowych dla rolników. Zwłaszcza młodzi rolnicy nie chcą brać udziału w szkoleniach.
 
Radny Edward Czarnota zwrócił uwagę na brak informacji na temat działalności Dolnośląskiej Izby Rolniczej. Dobrym rozwiązaniem tego problemu byłoby wydawanie biuletynu informacyjnego.
 
Pan Tadeusz Baranek poinformował, że w bieżącym roku rozpoczyna się projekt, który ma na celu dofinansowanie otwierania działalności gospodarczych przez młode gospodynie domowe. Ogólna kwota dotacji to ok. 6,5 mln zł. Projekt jest szansą dla młodych kobiet, nie wymaga wkładu własnego. Wnioski składane do projektu będą rozpatrywane w trybie konkursowym
 
 
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1. Radny Edward Czarnota zgłosił problem spowodowany przesunięciem koryta rzeki Czerwona Woda w Radzimowie Górnym.
2. Radny Jacek Staszczuk zwrócił uwagę, że naprawa dróg na ul. Wiejskiej i Kościelnej w Sulikowie jest niewłaściwie wykonana.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1400.
 
Protokół sporządziła:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 4521
Nazwa dokumentu: Protokół nr 36
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików, które odbyło się w dniu 17 maja 2010 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-05 10:22:03
Data udostępnienia informacji: 2010-08-05 10:22:03
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-05 10:24:07

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner