logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 35
 
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska oraz Komisji
Społecznej Rady Gminy Sulików, które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2010 roku o godz. 1500
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady Gminy – Jacek Staszczuk poinformował, że wspólnym posiedzeniom Komisji powinien przewodniczyć radny wybrany spośród członków komisji.
 
Radny Franciszek Fleszar zaproponował kandydaturę radnego Tomasza Polanowskiego.
Przewodniczącym posiedzenia jednogłośnie wybrany został radny Tomasz Podanowski.
 
Wszyscy członkowie obu Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwagi i przedstawiał się następująco:
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2009 rok.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  3. Sprawy różne.
 
Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia.
 
Ad. 1
Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2009 rok.
Radni otrzymali Sprawozdanie z wykonania budżetu na około dwa tygodnie przed posiedzeniem Komisji.
Radny Jacek Staszczuk przedstawił uchwałę nr I/75/2010 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 13 kwietnia 2010 roku w sprawie opinii
o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2009 rok.
Sprawozdanie zostało zaopiniowane pozytywnie przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
 
Budżet gminy Sulików na 2009 rok został przyjęty uchwałą nr XXV/208/08 Rady Gminy Sulików z dnia 30 grudnia 2008 roku. Uchwalone zostały dochody w wysokości 15.368.385,00 zł i wydatki w wysokości 15.203.634,00 zł oraz nadwyżka w wysokości 164.751,00 zł. W 2009 roku budżet gminy uległ zmianie i według stanu na dzień 31 grudnia 2009 roku wynosił:
-dochody w wysokości 16.220.757,12 zł,
-wydatki w wysokości 15465.573,11 zł,
-nadwyżka wysokości 755.184,01 zł.
 
Na zmianę budżetu gminy miały wpływ zwiększenia dochodów o kwotę 852.372,12 zł (5,55%) oraz zwiększenia wydatków o kwotę 261.939,11 zł (1,72%).
Na wydatki bieżące zaplanowano w budżecie kwotę 14 360.705,90 zł., zrealizowano w kwocie 13 839 951,23 zł, co stanowi 96,37 % zaplanowanych.
Łączna kwota długu Gminy na dzień 31 grudnia 2009 roku w relacji do wykonanych dochodów stanowi 31,65 %.
Na realizację zadań inwestycyjnych zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 774.867,21 zł., z czego wydatkowano kwotę 539.947,19 zł., co stanowi 69,68 % planowanych wydatków.
 
W dyskusji nad Sprawozdaniem poruszona została kwestia wykonania wydatków majątkowych w 2009 roku oraz sprawa realizacji zadania pn. „Zapewnienie bezpiecznej drogi do szkoły w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie”.
 
We wstępnym głosowaniu nad sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Radni otrzymali ponadto informację z dokonanych umorzeń należności oraz przyznanych ulg w trybie uchwały nr XL/265/06 Rady Gminy Sulików z dnia 28 czerwca 2006 roku w sprawie szczegółowych zasad trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Sulików i jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – ordynacja podatkowa oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
Radni zapoznali się z projektami uchwał omówionymi przez Wójta Gminy:
1. w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz skarbu Państwa
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
2. w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
3. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
4. w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
5. w sprawie sprzedaży likwidacji nieruchomości w drodze przetargu.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
6. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2009 rok.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Wójt poinformował, że do sesji zostaną dostarczone radnym dodatkowe dwa projekty uchwał: w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego na lata 2008-2013 oraz w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2010.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1. Radny Tomasz Podanowski zgłosił problem wjeżdżania przez młodzież samochodami
 na ścieżkę za cmentarzem komunalnym w Sulikowie. Samochodami dojeżdżają aż do rozwidlenia poniżej tzw. polany powodując zagrożenie dla ludzi którzy wybrali się w te rejony na spacer czy wycieczkę rowerową. na polną drogę prowadzącą przez las. Radny zwrócił uwagę, że należałoby postawić słupki, które zablokowały wjazd na polna drogę samochodom, a jednocześnie umożliwiły wjazd na drogę rowerzystom.
2. Radny Edward Czarnota zwrócił uwagę na nie opróżnianie pojemników na odpady przy cmentarzu komunalnym w Radzimowie Górnym oraz pojemników do tzw. selektywnej zbiórki odpadów.
3. Radny Marian Kurek mówił o potrzebie weryfikacji przez Urząd Gminy danych, które podatnicy umieszczają w deklaracjach podatkowych ze stanem faktycznym w terenie.
4. Radny Jacek Staszczuk zgłosił problem rozjeżdżania boiska sportowego w Studniskach przez samochody osobowe. Radny uważa, że postawienie lub wykonanie szlabanu (np. przez GZK) załatwiło by sprawę. Klub administruje na tym terenie ale właścicielem obiektu jest Gmina, zdaniem radnego nie można od razu uznać za nieprawdziwą informacji że klub na to nie stać, w związku z czym Wójt powinien rozważyć możliwość wyposażenia tego obiektu w szlaban.
Wójt stwierdził, że pracownicy Urzędu Gminy rozpoczęli działania mające na celu weryfikację danych umieszczonych w deklaracjach podatkowych. Wójt rozważa możliwość zatrudnienia pracownika, którego zadaniem byłaby kontrola podatników.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1550.
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 4245
Nazwa dokumentu: Protokół nr 35
Skrócony opis: Ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska oraz Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików, które odbyło się w dniu 19 kwietnia 2010 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-08-05 10:20:18
Data udostępnienia informacji: 2010-08-05 10:20:18
Data ostatniej aktualizacji: 2010-08-05 10:22:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner