logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 16
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
w dniu 22 kwietnia 2008 roku o godz. 15 00 w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył Edward Czarnota – Zastępca Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
Nieobecny był radny Tomasz Podanowski – Przewodniczący Komisji.
W posiedzeniu uczestniczyli:
Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został jednogłośnie i przedstawiał się następująco:
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2007 rok.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał.
  3. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Członkowie komisji nie wnieśli uwag do Sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2007 rok. Sprawozdanie przyjęte zostało 2 glosami przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1)      w sprawie zmian w budżecie za 2008 rok. Skarbnik Gminy wraz z Wójtem omówili projekt uchwały. Komisja wstępnie przyjęła projekt uchwały przy dwóch głosach wstrzymujących się i dwóch głosach za.
2)      w sprawie zmiany uchwały o utworzeniu zakładu budżetowego.
Wójt Gminy omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
3)      w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy Sulików.
Wójt Gminy omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
4)      w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym.
Wójt Gminy omówił projekt uchwały. Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
5)      w sprawie uchylenia uchwały w sprawie zmian w uchwale.
Wójt Gminy omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
6)      w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa.
Wójt Gminy omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1) w sprawie skargi na zachowanie Wójta na sesji w dniu 28 lutego 2008 roku radny Jacek Staszczuk zgłosił następujący wniosek:
Rada Gminy nie jest kompetentna do rozstrzygania sprawy skargi radnych Roberta Starzyńskiego, Wioletty Rynkiewicz i Tadeusza Polowego na zachowanie Wójta Gminy Sulików podczas sesji w dniu 28 lutego 2008 roku.
Wniosek został przyjęty przy trzech głosach za. Radny Tadeusz Polowy nie brał udziału w głosowaniu.
 
2) w sprawie pisma od Klubu Sportowego „Błękitni Studniska” z prośba o dofinansowanie rozgrywek piłkarskich w kwocie 6 tyś zł Komisja przychyla się do przyznania środków finansowych.
 
3) w sprawie pisma od OSP Sulików z prośba o dofinansowanie zakupu specjalistycznych mundurów komisja pozytywnie opiniuje przyznanie środków finansowych dla OSP Sulików na zakup mundurów.
 
4) Radny Jacek Staszczuk wnioskował o wykonanie oznakowania (pasów) na obszarze Placu Wolności w Sulikowie.
 
5) Radny Edward Czarnota zgłosił problem spalonej remizy, która stwarza zagrożenie dla przebywających w pobliżu osób i należałoby jak najszybciej dokonać rozbiórki.
 
6) Radny Edward Czarnota zgłosił problem tworzenia się dzikich wysypisk śmieci koło posesji Pana Dunicza w Radzimowie Dolnym, na której firma Strykowski składował ziemię.
 
 
Posiedzenie Komisji zakończono o godz. 16 20.
  
Protokołowała:
A. Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 5415
Skrócony opis: Protokół nr 16 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 22 kwietnia 2008 roku o godz. 15 00 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-13 15:27:59
Data udostępnienia informacji: 2008-05-13 15:27:59
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-13 15:29:56

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner