logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 38
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
Rady Gminy Sulików, odbytego w dniu 23 września 2010 roku o godz. 1500
 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Podanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
Nieobecny była radny Edward Czarnota.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wojciech Pająk – Wójt Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.
oraz w części posiedzenia Marian Smokowski – Komendant Straży Gminnej w Sulikowie.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwagi i przedstawił się następująco:
1.      Informacja na temat funkcjonowania Straży Gminnej w Sulikowie.
2.      Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za I półrocze 2010 roku.
3.      Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższa sesje Rady Gminy.
4.      Sprawy różne .
Ad. 1
Komendant Straży Gminnej przedstawił informację na temat funkcjonowania Straży Gminnej w Sulikowie.
·        Straż Gminna została powołana uchwałą Rady Gminy Sulików nr XXVIII/225/09 z dnia 25 marca 2009 roku.
·        Zatrudnienie – stan osobowy Straży Gminnej: 3 funkcjonariuszy: komendant i 2 strażników.
·        Na wyposażeniu Straży Gminnej znajduje się: samochód uprzywilejowany w ruchu drogowym, telefony komórkowe i stacjonarne oraz środki bezpośredniego przymusu: kajdanki, pałki obronne wielofunkcyjne, ręczne miotacze gazu. Wyposażenie stanowisk pracy zabezpiecza wykonywanie im obowiązków zgodnie z kompetencyjnym zakresem obowiązków.
·        Straż Gminna dysponuje monitoringiem wizyjnym gminy znajdującym się w Gminnym Ośrodku Kultury.
·        Jednostka funkcjonuje na podstawie ustawy o strażach gminnych, ustawy o policji, oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
·        Przebieg etapu organizacyjnego jest następujący:
-25.03.2009 r. – uchwała Rady Gminy Sulików o utworzeniu Straży Gminnej w Sulikowie.
-15.06.2009 r. – Zarządzenie Wewnętrzne Wójta Gminy Sulików w sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze Komendanta Straży
Gminnej w Sulikowie.
-17.07.2009 r. – informacja o wyniku naboru.
-26.08.2009 r. – zawarcie umowy o pracę na czas nieokreślony z Komendantem Straży Gminnej.
-15.09.2009 r. – Zarządzenie Wewnętrzne Wójta Gminy Sulików w sprawie w sprawie przeprowadzenia naboru na dwa stanowiska aplikantów Straży Gminnej w Sulikowie.
-27.10.2009 r. – informacja o wynikach naboru.
-2.11.2009 r. – zawarcie umowy o pracę na czas określony z aplikantami Straży Gminnej w Sulikowie – Mariuszem Pietrzykiem i Mateuszem Wlaszko.
-04.11.2009 r. – 06.12.2009 r. – odbycie szkolenia podstawowego strażników gminnych w studium Szkolenia Specjalistycznego Służb Mundurowych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
-11.12.2009 r. – badania lekarskie i psychologiczne strażników.
-07.12.2009 r. – 04.01.2010 r. – praktyka strażników (Policja i Straż Miejska w Zgorzelcu), organizacja siedziby Straży w pomieszczeniach Urzędu Gminy na parterze.
-05.01.2010 r. – odbycie egzaminu końcowego szkolenia podstawowego strażników gminnych w Ośrodku Szkolenia Policji KWP w Gdańsku. Zdobycie uprawnień strażniczych zgodnie z ustawą o Strażach Gminnych.
-11.01.2010 r. – 26.02.2009 r. – opracowanie zarządzeń i innych dokumentów regulujących tok służby Straży Gminnej.
-11.01.2010 r. – zamówienie i zakup niezbędnego wyposażenia indywidualnego strażników.
-12.01.2010 r. – uroczyste ślubowanie strażników.
-22.01.2010 r. – wręczenie upoważnień do kontroli ruchu drogowego oraz do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.
-26.02.2010 r. – osiągnięcie gotowości do działania w terenie.
·        Straż Gminna w ramach swoich działań realizowała następujące programy:
-Bezpieczna droga do szkoły – 26 akcji w rejonie szkół i przedszkoli,
-Bezpieczne wakacje, bezpieczny wypoczynek – 4 kontrole,
-Kampania parkingowa – w ramach akcji kontrolowano miejsca parkingowe przeznaczone dla pojazdów prowadzonych przez osoby niepełnosprawne,
-Akcja zima – okres zimowy – 21 interwencji,
-Akcja posesja - kontrola w 871 posesjach,
·        W okresie od 1 marca 2010 roku do 15 września 2010 roku Straż Gminna wykonała 173 patrole piesze i zmotoryzowane, w tym:
-93 – dwuosobowe,
-60 – jednoosobowe,
-20 – wspólne z Policją.
W wyniku patroli podjęto 1444 interwencji i innych czynności, tego:
-53 (3,67%) interwencje z zakresu wykroczeń ruchu drogowego,
-1386 (95,98%) w ramach wykroczeń administracyjno – porządkowych,
-5 (0,34%) czynności inne – przekazano do realizacji w ramach posiadanych kompetencji innym jednostkom .
·        W wyniku interwencji spowodowano:
-usunięcie z terenu gminy 7 nielegalnych wysypisk śmieci oraz 5 padłych zwierząt,
-usunięcie osób z miejsc publicznych: 5 będących pod wpływem alkoholu lub innego środka odurzającego, 3 zakłócających spokój, 2 chorych potrzebujących pomocy,
-zabezpieczenie miejsce stanowiących zagrożenie: 4 studzienki (szamba, awarie, wycieki), 5 przypadków wzniecania ognia, pożary), 3 wypadki – kolizje drogowe.
-odnotowanych zostało 77 wpisów dotyczących zgłoszeń, zapytań, przekazów mieszkańców i podejmowanych działań w „Dzienniku Służby”.
-zabezpieczono imprezy i uroczystości gminne 10 krotnie,
-wykonano 98 asyst administracyjnych (np. przy wycince drzew).
·        Sankcje karne – ogółem ukarano 138 osób.
-mandatem karnym ukarano 17 osób na kwotę 2.750,00 zł, w tym mandatem o charakterze porządkowym 9 osób na kwotę 1.650,00 zł, a 8 osób mandatem drogowym na kwotę 1.100,00 zł. W 112 przypadkach zastosowano pouczenia i inne środki oddziaływania wychowawczego.
·        Współpraca z Policją:
-12 stycznia 2010 roku Wójt Gminy Sulików podpisał z Komendantem Powiatowym Policji w Zgorzelcu Porozumienie w sprawie współdziałania Straży Gminnej z Posterunkiem Policji w Zawidowie.
-W wyniku współdziałania zorganizowano 20 wspólnych patroli dzienno-nocnych.
-W 107 przypadkach dokonano wymiany informacji, uzgodnień pomiędzy Strażą Gminną i Policją.
-Wspólnie z Policją zabezpieczono 3 miejsca wypadków i kolizji drogowych, 2 miejsca pożarów, 6 imprez i uroczystości gminnych.
-Przekazano Policji 4 sprawy do rozpatrzenia i 2 osoby do zatrzymania.
-Stałą formą współpracy jest bieżące przekazywanie spraw i osób popełniający h przestępstwo lub wykroczenie – do prowadzenia których kompetencje posiada Policja.
·        Plany i zamierzenia na okres jesienno-zimowy:
-kontynuacja zadań stałych z zakresu porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy,
-realizacja bieżących interwencji mieszkańców,
-organizacja spotkań edukacyjnych z uczniami jednostek oświatowych z terenu gminy pod kątem bezpieczeństwa ruchu drogowego,
-w ramach „Akcji Posesja” wyegzekwowanie właściwego numerowania posesji,
-w okresie jesiennym baczne zwrócenie uwagi na wypalanie śmieci i spalanie niedozwolonych odpadów,
-w okresie zimowym szczególną uwagę zwracać na usuwanie śniegu z ciągów pieszych i kontrolować przejezdność dróg oraz usuwanie sopli i nawisów śnieżnych z dachów posesji,
-przeprowadzić kontrolę z zakresu szczepienia psów przez ich właścicieli.
 
W uzupełnieniu informacji Komendant dodał, że Straż Gminna nie jest powołana do tego by generować przychody do budżetu z tytułu mandatów, ale po to by pilnować porządku w gminie. Odnośnie stanu kadrowego Komendant stwierdził, że zapotrzebowanie z pewnością jest większe, ale braki kadrowe są niwelowane w dużej mierze poprzez wspólne patrole z policją. W kwestii stosowania fotoradarów stwierdzono, że jest zbyt kosztowne przedsięwzięcie. Zastosowanie tego rozwiązania jest właściwsze dla gmin, przez które przebiegają drogi krajowe i wojewódzkie, gdzie najczęściej dochodzi do przekraczania dozwolonej prędkości przez kierowców.
 
Ad. 2
Komisja zapoznała się informacją na temat wykonania budżetu Gminy Sulików w I półroczu 2010 roku. Komisja zdecydowała, że głosowanie członków Komisji będzie miało miejsce na sesji.
 
Ad. 3
Skarbnik Gminy przedstawiła następujące projekty uchwał:
1)      W sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
2) W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Gminy Sulików za 2009 rok.
Komisja wstępnie przyjęła projekt uchwały 3 głosami, przy 1 głosie wstrzymującym się.
Skarbnik Gminy przedstawiła również planowane zmiany w budżecie, które radni otrzymają na sesji.
Zmiany będą dotyczyły głównie wprowadzenia do budżetu gminy środków otrzymanych na likwidację szkód spowodowanych przez sierpniową powódź.
Zmiany będą dotyczyły głównie wprowadzenia do budżetu gminy środków otrzymanych na likwidację szkód spowodowanych przez sierpniową powódź.
Zastępca Wójta omówił sposób w jaki będzie przebiegała odbudowa zniszczeń po powodzi.
Komisja przystąpiła do rozpatrywania pozostałych projektów uchwał omówionych przez Zastępcę Wójta:
-w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy (obręb Sulików),
-w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy (obręb Wilka),
-w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy (obręb Mała Wieś Górna),
-w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy (obręb Wrociszów Dolny),
-w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy,
-w sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy,
-w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Małej Wsi Górnej.
-Zastępca poinformował, że projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Mikułowej zostaje wycofany w związku z pismem Sołtysa Sołectwa Mikułowa z prośbą o wstrzymanie sprzedaży tej nieruchomości w związku z tym, że sołectwo ma plany na zagospodarowanie tej nieruchomości na użytek mieszkańców.
Do czasu spotkania z Rada Sołecką Sołectwa Mikułowa i omówienia dalszego sposobu wykorzystania działki, sprzedaż nieruchomości zostaje wstrzymana.
Zastępca Wójta poinformował również, że na sesji zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie przedłużenia obowiązującej taryfy na wodę dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Zawidowie w związku z ich wpłynięciem wniosku o przedłużenie taryfy.
 
 
Ad. 4
W sprawach różnych;
1.      Przewodniczący Komisji przedstawił pismo Sołtysa Sołectwa Skrzydlice, w którym zwraca się z prośbą do Wójta o odstąpienie od umowy dzierżawy działki na której znajduje się staw. Mieszkańcy włożyli wiele pracy, aby wszyscy chętni mogli korzystać ze stawu i łowić ryby. Obecnie ma miejsce konflikt z dzierżawcą, który nie wyraża zgody na korzystanie ze stawu. Zdaniem komisji w tym wypadku, mieszkańcy powinni poczekać do czasu wygaśnięcia umowy dzierżawy i zając stanowisko tej w sprawie.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1635.
Protokołowała:
A.    Adamiak

Ilość odwiedzin: 4382
Nazwa dokumentu: Protokół nr 38
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików, odbytego w dniu 23 września 2010 roku o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Rychtarczyk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-01-18 14:40:21
Data udostępnienia informacji: 2011-01-18 14:40:21
Data ostatniej aktualizacji: 2011-01-18 14:42:27

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner