logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 33
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 15 lutego 2010 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Podanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
 
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni na posiedzeniu.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Jan Hasiuk- Wójt Gminy Sulików (w części posiedzenia),
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy Sulików,
-Bolesław Mańczak – Prezes Łużyckiej Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu. (w części posiedzenia)
 
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia, który został przyjęty bez uwag:
1. Gospodarka odpadami na terenie gminy. Rekultywacja składowiska opadów
w Sulikowie.
2.  Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
3.  Sprawy różne.
 
Ad. 1
Gospodarka odpadami na terenie gminy.
Prezes Łużyckiej Higieny Komunalnej – Pan Bolesław Mańczak przedstawił informację na temat gospodarki odpadami na terenie Gminy Sulików.
· Spółka ŁHK nie prowadzi osobnej dokumentacji dla każdego udziałowca spółki.
· Spółka odbiera odpady we wszystkich gminach Powiatu Zgorzeleckiego oprócz Miasta i Gminy Bogatynia.
· Nie jest prowadzona statystyka dla każdej obsługiwanej gminy.
· W 2009 Spółka przekazała na składowisko następujące ilości odpadów komunalnych:
Składowisko w Sulikowie: 2641,25 ton.
Składowisko w Jędrzychowicach 986,48 ton.
Składowisko w Gozdnicy: 23, 05 ton.
· Spółka prowadzi także wywóz beczkowozem odpady ciekłe.
· Z terenu Gminy Sulików wymieniono do oczyszczalni ścieków w Radzimowie
i Jędrzychowicach 1367 m3 nieczystości płynnych w celu ich oczyszczenia.
· Z ogólnej ilości odpadów z terenu Gminy Sulików selektywnie zebranych zostało:
15,29 ton opakowań szklanych.
4,75 ton opakowań plastikowych.
Odpady te zostały przekazane na składowisko odpadów w Lubaniu w celu dalszej przeróbki.
· Udziały poszczególnych gmin w Spółce przedstawiają się następująco:
-Gmina Pieńsk – 702 udziały – 36,22%.
-Gmina Zgorzelec – 687 udziałów – 35%.
-Gmina Sulików – 549 udziałów – 28,33%.
· Prezes złożył wniosek o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na rozbudowę składowiska odpadów w Stojanowie oraz na wyposażenie w niezbędny sprzęt. Prezes czeka na decyzję Zarządu Urzędu Marszałkowskiego.
 
Zastępca Wójta przedstawił informację na temat jednostek posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych oraz jednostek posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
1.  Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych.
 
NAZWA JEDNOSTKI, ADRES POCZTOWY
NUMER REGON
ADRES E-MAIL
OKRES NA JAKI WYDANO POZWOLENIE (data wydania pozwolenia)
Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o.o. , ul. Bolesławiecka 37, 59-900 Zgorzelec
231191290
zgorzelec@transformers.com.pl
10 lat
(17.04.2007 r.)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów
230881130
pukzawidow@wp.pl
10 lat
(17.03.2004 r.
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp.
z o.o., ul. Łużycka 3, 59-900 Zgorzelec
231193684
sekretariat@mpgk.zgorzelec.pl
10 lat
(27.01.2004 r.)
Przedsiębiorstwo Higieny Komunalnej Sp. z o.o., Trans-Formers Wrocław, ul. Atramentowa 10, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce
 
 
930415422
wrocław@transformers.com.pl
10 lat
(29.10.2002 r.)

 

 2. Wykaz jednostek posiadających zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.
 
NAZWA JEDNOSTKI, ADRES POCZTOWY
NUMER REGON
ADRES E-MAIL
OKRES NA JAKI WYDANO POZWOLENIE
(data wydania pozwolenia)
Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o.o. , ul. Bolesławiecka 37, 59-900 Zgorzelec
231191290
zgorzelec@transformers.com.pl
10 lat
(17.04.2007 r.)
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów
230881130
pukzawidow@wp.pl
10 lat
(17.03.2004 r.)
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łużycka 3, 59-900 Zgorzelec
231193684
sekretariat@mpgk.zgorzelec.pl
10 lat
(16.05.2007 r.)
WC SERWIS Beata Bańska, ul. Szybowa 2, 41-808 Zabrze
 
277598698
biuro@wcserwis.pl
10 lat
(11.12.2006 r.)
Aksel, Ireneusz Cepowski, ul. Norwida 13/6, 59-900 Zgorzelec
 
230869599
aksel35@O2.pl
10 lat
(17.01.2005 r.)

 

Zastępca Wójta przedstawił również informację na temat ilości zawartych umów na odbieranie odpadów komunalnych z poszczególnymi podmiotami posiadającymi zezwolenie na prowadzenie działalności tego typu na terenie gminy Sulików:
 
1. Łużycka Higiena Komunalna Sp z o.o., ul. Bolesławiecka 37, 59-900 Zgorzelec, ilość zawartych umów - 953, z czego :
­      w miejscowości Bierna zawarto 41 umów;
­      w miejscowości Bory zawarto 3 umowy;
­      w miejscowości Ksawerów zawarto 10 umów;
­      w miejscowości Mała Wieś Dolna, Mała Wieś Górna zawarto 34 umowy;
­      w miejscowości Miedziana zawarto 19 umów;
­      w miejscowości Mikułowa zawarto 48 umów;
­      w miejscowości Radzimów Dolny, Radzimów Górny zawarto 96 umów;
­      w miejscowości Skrzydlice zawarto 16 umów;
­      w miejscowości Stary Zawidów (w tym. ul. Starozawidowska) zawarto 27 umów;
­      w miejscowości Studniska Dolne, Studniska Górne zawarto 178 umów;
­      w miejscowości Sulików zawarto 389 umów;
­      w miejscowości Wilka zawarto 9 umów;
­      w miejscowości Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny zawarto 41 umów;
­      firmy zawarły 42 umowy.
2. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Łużycka 3, 59-900 Zgorzelec, ilość zawartych umów – 43, z czego:
­      w miejscowości Bierna zawarto 1 umowę;
­      w miejscowości Mała Wieś Dolna, Mała Wieś Górna zawarto 6 umów;
­      w miejscowości Skrzydlice zawarto 1 umowę;
­      w miejscowości Stary Zawidów (w tym. ul. Starozawidowska) zawarto 9 umów;
­      w miejscowości Sulików zawarto 13 umów;
­      w miejscowości Wilka zawarto 4 umowy;
­      w miejscowości Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny zawarto 9 umów.
3. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp z z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów, ilość zawartych umów – 47, z czego:
­      w miejscowości Ksawerów zawarto 1 umowę;
­      w miejscowości Skrzydlice zawarto 1 umowę;
­      w miejscowości Stary Zawidów (w tym. ul. Starozawidowska) zawarto 30 umów – z tego 4 na zgłoszenie;
­      w miejscowości Wilka zawarto 9 umów- z tego 2 na zgłoszenie;
­      w miejscowości Wrociszów Dolny, Wrociszów Górny zawarto 6 umów.
Podsumowując, do dnia dzisiejszego, na terenie Gminy Sulików zawarto łącznie 1043 umowy, w tym 6 na zgłoszenie.
 
 
Rekultywacja składowiska odpadów w Sulikowie.
 
Składowisko odpadów w Sulikowie zostało zamknięte z końcem 2009 roku. W związku z tym powinna zostać przeprowadzona rekultywacja, jednak uniemożliwia to sprawa zajęcia przez składowisko dwóch działek. Gmina musiała wystąpić o zmianę decyzji na zamknięcie składowiska. Sprawa jest obecnie badana przez Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego. Istnieje możliwość, że zostaną naliczone kary za składowanie odpadów
w miejscu do tego nieprzeznaczonym. Komisja zapoznała się z mapą, która przedstawia lokalizację składowiska odpadów. Dokumentacja rekultywacji i jej harmonogram jest wykonany, jednak dopóki sprawa działek nie zostanie wyjaśniona, nic nie można zrobić w jej kierunku. Wartość kosztorysowa rekultywacji to ok. 1,5 mln zł.
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał.
Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy. Projekty uchwał przedstawił Zastępca Wójta.
 
1) w sprawie zmian w Statucie Gminy Sulików.
Komisja proponuje, aby został dodany zapis w kwestii działalności Komisji Rewizyjnej: „Projekt protokołu sporządza się w ciągu 14 dni od daty zakończenia kontroli.”
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
2) w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiącej Gminny Zasób Nieruchomości Gminy Sulików, w obrębie wsi Studniska Dolne.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
3) w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
4) w sprawie określenia stawek opłaty targowej.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
5) w sprawie nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzec Skarbu Państwa.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
6) o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
7) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych KOŹMIN w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików).
Komisja wstępnie przyjęła projekt uchwały 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
8) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2010.
Komisja wstępnie przyjęła projekt uchwały 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 3
W sprawach różnych nie poruszono żadnych spraw.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1700.
 
Protokół sporządziła:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 7060
Nazwa dokumentu: Protokół nr 33
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska odbytego w dniu 15 lutego 2010 roku o godz. 1500 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-03-02 08:41:23
Data udostępnienia informacji: 2010-03-02 08:41:23
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-09 11:26:06

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner