logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 28
ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików, które odbyło się w dniu 21 września 2009 roku o godz. 1600 w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik” w Sulikowie
 
Posiedzeniu przewodniczył Jacek Staszczuk – Przewodniczący Rady Gminy.
Radni nieobecni: Edward Czarnota i Stanisław Cap.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwagi i przedstawiał się następująco:
  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  3. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Przewodniczący odczytał opinię Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 11 września w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Sulików informacji o przebiegu wykonana budżetu gminy Sulików za I półrocze 2009 roku. Skład Orzekający RIO wydał pozytywna opinię na temat w/w informacji.
 
Skarbnik Gminy omówiła sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku.
 
Radny Robert Starzyński pytał dlaczego kwota opłaty eksploatacyjnej jest tak niska, realizacja planowanej kwoty wynosi jedynie 22%.
 
Skarbnik odpowiedziała, że Kopalnia Radan Bazalt podaje informację na temat ilości wydobycia, jest to realizacja za IV kwartał 2008 roku oraz I kwartał 2009 r. Skarbnik dodała, że planowana kwota 450 tys. najprawdopodobniej zł nie zostanie osiągnięta w drugim półroczu 2009 roku.
 
Wójt dodał, że informacja na temat wydobycia surowca przez kopalnie jest składana do Urzędu Wojewódzkiego i tam jest weryfikowana. 40% opłaty eksploatacyjnej trafia do budżetu państwa, 60% do budżetu gminy.
 
Po omówieniu informacji na temat sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku Skarbnik przedstawiła wniosek końcowy mówiący o tym, że istnieje duże prawdopodobieństwo nie wykonania dochodów planowanych w bieżącym roku budżetowym i należy wdrożyć plan oszczędnościowy oraz zweryfikować planowane wydatki w drugim półroczu 2009 r. Rozpoczęcie realizacji planu oszczędnościowego jest ujęte w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 
Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Sulików za I półrocze 20009 roku zostało wstępnie przyjęte jednogłośnie.
 
Ad.2
1) Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Radny Robert Starzyński pytał z czego wynikają tak duże zmiany w podatku od nieruchomości.
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że opracowywała projekt według własnych wyliczeń, deklaracje podatkowe wpływają na bieżąco i są na nie nanoszone korekty. Spodziewała się znacznie większej kwoty jednak ta którą, oszacowała okazała się zbyt duża.
 
Wójt dodał, że ta sytuacja wynika również z tego, że jedno z większych przedsiębiorstw jest w trudnej sytuacji gospodarczej, w związku z tym podatek został odroczony. Inne przedsiębiorstwo spłatę podatku ma rozłożoną na raty w związku z tym kwoty nie będą wpływały całościowo do budżetu. Decyzje o odroczeniu podatków lub ich rozłożeniu na raty jest podejmowana głownie po to aby przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji finansowej nie pogrążały się jeszcze bardziej.
 
Radny Robert Starzyński pytał z czym wiąże się zmiana dotycząca zakupu usług pozostałych w związku z punktem oświetlenie ulic. Zaplanowana kwota została zmniejszona o 40 tys. zł.
 
Wójt odpowiedział, że kwota wiąże się z przygotowaniem do realizacji inwestycji modernizacji oświetlenia.
 
Radny Robert Starzyński pytał, czy kwota dotycząca dowozu uczniów do szkół nie została zbyt bardzo zmniejszona tym bardziej, gdy coraz częściej z początkiem roku szkolnego można usłyszeć wiele negatywnych opinii rodziców na temat przebiegu i jakości dowozu.
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że pod zawartą umowę z Firmą Vektor środki zostały zapewnione na par. 4300. Środki zmniejszone odnoszą się do odprawy kierowcy autobusu szkolnego. Kwota, która pozostała po wypłaceniu odprawy została ściągnięta. W paragrafie zakup usług pozostałych została wyliczona kwota zgodnie z zawartą umową, kwota została wprowadzona na sesji czerwcowej.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że gdyby przewoźnik chciał zwiększyć jakoś usługi, musiałby zapewnić kolejny środek transportu, tak aby autobusem nie dojeżdżało 69 osób, wiąże się to z kolejnymi kosztami.
 
Wójt odpowiedział, że według zawartej umowy przewoźnik ma dowieść uczniów zgodnie z przepisami. Pracownicy Urzędu Gminy weryfikują uwagi zgłaszane przez rodziców dojeżdżających dzieci. Planowane jest postępowanie kontrolne, które wykaże czy w autobusach przewożona jest dopuszczalna ilość dzieci. Gmina zgodnie z ustawą zapewnia dowóz dzieci do szkół, zgodnie z określonymi odległościami.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał, co w przypadku gdy kolejne osoby zgłoszą potrzebę usunięcia azbestu.
 
Wójt odpowiedział, że środki ujęte w budżecie dotyczą opracowania planu usuwania azbestu. Plan będzie określał w jaki sposób będzie usuwany azbest na terenie gminy.
 
Radny Robert Starzyński pytał o bramę, która będzie zakupiona na potrzeby jednostki OSP w Studniskach.
 
Wójt odpowiedział, że jest to specjalistyczna brama żaluzjowa, której zaleta jest to, że otwiera się znacznie szybciej.
 
Radny Robert Starzyński przypomniał, że na początku br. nie ujęto w budżecie gminy istotnego zadania polegające na wymianie instalacji w Szkole Podstawowej w Sulikowie, wycenione na kwotę 50 tys. zł. Obecnie w budżecie znalazło się nowe zadanie związane wymianą bramy garażowej.
 
Wójt odpowiedział, że zakup bramy jest ujęty w środkach, które Rada Gminy uchwaliła z przeznaczeniem na jednostki OSP. Jeżeli chodzi o wymianę instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej w Sulikowie, w przyszłym roku Wójt planuje podjęcie działań polegających na pozyskaniu środków z Ministerstwa Edukacji podobnie jak przypadku Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych na wymianę okien. Ponadto Wójt dodał, że w Szkole Podstawowej w Sulikowie istnieje poważniejszy problem związany nakazem wymiany stropów z 1989. Minęło 20 lat nakaz nadal nie jest realizowany.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że 7 lat kadencji Wójta z tych 20 właśnie mija.
 
Wójt odpowiedział, że w ciągu jego kadencji powstał nowy obiekt edukacyjno-sportowy. Gdyby latach 1998-2002 nie dyskutowano na temat lokalizacji budowy gimnazjum, można byłoby wykonać remonty kapitalne wszystkich szkół. Dzisiaj radny Starzyński wymienia wszystkie potrzeby remontowe, dlaczego wówczas kiedy były środki nie robiono nic w tej sprawie. W 2000 roku gmina otrzymała 100 tys. zł dotacji z powiatu i nie wydatkowała ani złotówki. Za taką kwotę w tych latach można było wykonać wszystkie, niezbędne prace remontowe w szkołach. Wójt dodał, że przez 7 lat swojej kadencji może pochwalić się dużą efektywnością i każdy kto parzy na tę sprawę efektywnie może to potwierdzić.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że gdyby gimnazjum wraz z halą sportową wybudowano za 12 mln zł tak jak było zaplanowane, a nie za 20 mln zł to 8 mln, które pozostało starczyłoby na remonty w szkołach o którym Wójt wspomniał.
 
Przewodniczący zapytał czy pierwsza brama wymieniona w jednostce OSP była zakupiona ze środków z budżetu gminy, czy z własnych środków jednostki.
 
Wójt odpowiedział, że została zakupiona z własnych środków jednostki.
 
Radny Tadeusz Polowy, pytał czy 9 tys. zł pochodzi ze środków przeznaczonych dla wszystkich jednostek OSP. Radny dodał, że kwota przeznaczona na zakup bramy w porównaniu do środków, które zostają przeznaczone na inne jednostki jest znacznie większa, niż środki przeznaczone dla OSP Sulików-11 tys. zł, lub jednostka OSP Radzimów-2 tys. zł.
 
Wójt odpowiedział, że obowiązkiem gminy jest zapewnienie finansowania ochrony przeciwpożarowej, czyli jednostek które są zdolne do działania. Jednostka OSP Radzimów posiada częściową zdolność bojową. W jednostce mają miejsce problemy organizacyjne, ponieważ już dwukrotnie w przypadku zagrożenia na terenie działalności, jednostka nie potrafiła się zmobilizować do działania. Takie sytuacje budzą wątpliwości co do jej finansowania. Na terenie gminy działają jednostki OSP Studniska, Sulików, Bierna, Miedziana, Stary Zawidów, które są czynne i w każdym momencie są zdolne do podjęcia działań. Jednostka OSP Radzimów na dzień dzisiejszy jest jednostką martwą.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że dzieje się tak dzięki Wójtowi. Przez to, że Wójt odłożył projekty na półki.
 
Wójt odpowiedział, że nie jest w stanie wyciągnąć 500 tys. zł na budowę nowej strażnicy OSP. Kilka lat temu Wójt oferował rozwiązanie lokalizacji jednostki.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że Wójt nic nie oferował i jest to zdanie całej jednostki.
 
Wójt odpowiedział, że dzięki zdaniu jednostki mamy doczynienia z taką sytuacją, skoro propozycja Wójta nie odpowiadała członkom OSP. Wójt stwierdził, że żałuje podjęcia działań w pozyskaniu ciężkiego samochodu dla tej jednostki. Samochód od 5 lat stoi praktycznie nieużywany, w czasie gdy inna jednostka mogłaby nim dysponować.
 
Radny Robert Starzyński pytał, czy zakup wyposażenia dla jednostek OSP przebiega według jakiegoś programu, zaproponowanego przez Zarząd OSP i czy zakup np. bram takich jak w OSP Studniska jest planowany również w innych jednostkach.
 
Wójt odpowiedział, że gmina musi zapewnić finansowanie jednostek OSP, jako jednostek przeciwpożarowych. Zarząd Gminny OSP zawsze wnioskował o usystematyzowanie jednostek, jednak nic w tym kierunku nie zrobiono. Z ośmiu jednostek OSP, na trenie gminy działają trzy jednostki, które w przypadku wystąpienia zagrożenia nie mogą podjąć żadnych zadań. Powinien zostać opracowany plan rozwoju i działalności jednostek OSP. Wsparcie dla takich jednostek jak Studniska czy Sulików nie powinno dziwić, są to grupy działające dobrze i są gotowe do działania. W przyszłości należy doposarzyć jednostki, których działania sprzyjają ochronie przeciwpożarowej. Najbliższy cel to zakup średniej motopompy dla Sulikowa, lekkiej motopompy dla Biernej. Jednostka OSP Bierna otrzymała samochód Lublin pozyskany z Łużyckiego Oddziału Straży Granicznej. Stanowisko Zarządu OSP jest jasne, Zarząd widzi potrzeby doposażenia jednostek.
 
Radny Starzyński stwierdził, ze pytał o plan zakupów inwestycyjnych, z którego wynikałoby, że akurat w tym czasie był planowany zakup drugiej bramy garażowej dla jednostki OSP Studniska. Radny pytał na jakiej podstawie został zaplanowany ten zakup.
 
Wójt odpowiedział, że zakup drzwi garażowych to jego decyzja. Plan zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP nie powstał i ciężko byłoby do tego doprowadzić. Wójt podejmując takie decyzje bierze pod uwagę głównie gotowość bojową jednostki.
 
Radny Starzyński stwierdził, że zamiast organizować dożynki gminne może lepiej byłoby za te środki zakupić motopompy dla wszystkich jednostek OSP.
 
Wójt odpowiedział, że w tym roku gmina organizowała dożynki wojewódzkie i to za środki niższe niż wyniosłyby dożynki gminne.
 
Radni wstępnie przyjęli projekt uchwały 10 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.
 
2) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
3) w spawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
4) w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia nieruchomości w drodze przetargu.
Wójt omówił projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
5) w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości niezabudowanej położonej, w obrębie wsi Studniska Dolne, na okres dłuższy niż trzy lata, w drodze bezprzetargowej.
Wójt omówił projekt uchwały.
 
Radny Robert Starzyński pytał czy podejmowanie uchwały i pozwolenie na dalsze prowadzenie działalności polegającej na uprawianiu ogródków działkowych na działce budowlanej nie będzie nieścisłością.
 
Wójt odpowiedział, że jeżeli grunt jest przeznaczony pod budowę w planie rolnym to można go używać do czasu budowy. Ponadto każdą umowę można rozwiązać z półrocznym wymówieniem.  
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że dziwią go słowa Wójta, który pomimo wiedzy na temat zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego na tym obszarze nie podjął kroków aby usankcjonować stan prawny tych działek. Najlepszym rozwiązaniem byłaby zmiana w mpzp i przeznaczenie tych działek do celów, do których są rzeczywiście przeznaczone obecnie.
 
Wójt odpowiedział, że w 2001 roku miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego był uchwalany, miała miejsce wówczas dyskusja i padały w tym temacie wnioski, jednak decyzja została podjęta i działki o których dziś mowa zostały działkami budowlanymi.
 
Radny Starzyński stwierdził, że w trakcie kadencji Wójta mpzp był już kilkakrotnie zmieniany.
 
Wójt odpowiedział, że za jego kadencji nie były podejmowane zmiany w mpzp w obrębie Sulikowa.
 
Radny Starzyński stwierdził, że na potrzeby budowy gimnazjum był zmieniany mpzp.
 
Wójt odpowiedział, że teren na którym stanęło gimnazjum cały czas był przeznaczony pod budowę szkoły.
 
Przewodniczący stwierdził, że przy najbliższej zmiany mpzp w obrębie Sulikowa można dokonać zmiany przeznaczenia tej działki.
 
Wójt odpowiedział, że to jak najbardziej logiczne, ale w chwili obecnej należy podając uchwałę aby móc zawrzeć umowy dzierżawy działek z osobami które dotychczas je użytkowały aby dać im poczucie stabilności.
………………………………………………………………
Radny Starzyński: później będzie wojna jak z działką Laura koło kościoła.
Wójt: no ale kto tam namieszał, przy działce Laura, panie radny kto tam namieszał?
Radny Starzyński: nie wiem bo nie byłem wtedy ani sołtysem ani radnym.
Wójt: no ja tez nie byłem ani sołtysem ani radnym.
Przewodniczący usiłował zamknąć dyskusje.
 
Wójt: Panie Przewodniczący ja w stosownym czasie udowodnię pewne rzeczy, ale Pan Starzyński ma zdolność wybiórczego myślenia, Pan Starzyński mówi jednego roku co innego, a za rok mówi dokładnie co innego. I Pan Starzyński przy zmianach w planie, ja pamiętam pewne rzeczy i nawet potrafię udowodnić wam na papierze i przedstawię w pewnym czasie pewne wnioski, które składał, bardzo ciekawe z punktu widzenia dzisiejszych spraw. Zgłaszał pewne wnioski czy to na posiedzeniach komisji, czy na sesjach. Ja mam pamięć dość dobrą.
Radny Starzyński: Pan Panie Hasiuk dałby sobie na wstrzymanie.
Wójt: Proszę zachować kulturę, chciałem powiedzieć jedną rzecz, tutaj pewne wypowiedzi Pana radnego i wnioski, które były składane i dobrze pan pamiętał co pan robił. Ja jestem w tej chwili Wójtem i proszę mnie tytułować Wójcie.
Radny Starzyński: nie życzę sobie aby pan w stosunku do mojej osoby wystosowywał takie występy.
Wójt: ja jeszcze nie takie występy będę miał, to dopiero początek panie radny, panie radny to dopiero początek.
………………………………………………………
Przewodniczący zamknął dyskusję.
Projekt uchwały został wstępnie przyjęty 11 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
 
6) w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości położonej, w obrębie wsi Studniska Dolne, na okres dłuższy niż trzy lata, w drodze bezprzetragowej.
Wójt omówił projekt uchwały.
Projekt uchwały wstępnie został podjęty 10 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1. Radny Marian Kurek prosił, aby w porozumieniu z właścicielem firmy przewozowej, która dowozi uczniów ze szkół usystematyzować godziny odjazdu autobusów i godziny powrotu dzieci ze szkół.
 
Wójt odpowiedział, że gmina musi zapewnić dowóz do szkół dla uczniów z całego terenu gminy. W przypadku gdy dzieci muszą czekać na przyjazd autobusu są świetlice w których dzieci mogą przebywać pod opieką świetlicowej. W żadnym kraju, nawet w najbardziej rozwiniętym nie można zapewnić dojazdu do szkół, który zapewnił by powrót do domu zaraz po zakończeniu lekcji każdej klasie.
 
2. Przewodniczący odczytał pismo skierowane do Rady Gminy od Stowarzyszenia Pracodawców Gminy Sulików, w którym Stowarzyszenie wyraża swoje niezadowolenie i protest w związku z okolicznościami i sposobem potraktowania niektórych z przedsiębiorców na Dożynkach Wojewódzkich Dolnego Śląska i Diecezji Legnickiej.
 
3.Przewodniczący przedstawił skargę Pana Romana Szymańskiego ze Studnisk na działalność Wójta oraz korespondencję prowadzoną w tej sprawie. Przewodniczący przekaże skargę do realizacji na sesji.
 
4.Radny Grzegorz Konarski zaprosił wszystkich na turniej piki siatkowej organizowany przez Klub Sportowy Korona, który obędzie się w dniu 26 września o godz. 900
w Środowiskowej Hali Sportowej
 
 
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1815.
Protokół sporządziła: A. Adamiak
 
 
 
                                                                                                Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                            Jacek Staszczuk

Ilość odwiedzin: 5580
Nazwa dokumentu: Protokół nr 28
Skrócony opis: ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików, które odbyło się w dniu 21 września 2009 roku o godz. 1600 w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik” w Sulikowie Posiedzenie zakoń
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksnadra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-03-02 08:17:49
Data udostępnienia informacji: 2010-03-02 08:17:49
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-09 11:24:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner