logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 23
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
w dniu 23 lutego 2009 roku o godz. 1200 w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Nr 2 w Jedrzychowicach (w części posiedzenia) oraz w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Podanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy,
-Bolesław Mańczak – Prezes Łużyckiej Higieny Komunalnej Sp. z o.o. w Zgorzelcu, (w części posiedzenia)
-Jacek Szymański – Prezes MPGK w Zgorzelcu,
-Józef Żukowski – Dyrektor Biura MPGK Zgorzelec,
-Przemysław Sławiński – Specjalista
-Ireneusz Cepowski – Kierownik Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Jedrzychowicach,
-Wiesława Brzezińska – pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego,
-Tadeusz Mochalski - Delegat do Powiatowej Izby Rolniczej w Zgorzelcu.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Wizyta na składowisku odpadów komunalnych zarządzanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zgorzelcu.
  2. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższa sesję Rady Gminy.
  3. Sprawy różne.
  4. Działalność Izb Rolniczych na rzecz rolników z gminy Sulików.
 
 
Ad. 1
Komisja udała się na spotkanie z Prezesem Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Zgorzelcu. Spotkanie na składowisku odpadów miało na celu zapoznanie się z działalnością Przedsiębiorstwa w zakresie zbiórki odpadów komunalnych, odpadów wielkogabarytowych, przyjmowania zużytego sprzętu elektrotechnicznego, segregacji odpadów oraz eksploatacji składowiska odpadów w Jędrzychowicach. Prezes MPGK w Zgorzelcu podziękował Komisji za przybycie oraz przedstawił informację na temat działalności Przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwo działa od kilkunastu lat i ciągle stara się udoskonalić system gospodarki odpadami przez selektywną zbiórkę surowców wtórnych, baterii, odpadów wielkogabarytowych, gruzu oraz odpadów biodegradowalnych. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Nr 2 w Jedrzychowicach jest typowo nastawiony na zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji. Selektywna zbiórka tych odpadów, jak i odpady ulegające biodegradacji wyodrębnione ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych zapewniają nieprzerwany cykl produkcyjny. W ten sposób zakład zagospodarowuje 100 % odpadów ulegających biodegradacji, które są do niego dostarczane. Zakład opracował harmonogram zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego dla obsługiwanych mieszkańców Miasta Zgorzelec. W najbliższym czasie planowana jest organizacja selektywnej zbiórki przeterminowanych lekarstw z terenu Miasta Zgorzelec. Zakład jest Regionalnym Operatorem Systemu Zbiórki Zużytych Baterii dla „Organizacji Odzysku Reba”. Zakład propaguje wśród dzieci i młodzieży edukację poprzez wprowadzanie w szkołach i przedszkolach programy związane z gospodarką odpadami. Przedsiębiorstwo planuje przeprowadzenie kolejnych inwestycji mających na celu spowodowanie aby Zakład Nr 2 w Jędrzychowicach stał się bardziej przyjazny środowisku. Planowane są kolejne inwestycje mające na celu maksymalne ograniczenie ilości składowania odpadów na niecce składowiska. Obecnie opracowywana jest technologia, która pozwoli na zwiększenie mocy przerobowej Zakładu w zagospodarowaniu odpadów ulegających biodegradacji. Zakład dąży do zacieśniania współpracy z okolicznymi zakładami, w tym celu planuje utworzyć Związek Międzygminny mający na celu wspólne gospodarowanie odpadami.
(pełna informacja w załączeniu)
Pan Przemysław Sławiński szczegółowo omówił technologie stosowane w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Nr 2 oraz przedstawił ofertę z której korzystają mieszkańcy obsługiwani przez MPGK. Poza cotygodniowym odbiorem odpadów od mieszkańców, raz na kwartał otrzymują oni komplet worków na szkło białe, szkło kolorowe, plastik, odpady niebezpieczne i baterie. Raz w miesiącu organizowana jest zbiórka odpadów wielkogabarytowych. Zakład stara się w pełni sprostać oczekiwaniom mieszkańców.
Przedsiębiorstwo posiada tzw. pozwolenie zintegrowane, które obowiązuje do 2017 roku.
                                                                      
Komisja wybrała się na teren Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych.
 
Ad. 2
Zastępca Wójta przedstawił projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
1) Zastępca Wójta przedstawił wniosek firmy Lafarge o ustawienie na wylocie i wlocie drogi wewnętrznej nr 85/2 w Sulikowie szlabanów wyposażonych w domofony. Ustawienie szlabanów ma na celu ograniczenie ruchu i jest podyktowane względami bezpieczeństwa. Szlabany będą obsługiwane przez służby wartownicze kopalni. Sprawa została omówiona na zebraniu wiejskim sołectwa Sulików w 2006 roku, wówczas zebranie wiejskie większością głosów opowiedziało się za ustawieniem szlabanów. Po wyrażeniu zgody na ustawienie szlabanów mieszkańcy i właściciele działek, dla których droga stanowi dojazd, zostaną poinformowani o zaistniałej sytuacji. Zastępca Wójta zwrócił się z prośbą o wyrażenie opinii w tej sprawie. Komisja po zapoznaniu się z dokumentacja sprawy jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawę ustawienia szlabanów na drodze wewnętrznej nr 85/2.
 
Ad. 4
W dyskusji nad przewidywaną sytuacją rolnictwa na terenie gminy w 2009 roku oraz działalnością Izb Rolniczych na rzecz rolników z gminy Sulików poruszono następujące kwestie:
-stawka czynszu dzierżawnego, która jest bardzo wysoka dla rolników,
-wysoka cena nawozów
-przydział wapna,
-potrzebę aktualizacji map gruntów rolnych w Agencji Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa, (obecnie stosowane pochodzą z 2004 roku)
-zły stan dróg dojazdowych do gruntów rolnych, głównie spowodowany brakiem dbałości rolników - część z nich nadaje się wyłącznie do likwidacji i sprzedaży,
 
Pani Wiesława Brzezińska – pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego i Pan Tadeusz Mochalski - Delegat do Powiatowej Izby Rolniczej w Zgorzelcu przedstawili plan szkoleń dla rolników na 2009 rok będą to między innymi warsztaty polowe w Studniskach na temat chemii stosowanej przeciwko pasożytom i grzybom atakującym plony. W planie imprez organizowanych w 2009 roku są między innymi święto pola w czerwcu i dni kukurydzy w październiku.
 
Pani Wiesław Brzeźińska zwróciła uwagę na zbyt mało aktywny udział rolników z terenu gminy Sulików w organizowanych dla nich szkoleniach, najbardziej aktywny udział biorą rolnicy z terenu Powiatu Lubańskiego.  
 
Pan Tadeusz Mochalski zwrócił uwagę na potrzebę inwestowania w budowę biogazowi.
 
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1600.
 
 
 
Protokół sporządziła:
A. Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 5007
Nazwa dokumentu: Protokół nr 23
Skrócony opis: z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 23 lutego 2009 roku o godz. 1200 w Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych Nr 2 w Jedrzychowicach (w części posiedzenia) oraz w
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-02-26 07:55:28
Data udostępnienia informacji: 2009-02-26 07:55:28
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-26 07:58:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner