logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 31
ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska i Komisji Społecznej w dniu 16 grudnia 2009 roku w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Radni przystąpili do wyboru przewodniczącego posiedzenia. Radny Jacek Staszczuk zgłosił kandydaturę radnego Franciszka Fleszara. Radni jednogłośnie zdecydowali o przewodniczeniu Franciszka Fleszara.
Wszyscy członkowie obu komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików.
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy.
 
Przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia, który przedstawiał się następująco:
1.      Projekt budżetu gminy na 2010 rok.
2.      Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
3.      Plan pracy Rady Gminy na 2010 rok.
4.      Plan pracy komisji stałych i Komisji Rewizyjnej na 2010 rok.
5.      Sprawy różne.
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag.
 
Ad. 1
Projekt budżetu gminy na 2010 rok.
Skarbnik Gminy wraz z Wójtem omówili projekt budżetu gminy na 2010 rok. Wójt zwrócił szczególną uwagę na inwestycje, które będą realizowane przez gminę w 2010 roku.
 
Radny Grzegorz Konarski zgłosił wniosek o zmniejszenie środków w wysokości 10 tys. zł przeznaczonych na siatkarski Klub Sportowy „Korona” z przeznaczeniem na piłkarski Klub Sportowy „Bazalt”. Radny motywował swój wniosek ty, że Klub Sportowy „Bazalt” stracił wielu sponsorów.
Wójt stwierdził, że w zeszłym roku gmina przeznaczyła środki w wysokości 75 tys. zł. W obecnym projekcie budżetu nastąpiło zwiększenie środków o 25 tys. zł. Zdaniem Wójta kluby sportowe nie są pokrzywdzone, ponadto mogą pozyskiwać środki z zewnątrz. W ostatnim czasie pojawiły się obawy, że juniorskie drużyny nie otrzymują żadnych środki, wszystkie wydatki muszą być pokrywane z ich własnych środków. Komisja Społeczna powinna zająć się tą sprawą.
Wniosek został odrzucony 4 głosami przeciwnymi, przy 2 głosach za i 4 głosami wstrzymującymi się.
 
Radny Jacek Staszczuk stwierdził, że w budżecie gminy nie ma zabezpieczonych środków na remonty zabytków. Rada Gminy podjęła uchwałę, według której właściciele zabytkowych budynków mogą występować o środki finansowe. Na terenie gminy znajduje się wiele obiektów, które powinny być wyremontowane. W kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie niezbędny jest remont organów.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że szczególnie obiekty sakralne na terenie gminy wymagają remontu. Zdaniem radnego w budżecie gminy powinny znaleźć się środki z przeznaczeniem na każdy z kościołów na terenie gminy.
 
Ponadto w dyskusji nad budżetem poruszono sprawę remontu dachu na budynku ośrodka zdrowia w Zawidowie oraz remontu dachu budynku Przedszkola Publicznego w Sulikowie.
 
Wniosek o zabezpieczenie w budżecie gminy środków na remonty obiektów zabytkowych na terenie gminy został przyjęty jednogłośnie.
 
Projekt budżetu gminy na 2010 rok został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Plan pracy Rady Gminy Sulików na 2010 rok.
 
Radny Jacek Staszczuk przedstawił propozycję do planu pracy Rady Gminy. W takcie dyskusji radni wypracowali projekt planu pracy, który przedstawiał się następująco:
 
STYCZEŃ: Zapoznanie się z postępem prac przy realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
 
 
LUTY: Stan dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych na terenie gminy.
 
 
MARZEC: Działalność Kopalni Radan Bazalt w Sulikowie. Kopaliny i surowce mineralne na terenie gminy.
 
 
KWIECIEŃ: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy na 2009 rok Absolutorium dla Wójta Gminy.
 
 
MAJ: 20-lecie samorządu terytorialnego. Uroczysta sesja z udziałem osób pełniących stanowiska wójtów, radnych i sołtysów w ciągu 20 lat istnienia samorządu.
 
 
CZERWIEC: Stan rzek i cieków wodnych na terenie gminy.
 
 
WRZESIEŃ: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Działalność Straży Gminnej.
 
 
PAŹDZIERNIK: Opłaty i podatki lokalne. Sprawa oświaty na terenie gminy.
Podsumowanie V kadencji Rady Gminy.
Propozycja planu pracy Rady Gminy na 2010 rok została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 3
Plany pracy komisji stałych i Komisji Rewizyjnej.
Plan pracy Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska:
Styczeń: Inwestycje prowadzone na terenie gminy. Postępy przy realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin lezących w zlewni rzeki Czerwona Woda” .
Luty: Gospodarka odpadami na terenie gminy. Rekultywacja składowiska opadów
w Sulikowie.
Marzec: Działalność Kopalni Radan Bazalt w Sulikowie. Możliwości na terenie gminy w zakresie odnawialnych źródeł energii.
Kwiecień: Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy – zasady finansowania jednostek i rozliczanie dotacji. Absolutorium dla Wójt Gminy Sulików.
Maj: Działalność Izb Rolniczych.
Czerwiec: Stopień realizacji modernizacji sieci oświetleniowej na terenie gminy.
Wrzesień: Działalność Straży Gminnej.
Październik: Opłaty i podatki lokalne na 2011 rok.
 
Plan pracy Komisji Społecznej na 2010 rok.
Styczeń: Działalność Parafialnej Rady Caritas.
Luty:
Marzec: Działalność Straży Gminnej – Spotkanie z Komendantem Gminnym.
Kwiecień: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2009 rok. Absolutorium dla Wójta Gminy.
Maj: „Moja Gmina moja Małą Ojczyzną” – konkurs wiedzy na temat gminy. Spotkanie z ciekawymi osobami z terenu gminy.
Czerwiec: Funkcjonowanie kompleksu sportowego: Gimnazjum i Środowiskowej Hali Sportowej. Spotkanie z Kierownikiem Środowiskowej Hali Sportowej.
Wrzesień: Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku.
Październik: Podsumowanie pracy Komisji Społecznej.
 
Radny Grzegorz Konarski – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił propozycje do planu pracy Komisji Rewizyjnej:
-funkcjonowanie Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie,
-realizacja zimowego utrzymania dróg gminnych i powiatowych na terenie gminy.
 
Ad. 4
Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
1)     W sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i przedszkolach, zasad zwalniania od obowiązku realizacji tych zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
2)     W sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
3)     W sprawie zmiany uchwały w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
4)     W sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Radni wstępnie przyjęli projekt uchwały 9 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
5)     W sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w 2010 roku.
6)      
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że na sesji przedstawiony zostanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz zgłoszone zostaną autopoprawki do projektu budżetu gminy na 2010 rok.
Wójt poinformował, że przygotowywany jest projekt uchwały w sprawie zasad przyznawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Sulików.
 
Ad. 5
W sprawach różnych:
-Radny Grzegorz Konarski zgłosił potrzebę nawiezienia kamienia na ul. Ks. Soleckiego w Sulikowie. Droga jest w bardzo złym stanie.
-Radny Marian Kurek zgłosił problem braku biletu lub jakiegokolwiek innego potwierdzenia opłaty za udział w przyjęciu sylwestrowym w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1830.
 
 
Protokołowała:
A.    Adamiak

Ilość odwiedzin: 5098
Nazwa dokumentu: Protokół nr 31
Skrócony opis: Ze wspólnego posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska i Komisji Społecznej w dniu 16 grudnia 2009 roku w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Wojciech Pająk
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-04-09 10:38:29
Data udostępnienia informacji: 2010-04-09 10:38:29
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-09 11:25:04

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner