logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 13
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
Odbytego w dniu 28 stycznia 2008 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy Sulików
 
Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Podanowski.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Wojciech Pająk - Zastępca Wójt Gminy,
-Krzysztof Lipko - Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego,
-Bolesław Mańczak - Prezes Spółki Łużycka Higiena Komunalna.
-Lidia Rychtarczyk - Sekretarz Gminy Sulików (w części posiedzenia)
 
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwag i przedstawiał się następująco:
1.      Gospodarka odpadami na terenie Gminy Sulików (wizja lokalna na wysypisku śmieci w  Sulikowie)
2.      Wywóz nieczystości z terenu gminy Sulików.
3.      Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
4.      Sprawy różne.
 
 
Ad. 1
Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego przedstawił zmiany jakie zaszły po użyciu kompaktowa, pracującego na składowisku odpadów w Sulikowie.
Już po kilkunastu godzinach pracy kompaktowa zaszły widoczne zmiany, wysokość składowanych  śmieci zmniejszyła się o ok. 2 metry.
Kierownik GZK rozważał kilka ofert wypożyczenia kompaktowa, najdogodniejszą z nich okazała się oferta Pana Partyki z Sulikowa. Godzina pracy wyniosła 200 zł (netto). Właściciel maszyny nie zgodził się jednak na zawarcie stałej umowy z GZK, ponieważ była ona jego zdaniem niekorzystna. Pan Partyka, oczekiwał co miesięcznych zleceń na poziomie 50 godzin - 10 tyś zł netto.
Komisja zapoznała się z fotografiami przed i po pracy kompaktowa.
Posiadanie własnego kompaktowa byłoby najlepszym rozwiązaniem, zwiększyłoby znacznie możliwość składowanych odpadów na wysypisku, jednak zakup tego sprzętu i jego utrzymanie byłoby zbyt kosztowne.
 
Członkowie Komisji udali się wraz z Prezesem ŁHK i Kierownikiem GZK na składowisko odpadów w Sulikowie.
 
Radny Tomasz Podanowski zapytał, kto obecnie korzysta z  tego wysypiska śmieci.
Prezes ŁHK odpowiedział, że w danej chwili odpady zwożone są jedynie przez ŁHK, tylko ona ma na to zawartą umowę, zgodnie z obowiązującą stawką podatku 29 zł za 1 m 3 odpadów (ok. 200 kg).
Radni pozytywnie ocenili pracę kompaktora jednak uznali, że konieczne jest jeszcze ugniecenie śmieci przy ogrodzeniu od strony północnej. Kierownik odpowiedział, ze w tym miejscu jest za miękko dla tak ciężkiego sprzętu, co może spowodować jego przewrócenie. Komisja zaproponowała rozebranie ogrodzenia i ponowne zagęszczenie odpadów, Kierownik odparł, że w tej chwili nie może tego zrobić, ponieważ brakuje mu na to środków. W chwili obecnej praca kompaktora wyniosła ponad 20 tyś zł.
Omówiono również sytuację składowisk odpadów w przypadku innych gmin. W tym miejscu wspomniano o zeszłorocznym spotkaniu z przedstawicielami Rady Miasta Zawidów, na którym omawiana była możliwość współpracy między Gminą Sulików a Miastem Zawidów. Wspólne posiedzenie nie przyniosło jednak oczekiwanego odzewu w sprawie ewentualnej współpracy, Miasto Zawidów nie podjęło inicjatywy w tej kwestii.
 
Radny Stanisław Cap zwrócił uwagę na znaczną ilość odpadów znajdującą się na ogrodzeniu wysypiska oraz na terenach w pobliżu składowiska - wskazał na konieczność ich usunięcia.
Kierownik GZK odpowiedział, że śmieci są systematycznie usuwane, ale ciągłe wiatry porywają je ponownie i roznoszą po terenie okalającym składowisko.
 
Radny Stanisław Cap zapytał o koszty rekultywacji składowiska oraz jakie gmina poniesie wówczas straty.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że bez względu na to, jaki będzie koszt rekultywacji jest ona obowiązkiem gminy, na który możemy pozyskać dodatkowe środki pochodzące z źródeł zewnętrznych.
 
Omówiono kwestie budowy spalarni śmieci przy współpracy sąsiednich gmin i powiatów. Zdaniem Prezesa ŁHK jest to bardzo efektywna metoda  oraz równie kosztowna. Z informacji przez niego przedstawionych wynika, że austryiacka spalarnia odpadów byłaby zainteresowana budową spalarni na okolicznym terenie, ponieść jej koszty a następnie pobierać opłaty. 70% kosztów budowy spalarni stanowią filtry o bardzo wysokiej skuteczności. Koszt przekazania do spalenia tony odpadów wynosi ok. 180 euro.
 
Ad. 2
Prezes Łużyckiej Higieny Komunalnej zreferował informację na temat działalności Spółki, informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Kierownik Gminnego Zakładu Komunalnego przedstawił przyczyny, które spowodowały brak odbioru odpadów z terenu gminy Sulików. Główna przyczyną była rezygnacja pracowników GZK z pracy po przejęciu zadania wywozu nieczystości przez ŁHK. Zdezorganizowało to pracę i zaburzyło jej harmonogram. Ponadto w miesiącu grudniu pracownicy, którzy mieli przejść do ŁHK przebywali na urlopach, w związku z czym w okresie świątecznym nie możliwe stało się przygotowanie dwóch ekip które nadrobiły by zaległości. Ówczesna załoga samochodu i tak jeździła od rana do wieczora by zebrać zaległe odpady.
 
Radny Edward Czarnota stwierdził, że najwłaściwszym rozwiązaniem od nowego roku byłoby branie przez pracowników ŁHK jednego z pracowników GZK, który wdrożył by nową ekipę do nowego terenu. Pozwoliłoby to uniknąć wielu komplikacji związanych z nieznajomością pracowników ŁHK miejsc gdzie znajdują się pojemniki.
Prezes ŁHK stwierdził, ze taki był początkowy zamysł jednak kolizja godzin pracy oraz to, że samochód ŁHK wjeżdżał na teren Gminy Sulików z innych rejonów nie pozwalało na takie rozwiązanie.
Radny Stanisław Cap powiedział, że poprzednia ekipa wywożąca odpady była bardzo dobrze zorganizowana. Potrafili poprzez drogi boczne odebrać odpady od mieszkańców, co pozwalało na płynna pracę zamiast jak to robi obecna załoga jechać główną drogą i wjeżdżać do każdego oddzielnie na podwórko, wycofać, parę metrów do przodu i znowu wjazd na podwórko.
Kierownik GZK stwierdził, że rezygnacja pracowników z jego Zakładu spowodowała wiele komplikacji, mimo wielu wyjaśnień z jego strony byli oni bardzo negatywnie do tego nastawieni. Skutkiem tego była krytyka mieszkańców w dużej mierze słuszna, wiele krytycznych uwag dotarło również do Prezesa Łużyckiej Higieny Komunalnej. Niezadowolenie ze strony mieszkańców spowodowane było również ich nie wiedzą na temat przejęcia wywozu nieczystości przez ŁHK, nie otrzymali oni żadnych jasnych informacji.
Prezes ŁHK poinformował o podwyżce cen za wywóz odpadów od mieszkańców Gminy. Podwyżka będzie obowiązywała od kwietnia br.
Radny Jacek Staszczuk stwierdził, że wyższa cena za wywóz nieczystości stałych może zniechęcić mieszkańców do dalszego korzystania z usługi, co będzie skutkowało wywożeniem odpadów na dzikie wysypiska. Radny stwierdził, że i tak wywozem objętych jest ok. 58 % mieszkańców i dla przykładu w samej Miedzianej jest zaledwie 18 pojemników.
 
Komisja, po zapoznaniu się z pismem wypowiadającym cenę usługi uznała, że jest ono mało czytelne dla mieszkańców Gminy właściwe byłoby przygotować pismo wraz z kalkulacją cen dla sołtysów, którzy będą przedstawiać informację na temat podatków mieszkańcom gminy. Zdaniem Komisji z treści pisma nie wynika w sposób jasny, że podwyżka ta wynosi ok. 10 zł na osobę w skali roku.
 
Radny Jacek Staszczuk zapytał, o organizację odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie gminy.
Prezes ŁHK powiedział, że jego firma ma odpowiednią koncesję. Zastępca Wójta powiedział, że jako zadanie własne gminy sprawa ta zostanie w najbliższym czasie uregulowana.
 
Radny Stanisław Cap zapytał jak wygląda wywóz nieczystości ciekłych w przypadku ŁHK.
 
Prezes ŁHK odpowiedział, że aby odebrane nieczystości zostały przyjęte przez oczyszczalnie ścieku konieczna jest umowa zawarta pomiędzy właścicielem szamba a wywożącym.
 
 
Ad. 3
Rozpatrzenie projektów uchwał:
Sekretarz Gminy przedstawiła następujące projekty uchwał:
1)       O zmianie uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.
 
2)      O zmianie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień.
 
3)      W sprawie sporządzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Sulików w 2008 r.
 
4)      W sprawie ustalenia na 2008 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych działających w zakresie oświaty w gminie Sulików.
 
5)      O zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym.
 
6)      W sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej oraz określenie wysokości opłat za posiłek.
 
7)      W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
 
8)      W sprawie skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy.
 
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła przedstawione projekty uchwał.
Ad. 4
W sprawach różnych:
-Radny Tadeusz Polowy zgłosił uwagi do protokołu z poprzedniej sesji polegające na nie zapisaniu w nim jego wypowiedzi dotyczącej protokołu z posiedzenia Komisji Rewizyjnej dotyczącego rozpatrywania jego skargi na działalność Przewodniczącego Rady Gminy.
Radny zażądał wówczas wglądu do protokołu, ponieważ jego treść dotyczyła osoby jego osoby.
 
Radny Stanisław Cap odnośnie protokołu z poprzedniej sesji stwierdził, że jest on niekompletny i zawiera wiele nieścisłości. Uwagi radnego do protokołu były następujące:
-jego wypowiedź odnośnie mostu w Studniskach została niewłaściwie sformułowana. Dotyczyła ona nowo wybudowanego mostu, którego pochylenie powoduje zalewanie posesji mieszkańca.
-wypowiedź radnego dotycząca budowy siłowni wiatrowych.
  
 
WNIOSKI KOMISJI:
-Ze względu na dużą liczbę dzikich wysypisk śmieci, zaśmiecania poboczy dróg gminnych  oraz trudność wyegzekwowania obowiązku opłat za wywóz nieczystości stałych Komisja wnioskuje o przeprowadzenie tzw. referendum śmieciowego.
-przedstawienie informacji na spotkaniu z sołtysami na temat przyłączy kanalizacyjnych oraz pozwoleń.
 
Radny Stanisław Cap mówił o braku działania w sprawach zgłaszanych przez niego na sesji tzn. zalewanie posesji pana Gidlera poprzez wybudowaną zastawkę na cieku wodnym mającą na celu doprowadzenie wody do stawu hodowlanego. Powoduje to zwolnienie biegu wody i zamulanie strumienia – sprawa miała być załatwiona w miesiącu styczniu br., kolejna sprawą była sprawa remontu drogi Studniska -Gozdanin.
 
Posiedzenie komisji zakończono o godz. 13 30.

Ilość odwiedzin: 4712
Skrócony opis: Protokół nr 13 z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Odbytego w dniu 28 stycznia 2008 roku o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-13 15:19:48
Data udostępnienia informacji: 2008-05-13 15:19:48
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-13 15:21:35

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner