logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 14
z posiedzenia komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
w dniu 20 lutego 2008 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Sulików.
 
 
Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Podanowski – przewodniczący komisji.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu uczestniczyli również:
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy,
-Magdalena Okrasa - Referent do spraw koordynacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych.
 
 Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
1.      Przygotowanie dokumentacji technicznej inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej rzeki Czerwona Woda”
2.      Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
3.      Sprawy różne.
 
Ad. 1
Zastępca Wójta i pani Magdalena Okrasa przedstawili następującą informacje na temat postępu przy sporządzaniu dokumentacji inwestycji pn. "Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej rzeki Czerwona Woda":
Ø Uzgodnienia na budowę kanalizacji z mieszkańcami Sulikowa są praktycznie spisane, trwa sporządzanie uzgodnień z mieszkańcami Studnisk Górnych i Dolnych.
Ø W pierwszej połowie marca zostanie złożona dokumentacja, w celu uzyskania pozwolenia na budowę dla miejscowości Sulików, Mikułowa, Mała Wieś Dolna.
Ø Miejscowości objęte zakresem dotacji z Funduszu Spójności to: Sulików, Mała Wieś Dolna, Mikułowa, Studniska Dolne i Górne,
Ø Dofinansowaniem z Funduszu Spójności zostanie objęte 60% mieszkańców Gminy w wyżej wymienionych miejscowościach.
 
Następnie odbyła się dyskusja na temat postępu prac przy sporządzaniu dokumentacji, napotykanych problemów i komplikacji przy sporządzaniu projektu jak np. kwestia ustalenia właściciela działki.
 
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1. W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
2. O zmianie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia oraz wartości jednego   punktu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
3. W sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na terenie Gminy Sulików. Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
 Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
4. W sprawie wniesienia w zamian za udziały w spółce pod nazwą Łużycka Higiena Komunalna Sp. z o. o. z siedziba w Zgorzelcu wkładu niepieniężnego oraz w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
 
 Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
 Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
5. W sprawie przystąpienia Gminy Sulików do Stowarzyszenia „Partnerstwo Izerskie” działającego jako Lokalna Grupa Działania.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
6. W sprawie przystąpienia do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Sulików, Mała Wieś Górna, Radzimów, Stary Zawidów, Miedziana, Skrzydlice, Bierna, Wielichów, Wrociszów Górny w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego RADZIMÓW.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Komisja wstępnie przyjęła projekt uchwały przy trzech głosach za i dwóch głosach wstrzymujących się.
 
    Radny Edward Czarnota zgłosił wniosek formalny, aby wyjazd radnych Rady Gminy do Lipska w celu zapoznania się z działaniem tamtejszych elektrowni wiatrowych przenieść na termin po 15 kwietnia chodzi o fakt rozpoczęcia wegetacji roślin i zwiększonej aktywności zwierząt.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
 
 
Ad. 3
Sprawy różne:
·                     Radny Edward Czarnota mówił o rozsuwającym się moście koło plebani oraz o potrzebie odbudowy drogi zniszczonej przez firmę pana Stykowskiego koło posesji pani Wrzeszcz.
·                     Radny Jacek Staszczuk pytał o możliwość wykupu budynków przejętych od Skarbu Państwa przez ich obecnych użytkowników. Pytał czy mogą oni korzystać z takich samych ulg i bonifikat jak zwykli najemcy.
·                     Radny Tadeusz Polowy mówił o nie doprowadzeniu przez wykonawcę do pierwotnego stanu terenów, które uległy zniszczeniu podczas odbudowy koryta rzeki Czerwona Woda, np. teren koło pani Załęckiej w Radzimowie Dolnym, gdzie pozostały kamienie a powierzchnia nie została wyrównana. Radny zapytał także czy plac koło spalonej straży pożarnej w Radzimowie Górnym zostanie oczyszczony i doprowadzony do stanu w jakim znajdował sie przed remontem koryta rzeki.
·                     Zastępca Wójta poprosił członków komisji o wydanie opinii na temat przejęcia przez gminę działki i budynku ośrodka zdrowia w Sulikowie. Komisja ze względu na to, że jest to budynek pożytku publicznego, a jego działalność jest niezbędna dla mieszkańców gminy Sulików wydała pozytywną, uznając, że należy rozpocząć działania w tej sprawie.
 
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 12 20
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 4766
Skrócony opis: Protokół nr 14 z posiedzenia komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 20 lutego 2008 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-13 15:22:02
Data udostępnienia informacji: 2008-05-13 15:22:02
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-13 15:23:54

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner