logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 15
z posiedzenia komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
w dniu 20 marca 2008 roku o godz. 1000 w Urzędzie Gminy Sulików.
 
 
Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Podanowski – przewodniczący komisji.
Wszyscy członkowie komisji byli obecni.
W posiedzeniu uczestniczyli również:
- Wojciech Pająk – Zastępca Wójta Gminy,
- Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy.
- Tadeusz Baranek – Przewodniczący Rady Powiatowej Izb Rolniczych.
- Wiesława Brzezińska – Pracownik Ośrodka Doradztwa Rolniczego
 
 Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
1.      Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulików.
2.      Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
3.      Spotkanie z przedstawicielami Izb Rolniczych.
4.      Sprawy różne.
 
Ad. 1
Zastępca Wójta omawiając postęp prac związanych z modernizacją i rozbudową oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sulików stwierdził, że tematem oświetlenia gmina zajmie się w miesiącu czerwcu po zakończeniu obecnie prowadzonych inwestycji tak, aby zdarzyć z wymianą części oświetlenia do jesieni.
 
Ad. 2
Rozpatrzenie projektów uchwał:
  1. W sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały. 
  1. W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Komisja wstępnie jednogłosie przyjęła projekt uchwały.
  1. Druk numer trzy został wycofany. 
  2. W sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy dotyczących zlokalizowania na terenie gminy elektrowni wiatrowych.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
  1. W sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży budynków i lokali
mieszkalnych stanowiących własność Gminy Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
  1. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
 
 
Ad. 3
W punkcie dotyczącym działalności Izb Rolniczych Pan Tadeusz Baranek na prośbę Komisji wypowiedział się na temat instalacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Sulików:
Zdaniem Przewodniczącego Rady Powiatowej Izb Rolniczych rolnicy za montaż na swoich terenach wiatraków otrzymują bardzo małe kwoty z porównaniem tych, jakie rolnicy otrzymują np. w Niemczech. Do Rady Powiatowej doszły głosy, że inwestorzy dla Agencji Zasobów Rolnych SP płacą za jeden wiatrak 5 000 zł za miesiąc (dla rolników oferowana kwota wynosi 1 000 zł).
 
Zdaniem Pana Baranka rolnicy muszą uświadomić sobie obowiązki, jakie na nich spoczywają, a polegają między innymi. na zapewnieniu dojazdu do wiatraków poprzez usuwanie zakrzaczeń i odśnieżanie dróg dojazdowych (w ten sposób sprawa ta jest uregulowana w Niemczech), ponadto rolnicy będą musieli płacić podatek z tytułu uzyskanych dochodów za postawione wiatraki. Chyba, że będą prowadzić pełną książkę przychodów i rozchodów z gospodarstwa rolnego i wykażą w niej, że nie osiągają wystarczających dochodów.
 
Na temat szkodliwości wiatraków zdaniem Pana Baranka najbardziej szkodliwe są kanały do przesyłania energii z wiatraków, które wytwarzają bardzo duże pole elektromagnetyczne.
 
Podsumowując rozmowę w tym temacie Pan Baranek zgodził się ze zdaniem Komisji, że ważne jest dla Gminy posadowienie na jej terenie elektrowni wiatrowych z tym, że należy je umieszczać w miejscach przemyślanych i odpowiednich.
 
Kolejnym punktem była rozmowa na temat działalności Izb. Pan Baranek odpowiedział na zapytania dotyczące zasad przedłużenia umów najmu przez Agencję dla rolników. W roku bieżącym Agencja zawierając nowe umowy podniosła wielu rolnikom wartość z tytułu dzierżawy o ponad 100%. Jest to spowodowane tym, że Agencja do wyliczenia wartości umowy bierze średnią wartość ceny, jaką uzyskuje za sprzedaż gruntów rolnych na terenie powiatu zgorzeleckiego. Pan Baranek stwierdził, że ceny te są bardzo zawyżane przez tzw. pseudorolników – ludzi, którzy za wszelką cenę chcą nabyć grunty na tym terenie i przebijają oferty zwykłych rolników niekiedy kilkakrotnie. Jednak o tak wysokich podwyżkach Pan Baranek nie słyszał. Radny Czarnota powiedział, że sam został dotknięty takim działaniem Agencji i nowa wartość czynszu jest o prawie 110% większa od dotychczasowej. Zdaniem Pana Baranka Agencja w cale nie musi brać tych najwyższych stawek i jego zdaniem działanie to jest działaniem złośliwym, ponieważ Agencja podlega dla ministra finansów i ten zapewne nakazał zwiększyć dochody, można liczyć na to, że zmieni się to, gdy Agencja przejdzie pod kompetencje ministra rolnictwa.
 
Na temat wapnowania ziem Pan Baranek odpowiedział, że w zeszłym roku dolnośląska Izba Rolnicza na ten cel miała przeznaczone 600 tyś zł. Powoduje to, że jest to bardzo małą kwota na całe województwo. Na terenie powiatu zgorzeleckiego z ofert tej skorzystało 12 osób. W tym roku kwota ta wynosi 1 mln zł powiększona o dodatkowe 500 tyś od marszałka województwa. Cena tony wapna to ok. 35 zł plus transport. Na hektar daje się od 3 do 10 ton wapna. Dodatkowym utrudnieniem jest to, że wapno to ma być wykorzystane do naprawy ziem zdegradowanych, a nie na poprawę jej jakości, co dodatkowo zawęża możliwości pozyskania wapna przez rolników.
 
Kolejnym tematem poruszonym przez Komisje była sprawa rolnictwa na terenie Gminy. Pani Wiesława Brzezińska udzieliła szczegółowych wypowiedzi na temat szkoleń dla rolników, zasad ubiegania się o dopłaty bezpośrednie i tego, co czeka rolników w najbliższym czasie. Podsumowując Pani Brzezińska stwierdziła, że na terenie Gminy jest bardzo niska świadomość rolników o obowiązkach, jakie na nich spoczywać będą w najbliższym czasie. Wyraziła żal, że na organizowane szkolenia ciężko jest zebrać ok. 25 osób z terenu całego powiatu.
 
Rolnicy wielokrotnie przez świadome działanie pozbawiają się dodatkowych możliwości jakie daje wejście Polski do Unii – np. pozyskiwanie dotacji na budowę odpowiednich odstojników na gnojówkę i gnojowice. A już w niedługim czasie każdy rolnik będzie musiał mieć odpowiednią infrastrukturę spełniającą odpowiednie normy w tym temacie.
 
Na tym posiedzenie w tym temacie zakończono. Pan Baranek zwrócił się jeszcze do komisji by ta wystąpiła do zarządcy dróg powiatowych o odróżnienie i oczyszczenie rowów przy drogach powiatowych na terenie Gminy.
 
 
Sprawy różne:
 
Zastępca Wójta poinformował komisję, że pan Jaśkiewicz zrezygnował z pełnienia funkcji sołtysa we wsi Bierna.
 
Komisja sformułowała dwa wnioski, do Wójta Gminy Sulików:
 
Ø Komisja zwraca się o sporządzenie przez radcę prawnego Urzędu Gminy Sulików o wydanie opinii prawnej nt.: czy ewentualne wycofanie się Rady Gminy Sulików z dwóch uchwał podjętych w sprawie farm wiatrowych na terenie Małej Wsi Dolnej oraz Studnisk może rodzić negatywne konsekwencje finansowe dla gminy (roszczenia odszkodowawcze od firmy Fornax).
Ø Wniosek radnego Tadeusza Polowego, aby podczas konsultacji z mieszkańcami na temat lokalizacji elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Sulików, określona została przybliżona lokalizacja elektrowni wiatrowych.
 
 
Przewodniczący Komisji przedstawił pismo w sprawie dofinansowanie wyjazdu dzieci na tzw. zielona szkołę. Komisja w tym temacie poparła wniosek komisji Budżetu i Finansów.
 
Radny Staszczuk powiedział o spotkaniu, jakie ma się odbyć 4 kwietnia br. w sprawie możliwości budowy przejazdu przez tory kolejowe w celu budowy obwodnicy do wywozu urobku z kopalni bazaltu. Omówił też różnice względem projektu przedstawionego radzie porozumienia z kopalnią zawarł przedstawiciel kopalni.
 
Radny Staszczuk opowiedział też o nieruchomości przy ulicy Zgorzeleckiej, na której stawiane są wiaty garażowe przez mieszkańców budynku nr 35. Nie stawiają oni swoich wiat na terenie którego są współwłaścicielami tylko na działce gminnej położonej przy budynku 35B. Mieszkańcy tego drugiego budynku są temu przeciwni bo dzieje się to wręcz przy ich oknach, na działce o którą dbali – prowadzili nasadzenia, sprzątali a teraz cała ich praca jest niszczona. Mieszkańcy zwrócili się z prośbą do radnego o interwencję w tej sprawie – radny po przedstawieniu sprawy komisji zapowiedział, ze wystąpi pisemnie do Wójta Gminy w tym temacie.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1315.
 

Ilość odwiedzin: 4773
Skrócony opis: Protokół nr 15 z posiedzenia komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 20 marca 2008 roku o godz. 10.00 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wprowadzała dane: Remigiusz Czarnecki
Data wytworzenia informacji: 2008-05-13 15:24:54
Data udostępnienia informacji: 2008-05-13 15:24:54
Data ostatniej aktualizacji: 2008-05-13 15:26:37

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner