logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 22
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
w dniu 15 stycznia 2009 roku o godz. 1000 w Zakładzie Gospodarki Usług Komunalnych w Lubaniu (w części posiedzenia) oraz w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył Tomasz Podanowski –Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Jan Hasiuk - Wójt Gminy Sulików,
-Wiesław Wydra – Zastępca Burmistrza Lubania,
-Michał Turkiewicz – Prezes Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych,
-…………………..- Kierownik Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich,
-Jan Sajan – Dyrektor ds. technicznych Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych,
-Bolesław Mańczak – Prezes Łużyckiej Higieny Komunalnej w Zgorzelcu.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwagi przedstawiał się następująco:
 1. Wizyta w Zakładzie Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.
 2. Rozpatrzenie projektów uchwał na sesję Rady Gminy.
 3. Sprawy różne.
 
 
Ad. 1
Komisja udała się na spotkanie z Prezesem Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych Panem Michałem Turkiewiczem w Lubaniu. Spotkanie miało na celu zapoznanie się z ofertą Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu oraz dokonanie wstępnych ustaleń związanych z nawiązaniem współpracy Gminy Sulików z Zakładem w zakresie dostarczania odpadów komunalnych.
Wójt Jan Hasiuk w swojej wypowiedzi przedstawił sytuację składowiska odpadów w Sulikowie, które przestanie przyjmować odpady do końca 2009 roku. Gmina otrzymywała już propozycję przyjmowania odpadów m.in. od MPGK Zgorzelec. Współpraca z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych byłaby wskazana ze względu na bardzo dobra organizację Zakładu.
Prezes Michał Turkiewicz w obszernym wystąpieniu omówił historię rozwoju zakładu oraz Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich i zakres działalności.
Zakład zajmuje się przede wszystkim:
 • świadczeniem usług wywozu nieczystości stałych i płynnych,
 • składowaniem i utylizacja odpadów,
 • utrzymaniem i eksploatacja cmentarzy komunalnych,
 • świadczeniem usług pogrzebowych,
 • świadczeniem usług w zakresie oczyszczania placów i ulic,
 • świadczeniem usług w zakresie utrzymania zieleni miejskiej,
 • świadczeniem usług transportowych.
Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o.o. jako Spółka Komunalna funkcjonuje od 1 lipca 2000 r. Spółka posiada jednego Wspólnika - Gmina Miejska Lubań, która posiada 100% udziałów. Od roku Zakład zajmuje się zbiórką odpadów biodegradalnych, a od lipca 2006 zbiórką zużytego sprzętu elektrycznego, odbiór sprzętu jest bezpłatny. Poza tym Zakład odbiera odpady wielkogabarytowe – głównie sprzęt AGD. Zakład przyjmuje również zgłoszenia o padłych zwierzętach, których odbiorem zajmują się przeszkoleni pracownicy.
 
Centrum Utylizacji Odpadów Gmin Łużyckich położone jest 3 km od centrum Lubania. Powstały, w wyrobisku poeksploatacyjnym kamieniołomu Księginki, zakład unieszkodliwiania odpadów posiada powierzchnię ok. 12,0 ha i pojemność 385 tys. m 3 i spełnia wymogi nowoczesnego wysypiska odpadów komunalnych, pozwalając na realizację wszystkich elementów technologicznych (składowisko, hala segregacji odpadów, kompostownia odpadów oraz stanowiska rozbiórki odpadów wielkogabarytowych).
W Centrum Utylizacji Odpadów prowadzona jest, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją, ewidencja ilościowa i jakościowa przyjmowanych odpadów. Ilość dowożonych odpadów ustala się poprzez określenie wagi brutto i tonażu pojazdu. Ewidencja ilości i jakości odpadów dowożonych do CUO umożliwia wykonanie zestawień dziennych, miesięcznych i rocznych, dotyczących masy oraz rodzaju odpadów dostarczanych przez dostawców.
Na składowisko przyjmowane następujące rodzaje odpadów komunalnych:
 • gospodarczo-bytowe (pochodzące z gospodarstw domowych, obiektów infrastruktury społecznej, itp.),
 • wielkogabarytowe w postaci starych przedmiotów trwałego użytku, jak stare meble, materace, pralki, lodówki, opakowania tekturowe, itp.
 • żużel i popiół,
 • gruz budowlany i ziemia z wykopów,
 • odpady przemysłowe o charakterze odpadów komunalnych,
 • odpady zielone (trawę, liście, gałęzie - zrębkowane rębakiem do drewna).

Odpady dowożone są samochodami (śmieciarki, samochody kontenerowe) w rejon eksploatowanej części kwatery. Każdy rejon podzielony jest na działki robocze, których wielkość wynika z ilości dowożonych w ciągu dnia odpadów, przy zachowaniu odpowiedniego frontu rozładunkowego dla samochodów dowożących odpady. Wyładunek odpadów odbywa się na zagęszczanych odpadach. Odpady są na bieżąco niwelowane i zagęszczane kompaktorem (a w razie potrzeby spychem). Zauważane odpady problemowe i o walorach surowców wtórnych (opony, akumulatory, złom, tworzywa, butelki, itp.) zostają wysegregowane i zdeponowane w wydzielonym miejscu przeznaczonym do ich składowania.
Odpady o dużych rozmiarach poddawane są obróbce wstępnej, aby możliwe było ich zagęszczanie. Odpady silnie pylące zwilżane są wodą lub mieszane z odpadami wilgotnymi.
Po zagęszczeniu i uzyskaniu wymaganej grubości warstwy odpadów (do 1,5 m) na powierzchni działki roboczej, nakładana jest ok. 15 cm warstwa izolacyjna (piasek, ziemia). Warstwa takiej grubości, zabezpiecza przed rozwiewaniem lekkich frakcji odpadów, zapobiega rozprzestrzenianiu się owadów, utrudnia żerowanie gryzoni i ptactwa oraz ogranicza ewentualne zagrożenie pożarowe.
Składowanie odpadów organicznych np. odpadów roślinnych ze ścinek, z parków itp. oraz ich składowanie w formie pryzm przeprowadza się na placu dojrzewania kompostu.

Obecnie Centrum posiada 162 szt. pojemników do segregacji odpadów typu LUDMER, o pojemności 1-1,5 m3, które są ustawione w różnych częściach miasta. Wysegregowane "u źródła" surowce wtórne podlegają dalszej obróbce w budynku sortowni, gdzie została zlokalizowana linia sortownicza przeznaczona do doczyszczania wstępnie wyselekcjonowanych surowców wtórnych. Przenośnik sortowniczy znajduje się w wydzielonym pomieszczeniu (kabina sortownicza), w której znajduje się 6 stanowisk ręcznego sortowania. Z sortowanych odpadów wybierane są zanieczyszczenia frakcji uznanej za główną. Frakcją główną np. przy selekcji tworzyw sztucznych są butelki PET, a dodatkowo mogą być folie, opakowania po chemii gospodarczej i olejach, opakowania szklane. Zanieczyszczenia wybierane są do 8 pojemników o pojemności 1,1 m 3. Po przejściu przez taśmę sortowniczą frakcja główna trafia na taśmę przenośnika wysypowego kierującego materiał do kontenera zbiorczego a dalej za jego pomocą trafiają do dalszej obróbki. Wyselekcjonowane frakcje podlegają dalszej obróbce poprzez rozdrabnianie, prasowanie a następnie przemieszczanie są za pomocą wózków widłowych do wyznaczonych boksów, które służą do czasowego przechowywania odpadów. Zauważone podczas segregacji odpady problemowe i o walorach surowców wtórnych segreguje się i deponuje w miejscu przeznaczonym do ich składowania.
 
Zastępca Burmistrza Lubania Pan Wiesław Wydra podkreślił, że doprowadzenie Zakładu do takiego rozwoju i poszerzenia jego działalności nie można zrealizować z dnia na dzień. To wszystko udało się osiągnąć w ciągu prawie 10 lat od powstania Zakładu poprzez ciężką pracę.
 
W wyniku dyskusji Komisja stwierdziła, że widzi sporą możliwość współpracy z Zakładem Gospodarki i Utylizacji Odpadów Komunalnych w zakresie odbioru odpadów z terenu Gminy Sulików.
 
Komisja wraz ze wszystkimi osobami biorącymi udział w spotkaniu udała się na teren Zakładu.
 
Ad. 2
Komisja rozpatrzyła następujące projekty uchwał na sesje Rady Gminy, które zostały omówione przez Wójta Gminy:
W sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sulików na lata 2005-2008.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
W trakcie dyskusji Komisja stwierdziła, że niezbędne jest przeprowadzenie referendum „śmieciowego” w związku z tym komisja zgłosiła wniosek o przeprowadzenia referendum „śmieciowego” na terenie Gminy.
Wniosek został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący komisji opuścił posiedzenie, w związku z tym przewodnictwo nad obradami objął radny Edward Czarnota – Zastępca przewodniczącego komisji.
1)      w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego zespołu parków wiatrowych KOŻMIN w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików).
Wójt poinformował, że tym projektem uchwały zajmą się specjaliści z Gminnej Komisji Urbanistycznej, w związku z tym możliwe są zmiany.
Komisja wstępnie przyjęła projekt uchwały 3 głosami za, przy jednym głosie wstrzymującym się.
2)      w sprawie sprzedaży autobusu szkolnego Jelcz L 090M należącego do Urzędu Gminy Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
3)      w sprawie sporządzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Sulików w 2009 r.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
4)      w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
5)      w sprawy sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
6)      w sprawie uchylenia uchwały nr XIV/107/07 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2007 roku.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
7)      w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
8)      w sprawie ustalenia na 2009 rok regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych w zakresie oświaty w gminie Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
9)      w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Radzimów Górny.
      Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
 
Ad. 3
W sprawach różnych nie poruszono żadnych spraw.
 
Posiedzenia zakończono o godz. 1415.
 
 
Protokół sporządziła:
A. Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 4883
Nazwa dokumentu: Protokół nr 22
Skrócony opis: z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 15 stycznia 2009 roku o godz. 1000 w Zakładzie Gospodarki Usług Komunalnych w Lubaniu (w części posiedzenia) oraz w sali konferen
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-02-26 07:52:15
Data udostępnienia informacji: 2009-02-26 07:52:15
Data ostatniej aktualizacji: 2009-02-26 07:54:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner