logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 26
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 19 maja 2009 roku w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik” w Sulikowie
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Podanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Lidia Rychtarczyk – Sekretarz Gminy,
-Maria Maciaszek – Skarbnik Gminy.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Stan obiektów sportowych na terenie gminy – objazd boisk sportowych.
  2. Informacja na temat rozliczania klubów sportowych.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  4. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Komisja dokonała objazdu boisk sportowych w miejscowościach Radzimów Górny, Studniska Dolne, Sulików.
Stan obiektów sportowych sposób przedstawia się następująco:
-murawa boiska w Studniskach Dolnych jest w najlepszym stanie, w najgorszym stanie jest murawa boiska w Radzimowie Górnym,
-problemem jest  brak ogrodzenia płyty boiska w Radzimowie i Studniskach,
-stan ogrodzenia obiektu w Sulikowie jest bardzo zły i wymaga remontu.
-widoczne jest społeczne działaczy w działalność klubów,
- w Radzimowie przygotowywane jest osobne boisko z przeznaczeniem treningowym,
- w Sulikowie obiekt sportowy szpecony jest stanem technicznym trybun, komisja uważa, że konieczny jest ich szybki remont naprzykład poprzez zainstalowanie lekkich konstrukcji metalowych na tzw. styl amerykański. Rozwiązania takie coraz częściej spotykane są na polskich boiskach.
 
Ad. 2
Sekretarz Gminy szczegółowo omówiła procedurę finansowania klubów sportowych z budżetu gminy.
Procedurę przyznawania dotacji dla organizacji pożytku publicznego określa ustawa o pożytku publicznym z 24 kwietnia 2003 roku (Dz. U z 2003 r. Nr 96, poz. 873 ze zmianami).
Rada Gminy podejmując uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi w danym roku określa kierunki działania przy współpracy z organizacjami takimi jak np. kluby sportowe.
Zarządzenie Wójta w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na wsparcie realizacji zadań gminy z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sulików organizacjom pozarządowym i podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2009 roku zawiera dane, którymi należy się kierować przy przystąpieniu do konkursu. Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik do zarządzenia. Oferty składane do konkursu muszą spełniać następujące wymogi formalne:
 1. Uczestnikami konkursów mogą być organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w ustawie, które:
• zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Gminy Sulików,
• prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
• dysponują odpowiednio wyszkoloną kadrą zdolną do realizacji zadania oraz dysponują własnym lub oddanym w użyczenie obiektem wraz z wyposażeniem,
• posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu,
• rozliczyły dotację na realizację zadań Gminy Sulików z zakresu kultury fizycznej   i sportu za 2008 rok.
• przedstawią poprawnie sporządzoną ofertę na formularzu zgodnie z Rozporządzeniem   Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania zadania (Dz. U. Nr 264 poz. 2207). Wzory oferty, umowy i sprawozdania dostępne są również w Biuletynie Informacji Publicznej oraz u inspektora ds. Zarządzania Kryzysowego i Spraw Społecznych Urzędu Gminy Sulików, ul. Dworcowa 5, pok. Nr 21 III p., tel. 7787289, w. 43.
Oferty powinny zostać złożone w zaklejonych kopertach z napisem „Konkurs ofert” i określeniem rodzaju zadania w Sekretariacie Urzędu Gminy Sulików. Oferty,które wpłyną po wskazanym terminie nie są rozpatrywane. Ogłoszenie wyników konkursów ofert następuję w ciągu 14 dni od zakończenia przyjmowania ofert.
 
W 2008 roku kluby sportowe, które wygrały konkurs ofert otrzymały z budżetu gminy dotacje w następującej wysokości:
  • Klub Sportowy „Bazalt Sulików”:
Środki finansowe ogółem: 49 300, 00 zł.
W tym: dotacja z budżetu gminy 23 500,00 zł (47,67%).
             środki własne i pozyskane z innych źródeł: 25 800,00 zł (52,33 %).
  • Klub Sportowy „Cosmos Radzimów”:
Środki finansowe ogółem: 39 700,00 zł
W tym: dotacja z budżetu gminy: 28 000,00 zł. (70,53%).
             środki własne i pozyskane z innych źródeł: 11 700,00 zł (29,47%).
  • Klub Sportowy „Błękitni Studniska”:
Środki finansowe ogółem: 29 975 zł.
W tym: dotacja z budżetu gminy: 29 975,00 zł (72,72%)
 środki własne i pozyskane z innych źródeł: 8 175,00 zł (27,28%).
 
Zdaniem Komisji środki pozyskane przez kluby sportowe są w znacznej mierze „przejadane”, ponadto kluby starając się za wszelką cenę utrzymać lub awansować w danej klasie rozgrywek wielokrotnie wydają swoje środki na pozyskiwanie piłkarzy z poza terenu Sulikowa. Zdaniem komisji nie jest to zjawisko naganne jeżeli chodzi o jednego czy dwóch piłkarzy ale jeżeli chodzi o większą grupę to należy nad takim działaniem się zastanowić. W klubach sportowych powinni grać sportowcy z terenu gminy, młodzi i utalentowani, których w gminie nie brakuje. Środki mogłyby być przeznaczone np. na poprawę stanu infrastruktury sportowej jak np. na budowę trybun przy boisku sportowym w Sulikowie. W chwili obecnej obserwuje się zjawisko przechodzenia lokalnych utalentowanych piłkarzy do klubów z terenu Niemiec, które za występy oferują wynagrodzenie, kluby lokalne nie są w stanie rywalizować z wielokrotnie bogatszymi klubami niemieckimi tracą przez to swoich najlepszych piłkarzy. Powoduje to, że spada poziom rozgrywek jednak samorząd terytorialny nie ma na to wpływu. Konieczna jest zmiana organizacji i finansowania klubów sportowych, ponadto w przygranicznych Niemczech można zaobserwować większy wpływ sponsorów na działalność klubów oraz niestety większe zainteresowanie mieszkańców prowadzonymi rozrywkami.
 
 
Ad. 3
Komisja zapoznała się z projektami uchwał omówionymi przez Sekretarz Gminy:
1) w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
2) w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
3) w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
4) w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
5) w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
6) w sprawie nieodpłatnego przejęcia nieruchomości na rzecz gminy.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
Skarbnik Gminy omówiła następujące projekty uchwał:
7) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2010 roku.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
8) w sprawie ustanowienia zabezpieczenia prawidłowej realizacji umowy nr IG-2004/PL-SN/2.02/D1-1/U-170/09 o dofinansowanie projektu „dokończenie budowy i wyposażenia świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym”.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
9) zmieniająca uchwałę nr VII/50/07 Rady gminy Sulików z dnia 30 kwietnia 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz wyznaczenie inkasentów i określenie wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
10) Sekretarz Gminy omówiła projekt uchwały w sprawi zmiany w składzie osobowym Komisji Rewizyjnej Rady gminy Sulików.
Komisja zagłosuje nad projektem uchwały podczas sesji.
 
11) Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok oraz poinformowała, że do obecnego projektu uchwały zostaną wprowadzone do sesji kolejne zmiany.
 
Ad. 4
W sprawach różnych:
1. Przewodniczący Komisji przedstawił pismo otrzymane do wiadomości wystosowane przez Zarząd Powiatu Zgorzeleckiego do Przewodniczącego Komisji Uchwałodawczej, Przestrzegania Prawa i Bezpieczeństwa Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie dróg wojewódzkich nr 296, 352, 354, 355 których bardzo zły stan nawierzchni w przypadku braku podjęcia działań naprawczych na tych ciągach komunikacyjnych powinny zostać zamknięte ze względu na zły stan ich nawierzchni, stwarzający niebezpieczeństwo dla ich użytkowników.
 
2. Komisja zwróciła uwagę na nie rozliczanie dotacji dla jednostek OSP i klubów sportowych przez Gminny Ośrodek Kultury w Sulikowie pomimo zwiększenia w tym celu etatu dla księgowej. Obecnie księgowa znajduję się na zwolnieniu lekarskim a jej zadania przejmuję księgowy zatrudniony na ½ etatu w związku z tym Komisja poddaje pod rozwagę dla Dyrektora GOK zatrudnienie świetlicowej w jednej, czy dwóch ze świetlic w związku z zaoszczędzonymi środkami na funduszu płac Gminnego Ośrodka Kultury.
 
3. Przewodniczący Komisji monitował w sprawie znaku ograniczającego prędkość do 20 km/h bez odwołania przy wyjeździe ze Studnisk koło znaku informującego o zakończeniu terenu zabudowanego.
 
4. Radny Edward Czarnota monitował w sprawie usunięcia „dzikiego” wysypiska śmieci na granicy Gminy z Gminą Platerówka.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1720.
 
 
Protokół sporządziła:
A. Adamiak.
 

Ilość odwiedzin: 4749
Nazwa dokumentu: Protokół nr 26
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 19 maja 2009 roku w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik” w Sulikowie
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Emilia Mencfeldowska
Data wytworzenia informacji: 2009-06-22 12:43:49
Data udostępnienia informacji: 2009-06-22 12:43:49
Data ostatniej aktualizacji: 2009-06-22 12:55:10

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner