logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół nr 29
ze wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Sulików
odbytego w dniu 19 października 2009 roku o godz. 1600 w Domu Zabytkowym „Ostry Narożnik” w Sulikowie
 
Posiedzeniu przewodniczył Jacek Staszczuk – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
Wszyscy radni byli obecni.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
-Wojciech Pająk – Zastępca Wójta,
-arch. Grażyna Grajek – Biuro Urbanistyki i Architektury w Jeleniej Górze.
 
Porządek posiedzenia przyjęty został bez uwag i przedstawiał się następująco:
  1. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna (Gm. Sulików) w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego BIERNA.
  2. Opłaty i podatki lokalne na 2010 rok.
  3. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
  4. Sprawy różne.
 
 Ad. 1
Pani Grażyna Grajek poinformowała, że po podjęciu przez radnych uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna (Gm. Sulików) w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego BIERNA istnieje możliwość zlokalizowania ok. 20 elektrowni wiatrowych od wschodniej części obrębów Radzimów i w obrębie Bierna. W przypadku tych miejscowości elektrownie wiatrowe są oddalone od zabudowań na odcinku większym niż 500 m.. Odległość wiąże się nie tylko z obecna zabudową, ale również z strefą zabudowy. Z lokalizacją elektrowni wiatrowych wiążą się dwie korzyści dla gminy. Pierwsza to zwiększenie udziału
w wykorzystywaniu źródeł energii odnawialnych w kraju, co wiąże się ze zobowiązaniami jakie Polska ma wobec Unii Europejskiej. W 2017 roku w Polsce 12% energii ma być pozyskiwane ze źródeł odnawialnych. Druga korzyścią dla gminy jest wpływ z tytułu podatku od nieruchomości. Pani Grajek przedstawiła sposób w jaki naliczany jest podatek od nieruchomości od elektrowni wiatrowych.
 
Przewodniczący Rady pytał, czy opinię według których w Biernej od strony Wielichowa również mają stanąć elektrownie wiatrowe. Jeżeli tak by się stało mieszkańcy tej miejscowości byliby otoczeni elektrowniami wiatrowymi z dwóch stron.
 
Wójt odpowiedział, że w miejscu o którym mówi Przewodniczący nie jest możliwa lokalizacja elektrowni wiatrowych, ze względu na zbyt małą przestrzeń.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że początkowo przed przystąpieniem do prac związanych ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego obszar o którym mówił Przewodniczący był oznaczony jako teren na którym mogą być zlokalizowane elektrownie wiatrowe, budzi to niepokój ponieważ, może doprowadzić do tego, że Bierna zostanie otoczona wiatrakami
z każdej strony.
 
Wójt odpowiedział, że zanim rozpoczęły się prace planistyczne był to jedynie obszar na którym prawdopodobnie mogłyby stanąć elektrownie wiatrowe, wskazano potencjalny teren dla lokalizacji tych urządzeń. Jednak na tym terenie ze względu na uwarunkowania terenowe
i zbyt małą przestrzeń nie możliwa lokalizacja elektrowni wiatrowych.
 
Radny Robert Starzyński poruszył kwestie połączenia elektrowni z rozdzielnią prądu
w Mikułowej poprzez linie podziemne. Jest to bardzo kosztowny i skomplikowany proces, ponadto zajmie znaczny teren gminy.
 
Pani Grajek zwróciła uwagę na zapis, który dopuszcza możliwość lokalizacji sieci podziemnej. Z tego zapisu skorzysta inwestor.
 
Wójt zwrócił uwagę, że budowa elektrowni wiatrowych to bardzo skomplikowana inwestycja, która zaangażuje znaczną część terenu gminy.
 
Radny Robert Starzyński stwierdził, że Pana Brzyszcza, który jest inwestorem nie będzie stać na podłączenie sieci energetycznej od elektrowni wiatrowych do rozdzielni prądu
w Mikułowej.
 
Wójt stwierdził, że sfinansowanie tej inwestycji leży wyłącznie po stronie inwestora i on będzie zmagał się z tym problemem.
 
Radny Piotr Jankowski poruszył kwestie braku porozumienia z mieszkańcami Biernej
w sprawie budowy elektrowni wiatrowych. Kontakt z mieszkańcami jest niezwykle istotny, ponieważ to oni będą zmagać się z utrudnieniami jakie spowoduje lokalizacja elektrowni wiatrowych.
 
W dalszej dyskusji poruszono kwestie odległości elektrowni wiatrowych od zabudowań. Radny Piotr Jankowski stwierdził, że w Biernej odległość ta jest mniejsza niż wymagane 500 m i należy to dokładnie sprawdzić. Ponadto Pani Grażyna Grajek omówiła kwestie ochrony środowiska, która stanowi istotną część w procedurze planistycznej. Wymagany jest Raport oddziaływania na środowisko, poprzedzony szczegółowymi i długotrwałymi badaniami, raport musi zostać zatwierdzony przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.
 
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna (Gm. Sulików) w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych do prawidłowego działania parku wiatrowego BIERNA został wstępnie przyjęty 11 głosami za, przy 4 głosach przeciwnych.
 
 
Ad.2
Opłaty i podatki lokalne. Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.
Radna Halina Bogdanowicz zwróciła uwagę na zbyt wysoką stawkę podatku związana z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.
Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Sulików został wstępnie przyjęty 8 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 6 wstrzymujących się.
Ad. 3
Rozpatrzenie projektów uchwał.
Radni zapoznali się i wstępnie przegłosowali następujące projekty uchwał omówione przez Wójt Gminy i Panią Skarbnik:
1)  W sprawie likwidacji drogi wewnętrznej.
Radni wstępnie przyjęli projekt uchwały 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
2)  W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
Radni wstępnie przyjęli projekt uchwały 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
Radni wstępnie przyjęli projekt uchwały 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 4
W sprawach różnych:
1.  Radny Marian Kurek pytał, dlaczego w Przedszkolu w Sulikowie zajęcia z języka angielskiego odbywają się dopiero o godz. 1300. Radny prosił o skontaktowanie się z Dyrektor Przedszkola w tej sprawie.
2. Radny Franciszek Fleszar zgłosił problem byłego PGRu w Studniskach Dolnych, na którego terenie zdaniem mieszkańców właściciel prowadzi nielegalną działalność. Zdaniem radnego należy doprowadzić do spotkania z właścicielem i wyjaśnić tę kwestię, która wzbudza niepokój mieszkańców.
3. Radna Halina Bogdanowicz stwierdziła, że przed uchwaleniem budżetu powiatu należałoby przypomnieć o drogach powiatowych na terenie gminy, które wymagają remontu.
4. Radny Grzegorz Konarski przypomniał o możliwości zgłaszania propozycji do planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2010.
5. Radny Piotr Jankowski zwrócił uwagę na konieczność zakupu pojemników do segregacji odpadów w przyszłym roku. Ponadto radny przypomniał o uporządkowaniu cmentarzy komunalnych przed 1 listopada.
 
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1900.
 
Protokołowała:
A.  Adamiak

Ilość odwiedzin: 5697
Nazwa dokumentu: Protokół nr 29
Skrócony opis: ze wspólnego posiedzenia komisji stałych odbytego w dniu 19 października 2009 roku w Domu Zabytkowym "Ostry Narożnik"
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-03-02 08:22:00
Data udostępnienia informacji: 2010-03-02 08:22:00
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-09 11:24:26

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner