logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 30
Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików, które odbyło się w dniu 17 listopada 2009 roku o godz. 1500 w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Tomasz Podanowski – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska.
Wszyscy członkowie Komisji byli obecni.
W posiedzeniu uczestniczył Wojciech Pająk – Zastępca Wójt Gminy Sulików.
 
Porządek posiedzenia został przyjęty bez uwagi i przedstawiał się następująco:
1.      Realizacja Strategii Rozwoju Gminy.
2.      Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
3.      Sprawy różne.
 
Po przywitaniu wszystkich obecnych przez Przewodniczącego Komisji przystąpiono do realizacji porządku posiedzenia.
 
Ad. 1
Komisja dokonała analizy realizacji Strategii Rozwoju Gminy Sulików.
Strategia Rozwoju Gminy została podjęta uchwałą nr XXI/143/04z dnia 27 października 2004 Rady Gminy Sulików.
Realizacja zadań inwestycyjnych w latach 2004-2006:
·        Wydanie Gminnej Oferty Inwestycyjnej. Oferta zawiera wszystkie działki, grunty i lokale, które Gmina wystawi do sprzedaży. Pracownicy Urzędu Gminy pracują obecnie nad uaktualnieniem oferty. Zastępca Wójta nadmienił, że są lokale użytkowe, których Gmina nie może sprzedać już od dłuższego czasu, są to m.in. budynek po byłej mleczarni w Radzimowie Górnym, była sala gimnastyczna przy ul. Garbarskiej w Sulikowie, budynek bazy w Sulikowie (2/3 obiektu jest już sprzedane). W większości są to duże obiekty, wymagające kosztownego remontu i trudne do utrzymania.
·         Budowa Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie. Budowa została zakończona w zeszłym roku, w terminie późniejszym niż planowany. Środki poniesione na budowę obiektu również przewyższyły początkowo planowane.
·        Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym przede wszystkim boisk sportowych – etap 1. Zadanie jest częściowo wykonane. Część boisk znajduję się przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie. W Radzimowie Górnym boisko jest w dobrym stanie, ponadto kilka lat temu powstała nowa szatnia przy budynku byłej szkoły podstawowej w Radzimowie.
·        Opracowanie projektu budowy szlaków rowerowych na terenie gminy Sulików.  Obecnie dostępna jest edukacyjna ścieżka rowerowa za cmentarzem komunalnym w Sulikowie.
·        Remont i modernizacja świetlic wiejskich. Stan świetlic wiejskich na terenie gminy nie jest zadowalający, większość z nich wymaga gruntownych remontów. Świetlice w większości wymagają remontów dachów i wymiany stolarki okiennej i drzwiowej. W świetlicy w Mikułowej w najbliższym czasie rozpocznie się wymiana stolarki okiennej i drzwiowej sfinansowana z Programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi. W Radzimowie Górnym w budynku po byłej szkole podstawowej, która ma być przeznaczona na świetlicę wiejską zostały wymienione okna i podłogi. W bieżącym roku zakończyła się budowa świetlicy wiejskiej we Wrociszowie Górnym.
·        Zakończenie budowy gimnazjum. Zadanie zostało zrealizowane.
·        Remonty i modernizacje placówek szkolnych – etap 1. Komisja poruszyła kwestie konieczności rozbiórki budynku gospodarczego przy Szkole Podstawowej w Studniskach Dolnych.
·        Budowa infrastruktury kanalizacyjnej – studia, dokumentacja, opracowania przedprojektowe.
·        Zakończenie procesu wodociągowania gminy – etap 1.          
·        Modernizacja i budowa dróg gminnych. Realizacja zadania polega głównie na poprawie nawierzchni dróg poprzez wyrównywanie i nawożeniu kamienia.
·        Modernizacja i budowa infrastruktury okołodrogowej.
·        Kontynuacja termomodernizacji komunalnych obiektów użyteczności publicznej – etap 1. Został złożony wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.          
W latach 2007-2011 ma miejsce kontynuacja realizacji wymienionych zadań.
 
Zdaniem Komisji Strategia Rozwoju Gminy powinna zostać zaktualizowana pod względem czasu realizacji poszczególnych zadań. Ponadto w trakcie realizacji budowy kanalizacji, kiedy będą znane koszty tej inwestycji będzie można oszacować jakie inne zadania będzie w stanie sfinansować Gmina.
 
Ad. 2
Komisja zapoznała się z następującymi projektami uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy Sulików, przedstawionymi przez Zastępcę Wójta:
1)     W sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości na terenie gminy Sulików.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
2)     W sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
3)     W sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
4)     W sprawie uchwalenia gminnego „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sulików”.
Komisja wstępnie przyjęła projekt uchwały 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
5)     W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików.
Komisja wstępnie przyjęła projekt uchwały 3 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
6)     W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Komisja wstępnie jednogłośnie przyjęła projekt uchwały.
 
Ad. 3
W sprawach różnych:
-radny Edward Czarnota stwierdził, że przyszłym roku należy poprawić nawierzchnię drogi „serwatkowej”.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1710.
 
Protokołowała:
A.    Adamiak

Ilość odwiedzin: 5491
Nazwa dokumentu: Protokół nr 30
Skrócony opis: Z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików, które odbyło się w dniu 17 listopada 2009 roku o godz. 1500 w Urzędzie Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-03-02 08:35:36
Data udostępnienia informacji: 2010-03-02 08:35:36
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-09 11:24:45

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner