logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   minus Rada Gminy V kadencji
      minus Komisje Rady Gminy
         plus Komisja Budżetu i Finansów
         plus Komisja Społeczna
         minus Komisja Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska
            minus Protokół nr 1
            minus Protokół nr 2
            minus Protokół nr 3
            minus Protokół nr 4
            minus Protokół nr 5
            minus Protokół nr 7
            minus Protokół nr 8
            minus Protokół nr 9
            minus Protokół nr 10
            minus Protokół nr 12
            minus Protokół nr 13
            minus Protokół nr 14
            minus Protokół nr 15
            minus Protokół nr 16
            minus Protokół nr 17
            minus Protokół nr 18
            minus Protokół nr 19
            minus Protokół nr 20
            minus Protokół nr 21
            minus Protokół nr 22
            minus Protokół nr 23
            minus Protokół nr 24
            minus Protokół nr 25
            minus Protokół nr 26
            minus Protokół nr 27
            minus Protokół nr 28
            minus Protokół nr 29
            minus Protokół nr 30
            minus Protokół nr 31
            minus Protokół nr 32
            minus Protokół nr 33
            minus Protokół nr 34
            minus Protokół nr 35
            minus Protokół nr 36
            minus Protokół nr 37
            minus Protokół nr 38
         plus Komisja Rewizyjna
         minus Plan Pracy Komisji
      minus Skład Rady Gminy Sulików
      plus Protokoły
      minus Przewodniczący Rady Gminy Sulików
   plus Rada Gminy VI kadencji
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 32
z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 20 stycznia 2010 roku o godz. 1600
w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Posiedzeniu przewodniczył radny Edward Czarnota – Zastępca Przewodniczącego Komisji.
Nieobecny był radny Tomasz Podanowski.
W posiedzeniu udział wzięli:
-Jan Hasiuk – Wójt Gminy Sulików,
-Krzysztof Lipko – Prezes Międzygminnej Spółki Wodno – Kanalizacyjnej SUPLAZ.
 
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie projektów uchwał na najbliższą sesję Rady Gminy.
2. Zapoznanie się z postępami prac przy realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
3. Sprawy różne.
 
Ad. 1
Rozpatrzenie projektów uchwał:
1) W sprawie nadania tytułu honorowy Obywatel Gminy Sulików.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
2) W sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sulikowie.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośnie przyjęli projekt uchwały.
 
3) W sprawie sporządzenia planu potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie Gminy Sulików w 2010 r.
Wójt przedstawił projekt uchwały.
Radni wstępnie jednogłośne przyjęli projekt uchwały.
 
4) W sprawie w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXXIV/265/09 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych dla prawidłowego działania parku wiatrowego Bierna.
Radny Jacek Staszczuk odczytał wnioski Towarzystwa Ochrony Przyrody
i Krajobrazu ze Zgorzelca oraz Panów Andrzeja Raczaka i Zbigniewa Bielawskiego zamieszkałych w Biernej.
Wójt odczytał projekt uchwał w sprawie w sprawie rozpatrzenia wezwania do usunięcia naruszenia prawa uchwałą nr XXXIV/265/09 Rady Gminy Sulików z dnia 28 października 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów wsi Radzimów i Bierna w celu określenia lokalizacji elektrowni wiatrowych oraz innych urządzeń technicznych niezbędnych dla prawidłowego działania parku wiatrowego Bierna.
Wójt zapytał czy nie czyta zbyt szybko i czy wszystko jest zrozumiałe.
Radny Tadeusz Polowy powiedział, żeby Wójt go nie poniżał. Radny stwierdził, że poczuł się obrażony.
Wójt odpowiedział, że zapytał, ponieważ radni nie mają przy sobie projektu uchwały, zapytał czy ma czytać wolniej, bo chce, żeby projekt uchwały był dla wszystkich zrozumiały.
 
Przewodniczący poddał pod glosowanie projekt uchwały.
Radni wstępnie przyjęli projekt 3 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym.
 
 
Ad. 2
Prezes MSWK SUPLAZ przedstawił informację na temat realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
Obecnie trwa postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. Cała inwestycja została podzielona na 8 kontraktów: 5 kontraktów budowlanych i 3 kontrakty usługowe. Prezes poinformował, że został wybrany wykonawca na promocję projektu – Firma Unia Kraków. Umowa z Firmą została podpisana 30 września 2009 r. na kwotę 146 tys. zł.
11 września 2009 roku został ogłoszony przetarg na realizację zadań inżyniera kontraktu.
Z pośród 3 ofert wybrana została Firma Savage. Umowa z tą Firmą nie została jednak podpisana, ponieważ inna firma biorąca udział w przetargu złożyła protest. Spółka złożyła odwołanie do Urzędu Zamówień Publicznych. Sprawa do tej pory nie została rozstrzygnięta.
Spółka nie ogłosiła przetargu na pomoc techniczną, chcąc zaoszczędzić środki. Jeżeli taka pomoc będzie konieczna Spółka będzie posiłkować się ekspertyzami. Zostały ogłoszone przetargi na roboty budowlane, których planowane rozpoczęcie powinno nastąpić 1 marca 2010 r. Pierwszy planowany termin otwarcia ofert został wyznaczony na 30 grudnia 2009 r. Ze względu na ogromną liczbę zapytań odnośnie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Spółka przesunęła ten termin do 27 stycznia 2010 r. Zakończenie postępowania przetargowego jest planowane 11 marca 2010 r., a zawarcie umowy z wykonawcą 15 marca 2010 r. pod warunkiem, że nie będą miały miejsca protesty i odwołania, czego nie można wykluczyć.
 
 
Ad. 3
W sprawach różnych nie poruszono żadnych spraw.
 
Posiedzenie zakończono o godz. 1720.
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 6619
Nazwa dokumentu: Protokół nr 32
Skrócony opis: z posiedzenia Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska Rady Gminy Sulików odbytego w dniu 20 stycznia 2010 roku o godz. 1600 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2010-03-02 08:37:56
Data udostępnienia informacji: 2010-03-02 08:37:56
Data ostatniej aktualizacji: 2010-04-09 11:25:52

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner