logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

 
Protokół nr 1
Z inauguracyjnej sesji Rady Gminy Sulików, odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku, o godz. 1600 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 2c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, sesję otworzył i do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sulików prowadził Józef Ziomek – radny senior.
 
Radny Józef Ziomek na podstawie listy obecności radnych stwierdził, że na ogólną liczbę 15 radnych, w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum, przy którym Rada Gminy może obradować i podejmować uchwały.
 
Radny senior powitał nowo wybranych radnych, Wójta Gminy Sulików Jana Hasiuka, Wojciecha Pająka – Zastępcę Wójta Gminy, Lidię Rychtarczyk – Sekretarza Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnika Gminy, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych, członków Gminnej Komisji Wyborczej oraz pełnomocników komitetów wyborczych.
 
Ad. 1
Radny Józef Ziomek poinformował, że w wyborach, które odbyły się w dniu 21 listopada 2010 roku mieszkańcy Gminy Sulików wybrali radnych. W wyniku wyborów radnymi zostali:
-Bogusława Delijewska,
-Andrzej Dominikowski,
-Bogdan Kaczmarczyk,
-Grzegorz Konarski,
-Andrzej Kurek,
-Marian Kurek,
-Agnieszka Nachotko,
-Jerzy Nowicki,
-Anna Pawlak,
-Tadeusz Polowy,
-Jan Solecki,
-Łukasz Stachowski,
-Genowefa Wilczak – Raczak,
-Józef Ziomek,
-Weronika Ziółkowska.
 
Radny senior poprosił Panią Beatę Szczepańską – Przewodniczącą Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie o wręczenie radnym zaświadczeń stwierdzających wybór na radnego Gminy Sulików.
 
Pani Szczepańska pogratulowała nowo wybranym radnym poparcia mieszkańców oraz życzyła wszelkiej pomyślności w działaniu na rzecz dalszego rozwoju Gminy Sulików. Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej przypomniała, że nowo wybrani radni zostali obdarzeni społecznym kredytem zaufania przez mieszkańców i wyraziła nadzieje, że radni po upływie kadencji będą mogli powiedzieć, że sprostali postawionym sobie celom.
Pani Szczepańska wręczyła radnym zaświadczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Sulikowie.
 
Ad. 2
Przystąpiono do ślubowania radnych.
Radny Józef Ziomek odczytał treść ślubowania a następnie najmłodsza wiekiem radna - Anna Pawlak wyczytała nazwiska radnych, którzy wypowiadali słowa: „Ślubuje. Tak mi dopomóż Bóg”. Nazwisko Anny Pawlak odczytał radny senior.
Wszyscy radni złożyli ślubowanie i tym samym objęli mandat radnego Gminy Sulików.
 
Radny Józef Ziomek przedstawił porządek sesji, który przedstawiał się następująco:
1.      Wręczenie zaświadczeń dla nowo wybranych radnych.
2.      Ślubowanie radnych.
3.      Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Sulików.
4.      Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Sulików.
5.      Informacja Wójta o stanie gminy.
6.      Sprawy różne. Komunikaty.
Radni nie zgłosili uwag do zaproponowanego porządku obrad.
 
W związku ze zrealizowaniem punktów 1 i 2 porządku obrad radny Józef Ziomek zaproponował przystąpienie do dalszej realizacji porządku obrad.
 
Ad. 3
Radny senior poinformował, że Przewodniczący Rady Gminy wybierany jest w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady Gminy oraz poprosił o zgłaszanie kandydatur wraz z krótkim uzasadnieniem.
Radny Józef Ziomek zgłosił kandydaturę Pana Jana Soleckiego.
Radny Jan Solecki wyraził zgodę na kandydowanie.
W związku z brakiem innych kandydatur radny Ziomek zaproponował zamknięcie listy kandydatów.
Jednogłośnie zamknięto listę kandydatów.
 
Przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej.
Radny Jerzy Nowicki zaproponował radną Annę Pawlak – radna wyraziła zgodę.
Radny Grzegorz Konarski zaproponował radną Agnieszkę Nachotko – radna wyraziła zgodę.
Radny Jerzy Nowicki zaproponował radnego Bogdana Kaczmarczyka – radny wyraził zgodę.
 
Skład Komisji Skrutacyjnej:
1.      Anna Pawlak
2.      Agnieszka Nachotko
3.      Bogdan Kaczmarczyk
Został przyjęty jednogłośnie.
 
Sekretarz Gminy – Lidia Rychtarczyk wyjaśniła zasady głosowania. Na karcie do głosowania radni muszą postawić tylko jeden znak „X” w miejscu „za”, „przeciw” lub „wstrzymuję się”.
Sekretarz Gminy wyjaśniła, że głos jest nieważny wówczas gdy zostaną postawione dwa znaki „X” lub nie zostanie postawiony ani jeden znak „X”.
 
Przystąpiono do głosowania.
 
Radna Agnieszka Nachotko odczytała protokół z głosowania stwierdzający wybór radnego Jana Soleckiego na Przewodniczącego Rady Gminy Sulików.
Radny senior odczytał uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Sulików.
(zał. 4).
 
Przewodniczący podziękował za wybór i okazane zaufanie, wyraził nadzieje na udaną współpracę i zapewnił o należytym wykonywaniu swoich obowiązków.
 
Następnie Przewodniczący przystąpił do dalszej realizacji porządku obrad.
 
Ad. 4
Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy.
Przewodniczący poinformował, że Statut Gminy przewiduje dwóch wiceprzewodniczących Rady Gminy Sulików, a następnie poprosił o zgłaszanie kandydatur na I Wiceprzewodniczącego.
Radny Jerzy Nowicki zgłosił kandydaturę radnej Genowefy Wilczak – Raczak.
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radny Grzegorz Konarski zgłosił kandydaturę radnej Weroniki Ziółkowskiej.
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.
Jednogłośnie zamknięto listę kandydatów.
W związku z tym, że głosowanie jest tajne, Przewodniczący zaproponował, aby głosowane przeprowadziła powołana wcześniej Komisja Skrutacyjna.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na przeprowadzenie głosowania przez wcześniej powołaną Komisję Skrutacyjną.
Radna Agnieszka Nachotko odczytała protokół z głosowania stwierdzający wybór radnej Genowefy Wilczak – Raczak na Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sulików. (zał. 5)
 
Przystąpiono do wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sulików.
Radny Grzegorz Konarski zaproponował kandydaturę radnej Bogusławy Delijewskiej.
Radna wyraziła zgodę na kandydowanie.
Radni jednogłośnie wyrazili zgodę na przeprowadzenie głosowania przez wcześniej powołaną Komisję Skrutacyjną.
Radna Agnieszka Nachotko odczytała protokół z głosowania stwierdzający wybór radnej Bogusławy Delijewskiej na II Wiceprzewodniczącą Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący odczytał uchwałę w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Sulików. (zał. 6)
 
Ad. 5
Wójt Gminy – Jan Hasiuk złożył raport o stanie Gminy Sulików.
Liczba mieszkańców gminy wynosi ok. 6 tys. mieszkańców. Gmina Sulików to jedyna gmina w Powiecie Zgorzeleckim, która od wielu lat odnotowuje stały wzrost liczby mieszkańców. Szczegółową informację przygotowaną przez Główny Urząd Statystyczny, zawierającą kompleksowe dane demograficzne radni otrzymają na kolejnej sesji. Obszar gminy to 9455 ha, z czego aż 7281 ha to użytki rolne. 464 ha terenu gminy to tereny zabudowane. Na terenie gminy znajduje się ok. 60 km dróg powiatowych i 30 km dróg gminnych. Przez teren gminy przebiegają dwie drogi wojewódzkie. Stan dróg na terenie gminy jest znacznym problemem, tak duża ilość dróg utrudnia ich należyte utrzymanie. W 2010 roku budżet gminy musiał przejść wiele korekt i zmian, głównie przez powódź, która dotknęła obszar całego Powiatu Zgorzeleckiego, jak również teren naszej gminy. Wiele planów i zamierzeń musiało ulec zmianie przez szkody jakie wyrządziła powódź. W 2010 dochody gminy wynoszą 20.190,573 zł. Gmina od wielu lat utrzymuje wskaźnik dochodowości ponad 50%. Zapewnia to możliwość bezpiecznego planowania inwestycji. Główne źródło dochodu gminy to podatek od nieruchomości oraz podatek od gruntów rolnych. Istotny udział w budżecie gminy to środki zewnętrzne: budżetu państwa, funduszu celowych, lub funduszy unijnych. Gmina Sulików znajduje się w czołówce gmin w Polsce pod względem pozyskiwania środków z funduszy Unii Europejskiej. W 2010 roku Gmina Sulików otrzymała tytuł Europejska Gmina. Wydatki Gminy Sulików w 2010 roku kształtują się w wysokości 20.857,291 zł. 1/3 wydatków z budżetu gminy stanowią wydatki na utrzymanie i funkcjonowanie oświaty. Gmina otrzymuje corocznie ok. 4 mln. subwencji oświatowej, co stanowi jedynie 70% zapotrzebowania. Kolejnym głównym zadaniem realizowanym z budżetu gminy jest opieka społeczna.
Największe zainteresowanie w budżecie gminy budzą inwestycje, ponieważ to one są wartością, która pozostanie dla przyszłych pokoleń i będzie im służyć. Do inwestycji, które zaczynają być realizowane lub są już w realizacji należą:
-Odbudowa mostów uszkodzonych w wyniku powodzi w miejscowościach w Biernej, Radzimów Górny, Sulików.
-Modernizacja budynków edukacyjno – kulturowych w Gminie Sulików oraz Gminie Hohendubrau.
-Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda,
-Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików,
-Odbudowa koryta rzeki Czerwona Woda w miejscowościach Bierna i Miedziana,
-Modernizacja oświetlenia na terenie gminy.
Ponadto przygotowywany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy budowy sieci wodociągowej w miejscowościach Stary Zawidów, Skrzydlice, Wielichów.
Wójt wspomniał również, że poważnym problemem Gminy Sulików jest uregulowanie sprawy z dziedziny ochrony środowiska, głównie w zakresie gospodarki odpadami.
Wójt życzył nowo wybranym radnym aby pełniąc tę odpowiedzialną funkcję, za cztery lata gdy minie kadencja mogli powiedzieć, że potrafili zrobić wszystko aby życie mieszkańców było lepsze. Wójt zaznaczył, że w pracy na rzecz samorządu nie są ważne różnice poglądów ponieważ wszyscy tworzymy wspólnotę mieszkańców.
 
Ad. 6
W sprawach różnych:
1)      Przewodniczący poinformował o konieczności złożenia deklaracji udziału w pracach jednej ze stałych komisji. Druki deklaracji radni otrzymają po sesji.
2)      Przewodniczący przypomniał o obowiązku złożenia ważnych oświadczeń i deklaracji:
-oświadczenie majątkowe, które należy złożyć w dwóch egzemplarzach wraz z zeznaniem podatkowym PIT za 2009 rok w terminie 30 dni od dnia ślubowania.
-informacja o terminie i sposobie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego,
-informacja o działalności gospodarczej prowadzonej na terenie gminy Sulików, przez małżonka, wstępnego, zstępnego i rodzeństwa radnego,
-informacja o umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo radnego z organami gminy i jednostkami organizacyjnymi.
Druki informacji radni otrzymają po sesji.
3)      Radny Jan Nowicki mówił o konieczności odśnieżenia dróg, w związku z głosowaniem w dniu 5 grudnia w drugiej turze wyborów na Wójta Gminy. Zdaniem radnego również w interesie Wójta jest właściwe odśnieżenie dróg, aby mieszkańcy mogli bez problemu dojechać do lokali wyborczych. Radny pytał, czy Wójt podjął w tym kierunku jakieś działania. Do radnego dotarły opinie, że według Wójta opady śniegu spowodują to, że mieszkańcy nie będą mogli głosować.
 
Wójt odpowiedział, że odśnieżanie dróg to obowiązek gminy. To zadanie jest realizowane na podstawie planu zimowego utrzymania dróg i ustawy o drogach. Wójt dokładnie omówił zasady odśnieżania dróg oraz stwierdził, że jakiekolwiek działania mające na celu zatrzymanie mieszkańców w domach podczas wyborów nie jest możliwe. Wójt stwierdził, że nie jest w stanie przewidzieć jakie będą opady śniegu w sobotę. Na dzień przed sesją miało miejsce spotkanie sztabu kryzysowego w związku z koniecznością podjęcia pilnych działań antykryzysowych. Ponadto Urzędnik Wyborczy w przypadku obfitych opadów śniegu będzie na bieżąco informował Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Jeleniej Górze. Poprzez działania jednego z komitetów wyborczych Wójt zaprzestanie w dniu wyborów sprawdzania stanu i organizacji lokali wyborczych. Wójt oświadczył, że dniu wyborów, nie będzie podejmował żadnych decyzji i działań, ponieważ może to zostać odebrane jako kampania wyborcza. Zastępca Wójta będzie koordynował działania związane z zimowym odśnieżaniem dróg. Nikt złośliwie nie ma zamiaru zaprzestać odśnieżania. Każdy kto ma taką wolę powinien zagłosować. Zdaniem Wójta znając zdolności jednego z komitetów wyborczych, po wyborach w dniu 21 listopada, dowóz mieszkańców będzie działał regularnie.
4)      Radny Tadeusz Polowy w odniesieniu do sprawy odśnieżania dróg, stwierdził, że pomijając kwestie wyborów, otrzymał bardzo wiele telefonów od mieszkańców Radzimowa, zamieszkujących obrzeża tej miejscowości. Mieszkańcy poprzez trudne warunki na drogach do swoich posesji mają utrudnione poruszanie się nawet na pieszo. Sprawę dodatkowo utrudniają uszkodzone w wyniku powodzi mosty.
 
Przewodniczący poprosił o zabranie głosu Starostę Powiatu Zgorzeleckiego – Pana Artura Bilińskiego, który przybył na sesję.
 
Pan Artur Biliński złożył gratulacje nowo wybranym radnym oraz zaznaczył, że nie jest to łatwa praca. Starosta stwierdził, że los gminy jest teraz zależny także od racjonalności działania radnych i ich zaangażowania.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamknął pierwszą w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (18:15)
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak
Przewodniczący Rady Gminy
Jan Solecki

Ilość odwiedzin: 6726
Nazwa dokumentu: Protokół nr 1
Skrócony opis: Z inauguracyjnej sesji Rady Gminy Sulików, odbytej w dniu 2 grudnia 2010 roku, o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-03-15 07:40:00
Data udostępnienia informacji: 2012-03-15 07:40:00
Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-15 10:54:55

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner