logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


Protokół Nr 49
z sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 25 czerwca 2014 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie
 
Otwarcie sesji połączonej z 25 rocznicą I Wolnych Wyborów przeprowadzonych w Rzeczypospolitej Polskiej zostało poprzedzone programem artystycznym w wykonaniu  uczniów z Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
 
Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych  na uroczystej sesji Rady Gminy Sulików i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XLIX Sesję Rady Gminy Sulików poświęconą 25 rocznicy I Wolnych Wyborów w Rzeczypospolitej Polskiej.
Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.
 
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
  1. Otwarcie Uroczystej Sesji Rady Gminy Sulików.
  2. Prezentacja multimedialna.
  3. Wystąpienie zaproszonych gości.
  4. Wręczenie wyróżnień.
  5. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  6. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
  7. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  8. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  9. Podjęcie uchwał:
9.1  w sprawie nadania  nazwy ulicy w miejscowości Sulików.
9.2  w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
9.3  w sprawie wyrażenia zgody na zwrot darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Mikułowej.
9.4  w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
9.5  w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików.
9.6 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału  Gminy Sulików na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
9.7  W sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgorzeleckiemu na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2383D Tylice – Mała Wieś Dolna na odcinku od km 1+900 do km 6+147”.
9.8  W sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
9.9   W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
9.10  W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014.
10. Pytania i wnioski radnych.
11. Pytania i wnioski sołtysów.
12. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
13. Sprawy różne i informacje.
 
Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Wójt Gminy Sulików przedstawił prezentację multimedialną na temat działań podejmowanych przez władze samorządowe poszczególnych kadencji Gminy Sulików oraz przedsięwzięć, które na przestrzeni 25-lecia zrealizowano w Gminie Sulików.
 
Ad. 3
Podczas wystąpień głos zabrali zaproszeni goście:
- Wójt Gminy Sulików w latach 1990 – 1994 – Władysław Brzeziński 
-Wicestarosta Zgorzelecki – Mariusz Tureniec,
-Zastępca Wójta Gminy Zgorzelec – Piotr Machaj,
-Wójt Gminy Platerówka – Krzysztof Halicki,
-Ks. Dziekan Janusz Kaniekwicz,
-Proboszcz Parafii pw. Św. Marii Magdaleny Andrzej Wojciechowski,
-Prezes Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych – Michał Turkiewicz,
-Prezes Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego - Zbigniew Śmigielski.
- Przedstawiciel pracodawców – Andrzej Muniak,
- Wójt Gminy Sulików w latach 2002-2010- Jan Hasiuk.
 
Ad. 4
Wójt wraz z Przewodniczącym Rady Gminy złożyli podziękowania dla osób, które na przestrzeni 25 lat wyróżniły się swoją działalnością na terenie Gminy Sulików.
Pamiątkowymi statuetkami uhonorowano:
- Panią Stanisławę Benedyk, Panią Alicję Bartnik oraz Pana Franciszka Flesza - za aktywną działalność społeczną na rzecz Gminy Sulików,
- Koncern La Farge Kopalnia Bazaltu w Sulikowie, Panią Marię Kasak i Pana Tadeusza Baranek - za propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz aktywną działalność społeczną na rzecz Gminy Sulików,
- Pana Franciszka Ptak, Tadeusza Bednarza, Jana Jaworskiego i Kazimierza Traczyk -za wieloletnie zaangażowanie i duży wkład pracy w działania organizacji pozarządowych w Gminie Sulików,
- Panią Bogumiłę Turzańską-Chrobak wiceprezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Pana Michała Turkiewicza Prezesa Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu - za osobiste zaangażowanie się w pomoc przy realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska. 
 
Ad. 5
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt protokołu z poprzedniej sesji wraz z  materiałami na sesję.
Do projektu protokołu nie wpłynęły uwagi radnych.
Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 6
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym radni obradowali na wspólnym posiedzeniu komisji stałych  dniu 23 czerwca 2014.
Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak przedstawiła informację o posiedzeniu komisji.
 
Przewodniczący poinformował że, w dniu 25 marca br. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę kompleksową w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulików.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół z kontroli.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał czy pęknięcia na ścianach budynku Hali Sportowej pojawiają się w miejscach, w których usterki zostały naprawione, czy są to nowe pęknięcia. Komisja zdaniem radnego powinna sprecyzować swój wniosek ponieważ obiekt jest budynkiem użyteczności publicznej.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że Komisja Rewizyjna nie jest instytucją, która specjalizuje się w ocenianiu stanu technicznego budynku.
 
Radny Nowicki stwierdził, że najprawdopodobniej pęknięcia dotyczą miejsc w których dokonane było usunięcie usterek.
 
Radny Polowy pytał czy naprawione usterki podlegają gwarancji. Zdaniem radnego w okresie wakacyjnym budynek mógłby zostać poddany ekspertyzie.
 
Wójt odpowiedział, że wykonane na Hali Sportowej prace podlegają gwarancji. Wójt stwierdził, że musi zapoznać się ze sprawą i w porozumieniu z Powiatowym Inspektorem Nadzoru konieczne jest określenie stanu technicznego budynku. Jeżeli to kolejne pęknięcia wywołane pracą budynku trzeba zastanowić się nad rozwiązaniem sytuacji.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że podczas rozmów na temat prac gwarancyjnych w budynku Hali Sportowej ostrzegał, że naprawy polegające na oklejaniu ścian siatką mogą nie dać zamierzonego efektu.
 
Wójt odpowiedział, że każdy element i etap naprawy usterek został udokumentowany fotografią. Naprawy były wykonane zgodnie z projektem budowlanym, zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Wójt odnosi wrażanie, że radny Polowy, próbując zasiać niepokój  wśród radnych, nie do końca wie o czym mówi.
 
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności komisji stałych zostało przyjęte 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 7
Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
Przewodniczący poinformował, że informacja została radnym przedstawiona przed sesją.
 
Radny Paweł Hasiuk prosił o odczytanie apelu Stowarzyszenia Razem dla Gminy na temat poprawy stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulików.
 
Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak-Raczak odczytała apel.
 
Przewodniczący w odniesieniu do apelu stwierdził, że poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulików byłaby życzeniem wszystkich radnych. Jednak radni nie są organami ds. bezpieczeństwa, nie mają wpływu na poprawę tej sytuacji. Słusznym działaniem Stowarzyszenia było skierowanie apelu do wiadomości Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał jakie niebezpieczne zdarzenia miały miejsce na terenie Gminy, które powodują wystosowanie apelu. Na terenie Gminy nie mają miejsca zdarzenia typu: napady, zabójstwa, rozboje.
 
Przewodniczący stwierdził, że kradzieże są zjawiskiem powszechnym, które miało miejsce zawsze.
 
Wójt stwierdził, że w maju głównym tematem sesji była sprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy
z udziałem przedstawicieli Policji. Wójta dziwi brak zapytań w tej sprawie na tamtej sesji radnych Pawła Hasiuka, Mariana Kurka i Bogusławy Delijewskiej, którzy są członkami Stowarzyszenia. Radni nie wnieśli wówczas podczas dyskusji specjalnych wniosków i nie przedstawili swoich oczekiwań. Obecnie formułowane jest pismo, które zdaniem Wójta jest elementem zbliżającej się kampanii wyborczej. Wójt zastanawia się co jest faktycznym powodem apelu, czy miały miejsce zdarzenia, do których Policja nie odniosła się właściwie. Wójt zaproponował zorganizowanie spotkania Komendanta Powiatowego Policji
z mieszkańcami, aby jasno określić zaistniałe problemy. Apel nie zawiera konkretnych przykładów, tylko głęboko naciągniętą argumentację.
 
Radny Marian Kurek stwierdził, że zwiększyła się liczba kradzieży a Policja nie ma na to wpływu.
 
Przewodniczący zapytał jakie radny Kurek widzi rozwiązanie dla tego problemu jako jeden z radnych Gminy Sulików, do których został skierowany apel.
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że zapewnienie bezpieczeństwa to ustawowy obowiązek gminy. Blisko 600 mieszkańców podpisało się pod apelem.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że widzi wiele patroli Policji na terenie Gminy, a złodzieje nie są do upilnowania.
 
Wójt uzupełniając wcześniejszą wypowiedź stwierdził, że należy zapytać policjantów o działania jakie podejmują w kwestii kradzieży.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że ustawodawca nie przewiduje zaostrzenia przepisów kodeksu karnego. Złodzieje są zatrzymywani a postępowanie umarzane ze względu na niską szkodliwość społeczną. Dopóki przepisy nie ulegną zmianie, sytuacja się nie poprawi.
 
Radny Bogusław Świątek stwierdził, że na sesji poświęconej tematowi bezpieczeństwa radni mogli się zapoznać ze statystykami mówiącymi o ilości wykroczeń na terenie gminy. Radny nie zauważył w informacji przygotowanej przez Policję drastycznego wzrostu poziomu przestępczości. Kradzieże były są i zawsze będą, a złodziej pilnuje gospodarza. Zdaniem radnego problem stanowi akceptacja i przyzwolenie społeczeństwa na ten problem. Zdarzają się sytuacje, że skradzione przedmioty są odkupowane od złodziei.
 
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie miedzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 8
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał dlaczego OSP Radzimów nie brała udziału w Zawodach Sportowo – Pożarniczych w Sulikowie.
 
Wójt odpowiedział, że nie wie dlaczego jednostka nie wzięła udziału w Zawodach, skoro była zapraszana do udziału w spotkaniach organizacyjnych, w których również nie uczestniczyła.
 
Radny Polowy stwierdził, że członkowie OSP Radzimów uznali za bezcelowe branie udziału w spotkaniach organizacyjnych skoro nie przekazana została dotacja dla jednostki. Na festynie w Radzimowie Górnym, na którym radny nie był obecny, członkowie OSP Radzimów zaprosili Wójta do rozmowy, jednak Wójt nie skorzystał z zaproszenia.
 
Wójt stwierdził, że w jednostce OSP Radzimów przeprowadzona została kontrola, z której protokół przykro było czytać. Wyniki kontroli skutkowały wycofaniem jednostki z podziału bojowego ze względu na szereg nieprawidłowości.
 
Radny Polowy stwierdził, że Wójt niekiedy zaprzecza swoim własnym wypowiedziom. Jednostka nie otrzymała dotacji, przez co pojazd, którym dysponuje nie został ubezpieczony.
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał o zarządzenie w sprawie ustalenia na 2014 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolu.
 
Wójt odpowiedział, że co roku zarządzeniem zatwierdzany jest plan szkoleń nauczycieli w poszczególnych jednostkach oświatowych.
 
Radny Paweł Hasiuk w nawiązaniu do zarządzenia w sprawie informacji, o której mowa w art. 37 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za rok 2013, pytał o czym mówi wymieniony przepis.
 
Skarbnik poinformowała, że wymieniony artykuł mówi o tym, że do dnia 30 maja należy podać do publicznej wiadomości informacje zawierającą m.in.: dane dotyczące wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego w poprzednim roku budżetowym, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki,  kwoty dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego, udzielonych umorzeń. Zarządzenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 
Radny Paweł Hasiuk w związku z umową z Panem Janem Aleksandrowiczem o pełnienie funkcji inspektora nadzoru, pytał kim jest Pan Aleksandrowicz, ponieważ zauważył, że pojawia się przy prawie każdym realizowanym zadaniu.
 
Wójt odpowiedział, że wybór inspektora nadzoru za każdym razem jest poprzedzany rozeznaniem cenowym. Uprawnienia drogowe, które posiada Pan Aleksandrowicz nie są częstymi uprawnieniami.
 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
 
 
Ad. 9
Podjęcie uchwał:
 
9.1 w sprawie nadania  nazwy ulicy w miejscowości Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
9.2 w sprawie sprzedaży budynku mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Sulików, w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
9.3 w sprawie wyrażenia zgody na zwrot darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Mikułowej.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
9.4 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
9.5 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału  Gminy Sulików na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
9.6 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
9.7 w sprawie wyrażenia opinii o wniesieniu przez Gminę Sulików do spółki pod firmą: Międzygminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna SUPLAZ spółka z o.o. z siedzibą w Sulikowie wkładu pieniężnego na pokrycie nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
9.8 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
9.9 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.
9.10 w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. 
 
9.11 Nr XLIX/364/14 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zgorzeleckiemu na realizację projektu pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2383D Tylice – Mała Wieś Dolna na odcinku od km 1+900 do km 6+147”.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 10
Pytania i wnioski radnych.
Radny Jerzy Marek Nowicki poruszył sprawę zamknięcia pasa drogowego na drodze gminnej w Starym Zawidowie przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Zawidowie, podczas usuwania awarii. Radny pytał czy Przedsiębiorstwo zawiadomiło Urząd Gminy Sulików o konieczności zamknięcia pasa drogowego. Radny liczy na to, że powstały wykop zostanie naprawiony.
 
Wójt odpowiedział, że musi zorientować się w tym temacie.
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał o remonty dróg na terenie Wilki i drogi łączącej Wrociszów Dolny
i Ksawerów. Zdaniem radnego skoro Gmina przeznacza środki na dofinansowanie do remontów dróg powiatowych, to środki na remonty dróg gminnych również powinny się znaleźć.
 
Wójt odpowiedział, że dotacja dla Powiatu Zgorzeleckiego spowodowana była szansą na otrzymanie dofinansowania w wysokości ok. 4 mln zł. Remont drogi do Ksawerowa to koszt  ok. 1 mln zł, a dofinansowanie które można byłoby pozyskać to ok. 200 tys. zł. Wójt dodał, że nie jest w stanie w okresie czteroletniej kadencji wykonać wszystkich niezbędnych inwestycji, które są spowodowane zaniedbaniami powstałymi przez kilkadziesiąt lat.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał czy będzie możliwe dostawienie punktów świetlnych na ul. Sportowej.
 
Wójt odpowiedział, że do budżetu zostało prowadzone zadanie polegające na sukcesywnym uzupełnianiu oświetlenia. Wójt nie zakłada, że wszystko zostanie wykonane w roku bieżącym. Podczas uzupełniania oświetlania w wielu miejscach powstało ono po raz pierwszy od czasów II Wojny Światowej.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał  jaki sposób można załatwić odbiór ścieków przez Spółkę SUPLAZ.
 
Wójt poprosił radnego o skontaktowanie się ze Spółką SUPLAZ, radny otrzyma wówczas wszelkie informacje.
 
Radna Bogusława Delijewska nawiązała do wniosku Komisji Społecznej dotyczącego nawiezienia kamienia na drogę dojazdową do Ośrodka Zdrowia w Sulikowie.
 
Wójt odpowiedział, że właścicielem terenu jest Wielospecjalistyczny Szpital w Zgorzelcu i trudno jest znaleźć sposób na nawiezienie kamienia na teren, który nie jest własnością Gminy Sulików. Wójt zwrócił uwagę na to, że teren jest wyjątkowo zaniedbany, zarządca mógłby przynajmniej kilka razy w roku wykosić i oczyścić teren wokół Ośrodka.
 
Radna Delijewska poruszyła sprawę wykoszenia dwóch działek na ul. Nowe Miasto.
Radna odczytała także oświadczenie o następującej treści: „W nawiązaniu do artykułu o gabinecie stomatologicznym, opublikowanego w Nowinach jeleniogórskich”  w maju 2014 r. autor powołuje się na fragment mojej wypowiedzi, która została wyrwana z kontekstu. Sądzę, że moje stanowisko w/w sprawie zawierało wiele wątków,  czego dowodem są dokumenty z obrad Rady Gminy z grudnia 2013 r.,  które autor pominął.  Podobne stanowisko reprezentowane było przez innych członków  rady , jednak autor nie raczył tego ująć w swoim artykule. W związku z tym, informacja przekazywana czytelnikowi nie jest rzetelna i rzeczowa. Artykuł ten daleki jest w swoich fragmentach od jasnego spojrzenia na poruszany temat. Przez 30 lat mojej pracy pedagogicznej nie miała miejsca  dyskredytacja mojej osoby w środowisku. Uważam, że sprostowanie lub przeproszenie mnie, mam nadzieję za niezamierzony incydent jest  spełnieniem podstawowych zasad kultury i współżycia społecznego.”
Radna poprosiła o zamieszczenie pełnej treści oświadczenia w protokole z sesji.
 
Wójt w nawiązaniu do treści oświadczenia radnej stwierdził, że miała ona odmienne zdanie na temat dofinansowania do gabinetu dentystycznego i zdanie to zostało ujęte w artykule.
 
Radny Jerzy Nowicki podziękował za przyznanie 200 ton kamienia na jedną z dróg szutrowych na terenie Starego Zawidowa.
 
Wójt docenił pracę i starania radnego Nowickiego, dzięki któremu osoby potrzebujące pomocy ją otrzymują.
 
Radny Nowicki pytał co jest przyczyną tego, że na sesji pozostało jedynie trzech sołtysów.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak stwierdziła, że jako osoba pełniąca obowiązki sołtysa nie musi brać udziału w sesji, ponieważ działania sołtysów skupiają się w obrębie wsi. Obecność sołtysów na sesji jest przydatna, ale nie jest to konieczność.
 
Radny Bogusław Swiątek przekazał informację uzyskaną od Dyrektora Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego, dotyczącą wykaszania poboczy dróg powiatowych, które nastąpi do końca czerwca.
 
Wójt poinformował, że wykonawca, który świadczy usługi wykaszania poboczy dróg gminnych po raz kolejny uszkodził swój sprzęt przez przedmioty które znajdują się na poboczach jak np. spalona wersalka.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał o koszt remontu drogi Tylice – Mała wieś Dolna.
 
Wójt odpowiedział, że po przeprowadzonym przetargu koszt remontu wyniesie ok. 4 mln zł.
 
Radny stwierdził, że gmina udzielając dotacji dla Powiatu traci 180 tys. zł, które mogłaby wydać na remonty dróg gminnych.
 
Wójt opowiedział, że na remont drogi do Ksawerowa Gmina wydałaby ok. 800 tys. zł, dokładając do remontu drogi powiatowej, umożliwiło to pozyskanie 4 mln zł dofinansowania.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak stwierdziła, że podczas obecnej kadencji stan drogi do Ksawerowa uległ znacznej poprawie, wcześniej droga była praktycznie nieprzejezdna.
 
Ad. 10
Pytania i wnioski sołtysów.
Sołtys Elżbieta Wadzicka prosiła o interwencję na Posterunku Policji w Zawidowie w sprawie opuszczonego budynku w Skrzydlicach, w którym dochodzi do spotkań osób spożywających narkotyki.
Sołtys mówiła o koniczności poprawy stanu dróg na terenie Skrzydlic.
 
Ad. 12
Sprawy różne:
Przewodniczący poinformował, że o terminie kolejnej sesji, która zgodnie z planem pracy odbędzie się w miesiącu wrześniu radni zostaną poinformowani odrębnym zaproszeniem. W przypadku konieczności zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Gminy radni otrzymają stosowne zawiadomienia.
 
Przewodniczący stwierdzając wyczerpanie porządku obrad i na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, zamknął XLIX w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1548)
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak – Trela 

Ilość odwiedzin: 4127
Nazwa dokumentu: Protokół Nr 49
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 25 czerwca 2014 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2014-10-10 13:01:24
Data udostępnienia informacji: 2014-10-10 13:01:24
Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-10 13:06:03

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner