logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 19
Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 19 marca 2012 r. o godz. 1800
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XIX w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2)
(Nieobecna na sesji była radna Anna Pawlak)
 
Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy i wszystkich przybyłych na sesję.
Przewodniczący poinformował, że w dniu 12 marca 2012 roku do Rady Gminy Sulików wpłynął wniosek Wójta Gminy o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików, we wniosku Wójt wniósł o ujęcie w porządku obrad podjęcie uchwały
w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi z dnia 19.02.2012 roku Bogusławy Delijewskiej, Janiny Byczek, Eugeniusza Domańskiego, Wiesława Byczka, Lucyny Cieślak na uchwały Rady Gminy Sulików Nr XIV/110/11, Nr XIV/111/11 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych oraz w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu
 
Radna Bogusława Delijewska wystąpiła z wnioskiem o wyłączenie jej z głosowania nad projektem uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Radna przedstawiła również zastrzeżenia, co do zwołania sesji nadzwyczajnej. Zdaniem radnej w na ogłoszeniach nie powinny znajdować się nazwiska osób skarżących, tylko informacja czego dotyczy projekt uchwały, a zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu podjęcia uchwały jest bezzasadne, ponieważ skargę mógł przekazać sam Przewodniczący. Radna powołała się na § 54 ust. 1 i 2 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, który mówi, że: „§ 1.Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi. § 2. Organ, o którym mowa w § 1, przekazuje skargę sądowi wraz z aktami sprawy
i odpowiedzią na skargę w terminie trzydziestu dni od dnia jej wniesienia.” Dodatkowo radna powołała się na § 17 ust. 8 i 9 Statutu Gminy Sulików, które mówi o tym, że Przewodniczący reprezentuje Radę Gminy na zewnątrz oraz przyjmuje skargi i wnioski mieszkańców oraz nadaje im bieg. Radna prosiła o rozważenie zasadności zwołania sesji nadzwyczajnej.
 
Wójt odpowiedział, że w ogłoszeniu o sesji zawsze podaje się tytuły wszystkich projektów uchwał, w związku z tym tytuł projektu uchwały, który został przygotowany na nadzwyczajną sesję nie mógł zawierać innej treści i został podany do publicznej wiadomości. Mieszkańcy muszą być poinformowani w jakim celu zostaje zwołana sesja, nic nie może zostać utajnione. Skarżący przekazując swoją sprawę do sądu za pośrednictwem Rady Gminy, powinni liczyć się z tym, że mieszkańcy się o tym dowiedzą. Ponadto Rada Gminy swoje decyzje podejmuje w formie uchwał. Kompetencje Przewodniczącego Rady Gminy, o których mówi Statut Gminy dotyczą innych skarg mieszkańców na działanie organów lub kierowników jednostek organizacyjnych. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby Rada Gminy wyraziła swoje zdanie w formie uchwały. Żadna kompetencja Rady nie zostanie w ten sposób przekroczona.
 
Sekretarz Gminy nawiązała do poprzedniej sytuacji, w której Rada Gminy w drodze uchwały przekazała do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego skargę Wojewody Dolnośląskiego na jedną z uchwał. Wówczas zastosowano tą samą procedurę. Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje skargę, jednak sam Przewodniczący nie może przekazać skargi wraz z aktami sprawy, ponieważ nie jest on organem. Rola Rady Gminy ogranicza się wyłącznie do przekazania skargi do WSA w terminie 30 dni.
 
Wójt dodał, że forma przekazania skargi w drodze uchwały jest wyjściem naprzeciw zarzutom osób skarżących, które mogłyby mieć miejsce, gdyby sam Przewodniczący przekazał skargę.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że sprawa sprzedaży drogi toczy się już drugą kadencję i ostateczne rozstrzygnięcie należy do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 
Wójt stwierdził, że meritum sprawy zostało jasno określone, droga została zlikwidowana, w związku z tym, można podjąć działania prowadzące do sprzedaży tej działki. Wójt wydał już polecenia pracownikom, aby rozpocząć procedurę dotyczącą sprzedaży.
 
Radny Polowy uznał za złe to, że właściciele działek, do których prowadziła droga biegnąca przez teren kopalni nie doszli do porozumienia z Firmą Lafrage w kwestii wykupu działek. Radna Delijewska, jako jedna z właścicieli działek, prowadziła negocjacje
z Firmą, również w zakresie ekranów, chroniących przed hałasem i zapyleniem, jednak zdaniem radnego nie można mieć wszystkiego.
 
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że po przeczytaniu projektu uchwały sądzi, że sytuacja skarżących nie jest korzystna. Zdaniem radnego czas w którym należało walczyć z zamiarem sprzedaży tej drogi minął. Radny na początku był przeciwny sprzedaży drogi, jego zdaniem to radni z Sulikowa powinni o nią walczyć.
 
Radny Tadeusz Polowy dodał, że zebranie wiejskie Sołectwa Sulików już wcześniej wyraziło zgodę na sprzedaż drogi. Rada Gminy podjęła uchwałę kierując się decyzją zebrania wiejskiego.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że na zabraniu wiejskim było obecnych wówczas 16 mieszkańców i jej zdaniem zbyt mała liczba osób podjęła decyzję.
 
Wójt stwierdził, że rozstrzygnięciem tej sprawy zajmie się Sąd, który określi czy wszelkie procedury zostały zachowane.
 
Sekretarz Gminy stwierdziła, że wolą skarżących jest przekazanie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, co będzie mogło mieć miejsce po podjęciu uchwały przez Radę Gminy.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnej Bogusławy Delijewskiej o wyłączenie jej z głosowania nad projektem uchwały
w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
 
Wniosek został przyjęty 11głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. (Radna Bogusława Delijewska nie brała udziału w głosowaniu nad wnioskiem)
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad sesji nadzwyczajnej.
 
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. (12 głosów za, radna Bogusława Delijewska nie brała udziału w głosowaniu)
 
Przewodniczący przystępując do realizacji porządku obrad sesji nadzwyczajnej poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi z dnia 19.02.2012 roku Bogusławy Delijewskiej, Janiny Byczek, Eugeniusza Domańskiego, Wiesława Byczka, Lucyny Cieślak na uchwały Rady Gminy Sulików Nr XIV/110/11, Nr XIV/111/11 z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie likwidacji dróg wewnętrznych oraz w sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu.
 
Uchwała została przyjęta 12 głosami za. (Radna Bogusława Delijewska nie brała udziału w głosowaniu).
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął XIX w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1830)
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 5406
Nazwa dokumentu: Protokół nr 19
Skrócony opis: Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 19 marca 2012 roku o godz. 18:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2012-04-10 07:52:16
Data udostępnienia informacji: 2012-04-10 07:52:16
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-03 14:04:53

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner