logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 24
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 5 września 2012 roku o godz. 1000
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XXIV w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3)
(Nieobecni radni: Jerzy Marek Nowicki, Bogdan Kaczmarczyk)
 
Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików oraz Pana Krzysztofa Lipko – Prezesa Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ
w Sulikowie oraz Pana Andrzeja Baczamańskiego z Firmy ESKO w Zielonej Górze.
 
Przewodniczący poinformował, że w dniu 30 sierpnia 2012 roku do Rady Gminy Sulików wpłynął wniosek Wójta Gminy o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików.
We wniosku Wójt wniósł o ujęcie w porządku obrad podjęcie uchwał:
1. Podjęcie uchwał:
a)       w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Wrociszów Dolny,
b)       w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad.1
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie zwołania zebrania wiejskiego w celu wyboru sołtysa sołectwa Wrociszów Dolny.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
2) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „SUPLAZ” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików.
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został omówiony szczegółowo na wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu
3 września 2012 r.
 
Radny Marian Kurek pytał czy gminę będzie stać na dopłaty do wody w wysokości 50%.
 
Wójt odpowiedział, że skutek dopłat do ceny wody w wysokości 50% to około 1 mln zł przy założeniu ze wszyscy odbiorcy są już włączeni do sieci kanalizacyjnej i wodnej. Środki w budżecie na dopłaty będą pochodzić w głównej mierze z podatku od nieruchomości za urządzenia wodno-kanalizacyjne. Konieczne będzie również ograniczenie wydatków bieżących, co może się wiązać np. z ponownym przedstawieniem radnym projektu uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach do której uczęszcza obecnie 43 uczniów. Kosztuje to gminę 900 tys. zł rocznie. Koszt dowozu uczniów ze Studnisk do Sulikowa wyniósłby około 70 tys. zł. Inwestycją która może spowodować wzrost dochodów gminy jest planowana w przyszłym roku przez Firmę GEO RENEWABLES budowa elektrowni wiatrowych na terenie Małej Wsi Dolnej. Wójt dodał, że pełna kwota dopłat nie będzie konieczna od razu, ponieważ przyłączanie się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej będzie przebiegało stopniowo w pierwszym półroczu przyszłego roku.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał czy Prezes MSWK SUPLAZ szukał oszczędności w Spółce np. w zatrudnieniu i wynagrodzeniach w celu zmniejszenia opłat za odbiór ścieków.
 
Prezes Krzysztof Lipko stwierdził, że średnie wynagrodzenie pracowników Spółki nie jest wysokie – wynosi ok. 1.700,00 zł netto i trudno byłoby je obniżyć. Zmniejszenie zatrudnienia w Spółce nie jest możliwe ze względu na konieczność obsługi sieci wodociągowej. Pan Tomasz Kuban z Firmy Omnifin zajmujący się weryfikacją wniosku taryfowego, stwierdził, że nie spotkał się jeszcze z tak niskimi kosztami funkcjonowania spółki.  
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał dlaczego radni nie zostali wcześniej informowani o tak wysokiej cenie za wodę i odbiór ścieków. Radni podejmowaliby wówczas inne decyzje co do budżetu gminy.
 
Prezes odpowiedział, że na wspólnym posiedzeniu komisji przedstawiał zapisy Studium Wykonalności dla Projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” z 2008 roku, które zawierało wszystkie dane na temat przewidywanego poziomu ceny wody i odbioru ścieków w 2012 roku.
 
Radny Józef Ziomek stwierdził, że mieszkańcy z poza Sulikowa, którzy będą dowozić ścieki do oczyszczalni będą płacić tyle samo tylko bez dopłaty.
 
Prezes odpowiedział, że koszt wywozu ścieków do przedsiębiorstw w sąsiednich gminach wynosi ok. 26 zł za 1 m2.
Wójt stwierdził, że bardzo duża grupa mieszkańców niestety nie korzysta z żadnego sytemu wywozu ścieków tylko przez lata odprowadzała ścieki do nieszczelnych szamb lub do rowów. Pracownicy firm budujących kanalizację są zdziwieni oporem  niektórych mieszkańców Sulikowa, ponieważ dotychczas tam gdzie budowali kanalizację spotykali się z ogólnym zadowoleniem.
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał ile będzie kosztowała gminę dopłata w bieżącym roku.
 
Wójt odpowiedział, że bardzo niewiele, ponieważ niewielu mieszkańców podłączy się w tym do roku do sieci kanalizacyjnej.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że najpierw trzeba było przygotować środki do dopłaty a później podejmować uchwałę zatwierdzającą taryfę. Nie ma rozeznania co do liczby osób które podłączą się do sieci kanalizacyjnej. Radny pytał dlaczego wszyscy podatnicy mają ponieść koszty budowy kanalizacji,  która powstanie tylko w jednej części gminy. Gmina Sulików jest gminą typowo rolniczą, rolnicy którzy mają niewielkie dochody muszą pokrywać koszty gminnych inwestycji, a potrzeby inwestycyjne w całej gminie są ogromne. Radny prosił
o podanie kosztów dopłaty do ceny wody i ścieków.
 
Wójt stwierdził, że podziela pewne obawy radnego Polowego, jednak kolejność działań jest inna, najpierw musi zostać podjęta uchwała
w sprawie taryfy, a następnie uchwała w sprawie dopłat. Nie można oszacować kosztów dopłaty, dopóki nie jest znana ilość mieszkańców, która się podłączy do sieci kanalizacyjnej. Wójt zdaje sobie sprawę z potrzeb remontowych i inwestycyjnych gminy, ale dopłaty pomogą mieszkańcom zaoszczędzić nieco środków w ich domowych budżetach.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że radni wiele uwagi poświecili dla sprawy wniosku taryfowego. Radna odwołując się do konsultacji z mieszkańcami pytała w jaki sposób Prezes MSWK SUPLAZ i Wójt zamierzają przekonać do podłączania się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej
 
Wójt stwierdził, że konsultacje z mieszkańcami na temat kanalizacji powinny być prowadzone w 2008 roku, kiedy powstawał projekt budowy kanalizacji. W chwili obecnej konsultacje niczego nie zmienią. Wójt stwierdził, że to dobry moment na zapytanie się mieszkańców pozostałych miejscowości- co z drugim etapem kanalizacji, czy chcieliby ponieść takie koszty odprowadzania ścieków do sieci, jeżeli po pierwszym etapie widzimy, że budzi sprzeciw wśród niektórych mieszkańców Gminy.
 
Prezes MSWK SUPLAZ zauważył, że gmina przystępując do realizacji projektu budowy kanalizacji miała alternatywę polegającą na płaceniu bardzo wysokich kar za zrzut ścieków do środowiska. Dzięki temu, że projekt był w realizacji kary były naliczane, ale nie zostały wyegzekwowane. Prezes prosił o udzielenie głosu Panu Andrzejowi Baczmańskiemu, który brał udział w tworzeniu projektu sieci kanalizacyjnej.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że ogromna liczba poprawek i zmian w projekcie oraz przedłużenie czasu realizacji budowy kanalizacji przyczyniło się także do wzrostu ceny wody i ceny odbioru ścieków. Radny stwierdził, że emerytów i mieszkańców nie osiągających średniego miesięcznego wynagrodzenia nie będzie stać na tak wysokie opłaty za wodę.
 
Prezes Krzysztof Lipko odpowiedział, że wydłużenie czasu realizacji inwestycji nie generuje wyższych kosztów ale powoduje straty dla wykonawców, którzy spędzają więcej czasu na jednej budowie utrzymując swoich pracowników. Przyczyn opóźnienia jest bardzo wiele, główną przyczyną są bardzo trudne warunki gruntowe. W przypadku niektórych odcinków i prac ma miejsce trzy miesięczne opóźnienie, jak np. budowa przepompowni we Włosieniu lub w Mikułowej, gdzie napływ wód gruntowych był tak silny, że jej pompowanie trwało miesiącami. Koszty zadania nieznacznie wzrosły w stosunku do pierwotnego projektu, wszystkie zmiany zostały wprowadzone aneksem. Każde przesunięcie terminu wymagało zgody instytucji udzielającej dofinansowania.
 
Wójt w odniesieniu do wypowiedzi radnego Polowego na temat emerytów stwierdził, że poziom dopłat do ceny wody i odbioru ścieków będzie jednakowy dla wszystkich bez względu na poziom dochodów. Sprawa dotyczy wszystkich mieszkańców, a zgodnie z obowiązującym prawem taryfa wejdzie w życie bez względu na to jaką decyzję podejmą radni, zacznie jedynie obowiązywać w późniejszym terminie. Wójt liczy na to że radni pomogą mu znaleźć właściwe rozwiązanie w tej sytuacji.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał czy gmina może wycofać się z dopłat do ceny wody.
 
Wójt odpowiedział, że o udzieleniu dopłaty do ceny wody zadecyduje Rada Gminy podejmując stosowną uchwałę.
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał kiedy można się spodziewać wpływu do budżetu gminy z tytułu budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy.
 
Wójt odpowiedział, że zgodnie z deklaracjami Firmy GEO RENEWABLES w grudniu mają być dostarczone maszyny, a od pażdziernika przygotowane drogi do budowy elektrowni wiatrowych w ramach parku wiatrowego Koźmin obejmującym swoim zakresem teren miejscowości Mała Wieś Dolna. W przyszłym roku miałaby ruszyć budowa elektrowni wiatrowych, a po jej zakończeniu zwiększą się wpływy do budżetu z tytułu podatku od nieruchomości.

Radna Genowefa Wilczak-Raczak stwierdziła, że poprzez liczne ubytki wody z sieci wodociągowej wielu ludzi na terenie Gminy Sulików ma problem z zaufaniem do Spółki SUPLAZ co do tego, że dokłada wszelkich starań aby temu zapobiec. Radna stwierdziła, że zbyt małe zatrudnienie w Spółce powoduje, że nie wszystkie usterki mogą być naprawiane od razu. Ogromna ilość zmian w projekcie z pewnością przyczyniła się do wzrostu ceny za wodę i odbiór ścieków. Radna prosiła Prezesa aby zainteresował się zdaniem mieszkańców, ponieważ ich wszystkich dotyczy ta sytuacja.
 
Rady Tadeusz Polowy zgodził się ze zdanie radnej Genowefy Wilczak-Raczak co do 300 naniesionych do projektu budowy kanalizacji
i zauważył, że nie wzięto pod uwagę zmiany dotyczącej zajęcia części pasa drogowego pod budowę przepompowni.
 
Pan Andrzej Baczmański podkreślił problem braku zaufania zarówno mieszkańców gminy, jak i radnych do firmy ESKO czy Spółki SUPLAZ co jest zrozumiałe przy tak znaczącym wzroście ceny wody. Najważniejszą kwestią jest to, że cena wody i odbioru ścieków będzie zależała od liczby osób które podłączą się do sieci kanalizacyjnej. Przyłączenie się mieszkańców do sieci kanalizacyjnej jest również koniecznym warunkiem przyznania środków unijnych. Niespełnienie tego warunku może grozić utratą otrzymanej dotacji w wysokości ok. 36 mln zł. Gmina musi posłużyć się przepisami prawnymi, które nakazują mieszkańcom podłączenie się do sieci kanalizacyjnej.
W przypadku, gdy gmina nie osiągnie wymaganego wskaźnika skanalizowania gminy w wysokości 120 mieszkańców/km2 mogą zostać naliczone kary w postaci obniżenia poziomu dofinansowania.
Odnośnie 300 zmian projektu Pan Baczmański stwierdził, że zmiany są wynikiem tego, że nie wszystkie sytuacje mogą być przewidziane na etapie projektowania kanalizacji w terenie, na którym nie istniała wcześniej żadna sieć. Zmiany wygenerowały wzrost cen na poziomie poniżej 10%, na co Studium Wykonalności projektu przewidziało rezerwę środków na tzw. nieprzewidziane wydatki. 
 
Prezes MSWK SUPLAZ w odniesieniu do uwag radnej Genowefy Wilczak – Raczak stwierdził, że ubytki w sieci wodociągowej będą zawsze miały miejsce. Pracownicy obsługujący sieć ingerują natychmiast po zgłoszeniu awarii. Spółka SUPLAZ obsługuje obecnie ok. 150 km sieci wodociągowe, bez współpracy z mieszkańcami wykrycie ubytków jest praktycznie niemożliwe.
 
Pan Andrzej Baczmański stwierdził, że należy brać pod uwagę bardzo częste nielegalne podłączania się mieszkańców do sieci wodociągowej. Podobnie można się odnieść do braku podłączenia do sieci kanalizacyjnej, co generuje dodatkowe koszty dla gminy. Takie sytuacje nie mogą być akceptowane przez społeczeństwo.
 
Przewodniczący pytał, czy Spółka SUPLAZ stosuje kary dla osób nielegalnie pobierających wodę.
 
Prezes Spółki SUPLAZ odpowiedział, że zgodnie z prawem osoba nielegalnie pobierająca wodę podlega karze grzywny do 5 tys. zł. Jednak, aby sprawa doszła do skutku należy skierować ją na drogę sądową i wówczas zostanie ona zbadana.
 
Przewodniczący stwierdził, że najważniejsze jest stwierdzenie nielegalnych poborów wody.
 
Prezes Spółki SUPLAZ odpowiedział, że często mieszkańcy tłumaczą się mówiąc, że nie wiedzieli o tym, że korzystają nielegalnie
z poboru wody.
 
Radny Andrzej Dominikowski stwierdził, że mieszkańcy muszą podłączyć się do sieci kanalizacyjnej bez względu na to czy ich na to stać, ponieważ wszyscy mieszkańcy Sulikowa zostali wzięci pod uwagę przy obliczaniu taryfy.
 
Pan Andrzej Baczmański odpowiedział, że jeżeli rzeczywisty zrzut ścieków przez mieszkańców będzie niższy, cena za odbiór ścieków również wzrośnie i może wówczas pojawić się problem z dopłatami.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała czy podczas projektowania sieci kanalizacyjnej była brana pod uwagę możliwość finansowania budowy przyłączy do posesji mieszkańców.
 
Pan Baczmański odpowiedział, żeproblem był rozpatrywany w poprzedniej kadencji. Gminy w różny sposób rozwiązują ten problem. Mieszkańcy otrzymują od Spółki SUPLAZ projekt przyłącza za darmo, koszt przyłączenia leży po stronie mieszkańca. Gmina Nowogrodziec przyjęła rozwiązanie polegające na osobnym przetargu na przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne. Przetarg wygrywała zazwyczaj firma budująca sieć, przez co wysokość kosztów budowy przyłącza była na poziomie 500 zł. W chwili obecnej mieszkaniec Gminy Sulików sam musi ponieść koszty budowy przyłącza, jednak procedura odbioru przyłącza jest uproszczona, a koszty budowy można ograniczyć.
 
Prezes Krzysztof Lipko dodał, że w przypadku budowy sieci kanalizacyjnej koszty budowy przyłącza muszą znaleźć się po stronie mieszkańców, ponieważ są to koszty niekwalifikowane, które nie mogą być pokryte z otrzymanej dotacji.
 
Radny Andrzej Kurek pytał w jaki sposób będzie przeliczana ilość zrzuconych ścieków.
 
Prezes MSWK SUPLAZ poinformował, że istnieje możliwość odliczania wody zużytej bezpowrotnie, poprzez założenie drugiego wodomierza, jako podlicznika, który obniża ilość wody zużytej np. do podlewania ogrodu. Wówczas płaci się tylko za pobraną wodę a nie za zrzucone ścieki.
 
Radna Anna Pawlak zwróciła się z pytaniem do radnych kto zapoznał się z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.
W odpowiedzi na pytanie radnej dwoje radnych podniosło rękę.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 7 głosami za, przy 6 głosach przeciwnych.
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący zamknął XXIV sesję w obecnej kadencji Rady Gminy Sulików. (godz. 1100)
 
Protokołowała: A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 5399
Nazwa dokumentu: Protokół nr 24
Skrócony opis: Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 5 września 2012 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-09-27 07:39:50
Data udostępnienia informacji: 2012-09-27 07:39:50
Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-05 11:30:09

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner