logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 Protokół nr 46
z sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 31 marca 2014 r. o godz. 1000

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XLVI sesję w obecnej kadencji Rady Gminy Sulików.
Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 9 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.
(Nieobecni radni: Marian Kurek, Bogdan Kaczmarczyk)
(Radni: Bogusław Świątek, Józef Ziomek, Agnieszka Nachotko, Jerzy Marek Nowicki spóźnili się).
 
Przewodniczący powitał: Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików. Ponadto Przewodniczący powitał Cezarego Mostowika – Dyrektora Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatu Zgorzeleckiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.
 
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Stan dróg na terenie Gminy Sulików. Planowane remonty dróg gminnych, powiatowych
  i wojewódzkich w 2014 roku.
 3. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 4. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Podjęcie uchwał:
6.1   w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego, na okres powyżej 3 lat,
6.2   w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe, na czas określony do trzech lat,
6.3   w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe, na czas określony do trzech lat,
6.4   w sprawie sprzedaży budynku niemieszkalnego (gospodarczego) położonego w obrębie geodezyjnym Stary Zawidów, w drodze przetargu,
6.5   w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Sulikowie,
6.6   w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2014 roku,
6.7   w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej,
6.8   w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki,
6.9   w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików: Stary Zawidów, ul. Starozawidowska, Wilka dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów,
6.10   w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014.
7.    Pytania i wnioski radnych.
8.    Pytania i wnioski sołtysów.
9.    Odpowiedzi na pytania i wnioski.
10.Sprawy różne i informacje.
 
(godz. 1008 – na sesję przybył radny Bogusław Świątek – w sesji bierze udział 10 radnych)
 
Porządek sesji został przyjęty 9 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt protokołu z poprzedniej sesji wraz z materiałami, do projektu protokołu nie wpłynęły uwagi radnych.
Protokół nr 45 z lutowej sesji Rady Gminy Sulików został jednogłośnie.
 
(godz. 1010 – na sesję przybył radny Józef Ziomek – w sesji bierze udział 11 radnych)
 
Ad. 2
Stan dróg na terenie Gminy Sulików. Planowane remonty dróg gminnych, powiatowych
i wojewódzkich w 2014 roku.
 
Dyrektor Wydziału Drogownictwa Cezary Mostowik podziękował za możliwość wzięcia udziału w sesji Rady Gminy Sulików. Dyrektor poinformował że wydatki z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego na remonty dróg powiatowych w bieżącym roku zostały zmniejszone. Dzięki środkom zewnętrznym możliwy będzie jednak remont drogi Mała Wieś Dolna – Tylice – Kunów. Po wyborze wykonawcy Starostwo w ciągu 14 dni przystąpi do realizacji zadania. Zakończenie inwestycji zostało przewidziane do końca września br.  Przygotowany został przetarg i wyłoniono wykonawcę na remonty cząstkowe dróg powiatowych. Dyrektor poinformował, że zadaniem, które zostało ujęte jako pierwsze na liście ubiegających się o środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych  został remont drogi Sulików – Radzimów na odcinku 800 m oraz obiekt mostowy grożący zawaleniem znajdujący się w Gminie Zgorzelec. Przygotowywana jest dokumentacja projektowa na remont odcinka drogi. Jednak środki jakie otrzymało Starostwo na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynoszą 400 tys. zł z podziałem na dwa zadania. Na remont obiektu mostowego potrzebne są środki w wysokości 150 tys. zł, a na remont odcina drogi 800 tys. zł. Starostwo poinformowało o niewystarczających środkach Wojewodę i otrzymało zapewnienie, że kolejny podział środków odbędzie się w maju lub na początku czerwca. Zmieszenie środków przyznawanych przez Wojewodę wynika z tego, że znaczna cześć samorządów zawyża koszty napraw i remontów. Starostwo przedstawiło realne koszty obu zadań, mimo to otrzymało pomniejszone środki.
Dyrektor poinformował, że organizowany jest przetarg na realizację remontu drogi w Studniskach Dolnych i Górnych. Po poznaniu wartości zadania, możliwa będzie decyzja o jego wspólnej realizacji przez Starostwo i Gminę. Remontowany będzie odcinek 1 km od Kościoła, przez skrzyżowanie w kierunku Studnisk Górnych. Remont następnego odcinka będzie można zaplanować na przyszły rok. Kolejnym zadaniem zaplanowanym w tegorocznym budżecie jest kontynuacja remontu drogi w Małej Wsi Górnej na odcinku 500 m. Remont będzie możliwy dzięki środkom pozyskanym z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
Na terenie całego Powiatu realizowane będą remonty cząstkowe nawierzchni dróg.
 
Radny Józef Ziomek zgłosił uszkodzenie dwóch przepustów w Radzimowie Górnym, m.in. na odcinku drogi pomiędzy Zakładem FK Team a posesją p. Wisieckiego. Radny pytał także w którym miejscu zostanie wyremontowana droga Sulików – Radzimów na odcinku 800 m.
 
Radna Weronika Ziółkowska podziękowała za doprowadzenie do ustawienia znaku STOP na skrzyżowaniu w Mikułowej. Poinformowała, że znaki są źle osadzone i pod wpływem silnego wiatru pochylają się. Radna prosiła również o wyrównanie pobocza drogi na zakręcie przy wyjeździe z Mikułowej.
 
Dyrektor Mostowik odpowiedział, że ustawienie znaków odpowiada DSDiK. Pobocze zostanie wyrównane przy remontach cząstkowych dróg.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że od wielu lat Dyrektor obiecuje remont drogi łączącej Małą Wieś Górną i Radzimów Dolny, mimo to droga nadal pozostaje w tragicznym stanie. W kwestii remontu drogi powiatowej nr 2379D radny stwierdził, że stan tej drogi jest skandaliczny. Urwane i zarośnięte krzakami pobocza uniemożliwiają minięcie się dwóch pojazdów. Radny dziwi się, że do tej pory nie doszło na tej drodze do wypadków.
 
Dyrektor Mostowik stwierdził, że realizuje remonty i naprawy dróg w ramach środków którymi dysponuje budżet Starostwa. Jeżeli radny ma uwagi do pracy Wydziału Drogownictwa może zgłosić je do Zarządu Powiatu. Dyrektor realizuje remonty wyznaczone przez Zarząd.
 
Radny Polowy stwierdził, że skoro nie było ciężkiej zimy, w budżecie Powiatu powinny pozostać środki z zimowego utrzymania dróg. Pobocza na drodze o której mówił radny wcześniej, są obniżone o 20-30 cm, kierowcy mogą przez to uszkadzać pojazdy. Radny zaproponował, że może wskazać Dyrektorowi miejsca o których mówił.
 
Dyrektor Mostowik odpowiedział, że zna stan tej drogi bardzo dobrze. Wydział Drogownictwa zajmuje się 290 kilometrami dróg na terenie Powiatu. Ponadto na terenie Powiatu znajdują się obiekty mostowe, które grożą katastrofą budowlaną. Dyrektor prosił aby nie zarzucać mu złej woli, ponieważ gdyby środki na to pozwoliły, wyremontowałby wszystkie niezbędne drogi.
 
Radny Polowy stwierdził, że niczego nie zarzuca Dyrektorowi tylko apeluje, ponieważ stan poboczy tej drogi jest katastrofalny.
 
Dyrektor odpowiedział, że konsekwentnie remontowany będzie dalszy odcinek tej drogi o długości 800 m ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dyrektor doskonale zna stan techniczny tej drogi.
 
Radny Polowy stwierdził, że chciałby jedynie aby pobocza zostały wyrównane.
 
Dyrektor odpowiedział, że przy drodze znajdują się pobocza gruntowe, których jednorazowe wyrównywanie kamieniem nie przyniesie długotrwałego efektu.
 
Radny Polowy pytał czy wcześniejsze wyrównanie i podsypanie kamieniem rozwiązałoby problem. Z pewnością ułatwiłoby to przejazd samochodów.
 
Radny Andrzej Polowy dodał, że należy zastanowić się nad uporządkowaniem melioracji i odwodnieniem dróg. Droga o której mówił radny Polowy nie ma odwodnienia, woda spływa przez to poboczami do rowów. Radzimów nie należy do Rejonowego Związku Spółek Wodnych.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że bardzo cieszy remont drogi Mała Wieś Dolna – Tylice, jednak należałoby wyrównać wyrwy na drodze w okolicach Kunowa przed zmianą organizacji ruchu spowodowaną remontem drogi wojewódzkiej, kiedy na tej drodze będzie zwiększony ruch.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że radny Kurek powinien dokładnie zapoznać się ze stanem drogi 2379D i określić gdzie dokładnie nie ma rowów. Rowy przy drogach powiatowych należą do Powiatu.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz pytała czy Dyrektor zdaje sobie sprawę jakie naprawy będą konieczne na drodze powiatowej biegnącej przez Radzimów, po tym jak będzie tamtędy prowadził objazd do Zawidowa.
 
Dyrektor odpowiedział, że objazd jest rozwiązaniem tymczasowym. Po zakończeniu pierwszego etapu remontu po całkowitym zamknięciu drogi, zostanie wprowadzony ruch wahadłowy na drodze wojewódzkiej. Podobne zastosowanie będzie wykorzystane podczas remontu drogi do Tylic.
 
Sołtys Marek Biliński poruszył sprawę wyrwy w drodze pod wiaduktem kolejowym. Rolnicy nie będą mogli korzystać z tej drogi, ponieważ nie przejadą maszynami rolniczymi. Sołtys ma zamiar sprawę nagłośnić poprzez media, ze względu na brak działań żadnej ze stron.
 
Dyrektor poinformował, że w spotkaniu dotyczącym wyrwy pod wiaduktem kolejowym uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Zgorzeleckiego, Gminy Sulików, Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych i PKP. Ciek płynący pod wiaduktem znajduje się w zarządzie ZMiUW, który nie poczuwa się do odpowiedzialności i naprawy ubytku, który spowodowała woda wypływająca z cieku. Ciek wodny znajduje się na terenie należącym do PKP, przebiega tamtędy droga powiatowa. Dyrektor zaproponował zawarcie porozumienia aby ze strony Powiatu, PKP i ZMiUW  przekazane zostały środki na uzupełnienia wyrwy pod wiaduktem. Ze strony Starostwa zapewniony zostanie wybór wykonawcy i inspektora nadzoru. RZMiUW od razu odmówił udziału, twierdząc że nie jest właścicielem cieku. Okazuje się że w latach 2004-2005 RZMiUW planował przeprowadzenie regulacji cieku. Dyrektor ma zamiar wystąpić ze skargą do Marszałka Województwa Dolnośląskiego, ponieważ tego typu zaniedbanie jest niedopuszczalne, tym bardziej że znany jest zarządca cieku wodnego. Starostwo nie ma podstaw prawnych aby samodzielnie naprawić wyrwę, ponadto właściciel musi wyrazić na to zgodę.
 
Sołtys Marek Biliński stwierdził, że mieszkańcy nie rozumieją dlaczego problem nie został rozwiązany.
 
Dyrektor Mostowik wyjaśnił, że Starostwo nie może prowadzić działań za inną instytucję. Ciek spowodował uszkodzenie drogi powiatowej.
 
Radny Bogusław Świątek stwierdził, że ograniczona ilość środków na remonty i naprawy dróg jest zrozumiała, jednak uwaga radnego Polowego jest słuszna, ponieważ należałoby przynajmniej zabezpieczyć miejsca niebezpieczne na drodze nr 2379D. Radny pozytywnie ocenił działania Dyrektora i Wydziału Drogownictwa, ponieważ nie wszystkie zaniedbania, które powstawały na przestrzeni lat można usunąć jednocześnie. Mieszkańcy są zadowoleni, kiedy wszystkie interwencje dotyczące np. oznakowana i wycięcia zakrzaczeń są realizowane na bieżąco.
 
Radna Bogusława Delijewska w nawiązaniu do zmiany organizacji ruchu w związku z remontem drogi wojewódzkiej, pytała czy Dyrektor zamierza podjąć działania w zakresie przejść dla pieszych na Placu Wolności w Sulikowie.
 
Dyrektor odpowiedział, że wszystkie drogi na Placu Wolności są w zarządzie DSDiK. Wprowadzenie przejść dla pieszych może zostać wprowadzone jedynie poprzez uzgodnienia z Zarządem Dróg Wojewódzkich. Współpraca z DSDiK nie jest łatwa, wystarczającym tego przykładem jest oznakowanie skrzyżowania w Mikułowej. Rozmowy trwały w tej sprawie tak długo, ponieważ zdaniem DSDiK widoczność na skrzyżowaniu była na tyle dobra, że nie ma potrzeby oznakowania znakiem STOP. Oznakowanie rozwiązało problem częstych kolizji drogowych na skrzyżowaniu.
 
Sołtys Marek Biliński prosił aby przed zmianą organizacji ruchu uzupełnić ubytki w drodze powiatowej ze Studnisk Dolnych do Zgorzelca na odcinku pomiędzy lasami. Podczas wymijania dziur przy wzmożonym ruchu drogowym, może to stanowić zagrożenie.
 
Przewodniczący podziękował Dyrektorowi za udział w sesji i stwierdził, że liczy na to że stan wszystkich dróg powiatowych będzie ulegał systematycznej poprawie.
 
Zastępca Wójta przedstawił informację na temat remontów dróg gminnych i wewnętrznych przeprowadzonych w 2013 roku oraz planowanych w 2014 roku remontów dróg.
W 2013 roku zakończona została przebudowa ulicy Młyńskiej. Ze środków na usuwanie klęsk żywiołowych przyznanych przez Wojewodę Dolnośląskiego miały miejsce przebudowy dwóch dróg wewnętrznych w Radzimowie Dolnym: nr 457 na odcinku 460 m i nr 501 na długości 284 m. Remont polegał na wykonaniu odwodnienia i ułożeniu dwóch warstw masy bitumicznej.
W 2014 roku priorytetowym zadaniem jest wykonanie łącznika ulic Dworcowa i Nowe Miasto oraz ulicy Nowej. Kwota na ten cel w wysokości 451 tys. zł została ujęta  w projekcie uchwały budżetowej. 350 tys. zł zostało pozyskane ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Została sporządzona dokumentacja techniczna oraz ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. 11 kwietnia nastąpi otwarcie ofert na remont tych dróg. W porozumieniu z Kopalnią przygotowywana jest dokumentacja dotycząca remontu nawierzchni na ulicy Dworcowej. Ponadto planowany jest remont drogi wewnętrznej w Studniskach Dolnych na działkach 225 i 226. Przygotowywana jest dokumentacja dotycząca wyboru wykonawcy.
Znaczącą pozycją w budżecie gminy zawsze stanowią środki na cząstkowe naprawy dróg. W 2013 roku na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości 37 849,00 zł. W 2013 roku zakupiono tuczeń bazaltowy w ilości 1277 ton. Ilość kamienia pozwoliła na negocjacje z Kopalnią w kwestii ceny. Gmina wykonywała remonty polegające głównie na nawiezieniu i zagęszczeniu kamienia.
W 2014 roku na remonty dróg gminnych i wewnętrznych zaplanowano kwotę 377 000,00 zł. W kwocie przewidziane jest również wykonanie nawierzchni drogi na ul. KS. Kazimierza Soleckiego. Należy zabezpieczyć kwotę na zimowe utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych w miesiącach listopad i grudzień.
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał czy w 2014 roku będzie miał miejsce remont drogi w Ksawerowie i czy zostanie położona nawierzchnia asfaltowa. Radny od trzech lat zabiega o remont tej drogi. Droga staje się nieprzejezdna, nawiezienie kamienia będzie niewystarczające. Do Ksawerowa nie ma innej drogi dojazdowej. Zdarza się, że lekarze odmawiają przyjazdu na wizyty domowe.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że określone zostały szacunkowe koszty remontu tej drogi. Realizacja remontu tej drogi jest uzależniona od otrzymania dofinansowania w wysokości 210 tys. zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Zastępca stwierdził, że po dokonaniu rozliczeń wydatków które czekają budżet gminy będzie podjęta decyzja o ewentualnym zaciągnięciu kredytu, ponieważ nie ma obecnie innej możliwości pozyskania środków. W miesiącach kwiecień/maj rozstrzygnie się sprawa remontu tej drogi.
 
Radny Dominikowski stwierdził, że nie jest konieczna idealna nawierzchnia, ale przynajmniej wyrównanie drogi i utwardzenie aby służyła przez kilka lat. Remont przeprowadzony  2011 roku mógł zostać wykonany w szerszym zakresie, wówczas w budżecie gminy były na ten cel środki. Nawierzchnia jest już tak zniszczona, że remont wymaga większych kosztów.
 
Zastępca odpowiedział, że w ten sposób gmina mogłaby wydawać corocznie kilkadziesiąt tysięcy złotych na remont tej drogi i nie przyniosłoby to efektu. Efekt przyniosłoby odwodnienie drogi i ułożenie nawierzchni asfaltowej.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał czy istnieje szansa remontu drogi poprzez ułożenie asfaltu prowadzącej do Podgórza przez Kopalnie Bazaltu, przy okazji remontu drogi na ul. Dworcowej.
 
(godz. 1106 – na sesję przybyła radna Agnieszka Nachotko, w sesji uczestniczy 12 radnych) 
 
Zastępca odpowiedział, że Kopalnia może dofinansować remont drogi z której korzysta podczas transportu kamienia. Z odcinka o którym mówił radny Kopalnia nie korzysta, więc trudno byłoby wymagać dofinansowania. Zadanie musiałoby zostać zrealizowane ze środków z budżetu gminy. W 2014 roku nie ma środków na ten cel.
 
Sołtys Marek Biliński stwierdził, że mając na uwadze remont drogi powiatowej w Studniskach, należałoby  utwardzić drogę gminną która stanowić będzie objazd.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że jeżeli dojdzie do remontu drogi powiatowej, nie zostanie zamknięta całkowicie podczas realizacji zadania.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał z czego zostanie wykonana nawierzchnia na ul. Ks. Kazimierza Soleckiego, z kostki czy z asfaltu.
 
Zastępca odpowiedział, że nawierzchnia zostanie ułożona z kostki w związku z tym, że wjazd do ZSPiG jest również wykonany z kostki.
 
Radny Hasiuk prosił o odtworzenie nawierzchni chodnika przy ulicy Aleja Róż przy posesji Pani Klubek
i Państwa Piekarek, która przed rozpoczęciem prac przy budowie kanalizacji i modernizacji oświetlenia była asfaltowa. Radny ponadto prosił o ustawienie drogowskazu wskazującego drogę do Lubania
i Bogatyni na Placu Wolności, który był wcześniej ustawiony.
 
Zastępca odpowiedział, że uwagi dotyczące chodnika na ul. Aleja Róż zostały wskazane podczas odbioru prac kanalizacyjnych. Sprawa zostanie sprawdzona. Urząd Gminy Sulików występował do zarządcy drogi o przywrócenie drogowskazu na Placu Wolności o którym mówił radny.
 
Radna Bogusława Delijewska prosiła o interwencję w sprawie przejść dla pieszych na Placu Wolności w Sulikowie w DSDiK.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz prosiła o wystąpienie do zarządcy drogi o ustawienie kierunkowskazu na Platerówkę przy skrzyżowaniu w Radzimowie.
 
Sołtys Andrzej Polowy pytał kiedy nastąpi poprawienie nawierzchni drogi wewnętrznej w Radzimowie Dolnym, która została wykonana z niewłaściwego materiału. Podczas odbioru sprawa została zgłoszona wykonawcy. Droga w ramach gwarancji miała być poprawiona.
 
Zastępca odpowiedział, że firma, która wykonywała remont tej drogi znajduje się w stanie upadłości. Kiedy Urząd wystąpił o wykonanie robót w ramach gwarancji majątek firmy zajął syndyk. Zadanie będzie musiało zostać poprawione na koszt gminy.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał czy wykonawcy została wypłacona cała należność za naprawę drogi której mówił Sołtys Polowy. Gmina powinna pozostawić część należność do wypłacenia na okres gwarancyjny. To że firma pozostaje w upadłości nie interesuje mieszkańców.
 
Zastępca odpowiedział, że zostanie to sprawdzone.
 
Radny Józef Ziomek pytał czy rozpoczęty został remont cząstkowy dróg, a w szczególności drogi do posesji m.in. Państwa Isko. Droga wymaga zagęszczenia tłuczniem, ponieważ po zasypaniu kamieniem ubytków po krótkim czasie  znajdzie się on w rowach.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki pytał, czy droga Wilka – Wrociszów Dolny jest brana pod uwagę w zakresie remontu.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że po sprawdzeniu stanu technicznego wszystkich nawierzchni dróg, będzie wiadomo w jaki zakresie drogi będą mogły zostać naprawione.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz mówiła o potrzebie naprawy odcinka drogi prowadzącej od drogi serwatkowej do posesji Pana Jaworskiego i Państwa Kołodyńskich w Radzimowie Górnym.
Droga została zniszczona w czasie remontu drogi „serwatkowej”, podczas którego stanowiła objazd.
 
Zastępca odpowiedział, że decyzja zostanie podjęta po sprawdzeniu stanu technicznego wszystkich dróg.
 
Ad. 3
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 
Przewodniczący poinformował, że w okresie międzysesyjnym radni obradowali na posiedzeniu Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska oraz na wspólnym posiedzeniu komisji stałych.
 
Radny Tadeusz Polowy – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska przedstawił protokół z posiedzenia Komisji w dniu 26 marca 2014 r.
 
Radna Bogusława Delijewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 26 marca 2014 r.
 
W związku z nieobecnością Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak odczytała wnioski pokontrolne ujęte w protokole z kontroli przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie w dniu 5 lutego 2014 r.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał czy Dyrektor GOKu odniósł się do treści protokołu.
 
Wiceprzewodnicząca odczytała odpowiedź Dyrektora GOKu dotyczącą odmówienia podpisania protokołu pokontrolnego ze względu na brak załącznika do protokołu.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał, kiedy zostanie przedstawiony protokół z kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie przeprowadzonej w 2012 roku. Radny stwierdził, że dziwi go to, że członkowie Komisji Rewizyjnej nie doprowadzili do zmiany Przewodniczącego w związku z tyloma zaniedbaniami, zdaniem radnego jest to skandal. Radni zapoznają się z protokołem z kolejnej kontroli w GOK, pomimo tego, że protokół z 2012 roku nie został przedstawiony.
 
Sekretarz Gminy stwierdziła, że w porządku obrad sesji nie ma punktu w którym omawiane byłby poszczególne protokoły z posiedzeń komisji, ponieważ należy to do wyłącznej kompetencji członków komisji, biorących udział w posiedzeniu. Nie jest możliwe omawianie poszczególnych protokołów i wyciąganie z nich wniosków w omawianym punkcie sesji. W punkcie mówiącym o międzysesyjnej działalności komisji stałych radni zapoznają się z działalnością poszczególnych komisji a nie dyskutują o treści protokołów z poszczególnych posiedzeń.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał na jakiej podstawie wynajmowana jest sala i pomieszczenia
w Gminnym Ośrodku Kultury w Sulikowie. Radny pytał czy istnieje zarządzenie które reguluje wynajem pomieszczeń po modernizacji budynku Ośrodka.
 
Dyrektor GOK odpowiedział, że przedstawił Wójtowi propozycję dotyczącą wynajmu i czeka na uregulowanie tej sprawy.
 
Przewodniczący pytał w jaki sposób Dyrektor wystąpił do Wójta.
 
Dyrektor GOK odpowiedział, że złożył propozycję na piśmie ale nie wie czy była to droga oficjalna.
 
Wójt stwierdził, że bezwzględnie konieczne jest podjęcie uchwały, która zaktualizuje stawki za wynajem pomieszczeń w Gminnym Ośrodku Kultury uchwalone przed laty.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że dla jasności sytuacji Dyrektor powinien odnieść się do treści protokołu z kontroli w Gminnym Ośrodku Kultury.
 
Przewodniczący odpowiedział, że radni głosują nad sprawozdaniem a nie nad treścią poszczególnych protokołów.
 
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte 7 głosami za, przy 1 głosie przeciwnymi i 4 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 4
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący poinformował, że pisemna informacja została przedstawiona przed sesją.
Radni nie zgłosili uwag do informacji.
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt przedstawił sprawozdanie z międzysesyjnej działalności.
(godz. 1206– na sesję przybył radny Jerzy Marek Nowicki – w sesji uczestniczy 13 radnych)
W okresie od dnia 26 lutego 2014 r. do dnia 28 marca 2014 r. Wójt podjął następujące działania i wziął udział w następujących spotkaniach:
1.     Konferencja organizowana przez Urząd Marszałkowski i Ministerstwo Rolnictwa w sprawie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20.
2.     Spotkanie z inspektorem wydziału inwestycyjnego Tauron Dystrybucja w sprawie ustalenia wykonania prac inwestycyjnych związanych z ułożeniem kabli średniego napięcia na ul. Dworcowej.
3.     Spotkanie z Panem Dariuszem Jaworskim przedstawicielem firmy C3 z Zawidowa w sprawie ustaleń dotyczących poprowadzenia światłowodów przez teren gminy.
4.     Udział w Walnym Zgromadzeniu Spółek Wodnych, jakie miało miejsce 12 marca br. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
5.     Udział w 9. sympozjum „EUREX Czysta Nysa” dot. „Praktycznej realizacji Wytycznej Ramowej
o Wodach w Euroregionie Nysa”.
6.     Spotkanie z Ochotniczą Strażą Pożarną w Starym Zawidowie i radnym Jerzym Nowickim w sprawie działalności OSP Stary Zawidów.
7.     Spotkanie z Prezesem Automobilklubu Zagłębie Turoszowskie w Zgorzelcu oraz Zastępcą Burmistrza Miasta Zgorzelec Panem Piotrem Konwińskim w sprawie zorganizowania prób sportowych na terenie Gminy Sulików, przygotowujących do organizowanej w dniach 14-15 czerwca br. imprezy sportowej „Noc Świętojańska 2014”.
8.     Spotkanie z OSP Sulików w sprawie organizacji Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych.
9.     Udział w posiedzeniu Gminnej Komisji Mieszkaniowej w Sulikowie.
10.   Spotkanie z Przemysławem Podsiedlik Kierownikiem Kopalni Bazaltu w Sulikowie w sprawie realizacji prac na ul. Dworcowej.
11.   Spotkanie z projektantami w sprawie wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadań inwestycyjnych pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w Biernej” oraz „Budowa oświetlenia ulicznego w Studniskach Dolnych”.
12.   Udział w spotkaniu wspólników i zarządu MSW-K „Suplaz” Sp. z o.o. w Sulikowie.
13.   Udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Ziemi Zgorzeleckiej.
14.   Udział w XX obchodach Międzynarodowego Dnia Inwalidy w Zgorzelcu.
15.   Udział w zebraniu sprawozdawczym OSP Miedziana i OSP Bierna.
16.   Udział w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej Sp. z o.o. we Wrocławiu.
17.   Udział w Konwencie Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów i Starostów Rejonu Jeleniogórskiego, poświęconemu m.in. przedstawieniu informacji ze stanu kontroli realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz przestrzegania przepisów o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz PROW 2014-20 i RPO WD 2014-20.
 
Wójt wydał następujące zarządzenia:
1. W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014.
2. W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. W sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywiadu środowiskowego w sprawach dodatków mieszkaniowych.
5. W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Stowarzyszeniem Ochotniczej Straży Pożarnej w Biernej, z siedzibą w Biernej, umowy użyczenia na nieruchomość stanowiącą własność Gminy Sulików.
6. W sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2014 rok.
7. W sprawie sprawdzenia taryf i weryfikacji kosztów dla zbiorowego zaopatrzenia
w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików: Stary Zawidów,
ul. Starozawidowska, Wilka, określonych we wniosku Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów. 
8. W sprawie powołania komisji konkursowej do rozpatrywania ofert organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w Gminie Sulików w 2014 roku z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Zarządzenia wewnętrzne:
1. W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze.
2. W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Gminy Sulików.
 
Podpisał następujące umowy:
1. Umowa zawarta z MP Pracownią Projektową Paweł Szuchalski ul. Armii Krajowej 13/310 Zgorzelec na wykonanie projektu dot. zagospodarowania terenu na działce 388 w Biernej.
2. Umowa zawarta z MARK-Bud Marek Dziak Bierna na wykonanie remontu przepustu
w Starym Zawidowie.
3. Umowa zawarta z Zakładem Usług Handlowych Danuta Kryńska Miedziana-Łowin 20 na wykonanie przepustów w drodze wewnętrznej nr 280 obr. Bierna.
4. Umowa zawarta z Anną Kubiś ul. Kościelna 7a/3 w Sulikowie na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
i zajęć koła przyrodniczego w SP w Sulikowie.
5. Umowa zawarta z Patrycją Partyka ul. Nowe Miasto 48 w Sulikowie na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego w SP w Sulikowie.
6. Umowa zawarta z Iwoną Szatkowską ul. Nowe Miasto 39/1 w Sulikowie na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych zajęcia koła matematycznego w SP w Sulikowie.
7. Umowa zawarta z Sylwią Amrogowicz Kunów 41, 59-900 Zgorzelec na prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w SP w Sulikowie
Wszystkie cztery umowy zawarte zostały w ramach projektu „Otwórzmy się na świat”.
8. Umowa o dzieło zawarta z Janem Aleksandrowiczem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację zadania pn. „Przebudowa ul. ks. Soleckiego w Sulikowie”.
9. Umowa zawarta z Bogusławem Pyć na wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniu komunalnym przy ul. Wiejskiej 1a w Sulikowie.
10.Umowa z Klubem Sportowym „Cosmos” Radzimów na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej na terenie sołectw Radzimów Dolny i Radzimów Górny.
11. Umowa z Klubem Sportowym „Bazalt” Sulików na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej oraz brydżu sportowym na terenie Gminy Sulików.
12. Umowa z Klubem Sportowym „Błękitni” Studniska na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez zorganizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w piłce nożnej na terenie sołectw Studniska Dolne i Studniska Górne.
14.Umowa ze Stowarzyszeniem Wiejskim „Wspólnie w przyszłość” na wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Aktywny mieszkaniec”.
15. Umowa dofinansowania na wymianę pokrycia dachowego w centrum rękodzielnictwa w Sulikowie w ramach Programu Odnowa i Rozwój Wsi.
 
Przetargi:
Rozstrzygnięty został przetarg na budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Biernej, najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BUDAGRO Marian Mróz, ul. Mickiewicza 11a, 59-930 Pieńsk.
Trwa procedura wyboru wykonawców dla dwóch zadań inwestycyjnych:
- budowy sieci wodociągowej do Ksawerowa,
- zagospodarowania centrum Małej Wsi Górnej poprzez budowę altany stanowiącej punkt promocji produktów lokalnych i rękodzielniczych.
 
Wójt zwrócił się do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury aby wystąpił z oficjalną propozycją zaktualizowanych cen za wynajem pomieszczeń i sprzętu którymi dysponuje Ośrodek.
 
Radny Bogusław Świątek pytał, czy gmina ma zamiar występować o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-20. Radny pytał o koszty jaki poniesie gmina z tytułu organizacji imprezy sportowej „Noc Świętojańska 2014” oraz na jakie stanowisko urzędnicze został ogłoszony nabór. Ponadto radny pytał jaki czynnik przy wyborze wykonawcy w przetargu jest decydujący.
 
Wójt stwierdził, że Urząd Gminy bezwzględnie ma zamiar ubiegać się o środki z Programu Obszarów Wiejskich na lata 2014-20. Konferencje i spotkania mają na celu uświadomienie wszystkich zainteresowanych w kwestii zasad jakie obowiązują w pozyskiwaniu środków. Temat jest na tyle szeroki, że konieczne  byłoby przedstawienie informacji w formie np. prezentacji multimedialnej.
Impreza sportowa organizowana przez Automobilklub Zagłębie Turoszowskie nie będzie generowała kosztów ze strony gminy. Dotychczas imprezy organizowane przez Automobilklub przebiegały jedynie przez teren Gminy. Wójt zachęcił do uaktywnienia mieszkańcowi i udziału nie tylko w rajdach ale również w spotkaniach zorganizowanych np. w wiatach biesiadnych w poszczególnych sołectwach. Impreza poza rajdem samochodowym będzie rodzajem rekreacji, która ma na celu promocję Automobilklubu na terenie Gminy Sulików.
W postępowaniu przetargowym jedynym kryterium branym pod uwagę przy wyborze oferty jest cena, oferta może zostać odrzucona wówczas gdy jest niekompletna.
 
Sekretarz poinformowała, że nabór na stanowisko był spowodowany zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sulików polegającą na połączeniu stanowiska ds. pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych i ds. gospodarki odpadami.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał czego dotyczyło spotkanie wspólników i zarządu Spółki SUPLAZ.
 
Wójt odpowiedział, że spotkanie dotyczyło sytuacji finansowej Spółki SUPLAZ. W spotkaniu poza Wójtem udział wzięli: Zastępca Wójta Gminy  Zgorzelec – Piotr Machaj, Wójt Gminy Platerówka – Krzysztof Halicki, Prezes Spółki oraz Pani Bogumiła Turzańska-Chrobak z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podstawowym ustaleniem podczas spotkania było przesunięcie spłaty raty zobowiązania która miała zostać wniesiona do końca marca wobec WFOŚiGW, do końca września, ponieważ aktualnie Spółka nie dysponuje środkami na spłatę kredytu.
Sytuacja finansowa Spółki nie jest korzystna. Wszystkich cieszyło rozpoczęcie budowy sieci wodnokanalizacyjnej, jednak problemy pojawiają się przy spłacie zobowiązań. Najprawdopodobniej to gmina będzie musiała uczestniczyć w spłacie kredytu. Według Pani Bogumiły Turzańskiej – Chrobak bardzo istotna jest ilość przyłączonych do sieci odbiorców. Proces przyłączania do sieci zatrzymał się na poziomie 80%. W miejscowościach Studniska, Mikułowa, Mała Wieś Dolna proces ten stanął w miejscu. Sytuacja jest najmniej korzystna w Gminie Platerówka. Wątpliwości budzi to, czy założenia do projektu były poprawne w kwestii ilości odbiorców. W Platerówce liczba przyłączy przekroczyła liczbę zameldowanych mieszkańców. Spełnienie założeń na podstawie których otrzymano dofinansowanie i kredyty jest bardzo kłopotliwe. Bardzo istotne jest zachęcanie i mobilizacja mieszkańców do przyłączania się do sieci. Zobowiązania finansowe powinny być spłacane przede wszystkim dzięki środkom pozyskanym od mieszkańców.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała na jaką wartość opiewa przesunięta do spłaty rata.
 
Wójt odpowiedział, że ogółem do 30 marca miała zostać spłacona rata w wysokości 469 488,00 zł. Najwyższa jest rata, którą należy spłacić do końca grudnia 2014 r.  – 2 139 000,00 zł. Niezrozumiałe jest to, jak zarządzając Spółką można było niedoinformować jej właścicieli o zaległych zobowiązaniach. Ta sytuacja niezwykle komplikuje plany inwestycyjne dotyczące remontu drogi w Ksawerowie i Studniskach.
 
Radny Bogusław Świątek pytał jak do tej sytuacji ma się kredyt na zakup nowych pojazdów na potrzeby Spółki.
 
Wójt odpowiedział, że samochody są niezbędne do eksploatacji sieci kanalizacyjnej. Dofinansowanie do ich zakupu wyniosło aż 85 %. Do sfinansowania inwestycji budowy sieci wodnokanalizacyjnej wkład własny gminy był tak duży, że pomimo tak wysokiego dofinansowania do spłaty pozostały bardzo wysokie raty kredytu. Kredyt może być spłacany poprzez dotację z budżetów gmin będących właścicielami Spółki lub poprzez pozyskanie środków z opłat wnoszonych przez mieszkańców.
 
Radny Bogusław Świątek stwierdził, że niepokojące jest to, że Prezes nie wspomniał o tym problemie podczas ostatnich spotkań.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała, czy osiągnięcie efektu ekologicznego w związku z tą sytuacją może być zagrożone.
 
Wójt stwierdził, że efekt ekologiczny prędzej czy później zostanie uzyskany. Uzyskanie efektu ekologicznego nawet w 100% nie zabezpieczy środków na spłatę zaciągniętych przez Spółkę do czerwca 2020 roku kredytów.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że jest załamany tą sytuacją, ponieważ gmina ponosi koszty dopłat do ceny wody i ścieków a dodatkowo będzie musiała spłacić zobowiązanie Spółki. Mieszkańcy z miejscowości spoza Sulikowa mogą być rozgoryczeni. Radnego zdziwił fakt, że Prezes nie wspominał wcześniej o takich zobowiązaniach. Z wypowiedzi osób, które znają sposób w jaki funkcjonuje kanalizacja, radny wie że nie działa prawidłowo.
 
Wójt stwierdził, że bardzo ważne jest to, że Spółka SUPLAZ uzyskała pozwolenie na wykorzystanie całości inwestycji. Zgłaszane usterki zostały usunięte i naprawione. Należy rozgraniczyć problemy finansowe Spółki, które będą leżały po stronie gminy od problemów technicznych, które pozostają po stronie Spółki. Wójt liczy na to, że kompetencja załogi Spółki pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie sieci. Sieć działa, jest obsługiwana dzięki bardzo kosztownemu i nowoczesnemu sprzętowi.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał ile wynosi ogółem zadłużenie Spółki.
 
Wójt odpowiedział, że całkowity koszt realizacji zadania wynosi 38 909 241,00 zł netto. Realizację zadania zaplanowano w okresie od 5 maja 2010 roku do 30 grudnia 2012 roku. Zakres zadania obejmował budowę oczyszczalni, budowę sieci kanalizacyjnej o  długości 40,906 km, sieci wodociągowej o długości 16,884 km. Ogółem pożyczka zaciągnięta z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przez Spółkę do 31 grudnia 2014 r. wynosi 3 400 000,00 zł.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał, dlaczego tak duża rata pożyczki pozostała do spłacenia do końca 2014 r. Radny pytał, czy Spółka wcześniej nie spłacała zadłużenia.
 
Wójt zaproponował, aby na kolejną sesję został zaproszony Prezes Spółki SUPLAZ, który będzie mógł udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania.
 
Radny Polowy stwierdził, że Gmina Sulików jako udziałowiec Spółki będzie spłacać jej zadłużenie. Radny pytał czy Rada Nadzorcza i właściciele spółki nie wiedzieli o powstałej sytuacji. Radny stwierdził, że ubolewa nad tym, że radni dowiadują się o problemie tak późno.
 
Wójt nie zgodził się z wypowiedzią radnego, ponieważ informacje o sposobie finansowania zadania były znane od początku 2009 roku. Dofinansowanie do budowy sieci kanalizacyjnej wynosiło 85%, a na pokrycie wkładu własnego Spółka miała zaciągnąć kredyt. Spółka zaciągnęła kredyt w momencie rozpoczęcia zadania.
 
Przewodniczący stwierdził, że na kolejną sesję zaprosi Prezesa Spółki SUPLAZ.
 
Radny Polowy poprosił aby zobowiązać Prezesa do przygotowania na sesję konkretnych informacji
i zawnioskował o zaproszenie Rady Nadzorczej i właścicieli Spółki.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał.
6.1W sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego, na okres powyżej 3 lat.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poinformował, że każda z komisji stałych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Uchwała został przyjęta jednogłośnie (13 głosów za).
 
6.2W sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe, na czas określony do trzech lat.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poinformował, że każda z komisji stałych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Uchwała został przyjęta jednogłośnie (13 głosów za).
 
6.3w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe, na czas określony do trzech lat.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poinformował, że każda z komisji stałych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Uchwała został przyjęta jednogłośnie (13 głosów za).
 
6.4w sprawie sprzedaży budynku niemieszkalnego (gospodarczego) położonego
w obrębie geodezyjnym Stary Zawidów, w drodze przetargu.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poinformował, że każda z komisji stałych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Uchwała został przyjęta jednogłośnie (13 głosów za).
 
6.5w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości położonej w Sulikowie.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poinformował, że każda z komisji stałych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał dlaczego w uzasadnieniu do projektu uchwały nie został podany powód dla którego znoszona jest współwłasność działki – organizacja PSZOK. Mieszkańcy komentują tą sprawę, twierdząc, że w ten sposób radny Konarski załatwia prywatne sprawy.
 
Wójt stwierdził, że radny nie powinien zaprzątać sobie głowy takimi komentarzami, ponieważ podwód dla którego znoszona jest współwłasność jest doskonale znany. Gmina wystąpiła z tą propozycją, dzięki temu działki zostaną podzielone pomiędzy gminę i jednoosobowych właścicieli.
 
Uchwała został przyjęta jednogłośnie (12 głosów za).Radny Grzegorz Konarski wyłączył się z głosowania.
 
6.6w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2014 roku.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poinformował, że każda z komisji stałych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Uchwała został przyjęta 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
6.7w sprawie upoważnienia Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poinformował, że każda z komisji stałych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Uchwała został przyjęta jednogłośnie (13 głosów za).
 
6.8w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poinformował, że każda z komisji stałych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Uchwała został przyjęta jednogłośnie (13 głosów za).
 
6.9w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików: Stary Zawidów, ul. Starozawidowska, Wilka dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poinformował, że każda z komisji stałych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Uchwała został przyjęta 12 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
6.10       w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały i poinformował, że każda z komisji stałych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Uchwała został przyjęta jednogłośnie (13 głosów za).
 
Ad. 7
Pytania i wnioski radnych.
Radny Paweł Hasiuk pytał ile z budżetu gminy zapłacono za poczęstunek na stacji paliw w drodze powrotnej z Biogazowi w Zittau.
 
Wójt odpowiedział, że zostanie sprawdzona wysokość kwoty na fakturze i radny zostanie poinformowany.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała o działania w zakresie opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sulików, której częścią składową jest Strategia Rozwoju Oświaty.
 
Sekretarz Gminy odpowiedziała, że nie obowiązuje przepis prawny z którego wynikałaby konieczność opracowania Strategii Rozwoju Oświaty. Poprzednia Strategia została przyjęta w ubiegłej kadencji przez Radę Gminy.
 
Wójt dodał, że za opracowaniem każdego rodzaju strategii kryją się koszty. Opracowania tego rodzaju nie są wykorzystywane i pozostają odłożone na półce. Jedynie strategie i plany które są wymagane przepisami powinny być sporządzane. Strategia Rozwoju Gminy jest bezwzględnie koniecznym dokumentem, który należy opracować w najbliższej przyszłości. Strategia będzie dokumentem na który gmina będzie powoływać się we wnioskach o środki zewnętrzne.
 
Radny Józef Ziomek poruszył sprawę zwiększającej się liczby bezpańskich psów, które błąkają się
w okolicy bloków w Radzimowie Górnym.
 
Wójt odpowiedział, że zwróci uwagę pracownikom Schroniska w Dłużynie Górnej na ten problem. Procedura wyłapywania bezpańskich zwierząt wymaga wcześniejszego poinformowania o terminie przeprowadzania akcji. W tym czasie właściciele psów, które poruszają się bez nadzoru, zabierają psy do domów. Po tym jak firma odjeżdża psy pojawiają się znowu.
 
Radna Agnieszka Nachotko informowała, że jeden z mieszkańców Studnisk Górnych zaoferował udostępnienie terenu pod pojemniki do segregacji. Jeden komplet pojemników do segregacji jest niewystarczający na potrzeby Sołectwa.
 
Wójt odpowiedział, że sprawa była rozeznana. Ustawienie ludmerów na prywatnej działce miało nastąpić za odpłatnością.
 
Radna Genowefa Wilczak-Raczak stwierdziła, że jest zaniepokojona sytuacją gospodarki opadami na terenie gminy. Mieszkańcy Biernej, którzy uczciwie wypełnili deklaracje są rozgoryczeni, ponieważ wiele osób nie złożyło ich wcale, lub ujęło nieprawdziwe dane dotyczące liczby osób zamieszkujących na terenie posesji. Podobna sytuacja ma miejsce w każdym sołectwie. Radna poinformowała pracowników Urzędu Gminy Sulików o tej sytuacji, jednak ich zdaniem nie można tego zweryfikować. Zdaniem radnej konieczna byłaby kontrola, która zweryfikowałaby dane w deklaracjach.
 
Wójt podziękował za zwrócenie uwagi na problem i stwierdził, że uczciwe postępowanie przy wypełnieniu obowiązków wobec Gminy jest zawsze właściwe. Wójt poprosił o przekazanie konkretnych informacji o nieprawidłowościach w złożonych deklaracjach do pracowników zajmujących się opłatami za odbiór odpadów.
 
Radna Wilczak – Raczak stwierdziła, że przekazała informacje dla pracowników, jednak nie ma z ich strony zainteresowania problemem, ponieważ nie jest możliwe zweryfikowanie danych.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki w związku z organizowaną zbiórką odpadów wielkogabarytowych stwierdził, że wcześniej podane były inne terminy odbioru odpadów.
 
Zastępca odpowiedział, że harmonogram, który był wcześniej przedstawiany radnym zawierał wstępne terminy i nie był przekazywany do publicznej wiadomości.
 
Wójt poinformował, że równolegle ze zbiórką organizowaną przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych zorganizowana została bez wcześniejszych uzgodnień z Urzędem Gminy Sulików zbiórka odpadów przez firmę z Żagania. Firma odbiera również opony samochodowe, które stanowią problem. Wystarczy zgłosić telefonicznie odpady do odbioru, które zostaną odbierane bezpośrednio z domu.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki poinformował, że mieszkańcy spoza terenu Sulikowa zgłaszają niezadowolenie, ze względu na to że poniosą koszty dowozu odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w przeciwieństwie do mieszkańców Sulikowa.
 
Wójt odpowiedział, że odpady do PSZOK należy dowieźć we własnym zakresie. PSZOK będzie działał pod nadzorem pracownika w określonych godzinach. Nie ma możliwości, żeby osoba spoza terenu gminy lub niepłacąca za odbiór odpadów dostarczała odpady do Punktu.
 
Radny Bogusław Świątek apelował o weryfikację stanu hydrantów, ponieważ na terenie Miedzianej w wielu miejscach hydranty są niesprawne, a przy posesji Państwa Traczyk nie ma go wcale.
 
Wójt stwierdził, że oczekuje na podobne sygnały i uwagi w kwestii stanu hydrantów, dzięki którym będzie można sprawnie dokonać naprawy.
 
Radna Bogusława Delijewska ponowiła wniosek o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu budynku po byłym gimnazjum na ul. Nowe Miasto. Radna pytała kiedy zostanie uporządkowany teren przy cmentarzu komunalnym w Sulikowie po pożarze pojemnika do segregacji odpadami. Radna prosiła również o interwencje w sprawie zaśmiecania terenu naprzeciwko cmentarza.
 
Wójt odpowiedział, że przetarg na sprzedaż budynku na ul. Nowie Miasto był organizowany kilkukrotnie  i nie przyniósł żadnego zainteresowania. Ponoszenie kolejnych wydatków np. na aktualizację wyceny wydają się niewłaściwe. Jeżeli pojawi się konkretna osoba zainteresowana zakupem budynku zasadne wówczas będzie uruchomienie procedury przetargowej.
Wójt z przykrością stwierdził, że pojemniki do segregacji odpadów przy cmentarzu komunalnym zostały podpalone świadomie lub przez wsypanie gorącego popiołu do jednego z pojemników. Trwają rozmowy
z ZGiUK w sprawie kosztów uporządkowania pojemników. Pojemniki powinny zostać uporządkowane do Świąt Wielkanocnych.
Odpady w postaci gruzu i ziemi, które mieszkańcy wysypują na działce znajdującej się naprzeciwko cmentarza stanowią problem ze względu na to, że działka jest własnością Agencji Nieruchomości Rolnych. Podjęta przez kilkoma laty uchwała upoważniająca Wójta do przejęcia działki nie została zrealizowana, ponieważ nie można określić konkretnego przeznaczenia działki, przez co zostałaby przekazana na rzecz gminy nieodpłatnie. Mieszkańcy od lat pozbywają się odpadów składając je na działce, gmina ponosi koszty uporządkowania terenu.
 
Radna Genowefa Wilczak-Raczak zwróciła się z zapytaniem do Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury o termin rozpoczęcia działań w sprawie filii biblioteki w Biernej.
 
Dyrektor GOK odpowiedział, że sprawą zajmie się po konkursie recytatorskim w przyszłym tygodniu.
 
Ad. 8
Pytania i wnioski sołtysów.
Sołtys Ewangelis Zaras zwrócił uwagę na problem i zagrożenie jakie stanowi wypalanie traw na działkach należących do Agencji Nieruchomości Rolnych. Wypalanie traw może spowodować np. pożar budynku na majątku w Ksawerowie. Agencja generuje zyski w postaci dopłat za grunty, które nie są zagospodarowane.
Sołtys stwierdził ponadto, że mieszkańcy są zainteresowani wysokością opłat, które Gmina co miesiąc wnosi do Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych za odbiór odpadów. Sołtys poruszył również sprawę udziałów Gminy Sulików w Spółce Łużycka Higiena Komunalna i majątku który gmina wniosła do Spółki.
 
Ad. 9
Odpowiedzi na pytania i wnioski.
Wójt w odpowiedzi na pytania i uwagi Sołtysa Ewangelisa Zaras stwierdził, że rozumie rozgoryczenie Sołtysa z powodu braku działań Agencji Nieruchomości Rolnych w kierunku doprowadzenia nieruchomości, którymi dysponuje do właściwego stanu. Niestety gmina nie ma wpływu na tą sytuację, może jedynie monitować i wskazywać działki.
Do ZGiUK w Lubaniu gmina co miesiąc przekazuje stałą opłatę za transport odpadów w wysokości 30.500,00 zł. Opłata wnoszona za masę zebranych odpadów jest porównywalna i uzależniona od ilości odpadów. Miesięcznie Gmina Sulików musi pozyskać z opłat zebranych od mieszkańców kwotę ok. 70 tys. zł. Około 4 tys. mieszkańców złożyło deklarację i regularnie wnosi opłaty.
Uchwała Rady Gminy upoważniła Wójta do wystąpienia z wnioskiem o likwidację Spółki Łużycka Higiena Komunalna. Nie ma to jednak wpływu na obsługę ŁHK w Gminie Sulików. Uchwała nie może być zrealizowana ponieważ pozostali udziałowcy Spółki mieli inne zdanie w kwestii likwidacji Spółki. W strukturze udziałów Spółki, wspólnie z Gminą Zgorzelec, Gmina Sulików nie jest w stanie przegłosować stanowiska Miasta i Gminy Pieńsk, które mówi o dalszym funkcjonowaniu Spółki. Zdanie Burmistrza Pieńska zmieniło się jednak i obecnie stoi na stanowisku, że Spółka ŁHK powinna zostać zlikwidowana lub powinna być w posiadaniu jednego właściciela. Nie został ustalony sposób wykupienia udziałów w Spółce przez Gminy Sulików i Zgorzelec. Prezes został zobowiązany do oszacowania wartości udziałów, przedstawienia propozycji do której będzie musiała odnieść się Miasto i Gmina Pieńsk. Burmistrz Pieńska twierdzi, że ZGiUK powinien mieć konkurencję w regionie, dlatego chciałby aby jego gmina była obsługiwana przez Zakład, którego będzie jedynym właścicielem. Obsługa terenu Gminy Sulików przyniosła Spółce ŁHK stratę w ubiegłym roku wynoszącą 100 tys. zł.
Uchwała upoważniająca Wójta do działań zmierzających do likwidacji ŁHK, rozpoczęła dyskusję
i działania w tej sprawie.
 
Ad. 10
Sprawy różne i informacje.
 1. Przewodniczący odczytał zaproszenie przekazane przez Sołtys Sołectwa Mała Wieś Górna na imprezę terenową organizowaną przez Sołectwo w dniu 5 kwietnia 2014 r. o godz. 1100.
Sołtys Małgorzata Pławiak przedstawiła program imprezy w który przewiduje m.in. grę terenową, kiermasz wielkanocny i ognisko.
 1. Wójt z okazji minionego Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa wręczył upominek Sołtysowi Ewangelisowi Zaras, dziękując za pracę na rzecz sołectwa, gminy oaz opiekę nad świetlicą, podkreślając, że Sołtys zawsze służy bezstronnym i niezależnym głosem doradczym podczas sesji.
 2. Przewodniczący poinformował, że kolejna sesja Rady Gminy Sulików poświęcona tematowi bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulików planowana jest w ostatnim tygodniu kwietnia. Terminy posiedzeń komisji stałych zostaną wyznaczone przez przewodniczących komisji.
 3. Przewodniczący przypomniał o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za rok 2013 r. do dnia 30 kwietnia br. Oświadczenia należy składać w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (PIT) w roku poprzednim. 
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamknął XLVI w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1330)
 
Protokołowała:
A. Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 4323
Nazwa dokumentu: Protokół nr 46
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 31 marca 2014 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Osoba, która wytworzyła informację: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Chrzanowski
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2014-05-08 11:44:03
Data udostępnienia informacji: 2014-05-08 11:44:03
Data ostatniej aktualizacji: 2014-05-08 11:45:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner