logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 Protokół nr 47

z sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 30 kwietnia 2014 r.
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XLVII sesję w obecnej kadencji Rady Gminy Sulików.
Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.
(Nieobecni radni: Marian Kurek)
 
Przewodniczący powitał:
-Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików,
-Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików,
-Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików,
-Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.
W związku z głównym tematem sesji Przewodniczący powitał:
–St. Kapitana Wojciecha Cielenia - Zastępcę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
w Zgorzelcu,
- Podinsp.  Jacka Bandyka – Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu,
- Aspiranta Arkadiusza Brejnaka - Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Zgorzelcu,
-Tomasza Chlebuś z Posterunku Policji w Zawidowie.
oraz kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.
 
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulików – informacja przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu i Posterunku Policji w Zawidowie.
  3. Informacja o działalności Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ.
  4. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
  5. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  6. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2013 -2014 (rok 2013).
  8. Podjęcie uchwał:
8.1         w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Wieś Dolna,
8.2         w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Sulikowie za 2013 rok,
8.3         w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,
8.4         w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014.
9.    Pytania i wnioski radnych.
10.Pytania i wnioski sołtysów.
11.Odpowiedzi na pytania i wnioski.
12.Sprawy różne i informacje.
 
Radny Paweł Hasiuk zaproponował, aby w porządku sesji punkt dotyczący bezpieczeństwa na terenie gminy został rozszerzony o Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu.
 
Porządek sesji wraz z poprawką został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt protokołu z poprzedniej sesji wraz
z materiałami.
Do projektu protokołu wpłynęła uwaga radnego Andrzeja Kurek:
Zdanie: „Sołtys Andrzej Polowy dodał, że należy zastanowić się nad uporządkowaniem melioracji
i odwodnieniem dróg” powinno brzmieć: „Radny Andrzej Kurek dodał, że należy zastanowić się nad uporządkowaniem melioracji i odwodnieniem dróg”.
Przewodniczący poinformował że wpłynęła również uwaga radnego Pawła Hasiuka na str. 5 w zadaniu: „Radny Hasiuk prosił o odtworzenie nawierzchni chodnika przy ulicy Aleja Róż przy posesji Pani Krupek
i Państwa Piekarek, która przed rozpoczęciem prac przy budowie kanalizacji i modernizacji oświetlenia była asfaltowa.” nazwisko „Krupek” powinno brzmieć „Klubek”.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że Przewodniczący powinien dodać, że uwaga do protokołu, którą zgłosił radny Andrzej Kurek została zgłoszona także przez niego, ponieważ dotyczyła dyskusji w której brał udział. Ponadto radny zgłaszał, że do jego wypowiedzi należy dodać, że Radzimów nie należy do Rejonowego Związku Spółek Wodnych.
 
Przewodniczący zapytał, kiedy radny zgłaszał swoją uwagę.
 
Radny Polowy odpowiedział, że na posiedzeniu wspólnym komisji stałych.
 
Przewodniczący odpowiedział, że uwaga radnego zostanie wzięta pod uwagę.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że radny nie dopełnił procedury zgłaszania poprawek do projektu protokołu.
 
Radny Polowy stwierdził, że ta procedura jest mu znana.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt protokołu z marcowej sesji nr 46.
Protokół został przyjęty 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 2
Stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulików – informacja przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji
w Zgorzelcu, Posterunku Policji w Zawidowie i Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Zgorzelcu.
 
Pan Tomasza Chlebuś z Posterunku Policji w Zawidowie przedstawił sprawozdanie z działalności Policji
i informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Sulików w 2013 roku.
 
Radna Genowefa Wilczak - Raczak w związku dużym stanem osobowym wykazanym w sprawozdaniu
z działalności Policji, pytała ilu funkcjonariuszy rzeczywiście sprawuje służbę na Posterunku. Radna dowiedziała się, że na Posterunku ma miejsce wiele zwolnień lekarskich.
 
Pan Chlebuś odpowiedział, że stan osobowy nie wiąże się z liczbą zwolnień lekarskich. Posterunek
w Zawidowie jest wspomagany osobowo służbami kryminalnymi i drogowymi z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu.
 
Radna Wilczak – Raczak pytała ilu policjantów zatrudnia Posterunek Policji w Zawidowie.
 
Pan Chlebuś odpowiedział, że zatrudnionych jest siedem osób. Zgodnie ze sprawozdaniem w 2013 roku nastąpił wzrost służb również dzięki wsparciu z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu.
 
Radny Bogusław Świątek stwierdził, że efektywność pracy Policji jest widoczna przede wszystkim przez ilość patroli również wykonywanych pojazdem nieoznakowanym. Radny pytał, czym spowodowany został wzrost w 2013 roku ilości przestępstw przeciwko czynnościom publicznym i co składa się na te przestępstwa.
 
Pan Chlebuś odpowiedział, że wykroczenia te polegają na wulgarnym i nieprawidłowym zachowaniu. Nastąpił wzrost wykazanych wykroczeń, jednak zamiast mandatów stosowane były wnioski o ukaranie do Sądu.
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że według statystyk wszystko wygląda prawidłowo jednak mieszkańcy Sulikowa są notorycznie gnębieni kradzieżami. Są to włamania, po których ginie różnego rodzaju sprzęt np. kosiarki oraz paliwo. Radny w związku ze zmianą organizacji ruchu spowodowaną remontem drogi wojewódzkiej wnioskował o ustawienie przynajmniej jednego radaru lub radiowozu z radarem na ul. Zgorzeleckiej przy budynku szkolnym.
 
Pan Chlebuś odpowiedział, że trudno odnieść mu się do pracy Wydziału Drogowego, ale dzięki zwiększonej ilości służb i stałemu monitorowaniu sytuacji na drogach nie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń w ostatnim okresie, kiedy ruch przez Sulików zwiększył się. Przebieg objazdu nie został wskazywany przez Policję.
 
Radny Hasiuk stwierdził, że miało miejsce jedno zdarzenie – potrącenie uczennicy wychodzącej ze szkoły na ul. Zgorzeleckiej.
 
Pan Chlebuś odpowiedział, że kierowcy nie mają wpływu na to, że dziecko wbiegnie na drogę. Nie jest to zależne od natężenia ruchu.
 
Radny Hasiuk stwierdził, że jako mieszkaniec Sulikowa, jak również pozostali radni z terenu Sulikowa wiedzą z jak szybką prędkością poruszają się pojazdy.
 
Pan Chlebuś odnośnie częstych kradzieży z włamaniem na terenie Sulikowa stwierdził, że nastąpiło zwiększenie wykrywalności tych przestępstw jednak nie zawsze jest to widoczne. Zazwyczaj mówi się o tym, co zostało ukradzione i ilu osobom, a nie o tym ilu przestępców zostało wykrytych i ukaranych. W dniu poprzedzającym sesję policjanci na gorącym uczynku zatrzymali włamywacza jednak do tej pory nikt jeszcze o tym nie mówi.
 
Radny Hasiuk odpowiedział, że mieszkańcom zazwyczaj znane są osoby, które dopuszczają się kradzieży i przykre jest to, że zatrzymane osoby są widywane po kilku dniach z powrotem w Sulikowie.
 
Pan Chlebuś stwierdził, że Policja zbiera dowody przestępstw a następnie kieruje sprawy do Prokuratury. Na tym rola Policji się kończy.
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał, kiedy miał miejsce ostatni patrol Policji w Ksawerowie i dlaczego patrole przeprowadzane są tak rzadko. Radny od początku roku nie widział Policji na terenie tej wsi.
 
Pan Chlebuś odpowiedział, że skoro radny nie widział Policji na terenie Ksawerowa oznacza to, że patrole spełniają swoją rolę. Jako osoba zajmująca się działem kryminalnym, Pan Chlebuś często przeprowadza patrole tajne, które nie powinny być dostrzegane dla mieszkańców.
 
Radny Andrzej Kurek nawiązując do 14 wykrytych przestępstw związanych z narkotykami, pytał, jakie działania ma zamiar podjąć Policja w dalszym ciągu. Radny stwierdził, że na terenie Sulikowa działa zorganizowana grupa, w której działają znane radnemu osoby.
 
Pan Chlebuś odpowiedział, że rolą Policji jest zebranie dowodów w sprawie, w dalszej kolejności mają miejsce czynności prokuratorskie i sądowe. Problem narkotyków jest problemem ogólnopolskim. 15 wykrytych przestępstw to dalsze postępowanie z przestępcami, dzięki któremu ujawnianych jest więcej osób współpracujących. Dzięki zatrzymaniu jednego przestępcy z Sulikowa, może zostać wykrytych kilku innych pochodzących z terenu spoza gminy.
 
Radny Kurek pytał czy poza działaniami polegającymi na zajęciach i pogadankach z uczniami w szkołach, byłoby możliwe wprowadzenie do ZSPiG w Sulikowie psów tropiących, które mogłyby wykryć narkotyki.
 
Pan Chlebuś odpowiedział, że Policja czynnie współpracuje ze szkołami. W Komendzie Powiatowej Policji w Zgorzelcu funkcjonuje specjalnie wydzielona grupa do realizacji tych działań. Sprawę należałoby omówić z przedstawicielami tej grupy.
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał, czy po likwidacji Straży Gminnej zwiększyła się liczba interwencji Policji na terenie Gminy.
 
Pan Chlebuś odpowiedział, że nawet podczas funkcjonowania Straży Gminnej, kiedy miały miejsce zdarzenia, działania Straży były ograniczone a interwencje Policji także miały często miejsce.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że według statystyk i liczby patroli Policja dobrze radzi sobie na terenie Gminy Sulików. Likwidacja Straży Gminnej nie miała znaczącego wpływu na sytuację bezpieczeństwa na terenie gminy.
 
Pan Chlebuś odpowiedział, że trudno odnieść się do sytuacji w 2014 roku, ponieważ dokładne statystyki obejmują rok 2013.
 
Radny Ziomek wnioskował, aby patrole Policji wjeżdżały także w miejsca gdzie rzadko pojawia się Policja. Radny prosił o wjeżdżanie na teren parkingu przy boisku sportowym w Radzimowie, ponieważ zostały zamontowane nowe krzesełka dla kibiców i obawia się aby nie zostały zniszczone.
 
Pan Chlebuś odpowiedział, że policjanci starają się dojeżdżać wszędzie, jednak, kiedy patrolem objęty jest teren Gminy Sulików i Miasta Zawidów nie zawsze możliwe jest dojechanie w każde miejsce.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że Policja nie zawsze jest w stanie zajrzeć w każde miejsce. Osoby dopuszczające się kradzieży starają się pilnować działań Policji i znają nieoznakowane pojazdy policyjne. Mieszkańcy Studnisk sami przypilnowali złodziei  i dzięki temu zostali zatrzymani.
 
Sołtys Ewangelis Zaras odniósł się do ubiegłorocznej sytuacji, kiedy na przystanku autobusowym została wybita szyba. Sołtys wskazał Policji podejrzaną osobę, która przyznała się do winy. Osoba po pewnym czasie zwróciła się do Sołtysa twierdząc, że nic nie jest w stanie mu zrobić. Podobna sytuacja ma miejsce z osobami, które dewastują obsiane pola wjeżdżając na nie quadami. Sołtys stwierdził ponadto, że materiały dotyczące pracy Policji i Państwowej Straży Pożarnej również mogły zostać przekazane sołtysom.
 
Pan Chlebuś odniósł się do wcześniejszych wypowiedzi na temat kompetencji Policji, która ma za zadanie wykryć sprawcę.
 
Sołtys Anna Marczyk pytała czy Policja prowadzi działania prewencyjne dotyczące zagrożenia dla osób starszych i uczulenia ich na próby wyłudzania pieniędzy tzw. metodą na wnuczka i zawieranie fałszywych umów przez telefon. Sołtys pytała czy byłaby możliwa organizacja spotkania mieszkańców Mikułowy
i sąsiednich wsi z Policją w tym temacie.
 
Pan Chlebuś odpowiedział, że jest otwarty na współpracę w tej sprawie. Ponadto Pan Chlebuś osobiście rozmawiał z księżmi z parafii na terenie Gminy Sulików i Zawidowa, aby podczas mszy informowali mieszkańców o istniejącym zagrożeniu dla osób starszych.
 
Sołtys Marek Biliński prosił o wzmożone patrole na terenie Studnisk Dolnych i Górnych. W Studniskach Górnych postawiona została wiata i plac zabaw, który odwiedzany jest przez osoby np. ze Zgorzelca, którzy organizują sobie głośne imprezy, po których pozostają zniszczenia i bałagan.
 
Pan Chlebuś odpowiedział, że skoro wiata ma służyć spotkaniom Policja widząc grupę osób tam przebywającą nie może podjąć działań. Kiedy ma miejsce zakłócenie porządku, Policja przyjeżdża na wezwanie. Taka sytuacja miała miejsce w ostatnim czasie na terenie tego sołectwa.
 
Pani Lucyna Cieślak poruszyła sprawę bezpieczeństwa na ulicy Nowe Miasto w Sulikowie. Pomimo ograniczenia prędkości do 20 km/h, kierowcy w tym także pracownicy kopalni dojeżdżający do pracy nadmiernie przekraczają dopuszczalną prędkość.  Pani Cieślak jest gotowa udostępnić teren własnej posesji aby Policja mogła skontrolować ruch na tej ulicy. Sprawa była zgłaszana Wójtowi, podczas zebrań wiejskich oraz do Policji. Pani Cieślak pytała czy musi dojść do wypadku, żeby podjęte zostały działania.
 
Wójt w nawiązaniu do dyskusji stwierdził, że cieszy go to, że poziom i rodzaj wykrywanych na terenie Gminy Sulików przestępstw nie ulega zwiększeniu oraz, że Policja nie musi interweniować w tragicznych zdarzeniach, jakie miały miejsce w ostatnim czasie w Bogatyni, kiedy doszło tam do dwóch zabójstw. Zdarzenia, które mają miejsce w gminie można określić, jako codzienność, która w dużej mierze jest zależna od mieszkańców i nie można ich zawsze do końca wyeliminować. W Gminie Sulików nikt nie jest anonimowy, większość mieszkańców się zna, co również wpływa na wzrost poziomu bezpieczeństwa. Wójt prosił o przekazanie podziękowania Panu Marcinowi Jabłońskiemu – Kierownikowi Posterunku Policji
w Zawidowie, z którym najczęściej kontaktuje się w przypadku problemów i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa jakie istnieją na obszarze gminy. Wójt stwierdził, że wysoko ceni sobie tę współpracę
i kompetencje Pana Jabłońskiego.
W kwestii ruchu drogowego na ul. Nowe Miasto Wójt stwierdził, że sytuacja w najbliższym czasie ulegnie zmianie. Wzmożony ruch na tej ulicy spowodowany jest remontem nawierzchni na ulicy Dworcowej.
Z chwilą zakończenia remontu, na ulicy Nowe Miasto wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy
i stosowne ograniczenia. Możliwe, że ta zmiana nie wszystkim mieszkańcom będzie odpowiadała, ale ma ona na celu zwiększenie bezpieczeństwa na tej ulicy.
Wójt odnosząc się do zdarzenia na ulicy Zgorzeleckiej stwierdził, że kierowca, pod którego samochód wbiega dziecko gonione przez swoja koleżankę, nie ma wpływu na tą sytuację bez względu na prędkość, z jaką się porusza. Najlepszym rozwiązaniem będzie spowodowanie, aby uczniowie wychodzili ze szkoły od strony ulicy Ks. Soleckiego i Pocztowej. W najbliższym czasie brama wjazdowa do szkoły od strony ulicy Zgorzeleckiej najprawdopodobniej powinna zostać zamknięta po to, by zwiększyć poziom bezpieczeństwa. Związane jest to z remontem nawierzchni ulicy Ks. Soleckiego, co wkrótce zachęci do częstszego korzystania z tej drogi. Wójt zwrócił się do radnych, aby rozważyli kwestię wykupienia działki sąsiadującej z terenem szkoły, aby mógł zostać tam zorganizowany parking dla autobusów, dzięki któremu dzieci mogłyby wysiadać i wsiadać bezpośrednio na terenie szkoły.
 
Przewodniczący podziękował Panu Tomaszowi Chlebusiowi za udział w sesji oraz zwrócił uwagę na potrzebę współpracy społeczeństwa z Policją, dzięki której poziom bezpieczeństwa możne znacznie ulec poprawie. Takie działania są powszechne np. na terenie sąsiednich państw Czech i Niemiec, niestosowne zachowania i zdarzenia zauważone przez mieszkańców są natychmiast zgłaszane dla Policji.
 
Podinsp.  Jacek Bandyk – ZastępcaKomendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu odniósł się do tematów poruszanych w dyskusji. Jako przedstawiciel Komendanta Powiatowego Policji Pan Bandyk stwierdził, że wobec społeczeństwa Policja stara się wykonywać swoje obowiązki w jak najwyższym stopniu. Pomimo trudności zasobów osobowych związanych z kwestiami zwolnień lekarskich, urlopów wychowawczych Komenda starała się zapewnić mieszkańcom najwyższy poziom bezpieczeństwa wspierając dodatkowymi służbami Posterunek w Zawidowie. Pan Bandyk podkreślił, że mieszkańcy wiedzą o zdarzeniach, jakie miały miejsce, jednak nie wiedzą o tym, w jaki sposób sprawcy zostali rozliczeni
z popełnionych wykroczeń. Prokuratura zajmująca się oskarżaniem przestępców nie ma również obowiązku informowania Policji o przebiegu i długości odbywania kary osoby skazanej, która byłaby pomocna przy dalszych działaniach. W związku z tym chęć dalszej prewencji zostaje w pewnym stopniu ograniczona.
Odnośnie problemu narkomanii na terenie gminy, Komendant zaproponował rozpoczęcie działań mających na celu dokładnie zdiagnozowanie skali problemu poprzez przeprowadzenie badań ankietowych. Takie rozwiązanie będzie zastosowane w Pieńsku, gdzie w szkołach wśród dzieci i młodzieży zostanie przeprowadzona ankieta, która określi poziom zagrożenia. Policja kładzie nacisk na współpracę
z nauczycielami i pedagogami  tym zakresie.
Zdarzenia na drogach polegają głównie na drobnych stłuczkach, w wyniku których uszkodzone zostają pojazdy.
W kwestii widoczności Policji należy rozważyć czy mieszkańcy chcą widzieć patrole, czy być bezpieczni. Policja nie powinna być marionetką, która odstrasza a sprawcy widząc patrol, mogą pozwolić sobie na kolejne wykroczenia, ponieważ wiedzą, że nie pojawi się on ponownie.
Policja jest otwarta na współpracę ze społeczeństwem poprzez włączenie się do udziału w zebraniach wiejskich w zakresie profilaktyki zdarzeń polegających na wyłudzaniu pieniędzy od osób starszych poprzez „metodę na wnuczka”. Pomimo szeroko podjętych działań na terenie kraju w ubiegłym roku miało miejsce 3600 przypadków wyłudzenia pieniędzy.
Komendant dodał, że na każde zdarzenie i problem przekazane do Policji w formie pisemnej powinna zostać udzielona pisemna odpowiedź. Jeżeli Pani Cieślak zgłosiła sprawę na piśmie zostanie dopilnowane, aby trafiła do niej odpowiedź. Policja jest otwarta na przyjmowanie podobnych spraw indywidualnie lub na piśmie, również poza przyjmowaniem zgłoszeń telefonicznych, na które następuje reakcja. 
 
Radny Bogusław Świątek w sprawie ankiet dotyczących problemu narkomanii  w szkołach stwierdził, że zasadne byłoby zawarcie w nich pytania dotyczącego skąd dzieci i młodzież pozyskuje narkotyki. 
 
Pan Bandyk odpowiedział, że ankieta musi zostać przygotowana profesjonalnie przez kompetentne organizacje, tak aby w jak największej skali zdiagnozować problem. Na przykładzie Bolesławca można stwierdzić, że młodzież często konfabuluje, twierdząc, że miała kontakt z narkotykami również wówczas, gdy widziała narkotyki a nie doszło do ich spożycia. Wprowadzanie psów tropiących do szkół w celu wykrycia narkotyków jest niezgodne z prawem. Istotną rolę może odegrać edukowanie nauczycieli, w jaki sposób reagować, kiedy zauważy narkotyki znajdujące się przy uczniu.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał w jaki sposób można odebrać przedmioty i sprzęt, które zostały skradziony i odnalezione przez Policję.
 
Pan Bandyk odpowiedział, że należy czytać informacje podawane w tej sprawie na stronie internetowej Komendy. Przedmioty znalezione są okazywane osobom, które zgłaszają kradzieże. Więcej szczegółów można również uzyskać telefonicznie.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała czy podczas diagnozowania problemu narkomanii wśród uczniów, będą brani również pod uwagę nauczyciele i rodzice.
 
Pan Bandyk wyjaśnił, że to nie Policja będzie podejmować się przeprowadzaniem badań ankietowych, tylko odpowiednie komisje funkcjonujące przy urzędach w poszczególnych gminach. Policja nie dysponuje odpowiednimi środkami na ten cel oraz nie jest organem kompetentnym do tego typu działań. Policja chętnie weźmie udział w takich działaniach, jednak jest to sprawa bardzo drażliwa i delikatna. Obowiązek realizowania tego typu działań ciąży na komisjach ds. przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.
 
Radna Delijewska odnosząc się do kontroli przeprowadzanych w szkołach przy pomocy psów wytresowanych do wykrywania substancji psychoaktywnych, stwierdziła, że kiedy jej dzieci uczęszczały do Szkoły Podstawowej w Zawidowie przeprowadzane były takie działania. Kontrole były poprzedzane pedagogizacją rodziców, których przygotowywali funkcjonariusze Policji. Rodzice wyrażali pisemne oświadczenia wyrażając zgodę na przeprowadzenie tych działań. Skuteczność kontroli była wysoka, jednak wówczas skala problemu narkomanii nie była tak wysoka.
 
Pan Bandyk zgodził się z tym jak ważna jest kwestia wyrażenia zgody rodziców na kontrole z udziałem psów tropiących oraz odpowiednie przygotowanie placówki.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że przysłuchując się dyskusji, można dodać, że ilość obowiązków Policji w zakresie przygotowywania dokumentacji kierowanej do sądów ogranicza udział w wielu działaniach. Według radnego rodzice i nauczyciele mają wiele możliwości, dzięki którym może sprawdzić czy dzieci i młodzież stosuje narkotyki. Zdaniem radnego Policja powinna być organem, który wzywany jest w ostateczności, kiedy można stwierdzić np. kto rozprowadza narkotyki. Rozwiązanie problemu narkotyków w dużej mierze leży po stronie rodziców i nauczycieli.
 
Pan Badnyk przyznał rację radnemu Polowemu oraz dodał, że Policja chciałaby czynnie wspierać społeczeństwo również w kwestii problemu narkomanii.
 
St. Kapitan Wojciech Cieleń - Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu przedstawił informację o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej za 2013 r. na terenie Gminy Sulików w formie prezentacji multimedialnej.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki w odniesieniu do prezentacji multimedialnej pytał jakiego typu zagrożenia mogą powodować elektrownie wiatrowe.
 
Komendant Wojciech Cieleń odpowiedział, że podczas budowy farm wiatrowych Państwowa Straż Pożarna ma obowiązek poznać technologię funkcjonowania elektrowni. Na szczycie elektrowni znajduje się generator, który napędzany siłą wiatru produkuje energię elektryczną przekazywaną do rozdzielni. Elektrownie usytuowane we właściwej odległości od zabudowań i prawidłowo eksploatowane nie stanowią zagrożenia.
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że  według informacji o działalności Państwowej Straży Pożarnej
z terenu Gminy do pożarów i zdarzeń dysponowane były jednostki OSP Bierna, Miedziana, Sulików
i Studniska Dolne. Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy, obecni przedstawiciele OSP Studniska Dolne twierdzili, że jednostka OSP Stary Zawidów również była dysponowana do udziału w akcjach. Radny pytał kto dysponował tę jednostkę.
 
Komendant Cieleń odpowiedział, że najprawdopodobniej jednostka sama mogła podjąć decyzję o udziale w akcjach, jeżeli w statystyce PSP nie została ujęta. Jednostki, które nie otrzymały dyspozycji od PSP a biorą udział w akcji określa się jako przybyłe bez wezwania. OSP Stary Zawidów przed pewien czas nie posiadała stosownych uprawnień jednostki operacyjno-technicznej. Każdy z obywateli może być dysponowany do udziału  w akcjach przeciwpożarowych kiedy brakuje sił i środków, jednak dowódca akcji bierze za te osoby pełną odpowiedzialność. Jednostka OSP Stary Zawidów najprawdopodobniej brała udział jako przybyła bez wezwania.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał, czy kierujący działaniami ratowniczymi może dysponować jednostki bez uprawnień jednostki operacyjno-technicznej.
 
Komendant Cieleń odpowiedział, że kierujący działaniami ratowniczymi może korzystać z uprawnień jakie dają mu przepisy prawa. W przypadku zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu kierujący akcją ratowniczą ma większe uprawnienia niż Policja. Podczas akcji ratowniczej PSP działa jako jednostka wiodąca. KDR nie może działać jedynie na terenach jednostek wojskowych i obszarach konsularnych.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak poinformowała, że na terenie Sołectwa Bierna problem stanowią grunty należące do Agencji Nieruchomości Rolnych.  Tereny należące do Agencji są bardzo często zaniedbane i niewykoszone, przez co w okresie letnim PSP jest bardzo często wzywana do akcji przeciwpożarowych. Radna pytała czy Państwowa Straż Pożarna posiada uprawnienia do zobligowania właściciela terenu do jego uporządkowania.
 
Komendant odpowiedział, że jeżeli obiekty lub tereny zagrażają bezpieczeństwu PSP występuje do np. nadzoru budowlanego lub innego odpowiedzialnego organu. Jeżeli sytuacja związana z pożarami powtarza się PSP również podejmuje stosowne działania, jednak wywarcie wpływu na postępowanie właścicieli nie jest proste.
 
Wójt z okazji nadchodzącego Dnia Strażaka złożył w imieniu samorządu najlepsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz aby w przypadku wyjazdu do akcji strażacy zawsze wracali w pełnym składzie.
 
Przewodniczący podziękował za udział w sesji przedstawicielom Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
 
Ad. 3
Informacja o działalności Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ.
 
Prezes Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ – Krzysztof Lipko przedstawił informację na temat faktycznego kosztu inwestycji „Uporządkowanie gospodarki ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”, który wyniósł ostatecznie 39 591 576 zł netto. Poziom dotacji z Funduszu Spójności wyniósł: 27 500 158,00 zł. O pozostałych kwotach będzie można powiedzieć dopiero po zakończeniu weryfikacji i rozliczenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Kwota 12 mln zł – różnica pomiędzy dofinansowaniem a kosztem inwestycji, jest pokrywana z pożyczki płatniczej i pożyczki zasadniczej oraz ze środków własnych. Ostateczna wartość pożyczek będzie znana po zakończeniu weryfikacji i kontroli końcowej przez WFOŚiGW. W kwestii przyłączania się mieszkańców do sieci sytuacja nie jest zadowalająca, Jedyną miejscowością, która stanęła na wysokości zadania jest Sulików, gdzie obecnie wykonanych zostało 295 przyłączy na 345, co stanowi 85% planu. W pozostałych miejscowościach sytuacja jest znacznie gorsza, w Mikułowej powstało 39% przyłączy, w Małej Wsi Dolnej 38%, w Studniskach Dolnych 36%. Najgorsza sytuacja ma miejsce  w Studniskach Górnych, wykonano 17% przyłączy. W Gminie Platerówka wykonano jedynie 25% przyłączy, w gminie Zgorzelec poziom przekroczył 50%. Wiąże się z tym to, że Spółka ma poważne problemy finansowe. Poziom sprzedaży wody osiąga w Gminie Sulików ok. 96%, ilość odebranych ścieków jest bardzo trudna do określenia w pierwszych latach od rozpoczęcia inwestycji. Po przeprowadzeniu analizy za okres czterech miesięcy okazuje się, że przy zakładanym poziomie sprzedaży usług ściekowych w 2014 roku w wysokości 96 tys. m3, powinno być zebrane 32 tys. m3 ścieków, obecnie odebrana ilość to 45% czyli jedynie 14 tys. m3. Brakuje 18 tys. m3 do wykonania planu na kwartał. Dopóki poziom sprzedaży usług nie osiągnie zaplanowanego poziomu i nie zostanie osiągnięty efekt ekologiczny, Spółka nie będzie w stanie sama siebie utrzymywać. Prezes mówił ponadto o zbyt niskim zatrudnieniu w Spółce SUPLAZ. Dopóki nie zostaną podjęte działania w celu nakłaniania mieszkańców do przyłączania się do sieci sytuacja finansowa Spółki nie ulegnie poprawie. Ceny za wodę i obiór ścieków były znane już w 2008 roku kiedy powstawało studium wykonalności dla inwestycji.
 
Radny Tadeusz Polowy przypomniał, że na poprzedniej sesji wnioskował, aby na sesji był obecny również pełny skład Rady Nadzorczej Spółki SUPLAZ i jej właścicieli. Wniosek został przyjęty przez radnych. Radny pytał kto zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki i stwierdził, że informacje przedstawiane przez Prezesa są znane, a zdarzenia o których mówił miały już miejsce. Radny poruszył sprawę zadłużenia Spółki  wysokości blisko 2,7 mln zł, której między innymi Gmina Sulików jest właścicielem. Gmina po raz kolejny będzie musiała wspomóc Spółkę finansowo, pomimo i tak ograniczonego budżetu.
 
Prezes Lipko odpowiedział, że ze względów finansowych Zarząd Spółki jest jednoosobowy. W Radzie Nadzorczej każdy z właścicieli Spółki ma przedstawiciela: Gmina Sulików – Pana Edwarda Olszańskiego, Gmina Platerówka – Panią Beatę Soczyńską, Gmina Zgorzelec - Pana Krzysztofa Skomorowskiego.  Nie do końca prawdą jest to, że Gmina będzie musiała wspomóc Spółkę przy spłacie zadłużenia. Prezes wolałby nie podawać danych finansowych, dopóki nie przeprowadzono szczegółowej weryfikacji wydatków przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Finansowanie budowy sieci wodno-kanalizacyjnej składało się z kilku źródeł: dotacji z WFOŚiGW, wieloletniej pożyczki zasadniczej oraz środków własnych. Udział procentowy poszczególnych elementów był bardzo mobilny. W chwili obecnej nie została rozliczona do końca kwota 2,7 mln zł. Środki te zostały wypłacone dla wykonawców za świadczone usługi z pożyczki płatniczej. Pożyczka płatnicza przeznaczona jest na utrzymanie płatności finansowej, należy ją rozliczyć w momencie zakończenia zadania. Z pewnością konieczny będzie zwrot pewnej kwoty z pożyczki płatniczej, który będzie musiał zostać pokryty z wkładu własnego.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał z czego wynikała potrzeba realizacji inwestycji na terenie trzech gmin. Wygenerowało to potężne koszty, mieszkańcy nie chcą podłączać się do sieci przez co Spółka ponosi straty. Zdaniem radnego należało skupić się na obszarze Gminy Sulików. Koszty dopłat do cen wody
i ścieków są wystarczająco wysokie, dodatkowo radni dowiadują się o kolejnych potrzebnych środkach
z budżetu gminy.
 
Prezes odpowiedział, że 2008 roku nastąpił przełom, studium wykonalności zostało przyjęte do realizacji. Prace przygotowawcze do inwestycji trwały od ok. 1997 roku. Rozpatrywano wiele możliwości pozyskiwania dofinansowania, do których konieczne było spełnienie określonych warunków. Kilku poprzednich wójtów i rad gmin pracowało nad tym, aby opracować najlepszą koncepcję. Prezes prosił, o to by nie kierować do niego wszystkich pretensji. Bez połączenia trzech samorządów i uporządkowania całej zlewni rzeki Czerwona Woda, gmina nie otrzymałaby dofinansowania.
 
Przewodniczący stwierdził, że bardzo istotne jest rozwiązanie problemu zmobilizowania mieszkańców do podłączania się do sieci kanalizacyjnej.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że przy tworzeniu projektu inwestycji pomylono kierunki. Zdaniem radnego paradoksem jest to, że projekt dotyczył innych rzek i nie oczyścił do końca rzeki Czerwona Woda. Radny dodał, że przy sporządzaniu projektu mieszkańcy podejmowali pewne zobowiązania. Mieszkańcy wyrażali zgodę na przyłączenie do sieci kanalizacyjnej. Spółka powinna zasięgnąć w tym zakresie porady prawnej.
 
Przewodniczący poruszył sprawę podatku od nieruchomości dla Gminy Zgorzelec. Przewodniczący prosił o wyjaśnienie tej kwestii.
 
Prezes odpowiedział, że w ramach inwestycji wykonywana była instalacji kanalizacji sanitarnej we Włosieniu Górnym, Włosieniu Dolnym i Platerówce w Gminie Platerówka, w Tylicach i Kunowie w Gminie Zgorzelec oraz na terenie kilku miejscowości w Gminie Sulików. Każda z tych miejscowości ma wybudowany system kanalizacji zbiorczej. Zgodnie z przepisami, jeżeli wybudowana została infrastruktura należy ponieść za nią opłaty. Spółka płaci podatek od nieruchomości dla poszczególnych samorządów oraz podatek od umieszczenia infrastruktury.
 
Przewodniczący pytał czy instalacja w Gminie Zgorzelec jest kompatybilna z instalacją znajdującą się 
w Gminie Sulików.
 
Prezes odpowiedział, że od początku podejmując decyzję o rozpoczęciu inwestycji zakładano, że ścieki
z Tylic i Kunowa będą tłoczone do istniejącej oczyszczalni w Jędrzychowicach. W ten sposób został zaprojektowany system kanalizacyjny.
 
Radny Bogusław Świątek zauważył, że na terenie Gminy Sulików ciężko będzie wyegzekwować od mieszkańców podłączenie się do sieci kanalizacyjnej. Trudności pojawią się również z pewnością w Gminie Platerówka. Mieszkańcy korzystając wcześniej z własnego wodociągu, płacili znacznie mniejsze opłaty za wodę. Radny stwierdził, że irytuje go fakt, że Spółka wnosi podatek do budżetu Gminy Platerówka, podczas gdy jedynie 25% wymaganych przyłączy zostało wykonanych. Radny nie uważa za zasadne płacenie podatku, skoro nie został uzyskany efekt ekologiczny przez brak wymaganej ilości podłączeń. Wstrzymanie płatności podatku mogłoby pomóc przy egzekwowaniu podłączeń.
Radny ubolewa nad tym, że wozy asenizacyjne spoza terenu Gminy Sulików odbierają ścieki od mieszkańców, podczas gdy Spółka dysponuje nowoczesnym sprzętem. Wykorzystanie sprzętu jest źródłem dochodów dla Spółki.
 
Prezes odpowiedział, że nie wie czym kierują się mieszkańcy np. Miedzianej skoro rozpowszechnione zostały ulotki informacyjne, w których podana jest cena za odbiór nieczystości niższa o 7 zł za m3 ścieków, niż cena oferowana przez PUK w Zawidowie. Spółka SUPLAZ świadczy te usługi od dwóch miesięcy. Prezes stwierdził, że radni i sołtysi powinni również rozpowszechniać tę informację wśród mieszkańców. 
 
Radny Świątek stwierdził, że większa ilość zebranych ścieków z szamb mogłaby spowodować osiągnięcie efektu ekologicznego. Zdaniem radnego pracownicy Spółki powinni polepszyć wykonywanie swoich obowiązków.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała czy Prezes rozważał możliwość zakupu malej koparki, dzięki której Spółka sama mogłaby wykonywać przyłącza niższym kosztem lub napraw w przypadku awarii sieci. Spółka mogłaby zaoszczędzić wówczas środki, które przekazuje wykonawcom z zewnątrz.
 
Prezes odpowiedział, że jest to szczytna idea, jednak nie stać na to Spółki. Za samą amortyzację sprzętu i wynagrodzenie pracownika, który operowałby koparką Spółka poniosłaby znacznie wyższe niż obecnie koszty.
 
Radny Grzegorz Konarski poruszył sprawę opłat wnoszonych za wykonanie przyłącza kanalizacyjnego.
 
Prezes odpowiedział, że Zarządzenie Prezesa Spółki SUPLAZ, które regulowało wysokość odpłatności za wykonanie przyłącza według Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów było niewłaściwe. Sytuacja ta dotyczy przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych na terenie całego kraju. Praktyki te zostały zakazane, opłaty nie mogą być nadal pobierane. Nie określono ponadto rozwiązania dotyczącego zwrotu tych opłat. Sytuację tą zdaniem Prezesa można nazwać kpiną i gnębieniem przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w całej Polsce.
 
Wójt stwierdził, że nie wszystkie założenia dotyczące budowy kanalizacji podejmowane w latach ubiegłych były trafione. Połączenie trzech gmin na potrzeby projektu było bezwzględnie konieczne, aby pozyskać tak wysoką dotację. Fundusz Spójności wymagał od gminy tak dużej aglomeracji, aby przyznać dotację. Po upływie czasu można stwierdzić jednak, że korzystniejsze dla gminy mogłoby być korzystanie z innych funduszy, dzięki którym sieć kanalizacyjna byłaby budowana sukcesywnie w poszczególnych miejscowościach. Założenie projektu, polegające na wybudowaniu szkieletu sieci wodno-kanalizacyjnej i pozostawienie wykonania przyłączy mieszkańcom posesji skutkuje tym, że nie wszyscy okazują zainteresowanie. Biorąc pod uwagę fakt, że na terenie Studnisk Górnych tylko do pięciu posesji wybudowano przyłącze, należy zastanowić się jak wyglądałaby ta sytuacja w przypadku kolejnego etapu skanalizowania gminy. Jeżeli mieszkańcy nie chcą skorzystać z wybudowanej sieci to czy zasadne będzie ponoszenie kolejnych kosztów. Etap II nastąpi, kiedy będą dostępne środki z nadchodzącego okresu programowania poprzez mniejsze projekty. Obecnie należy skupić się na zachęceniu mieszkańców do podłączania się do sieci. Tylko przyłączanie się mieszkańców i zwiększanie ilości ścieków do kanalizacji już wybudowanej pozwoli na obniżenie cen za dostawę wody i odbiór ścieków. Wybudowanie kolejnego etapu sieci spowodowałoby podniesienie się cen związane z podatkiem od nieruchomości i amortyzacją. Wzrost cen był rozpatrywany również podczas rezygnacji z przystąpienia do budowy wodociągu w Starym Zawidowie. Inwestycja ta nie mogła zostać wówczas zrealizowana, ponieważ sytuacja finansowa gminy na to nie pozwalała. Mieszkańcy musieliby ponieść koszt ok. 6 tys. zł za przyłącze. Wszyscy korzystający z sieci wodociągowej musieliby zapłacić o 2 zł więcej za 1 m3 wody z tytułu realizacji tej inwestycji. Decyzja była bolesna dla Starego Zawidowa i innych miejscowości, jednak musiała zapaść.
Obecnie po stronie Urzędu Gminy leży zobowiązanie mieszkańców do przyłączenia się do sieci. Wcześniej nie podjęto radykalnych działań  w tej kwestii ponieważ do marca nie było wydane pozwolenie na użytkowanie obszarów zamkniętych. Pozwolenia na użytkowanie przy drogach powiatowych, gminnych i wewnętrznych zostały wydane znacznie wcześniej. W przypadku dróg wojewódzkich należało zmienić projekt i zawrzeć stosowne uzgodnienia. W ślad za tym wydane zostanie obwieszczenie o obowiązku podłączenia wszystkich mieszkańców do istniejącej sieci sanitarnej w terminie wyznaczonym do 30 czerwca br. Powiadomienie w formie obwieszczenia wynika z przepisów. Następnie indywidualnymi pismami obowiązek ten będzie egzekwowany. Stosowne przepisy zobowiązują mieszkańców do przyłączenia się do sieci znajdującej się przy ich posesji.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że czasami aspekty życia codziennego wywierają wpływ na decyzje mieszkańca. Każdemu jest znana sytuacji finansowa większości mieszkańców.
 
Wójt stwierdził, że podstawową przyczyną nie podłączania się do sieci to koszty budowy przyłącza i ceny za odbiór ścieków. Wójt rozumie tą sytuację, ponieważ ceny są naprawdę wysokie i jako radny mówił
o tym jeszcze na etapie tworzenia projektu.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że mieszkańcy starają się ustosunkować do zaistniałej sytuacji. Mieszkańcy chcieliby, aby gmina skredytowała koszty budowy przyłącza np. na miesięczne raty. Wiele posesji znajduje się w dużej odległości od sieci i generuje to wysokie koszty.
 
Wójt odpowiedział, że istnieje wiele instytucji, które mogą udzielić kredytu. Zmieniające się przepisy dotyczące finansów publicznych określają wskaźniki, do których gmina może się zadłużyć, żeby wziąć kredyt na takie przedsięwzięcie.
 
Sołtys Marek Biliński stwierdził, że trzy lata temu kiedy przystępowano do budowy sieci, mówił
o potrzebie wystąpienia gminy do instytucji bankowych o przedłożenie korzystnej oferty kredytowej dla mieszkańców. Niskie dochody mieszkańców uniemożliwiają wydania środków na budowę przyłączy.
 
Wójt stwierdził, że Spółka SUPLAZ usiłowała zachęcić mieszkańców w różny sposób do przyłączania do sieci i nie spotkało się to z większym zainteresowaniem mieszkańców. Gmina to 16 sołectw, należy zapytać mieszkańców Miedzianej, Biernej, Radzimowa czy chcieliby zwiększonymi podatkami składać się na budowę przyłączy w Studniskach.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał, jakie środki Spółka SUPLAZ otrzymała w związku z rezygnacją Gminy Zgorzelec z dostarczania ścieków do oczyszczalni w Sulikowie.
 
Prezes stwierdził, że nie odniesie się do pytań, które można nazwać bzdurami. Na etapie tworzenia studium wykonalności zakładano, że ścieki z Tylic i Kunowa będą tłoczone do Jędrzychowic. W odmiennej sytuacji Spółka musiałaby ponosić koszty za zrzut ścieków dla Zgorzeleckiego Przedsiębiorstwa Wodno – Kanalizacyjnego.
 
Wójt stwierdził, że ta kwestia nie była mocno nagłaśniana, początkowo była znana tylko dla autorów studium wykonalności.
 
Radny Polowy stwierdził, że brak osiągnięcia mocy przerobowej powoduje zagrożenie dla otrzymanej dotacji. Radny zasugerował, że obniżenie kosztów wody i odbioru ścieków zachęciłoby mieszkańców do przyłączania się do sieci.
 
Prezes odpowiedział, że polityka cenowa i taryfowa nie wynika z pomysłu Prezesa. Wniosek taryfowy jest sporządzany według zapisów rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, które określa warunki jaki należy spełnić. Nie stosowanie się do tych przepisów i zmiana wskaźników grozi udzieleniem dyscypliny finansów publicznych. Jedynym rozwiązaniem dla obniżenia cen jest przyłączanie się do sieci kanalizacyjnej.
 
Sołtys Ewangelis Zaras pytał ilu mieszkańców mogłoby przyłączyć się do wybudowanej sieci oraz czy Gmina Platerówka będzie otrzymywała wodę z Gminy Sulików.
 
Prezes odpowiedział, że do wybudowanej sieci musi podłączyć się 4 582 mieszkańców.
 
Sołtys Zaras pytał ilu mieszkańców musiałoby przyłączyć się łącznie do sieci wybudowanej w I i w II etapie.
 
Prezes poinformował, że w ramach pierwszego etapu wykonany został zakres obejmujący 40% obszaru gminy i 60 % mieszkańców. Budowa wszystkich etapów skutkowałaby stu kilometrową siecią kanalizacyjną. Obecnie wybudowana sieć osiąga długość 40,9 km. Po wybudowaniu kolejnego etapu ogółem do sieci kanalizacyjnej mogłoby przyłączyć się 8 100 osób.
 
Sołtys Ewangelis Zaras stwierdził, że był obecny na sesji nadzwyczajnej, podczas której podejmowano uchwały dotyczące inwestycji i mówił o tym, że jeżeli nie zostanie wybudowany kolejny etap sieci kanalizacyjnej Spółka będzie miała problemy finansowe.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał, na jakiej podstawie Spółka SUPLAZ podpisywała umowy
z właścicielami posesji na odbiór ścieków, skoro pozwolenie na użytkowanie sieci sanitarnej zostało wydane w marcu.
 
Prezes odpowiedział, że podpisywał umowy na terenach objętych pozwoleniem na użytkowanie sieci wydanym znacznie wcześniej przez Starostę. W marcu wydane zostało pozwolenie przez Wojewódzkiego Dolnośląskiego Inspektora Nadzoru Budowlanego obejmujące tereny leżące przy drogach wojewódzkich. 
 
Radny Hasiuk prosił o udzielenie informacji, kiedy zostało wydane pozwolenie przez Starostę. Radny dodał, że dziwi się dlaczego wydane zostało zarządzenie Prezesa Spółki mówiące o pobieraniu opłat dotyczących przyłączeń do kanalizacji. Podstawa prawna ujęta w zarządzeniu nie ma nic wspólnego
z treścią zarządzenia. Budowa sieci kanalizacyjnych w Polsce nie jest wymysłem osób pełniących funkcje wójta czy burmistrza, tylko wymogami określonymi przez Unię Europejską.
 
Prezes odpowiedział, że Spółka została objęta kontrolą Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
po zakończonej kontroli Prezes odniesie się do opinii radnego dotyczącej zarządzenia.
 
Radny Hasiuk stwierdził, że zarządzenie nie miało właściwej podstawy prawnej co wykazał UOKiK.
 
Wójt stwierdził, że gdyby sytuacja była tak jasna jak twierdzi radny Hasiuk, tysiące przedsiębiorstw
w Polsce nie miałoby podobnego problemu z którym boryka się także Spółka SUPLAZ.
 
Ad. 4
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 
Radna Weronika Ziółkowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej przedstawiła informację na temat posiedzenia Komisji Społecznej w dniu 14 kwietnia 2014 r.
 
Radna Bogusława Delijewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła informację na temat wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska w dniu 23 kwietnia 2014 r. Ponadto radna przedstawiła informację na temat wspólnego posiedzenia komisji stałych  dniu 28 kwietnia 2014 r.
 
Przewodniczący poinformował, że w dniu 10 kwietnia odbyło się również posiedzenie Komisji Rewizyjnej, podczas którego członkowie Komisji podsumowywali kontrolę kompleksową w Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał jakie kontrowersje wzbudził projekt uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2013 rok, o których mówiła radna Delijewska.
 
Radna Delijewska przypomniała, że członkowie Komisji Budżetu i Finansów i Komisji rozwoju Gminy nie wyrazili pozytywnej opinii w sprawie projektu uchwały.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał, dlaczego w protokole nie została ujęta dyskusja dotycząca modernizacji oświetlenia, którą wywołał radny.
 
Radna Delijewska prosiła o zajęcie stanowiska w tej sprawie protokolanta.
 
Radny Józef Ziomek stwierdził, że Pani Adamiak, która protokołuje posiedzenia zajmuje się sporządzaniem protokołów a nie przytaczaniem wypowiedzi każdego z radnych.
 
Radna Delijewska wyjaśniła, że przed sesją rozmawiała z protokolantką na temat protokołu ze wspólnego posiedzenia komisji stałych. Protokół z przyczyn czasowo-organizacyjnych nie został sporządzony szczegółowo przed sesją.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Budżetu i Komisji Rozwoju jest lakoniczny i powinien być ostatecznie sporządzony, kiedy się go odczytuje. Radny miał na myśli zdanie w odczytanym protokole mówiące o tym, że OSP Radzimów nie rozliczyła się z otrzymanej dotacji.
 
Sekretarz Gminy nawiązując do swojej wypowiedzi z poprzedniej sesji stwierdziła, że podczas realizacji punktu sprawozdanie z międzysesyjnej działalności komisji stałych nie powinny mieć miejsce dyskusje na temat treści protokołów z posiedzeń komisji. Wójt zapewnia obsługę techniczną posiedzeń komisji, natomiast członkowie komisji opracowują treści wypowiedzi, które składają się  na treść protokołu. Poszczególne komisje przedkładają sprawozdanie ze swojej działalności. Statut nie określa, w jakiej formie powinno odbywać się sprawozdanie. Radna Delijewska posługując się projektem protokołu chciała zapewne jak najszerzej przedstawić przebieg posiedzeń komisji.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z międzysesyjnej działalności komisji stałych.
 
Sprawozdanie zostało przyjęte 12 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 5
Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
Przewodniczący poinformował, że pisemna informacja została radnym przedstawiona przed sesją.
 
Radna Weronika Ziółkowska poprosiła o odczytanie pisma mieszkańców sołectw Radzimów Górny, Radzimów Dolny i Bierna w sprawie budowy kaplicy na cmentarzu komunalnym w Radzimowie oraz pisma mieszkańców sołectwa Radzimów Górny do wiadomości Rady Gminy Sulików w sprawie remontu nawierzchni drogi nr 704 w obrębie Radzimów Górny.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak przedstawiła pisma.
 
Radny Tadeusz Polowy zawnioskował o udzielenie głosu Pani Aleksandrze Kołodyńskiej, która skierowała do Rady Gminy pismo w sprawie remontu drogi wewnętrznej.
 
Pani Kołodyńska poinformowała, że w ubiegłym roku drogą prowadzony został objazd, podczas remontu drogi prowadzącej w kierunku Platerówki i odbudowy nawierzchni drogi tzw. serwatkowej i koryta rzeki Czerwona Woda. Drogą codziennie poruszały się ciężarówki z kamieniem i betonem. Nawierzchnia drogi miała zostać przywrócona do pierwotnego stanu, jednak do tej pory nie zostało to wykonane. Droga jest zdewastowana, na jej powierzchni utworzyły się koleiny, cały kamień nawieziony na drogę spływa podczas opadów deszczu.
 
Przewodniczący pytał jak długi jest odcinek, który powinien zostać wyremontowany.
 
Pani Kołodyńska odpowiedziała, że to odcinek ok. 2 km. 
 
Radna Bogusława Delijewska prosiła o odczytanie pisma Pana Mariusza Winnickiego do wiadomości Rady Gminy Sulików na temat zastosowania odpowiednich zabezpieczeń na drodze do Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie w celu uniknięcia wypadków drogowych z udziałem dzieci.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak przedstawiła pismo.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie informację o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 6
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt przedstawił prezentację multimedialną w sprawie zbiórki odpadów wielkogabarytowych przeprowadzonej na terenie Gminy Sulików od 31 marca br. do 18 kwietnia br. Przebieg zbiórki określał stosowny harmonogram. Wójt liczył na to, że do kontenerów trafią odpady wymienione w ulotce informacyjnej: meble, zużyte opony z samochodów osobowych, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji. W niektórym miejscach zbiórki odpady nie trafiały do kontenerów tylko w miejscach poza nimi. Problem stanowiły opony z samochodów ciężarowych, traktorów oraz samochodów osobowych, których zebrano ok. 50 ton, na kwotę ponad 16 tys. zł. Opony te odbierała firma z Zielonej Góry.
W kontenerach znajdowały się ogromne ilości tapicerek samochodowych  lub części karoserii, pochodzące tak jak większość opon z warsztatów samochodowych. Wójt określił takie zachowania jako bardzo niewłaściwe, ponieważ kosztami tej działalności nie mogą być obciążani pozostali mieszkańcy. Podczas zbiórki tworzyło się wiele dzikich wysypisk odpadów.
W ramach akcji do Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu  trafiło ok.: 3 ton opon, 28 ton odpadów wielkogabarytowych, 14 ton niesegregowanych odpadów komunalnych na łączną kwotę ponad 15 tys. zł. Dodatkowo z dzikich wysypisk zlokalizowanych na terenie gminy zebrano ok.: 14 ton części od samochodów na kwotę blisko 11 tys. zł.
Wójt podziękował Pani Barbarze Dunaj pracownikowi Urzędu Gminy Sulików, która popołudniami wraz
z rodziną działała prężnie, aby opanować przebieg zbiórki.
Wójt złożył ponadto serdeczne podziękowania za pomoc udzieloną Gminie Sulików w uporządkowaniu  terenu gminy po zbiórce odpadów: Tadeuszowi Mochalskiemu, Leonowi Olbricht, Janowi Soleckiemu,  Gregory Bełz, Henrykowi Rychter oraz Jerzemu Bartoszek.
 
Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy gmina partycypuje w kosztach remontu drogi na ulicy Dworcowej prowadzącej do kopalni. Radny stwierdził, że ilość opon, która została zebrana od mieszkańców była naprawdę ogromna i koszt zbiórki był przez to znacznie większy, jednak odpady te mogły znaleźć się w lasach. Gmina musiałaby wówczas ponosić koszty likwidacji dzikich wysypisk odpadów. Zbiórka spełniła swoją rolę.
 
Wójt odpowiedział, że nie należy mieć pretensji do mieszkańców, że dostarczyli taką ilość opon, jednak
w dużej mierze nie były to opony samochodów osobowych. Zbiórka przez to dodatkowo obciążyła budżet gminy. Gdyby budżet był większy, zbiórki organizowane byłby znacznie częściej. Obniżenie wysokości proponowanych stawek za gospodarowanie odpadami ogranicza możliwości gminy w tym zakresie.
Porozumienie zawarte z Kopalnią Lafarge dotyczące remontu ulicy Dworcowej nie obciąża finansowo Gminy Sulików.  W zakresie gminy będzie wykonanie oznakowania drogowego po zakończeniu remontu. Współpraca z Kopalnią jest bardzo zgodna i jej przedstawicielom należą się podziękowania za wyrozumiałość i elastyczność w kwestii uzgodnień.
 
Wójt poinformował, że 28 maja br. w Sądzie Rejonowym w Jeleniej Górze zostało utrzymane w mocy postanowienie Sądu Rejonowego uniewinniające go od zarzutu dotyczącego przebudowy mostu na ul. Górnej w Sulikowie, który rzekomo stwarzał zagrożenie dla mieszkańców. Wyrok uniewinniający jest prawomocny i nie podlega już zaskarżeniu. Kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego obciążony został Skarb Państwa. Sąd podczas wygłaszania wyroku zwrócił uwagę Prokuratorowi na niespójność oskarżenia, brak wywołania konkretnej szkody czy zagrożenia w życiu prywatnym i brak przekroczenia jakiegokolwiek przepisu prawa, którego Wójt miałby się dopuścić. Sąd w uzasadnieniu zawarł również, że akt oskarżenia nie może stanowić nacisku na gminę aby podjęła się budowy murów oporowych wzdłuż brzegu rzeki, ponieważ nie jest to kompetencją gminy, tylko zarządcy rzeki. Ponadto Sąd stwierdził, że budzi zdziwienie zachowanie poprzedniego Wójta, który podczas przesłuchiwania w sprawie mostu, którego budowę to on zapoczątkował, tak niewiele rzeczy pamiętał a po przegraniu  wyborów miał stwierdzić, że sprawy gminy go już nie interesują. Zdaniem Wójta, po ośmiu latach pełnienia tej służby powinny obowiązywać jego poprzednika zupełnie inne standardy. Wójt oświadczył ponadto, że wszelkie koszty związane z jego obroną w tym wynagrodzenia adwokatów poniósł z własnych środków, nie obciążając w żaden sposób budżetu gminy. Wójt podziękował za wszelkie wsparcie, jakiego udzielono mu podczas tych trudnych dni, kiedy po raz pierwszy jako oskarżony stanął przed Sądem. Wójt podziękował swoim adwokatom Grzegorzowi Janisławskiemu i obecnemu na sesji adwokatowi Jakubowi Muszyńskiemu.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 
Sprawozdanie zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 7
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2013 -2014 (rok 2013).
Sekretarz poinformowała, że radni wraz z materiałami otrzymali sprawozdanie.
Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sulików
z organizacjami pozarządowymi na lata 2013 -2014 (rok 2013).
 
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2013 -2014 (rok 2013) zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 8
Podjęcie uchwał:
8.1 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Wieś Dolna.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący poinformował, że każda z komisji stałych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
8.3 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie za 2013 rok.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że jest rozczarowana nieobecnością Dyrektora GOK-u podczas sesji.
 
Przewodniczący poinformował, że Komisja Społeczna zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie. Pozostałe Komisje nie wyraziły opinii w sprawie projektu uchwały.
 
Uchwała została odrzucona 7 głosami przeciwnymi, przy 3 głosach za i 4 głosach wstrzymujących się.
 
8.3 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący poinformował, że każda z komisji stałych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
8.4 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2014.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Przewodniczący poinformował, że każda z komisji stałych zaopiniowała projekt uchwały pozytywnie.
Uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 9
Pytania i wnioski radnych.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak w związku z podjętymi uchwałami zwróciła się z pytaniem do Pani Skarbnik jakie konsekwencje może spowodować nie podjęcie uchwały w sprawie sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury.
 
Skarbnik Gminy odpowiedziała, że sprawozdanie finansowe GOKu powinno zostać złożone do 30 czerwca w Urzędzie Skarbowym. Skarbnik stwierdziła, że nie spotkała się z podobną sytuacją, w związku z tym będzie musiała skonsultować się w tej sprawie.
 
Radna Wilczak – Raczak stwierdziła, że wynik głosowania, który spowodował nie podjęcie uchwały ma swoje przyczyny. Zdaniem radnej, radni powinni spotkać się z Dyrektorem GOK-u i ewentualnie jego pracownikami, ponieważ uchwała dotyczyła spraw typowo finansowych, a nie działalności merytorycznej Ośrodka. Podczas spotkania mogłyby zostać wyjaśnione wątpliwości radnych i wówczas uchwała mogłaby zostać ponownie poddana pod głosowanie.
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że Pani Skarbnik z pewnością byłaby skłonna omówić projekt uchwały, jednak radni nie zgłosili takiej potrzeby i pytań do treści projektu, a mimo to uchwała nie została podjęta.
 
Wójt stwierdził, że sprawdzone zostanie jaki skutek może przynieść nie podjęcie tej uchwały. Wójt rozumie, że wynikiem głosowania radni chcieli wykazać dezaprobatę dla działań podejmowanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Wójt stwierdził, że podobna sytuacja ma miejsce, kiedy radni podejmują decyzję o przyznaniu absolutorium, wówczas brana jest pod uwagę nie tylko treść sprawozdania finansowego, ale szeregu działań Wójta.
 
Sekretarz Gminy stwierdziła, że radni powinni wcześniej wyrazić swoje wątpliwości do projektu uchwały. Trudno odnosić się do sprawy skoro radni podjęli już decyzję o odrzuceniu projektu uchwały. Treść załącznika do projektu uchwały stanowiąca sprawozdanie sporządzono zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o rachunkowości
w związku z tym należałoby wskazać, jakie zawarto w nim nieprawidłowości. Radni poprzez głosowanie wyrazili swoje stanowisko, ale w odmiennej niż sprawozdanie finansowe sprawie.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że przyjęcie sprawozdania niczego nie dowodzi. Zdaniem radnego sprawozdaniem finansowym GOK-u powinna zająć się Komisja Rewizyjna a nie cała Rada Gminy. Komisja Rewizyjna mogłaby stwierdzić czy w działalności finansowej GOK-u nie miały miejsca żadne nadużycia. Rada mogłaby wówczas zapoznać się ze stanowiskiem Komisji.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał Wójta czy ma jakikolwiek wpływ na działalność Dyrektora GOK-u. Dyrektor po raz kolejny opuścił sesję. Radni dyskutują o sprawie, która dotyczy nieobecnej osoby. Wójt, jako pracodawca powinien przywołać Dyrektora do porządku i wpłynąć na jego działanie.
 
Wójt odpowiedział, że większy wpływ może mieć na osoby, zatrudnione w Urzędzie Gminy, dla których jest pracodawcą.
 
Radny Nowicki stwierdził, że Dyrektor podczas sesji czyta książkę i zawsze opuszcza sesję przed czasem. Zdaniem radnego dyskusja w tym temacie jest zbędna.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk w związku z wypowiedzią radnego Polowego stwierdził, że Komisja Rewizyjna kontrolowała Gminny Ośrodek Kultury, radni zapoznali się z treścią protokołu pokontrolnego. Pomimo tego, że Dyrektor odmówił podpisania protokołu, Wójt zapoznał się z jego treścią. Kolejna kontrola w Ośrodku byłaby bezzasadna. Ogólna działalność Dyrektora została przedstawiona w protokole z kontroli.
 
Wójt dodał, że projekt uchwały będzie przedstawiony radnym ponownie. Wójt zapewnił, że zanim to nastąpi przeprowadzi rozmowę z Dyrektorem GOK-u.
 
Radny Bogusław Świątek stwierdził, że nie rozumie, na jakiej podstawie Dyrektor odmówił podpisania protokołu pokontrolnego. Odmowa podpisania protokołu powinna być uzasadniona.
 
Radna Wilczak – Raczak poinformowała, że Dyrektor przekazał pisemne uzasadnienie odmowy podpisania protokołu.
 
Radny Świątek stwierdził, że Dyrektor przedstawiając projekt uchwały mówiący o sprawozdaniu finansowym powinien szczegółowo omówić projekt, który zawiera efekt całorocznej pracy Ośrodka. Zdaniem radnego wynik finansowy jest całokształtem działalności. 
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że Dyrektor odpowiedzialny za działalność Ośrodka powinien pozostać na sesji, aby w razie pytań i wątpliwości mógł udzielić wyjaśnień co do treści sprawozdania finansowego.
 
Radna Weronika Ziółkowska stwierdziła, że do sprawozdania finansowego radni nie mieli uwagi i pytań, dlatego powinno zostać przyjęte. Radni mają natomiast uwagi do działalności Dyrektora, ale jest to odrębna sprawa. 
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał, kiedy zostanie uruchomiony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że uchwała w sprawie podziału nieruchomości przy ul. Pocztowej, na której na jednej z działek powstanie PSZOK zostanie przedłożona do notariusza. Problem stanowi kwestia finansowa. Do zorganizowania Punktu konieczne są dodatkowe środki na m.in. na ogrodzenie terenu, zatrudnienie pracownika oraz na opłaty za zebrane odpady odbierane przez Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk w nawiązaniu do zmian w budżecie Gminy, pytał czy istnieje szansa na budowę punktów oświetleniowych w Studniskach Dolnych, które nie były przewidziane wcześniej.
 
Wójt odpowiedział, że po przemyśleniu dyskusji w kwestii oświetlenia na wspólnym posiedzeniu komisji, stwierdził, że zawsze podczas konstruowania budżetu należy wprowadzić koszty, które wynikają
z kosztorysu inwestorskiego. Po przeprowadzeniu przetargu i realizacji zadania, pozostałe środki przesuwane są na inne zadania. Taka sytuacja miała miejsce po przetargu na budowę oświetlenia
w Studniskach. Po to wprowadzone zostało zadanie nazwane „uzupełnienie oświetlenia na terenie gminy”, żeby uwzględnić dodatkowe potrzeby ustawienia punktów oświetleniowych. Oświetlenie będzie rozbudowywane dopóki nie zostaną zaspokojone wszystkie uzasadnione potrzeby, w miarę środków znajdujących się w budżecie. W przypadku Studnisk Wójt zaproponował spotkanie z radnym
i projektantami w terenie, aby radny mógł się zapoznać z proponowanymi rozwiązaniami.
 
Radny Andrzej Dominikowski prosił o zobowiązanie właściciela budynku po byłej szkole we Wrociszowie Górnym do zabezpieczenia i ogrodzenia budynku, który stwarza zagrożenie.
 
Wójt odpowiedział, że na terenie gminy istnieje kilka takich obiektów, decyzje w tej sprawie wydaje Powiatowy Nadzór Budowlany.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk poruszył sprawę wyrwy pod wiaduktem w Studniskach Górnych, konieczne jest zabezpieczenie tego miejsca, aby nie doszło do wypadku.
 
Wójt odpowiedział, że sprawa jest wszystkim odpowiedzialnym za nią instytucjom znana i to nie gmina jest kompetentna do rozwiązania tego problemu.
 
Ad. 10
Pytania i wnioski sołtysów.
 
Sołtys Marek Biliński odczytał pismo Oddziału Dolnośląskiego Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych w Lwówku Śląskim. Sołtys w odniesieniu do sprawy wyrwy pod wiaduktem kolejowym zaproponował zorganizowanie spotkania mieszkańców ze Starostą i Wójtem aby uświadomić kto odpowiada za powstałą sytuację.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak stwierdziła, że była w podobnej sytuacji. Kiedy żadne pisma
i interwencje nie przynosiły skutku, całą korespondencję w sprawie przedstawiła w Prokuraturze. Wówczas problem został rozwiązany w bardzo szybkim czasie.
 
 
Ad. 12
Sprawy różne:
1)    Radny Józef Ziomek poruszył sprawę przeglądu dróg gminnych i wewnętrznych. Radny chciałby poznać termin wcześniej, aby móc wziąć udział w wizji w terenie.
2)    Sołtys Marek Biliński pytał czy istnieje szansa na dostawienie pięciu latarni na terenie Studnisk Górnych.
Wójt odpowiedział, że jeżeli środki pozostałe na to zadanie będą wystarczające sprawa zostanie rozpatrzona.
3)    Radny Bogusław Świątek zasygnalizował, że w Miedzianej znalezione zostały śnięte pstrągi. Radny prosił o monitorowanie sytuacji w pozostałych miejscowościach.
Radna Genowefa Wilczak – Raczak poinformowała, że otrzymała sygnał od mieszkańca, który widział jak ciągnik z opryskiwaczem w nocy pobierał wodę z rzeki. Sprawa może mieć związek
z informacją radnego Świątka.
4)    Przewodniczący poinformował, że kolejna sesja Rady Gminy Sulików poświęcona tematowi sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2013 roku oraz absolutorium Wójta Gminy Sulików jest planowana w ostatnim tygodniu maja. Radni zostaną poinformowani o terminie wspólnego posiedzenia komisji stałych odrębnymi powiadomieniami.
5)    Wójt zaprosił wszystkich obecnych na uroczystość związaną z gminnymi obchodami rocznicy uchwalenia Konstytucji, w dniu 3 maja 2014 r. na Placu Wolności w Sulikowie oraz zachęcił do wywieszenia flag narodowych na swoich nieruchomościach.
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad i na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamknął XLVII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1500)
 
  
Protokołowała:
A. Adamiak
 

Ilość odwiedzin: 4930
Nazwa dokumentu: Protokół nr 47
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 30 kwietnia 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2014-06-05 09:23:45
Data udostępnienia informacji: 2014-06-05 09:23:45
Data ostatniej aktualizacji: 2014-06-05 09:25:57

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner