logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 30
z sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 31 stycznia 2013 r. o godz. 1200
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
 
Sesji przewodniczyła radna Genowefa Wilczak – Raczak – Wiceprzewodnicząca Rady Gminy Sulików.
 
Wiceprzewodnicząca powitała wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzyła XXX w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 13 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.
(Nieobecny był radny Jan Solecki, radny Jerzy Nowicki spóźnił się – przybył na sesję o godz. 1250.)
 
Wiceprzewodnicząca powitała Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy oraz obecnych na sesji kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że przed przystąpieniem do realizacji porządku obrad głos zabierze Pan Franciszek Haber – Przewodniczący Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych Powiatu Zgorzeleckiego.
 
Pan Franciszek Haber wręczył Wójtowi Złotą Odznakę Honorową Ludowych Zespołów Sportowych za specjalne zasługi dla sportu
i krzewienia kultury fizycznej na terenach wiejskich.
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że w związku z dyskusją na wspólnym posiedzeniu komisji do porządku obrad dzisiejszej sesji proponuje wprowadzenie zmiany polegającej na wykreśleniu punktu 6.4 dotyczącego podjęcia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zryczałtowanych diet dla radnych Gminy Sulików.
Proponowany porządek sesji wraz z proponowaną zmianą przedstawiał się następująco:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
  3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie po oddaniu do użytku publicznego – informacja Dyrektora.
  6. Podjęcie uchwał:
6.1      (druk nr 1) w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy,
6.2      (druk nr 2) w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu,
6.3      (druk nr 3) w sprawie podziału Gminy Sulików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych,
7.       Pytania i wnioski radnych.
8.       Pytania i wnioski sołtysów.
9.       Odpowiedzi na pytania i wnioski.
10.    Sprawy różne i informacje.
 
Porządek obraz wraz ze zmianą został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzednich sesji.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że radni otrzymali projekt protokołu nr 29 z grudniowej sesji wraz z materiałami na sesję.
Do projektu protokołu uwagę zgłosił radny Bogusław Świątek. Zdaniem radnego na str. 12 zdanie: „Radny Bogusław Świątek poinformował, że we własnym zakresie w porozumieniu z Dyrektorem Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu dokonał naprawy przepustu, który został zniszczony przez jego bydło.” powinno brzmieć: „Radny Bogusław Świątek poinformował, że we własnym zakresie w porozumieniu z Dyrektorem Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu dokonał naprawy drożności przepustu który rzekomo został zniszczony przez jego bydło.”
 
Radni nie zgłosili innych uwag do projektu protokołu.
 
Protokół nr 29 został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności komisji stałych.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że w okresie międzysesyjnym odbyło się posiedzenie Komisji Społecznej i wspólne posiedzenie komisji stałych.
 
Wiceprzewodnicząca Bogusława Delijewska przedstawiała informację o wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Gminy Sulików
w dniu 28 stycznia 2013 r.
 
Radna Weronika Ziółkowska przedstawiła informację o posiedzeniu Komisji Społecznej Rady Gminy Sulików w dniu 24 stycznia 2013 r.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że dyskusja z przedstawicielami kancelarii prawnej na wspólnym posiedzeniu została przedstawiona zbyt ogólnikowo. Zdaniem radnego w protokole powinna być ujęta sprawa wydatkowania środków z budżetu gminy na postępowanie sądowe, o której mówił.  
 
Wójt stwierdził, że dobrze się stało, że protokół skrótowo ujmuje sprawę postępowania sądowego. Szczegółowe informacje na piśmie zostaną sporządzone przez kancelarię prawniczą, kiedy radni będą poproszeni o podjęcie decyzji, która rozstrzygnęłaby kierunek w tej sprawie. Spotkanie z prawnikami miało charakter informacyjny. aby radni mogli zapoznać się ze szczegółami sprawy. Zdaniem Wójta informacja powinna być sporządzona bezpośrednio przez prawników, a nie przez protokolanta, który nie jest bezpośrednio związany z tą sprawą.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że nie zostały ujęte jego wypowiedzi, sprawę ujęto ogólnikowo, a jest ważna ze względu na budżet gminy. Zdaniem radnego w protokole powinna znaleźć się chociażby jego wypowiedź na temat jego wniosków z poprzedniej kadencji na temat naliczenia kar dla wykonawcy budowy hali.
 
Wójt stwierdził, że nie przypomina sobie, aby radni na posiedzeniu składali jakiekolwiek wnioski dotyczące tej sprawy. Każde słowo udokumentowane w kwestii sprawy toczącej się przed sądem może zostać wykorzystane, dlatego informacja nie powinna być sporządzana przez osobę bezpośrednio niezwiązaną ze sprawą. Wójt zaproponował, aby potraktować to spotkanie jako wstępną część informacyjną.
 
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności komisji stałych zostało przyjęte jednogłośnie. (13 głosów za)
Ad.3
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że informacja została przedstawiona radnym przed sesją.
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że chciałby zapoznać się z pismem Rady Sołeckiej Sołectwa Sulików w sprawie niepokojącej sytuacji
i nieprawidłowego funkcjonowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulikowie.
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że pismo wpłynęło w dniu 26 stycznia br. i odczytała pismo Rady Sołeckiej Sołectwa Sulików.
 
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie. (13 głosów za)
 
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w okresie międzysesyjnym.
 
Wiceprzewodnicząca pytała o stanowisko w sprawie zakładu pogrzebowego, z którym prowadzone były rozmowy na temat gospodarowania cmentarzami, a w szczególności cmentarza komunalnego w Radzimowie.
 
Wójt odpowiedział, że rozmowy z Firmą Vedius dotyczyły organizacji pogrzebów na cmentarzach komunalnych. Firma Vedius zajmowała się prawie wszystkimi pochówkami na terenie Gminy w ubiegłym roku i byłaby najodpowiedniejszym przedsiębiorstwem, które przeprowadzałoby pogrzeby. Można założyć, że Firma zajmowałaby się wszystkimi elementami pogrzebów, począwszy od wykopania grobu po sprzątanie kaplicy, w porozumieniu z Urzędem Gminy. Urząd prowadziłby wówczas nadzór i ewidencję cmentarzy oraz ich utrzymanie: m.in. koszenie i odśnieżanie. Wójt zamierza podpisać z Firmą Vedius porozumienie na świadczenie usług pogrzebowych, co nie oznaczałoby, że inne przedsiębiorstwa w zależności od życzenia rodziny zmarłego nie będą mogły korzystać z usług innej firmy.
 
Radna Bogusława Delijewska w związku z umowami o dzieło na kopanie grobów z byłymi pracownikami zlikwidowanego Gminnego Zakładu Komunalnego, pytała czy istnieje możliwość zatrudnienia ich na stałe. Według wcześniejszych ustaleń, działalność GZK miała przejść w struktury Urzędu Gminy.
 
Wójt odpowiedział, że zaproponował Firmie Vedius korzystanie z usług byłych pracowników GZK w zakresie wykopywania grobów.
W przypadku jednego z pracowników zawierana była wyłącznie umowa o dzieło, ponieważ wcześniej został dyscyplinarnie zwolniony
z Zakładu Komunalnego. Ze strony drugiego pracownika nie było dotąd woli zawarcia umowy o pracę.
 
Radna Bogusława Delijewska prosiła o informacje na temat spotkań z mieszkańcami Studnisk Dolnych i Górnych w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły w Studniskach, spotkania z Panią Barbarą Kowlaczyk – Prezesem Zgorzeleckiej Fundacji EDU oraz spotkania z Firmą Bilfinger Berger na temat likwidacji usterek związanych z budową sieci wodno-kanalizacyjnej.
 
Wójt odpowiedział, że odbyło się zebranie wiejskie Sołectw Studniska Dolne i Studniska Górne, w którym wśród mieszkańców sołectw znaleźli się nauczyciele zatrudnieni w Szkole, rodzice uczniów uczęszczających do szkoły i jej uczniowie. Zebranie było istotne ze względu na konieczność poinformowania mieszkańców o zamiarze likwidacji Szkoły oraz zaproponowaniu rozwiązania tej sytuacji
w formie organizacji szkoły, której działalności nie nadzorowałaby Gmina, tylko Stowarzyszenie prowadzące w jednym z budynków Punkt Przedszkolny Promyczek, lub inne Stowarzyszenie wyłonione przez zainteresowanych rodziców. Wówczas zaistniałaby możliwość dalszego funkcjonowania szkoły i zatrudnienia  nauczycieli. Wójt zaproponował ponadto, aby rodzice wzięli udział w wizycie w ZSPiG w Sulikowie, skorzystali z zapewnionego transportu, aby zapoznać się z warunkami, w których miałyby uczyć się ich dzieci.
Spotkanie z Panią Barbarą Kowalczyk, która jest zainteresowana prowadzeniem szkoły w Studniskach, poprzedzało zebranie wiejskie. Szkoła mogłaby zatrudnić nauczycieli na warunkach finansowych oferowanych przez Stowarzyszenie. Nauczycieli obowiązywałby wówczas kodeks pracy a nie karta nauczyciela. Kolejną propozycję przedstawił ks. Janusz Kankiewicz, polecający Fundację św. Erazma
i Pankracego, która prowadzi szkołę w Jeleniej Górze i mogłaby służyć pomocą i wsparciem w organizacji szkoły. Wszystkie propozycje są do rozważenia, wiele zależy od chęci grupy rodziców i nauczycieli, którzy chcieliby aby dzieci nadal uczyły się w Studniskach.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała czy propozycja zawodowa w przypadku organizacji szkoły przez stowarzyszenia byłaby skierowana do nauczycieli obecnie zatrudnionych w Szkole Podstawowej w Studniskach.
 
Wójt odpowiedział, że propozycja pracy, o której mówiła Pani Kowalczyk była wcześniej przedstawiona nauczycielom. Zatrudnienie zależy od woli nauczycieli na zaproponowane warunki.
W kwestii spotkania z Firmą Bilfinger Berger Wójt poinformował, że spotkania z Firmą będą odbywały się co dwa tygodnie, aby Wójt mógł zapoznać się z informacją na temat usuwania usterek powstałych w wyniku budowy sieci wodno-kanalizacyjnej oraz bieżącej informacji o liczbie mieszkańców przyłączających się do nowej sieci kanalizacyjnej i nowej sieci wodociągowej. Do końca roku 2013 Gmina Sulików wspólnie z Gminą Zgorzelec i Platerówką musi uzyskać tzw. efekt ekologiczny w postaci 4800 mieszkańców podłączonych do nowej sieci kanalizacyjnej, aby spełnić warunek umowy dotacji. Wójt poinformował, że sieć wodociągowa w Sulikowie poza Placem Wolności, ulicą Dworcową i Wiejską jest przygotowana do przyłączania się mieszkańców, została wyposażona w liczniki, a wodę przebadała Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Dzięki wcześniejszemu przyłączaniu się do nowej sieci, mieszkańcy unikną częstych wyłączeń wody, która spowodowana jest awariami starej sieci.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał o koszty organizacji pochówków w przypadku przejęcia tych obowiązków przez przedsiębiorstwo pogrzebowe. Radny mówił również o naprawie nawierzchni drogi na ulicy Wojska Polskiego w miejscu gdzie ulica łączy się z Placem Wolności.
 
Wójt odpowiedział, że nawierzchnia drogi na ulicy Wojska Polskiego w miejscu łączącym się z Placem Wolności zostanie naprawiona przez podwykonawcę – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Wójt będzie monitował, aby naprawa odbyła się równolegle z poprawą nawierzchni na ulicy Młyńskiej korzystając ze zgromadzonego sprzętu. Wójt nie zna obecnie cen oferowanych przez przedsiębiorstwa pogrzebowe, ale z rozmów z Firmą Vedius nie wynikała zapowiedź podwyżek za świadczenie usług dla mieszkańców Gminy Sulików.
W przypadku podpisania porozumienia z Firmą Vedius zadania, które wykonywał wcześniej Zakład Komunalny, będzie wykonywał zakład pogrzebowy. Opłaty za miejsce na terenie cmentarza pozostaną na tym samym poziomie, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał, co Wójt rozumie poprzez administrowanie cmentarzami komunalnymi przez Przedsiębiorstwo Vedius.
 
Wójt odpowiedział, że żadne dokładne ustalenia nie miały jeszcze miejsca. Należy przygotować projekt porozumienia, które szczegółowo określi warunki działania przedsiębiorstwa pogrzebowego. Jeżeli radni wyrażą wolę spotkania z Panem Górką – właścicielem zakładu pogrzebowego, może zostać ono zorganizowane. Porozumienie, które zostanie zaproponowane, może zostać zmodyfikowane zgodnie z sugestiami radnych. Firma jest gotowa na dyskusję i dostosowanie się do potrzeb klientów. Jakość usług świadczonych przez Firmę Vedius jest wysoka, o czym świadczy renoma, którą posiada zakład.
 
Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że spotkanie z Firmą Vedius byłoby zasadne. Spotkanie może odbyć się w formie posiedzeń komisji.
 
Wójt dodał, że uchwała Rady Gminy mówiąca o opłatach za usługi pogrzebowe, w odróżnieniu od wielu innych nie zawiera informacji
o eksploatacji cmentarzy. Utrzymanie cmentarzy powinno być regulowane inną opłatą, która obecnie nie jest ustalona. Przy np. odbiorze odpadów z terenu cmentarzy Gmina ponosi koszty, jednak nie są gromadzone środki na ten cel. W przypadku zmiany uchwały, należy zorientować się jakie ceny za usługi pogrzebowe obowiązują w innych gminach.
 
Radny Paweł Hasiuk, pytał o kosztach obsługi prawnej Urzędu Gminy, na którą została zawarta umowa oraz ile ofert na świadczenie tej usługi wpłynęło w przypadku przeprowadzenia zapytania ofertowego.
 
Wójt odpowiedział, że wpłynęły trzy oferty. Kancelaria Kittay&Muszyński zaproponowała najkorzystniejszą cenę 4 000,00 zł miesięcznie.
 
Radny Andrzej Dominikowski, pytał o aneks do umowy z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.
 
Wójt odpowiedział, że aneks dotyczył wpisania do umowy kolejnego punktu do segregacji odpadów na terenie Gminy poprzez ustawienie kontenerów w miejscowości Studniska Górne. Dotychczas mieszkańcy nie mogli korzystać z pojemników do segregacji.
 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym
 
Wiceprzewodnicząca powitała na sesji Panią Kazimierę Kamińską – Prezes PKS Zgorzelec.
 
Pani Kazimiera Kamińska – Prezes PKS Zgorzelec podziękowała za umożliwienie udziału w sesji oraz poinformowała, że z chwilą objęcia tej funkcji rozpoczęła proces restrukturyzacji Przedsiębiorstwa i zmian rozkładów jazdy autobusów. Pani Kamińska od kilku miesięcy prowadzi rozmowy z Wójtem Gminy Sulików na temat przewozu mieszkańców z miejscowości, których mieszkańcy mają utrudniony dojazd do Zgorzelca. Wójt jest zainteresowany zwiększeniem liczby kursów autobusów z takich miejscowości jak np. Miedziana. W oparciu o rozmowy z Wójtem i informacje ze strony mieszkańców została przygotowana propozycja rozkładu jazdy autobusów. Pani Kamińska prosiła o wszelkie uwagi co do ewentualnych zmian rozkładu jazdy ze strony radnych
i sołtysów do przedstawionej propozycji. Główną zmianą rozkładu jazdy autobusów byłoby wyłączenie wszystkich kursów z Zawidowa przez Sulików do Zgorzelca i wprowadzenie tzw. krótkich kursów. Mieszkańcy nie są zainteresowani długimi przejazdami do Zgorzelca przez wszystkie miejscowości, dlatego zarówno Zawidów jak i Gmina Sulików mogłyby korzystać z krótkich kursów bezpośrednio do Zgorzelca. Podstawową zmianą rozkładu jazdy, będzie ominięcie Sulikowa w przypadku kursu rozpoczynającego się o godz. 640
w Zawidowie. W kwestii nowego przystanku w Biernej, Pani Kamińska poinformowała, że aby autobus mógł się przy nim zatrzymywać konieczne jest zezwolenie. Dotychczas w zezwoleniu przystanek nie był ujęty, kara za zatrzymanie się w miejscu bez zezwolenia to koszt 3 tys. zł.  Obecnie przy zmianie rozkładu jazdy przystanek w Biernej zostanie uwzględniony.
 
Wójt uzupełnił, że kurs rozpoczynałby się w Zawidowie przez Stary Zawidów, Miedzianą i w głąb tej miejscowości, Bierną, Radzimów Górny, Radzimów Dolny, Mikułową, Studniska i do Zgorzelca.
 
Prezes PKS dodała, że kurs w głąb Miedzianej i przez niekomercyjne miejscowości będzie wiązał się z dodatkowymi środkami. Przedsiębiorstwo jest otwarte na informacje i sugestie, a przy kolejnym spotkaniu z Wójtem będą miały miejsce konkretne ustalenia. Prezes podkreśliła, że każdy kurs autobusu musi przynosić zyski. Prezes prosiła o sugestie w sprawie wprowadzenia krótkiego kursu rozpoczynającego się o godz. 640 oraz na temat dwóch pozostałych kursów do Zgorzelca lub ewentualnej zmianie godzin kursów.
 
Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że pomijanie Sulikowa nie jest najlepszym rozwiązaniem, ponieważ mieszkańcy nie mogą dostać się do Urzędu Gminy, na pocztę i do banku. Mikułowa i Studniska nie są tak istotnymi miejscowościami.
 
Prezes odpowiedziała, że poranny kurs miał przede wszystkim dowieźć pasażerów do Zgorzelca a nie do Sulikowa, aby uczniowie którzy w większości korzystają z tego kursu mogli wcześniej dostać się do szkół. Prezes pytała czy istotniejszy będzie autobus, który rano przejedzie przez Sulików, czy dojedzie szybciej i bezpośrednio do Zgorzelca.
 
Wiceprzewodnicząca dodała, że autobusy szkolne dowożące dzieci do szkół na terenie Gminy zabierają pozostałych pasażerów do Sulikowa, co w pewnym stopniu mogłoby rozwiązać problem dojazdu.
 
Radny Bogusław Świątek stwierdził, że kurs ok. godziny 900 przez Miedzianą, Bierną i Radzimów do Sulikowa, również ułatwiłby kontakt mieszkańców.
 
Prezes pytała, czy kurs miałby zakończyć się w Sulikowie, czy również jechać do Zgorzelca.
 
Radny Bogusław Świątek stwierdził, że kurs byłby potrzebny dla mieszkańców, którzy również załatwiają swoje sprawy w urzędach lub w szpitalu w Zgorzelcu. Kurs o 900 mógłby dojeżdżać do skrzyżowania z drogą prowadzącą do Łowina.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała gdzie zostanie zlokalizowany dworzec PKS w Zgorzelcu w związku z tym, że planowana jest sprzedaż terenu, na którym dworzec obecnie się znajduje. Radna pytała gdzie będą znajdowały się przystanki, na których docelowo będą mogli wysiadać pasażerowie. 
 
Prezes odpowiedziała, że nosi się z zamiarem sprzedaży gruntów pod dworcem, co nie jest szczególnym wydarzeniem w tej branży. Miasta takie jak Wrocław, Jelenia Góra sprzedały już swoje dworce. Decyzja ta spowodowana jest względami finansowymi,  wysokich kosztów infrastruktury i coraz niższych dochodów ze sprzedaży biletów. Zgodnie z nową pozycją rozkładu jazdy w Zgorzelcu byłyby następujące przystanki: Zgorzelec-Sąd, Zgorzelec – Warszawska, Zgorzelec – Łużycka, Zgorzelec – Reymonta. Prezes stwierdziła, że jest przeciwnikiem jednego punktu zbiorczego na którym wysiadają wszyscy pasażerowie. Autobusy będą zatrzymywać się na każdym
z przystanków, co będzie korzystne dla pasażerów, którzy będą mogli wybrać, w której części miasta chcą wysiąść. Likwidacja i sprzedaż dworca, nie nastąpi z dnia na dzień. Proces powinien zakończyć się w maju 2013 r. Prezes poinformowała, że PKS ma zamiar ograniczyć kursy ze Zgorzelca do Wrocławia ze względu na to, że PKP jest obecnie znacznie tańsze i szybsze. PKS natomiast rozważa możliwość odbioru pasażerów z dworca PKP i dowożenia ich do Zawidowa, Sulikowa i innych miejscowości.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała czy PKS ma zamiar uruchomić poranny kursu autobusu do Zgorzelca tak, aby mieszkańcy pracujący w niedziele mogli z niego korzystać i powrócić z pracy ok. godz. 2200. Często mieszkańcy nie podejmują ofert pracy ze względu na brak dojazdu do Zgorzelca.
 
Prezes odpowiedziała, że jeżeli byłoby takie zapotrzebowanie takie kursy mogłyby zostać wprowadzone.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że w kwestii kursu o godz. 640 z Zawidowa, najlepszym rozwiązaniem byłoby, gdyby autobus
w Mikułowej skierował się do Sulikowa i przejechał przez Studniska.
 
Prezes stwierdziła, że jeżeli mieszkańcy będą mogli wybrać połączenie z Sulikowa bezpośrednio do Zgorzelca to z pewnością wybiorą to rozwiązanie, ponieważ nikt nie lubi spędzać zbyt wiele czasu w autobusach.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał kiedy Prezes ma zamiar wprowadzić nowy rozkład jazdy i co w przypadku jeżeli się nie sprawdzi
i nie będzie opłacalny.
 
Prezes stwierdziła, że w przypadku zbyt dużych kosztów dodatkowych kursów PKS będzie musiała zwrócić się do Wójta o wsparcie finansowe. Prezes ma zamiar zakupić 9-osobowe busy, których koszt utrzymania jest znacznie niższy. Kolejnym rozwiązaniem byłoby podniesienie kosztów biletów. Nowy rozkład jazdy będzie mógł zostać wprowadzony po wydaniu przez Starostę zezwolenia, procedury administracyjne trwają około miesiąca, możliwe, że nowy rozkład zacznie obowiązywać z początkiem marca.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał o możliwość organizacji kursów łączących Sulików z Zawidowem.
 
Prezes odpowiedziała, że tego typu kursy są bardzo nierentowne. Jeżeli jednak jest potrzeba takich kursów, PKS będzie otwarte na propozycje, ale musiałaby wówczas korzystać z nich określona liczba pasażerów, aby nie ograniczać innych niezbędnych kursów.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał kiedy nastąpi wymiana autobusów, ponieważ niektóre są w bardzo złym stanie.
 
Prezes odpowiedziała, że autobusy są w różnym stanie. Aby poprawić stan taboru jaki Prezes zastała, konieczne są środki. Firma jest
w procesie restrukturyzacji, podstawowym problemem jest niewłaściwa struktura taboru, potrzebnych jest więcej małych busów, ponieważ pasażerów jest coraz mniej. Zlikwidowanych zostało 11 najgorszych autobusów.
 
Radna Agnieszka Nachotko pytała o kursy ze Studnisk Górnych do Sulikowa, wiele osób starszych i samotnych potrzebuje połączenia
z Sulikowem ze względu na Ośrodek Zdrowia i Urząd Gminy.
 
Prezes odpowiedziała, że nie jest obecnie w stanie udzielić informacji na ten temat, ale będzie miała na uwadze tę sprawę i przygotuje propozycję.
 
Sołtys Marek Biliński stwierdził, że w przypadku tego połączenia dobrym rozwiązaniem byłby 9-osobowe busy.
 
Wiceprzewodnicząca zaproponowała, aby radni i sołtysi przygotowali swoje propozycje dla PKS. Podstawowe kwestie zostały ustalone, pozostałe pomysły mogą zostać przedstawione na kolejnym spotkaniu.
 
Radny Bogusław Świątek pytał, czy stacja diagnostyczna nadal będzie funkcjonowała w zajezdni PKS, ponieważ wielu rolników korzysta z usług tej stacji.
 
Prezes odpowiedziała, że stacja nadal funkcjonuje i zaprasza do korzystania z jej usług.
 
Wiceprzewodnicząca zwróciła uwagę na kompletny brak połączenia miejscowości Gminy Sulików ze Zgorzelcem w soboty i w niedziele.
 
Prezes stwierdziła, że przyjrzy się temu problemowi.
 
Wiceprzewodnicząca podziękowała dla Pani Prezes za udział w sesji.
 
Ad. 5
Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie po oddaniu do użytku publicznego – informacja Dyrektora.
 
Pan Grzegorz Żak – Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie przedstawił prezentację multimedialną na temat działalności GOKu, organizowanych imprez, zajęć dla dzieci, koncertów, kursów językowych, jarmarków łużyckich, koncertów organowych, wystaw.
Dyrektor poinformował, że wszystkie koncerty i pokazy odbywają się w zasadzie bez nakładów finansowych, albo w ramach wymiany usług (występ za występ), albo cały dochód z biletów jest przeznaczony dla artysty.
 
Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad.6
Podjęcie uchwał.
6.1 w sprawie ustalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień oraz Przeciwdziałania Przemocy.
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.
Sekretarz poinformowała, że jeżeli radni chcieliby zapytać o szczegóły dotyczące projektu uchwały, na sesji jest obecna Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych zadawał pytania dotyczące projektu uchwały, ale
w przerwie sesji rozmawiał z Dyrektor GOPSu, która udzieliła mu odpowiedzi.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za)
 
6.2 w sprawie sposobu sprawienia pogrzebu oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za)
 
6.3 w sprawie podziału Gminy Sulików na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Wiceprzewodnicząca przedstawiła projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (14 głosów za)
 
Ad. 7
Pytania i wnioski radnych.
 
Radna Genowefa Wilczak-Raczak stwierdziła, że uwaga sołtysa Zdzitowieckiego jest słuszna, radni mogą zadać pytania Wójtowi na posiedzeniach komisji, sołtysi nie mają takiej możliwości. Wiceprzewodnicząca prosiła, aby radni zadawali konkretne pytania, aby umożliwić zabranie głosu przez sołtysów.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała kiedy zostanie wznowiona działalność świetlicy terapeutycznej w Radzimowie Górnym.
 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej odpowiedziała, że w ostatnim czasie zajęcia w świetlicy były odwołane tylko
ze względu na brak ogrzewania. W najbliższy piątek ma zostać uruchomione ogrzewanie centralne i zajęcia będą wówczas prowadzone.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki w związku z wnioskiem radnego Pawła Hasiuka w sprawie przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną kontroli prawidłowości przebiegu inwestycji przebudowy Placu Wolności w Sulikowie poinformował, że na sesji lutowej zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok. Zmiana będzie polegała na wprowadzeniu
w miesiącach marcu kontroli problemowej prawidłowości przebiegu i wykonania inwestycji pn. „Budowa nowych oraz modernizacja istniejących miejsc do rekreacji i wypoczynku w plenerze w miejscowości Sulików II etap – Remont i wymiana nawierzchni wraz
z wydzieleniem miejsc postojowych oraz elementów małej architektury na Placu Wolności w Sulikowie”. Komisja Rewizyjna zdecydowała o wprowadzeniu tego tematu, aby nie miały miejsca niejasności i wątpliwości w kwestii przebiegu inwestycji.
 
Wójt poinformował, że w tygodniu poprzedzającym sesję przeprowadzona została kontrola przebiegu inwestycji przez pracowników Urzędu Wojewódzkiego. Kontrola nie wykazała żadnych nieprawidłowości.
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że radni w listopadzie podjęli nowy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, zgodnie z § 25 uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Uchwała została opublikowana 27 grudnia 2012 r. i od kilkunastu dni obowiązuje. Zgodnie z IV rozdziałem regulaminu, punkt 14 ust. 1 odpady mają być odbierane co tydzień. Regulamin obowiązuje a odpady są odbierane raz na dwa tygodnie. Radny zapoznał się z uchwałą dotyczącą regulaminów w sąsiednich samorządach i podobny problem ma miejsce w gminie Zgorzelec i w Węglińcu. Radny pytał w jaki sposób zostanie rozwiązany ten problem, ponieważ uchwalone zostało prawo, które nie jest przestrzegane. Radny pytał również co z umowami na wywóz odpadów, które mają zawarte mieszkańcy czy mają je rozwiązywać czy wygasną same w związku z wejściem w życie nowych przepisów. Radny pytał kiedy w gminie Sulików rozpocznie się kampania edukacyjna na temat nowych przepisów o gospodarce odpadami.
 
Wójt odpowiedział, że problem istnieje, poprzednio w regulaminie utrzymania czystości i porządku zawarty był odbiór odpadów raz
w tygodniu, a odpady były odbierane raz na dwa tygodnie. Problem zostanie przeanalizowany, należy go rozwiązać. W przypadku umów na odbiór odpadów, każdy mieszkaniec indywidualnie powinien wystąpić o rozwiązanie umowy, podobnie jak przy jej zawarciu. Kampania jest przygotowywana i rozpocznie się po opublikowaniu i wejściu w życie uchwały dotyczącej wzoru deklaracji. W kampanię będą zaangażowani pracownicy Urzędu Gminy, którzy będą wyjaśniać mieszkańcom bezpośrednio w jaki sposób prawidłowo wypełnić deklaracje. Zbiórka deklaracji będzie następować również w poszczególnych miejscowościach, nie tylko w Urzędzie Gminy. Zgodnie
z harmonogramem kampania zaplanowana została w miesiącach lutym i marcu.
 
Radny Tadeusz Polowy w kwestii protokołu z ostatniej sesji, pytał czy konieczne jest wpisywanie każdego wyjścia radnych z sesji.
W przypadku radnego w protokole zostało odnotowane jego kilkuminutowe wyście. Radny pytał, czy każde wyjście z sali konferencyjnej powinno być zgłaszane Przewodniczącemu.
 
Wiceprzewodnicząca wyjaśniła, że każde opuszczenie sesji wymaga zgłoszenia Przewodniczącemu. W przypadku radnego Polowego podczas jego wyjścia z sesji miało miejsce głosowanie, w związku z tym liczba głosów nie byłaby zgodna z liczbą radnych obecnych na sesji.
 
Radny stwierdził, że ubolewa nad tym, że nie brał udziału w głosowaniu, sądził, że zdąży a nie chciał tłumaczyć się z tego gdzie wychodzi.
 
Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że zgłaszanie opuszczenia sesji jest konieczne bo stanowi wymóg prawny.
 
Radny Józef Ziomek pytał, czy w 2013 roku Klub Sportowy Cosmos Radzimów będzie ponosił koszty ogrzewania szatni z której korzysta.
 
Wójt stwierdził, że zależy to od tego czy szatnia będzie ogrzewana.
 
Ad. 9
Pytania i wnioski sołtysów.
 
Sołtys Andrzej Polowy pytał do kogo należy się zgłaszać w kwestii remontów świetlic. W związku z zawarciem umowy z młodzieżą na wykorzystanie jednego z pomieszczeń świetlicy w Radzimowie Górnym z przeznaczeniem na siłownię Sołtys pytał, czy Wójt widział
w jakim stanie znajduje się pomieszczenie po lokatorach, którzy tam zamieszkiwali. Pomieszczenia znajdują się w bardzo złym stanie, Sołtys pytał kto był przy przekazaniu pomieszczeń lokatorom  i przy ich odbiorze.
 
Wójt odpowiedział, że za remonty świetlic odpowiada Gminny Ośrodek Kultury, który otrzymuje na ten cel dotację z budżetu gminy
i zleca to firmie zewnętrznej. Pracownicy Urzędu Gminy zawsze mogą służyć radą i pomocą w tej kwestii. Wójt cieszy się z inicjatywy młodzieży, która chce zorganizować w jednym z wolnych pomieszczeń siłownię. Sprawa została rozwiązana szybko, ponieważ młodzież przyszła do Wójta z chwilą rozpoczęcia ferii zimowych, w związku z tym nie przeprowadzono remontu, który uniemożliwiłby korzystanie z pomieszczenia. Ze strony młodzieży wyszła inicjatywa własnego wkładu i udziału w remoncie. Stan pomieszczeń wskazuje na to, że nadzór nad lokatorami nie był właściwy. Lokal był odbierany przez pracowników Gminnego Zakładu Komunalnego.
 
Sołtys Polowy stwierdził, że Wójt powinien zapoznać się ze stanem pomieszczeń.
 
Wójt odpowiedział, że zdaje sobie sprawę z tego, że należy przynajmniej odświeżyć ściany, ale nie chciał blokować inicjatywy młodych ludzi i uniemożliwić im organizacji swoich zajęć w okresie ferii zimowych poprzez remont.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz stwierdziła, że budynek po byłej szkole obecnie stał się ogólnodostępny. Zdaniem Pani Sołtys pomimo kilku właścicieli nie było właściwego nadzoru nad budynkiem, a obecnie nie jest wiadome, kto ze strony Urzędu Gminy będzie nadzorował budynek. Sołtys zaproponowała młodzieży jedno z pomieszczeń, nie byli zadowoleni z jego stanu, dlatego poleciła im udać się do Wójta, ponieważ jako Sołtys ma przekazane do dyspozycji dwa pomieszczenia na parterze. Sołtys pytała kto będzie odpowiadał za świetlicę, skoro kilka osób posiada do niej klucze. Prawdopodobnie pomieszczanie zostało udostępnione na podstawie umowy, jednak Sołtys nic nie wie na ten temat.
 
Wójt odpowiedział, że umowa została zawarta, aby młodzi ludzie poczuwali się do odpowiedzialności za pomieszczenie, z którego korzystają. Wójt pytał czy Sołtysi chcieliby przekazać wnioski w tej kwestii.
 
Sołtys stwierdziła, że nie jest obecnie jasne kto będzie ponosił odpowiedzialność za budynek w przypadku zniszczeń lub pożaru.
 
Wójt stwierdził, że do tej pory Sołtys nie ponosiła odpowiedzialności, gdy w budynku doszło np. do kradzieży. W przypadku jakichkolwiek sytuacji w budynku należy informować Gminny Ośrodek Kultury i Urząd Gminy.
 
Ad. 10
Sprawy różne i informacje.
1)       Wiceprzewodnicząca poinformowała, że o terminie kolejnej sesji radni zostaną powiadomieni odrębnym zaproszeniem.
 
2)       Radna Weronika Ziółkowska poinformowała, że w lutym Komisja Społeczna zaplanowała odrębne posiedzenie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Pojawił się dodatkowy istotny temat organizacji szkoły w Studniskach Dolnych i spotkanie w tej sprawie z Panią Barbarą Kowalczyk. Radna poprosiła o opinię na ten temat radnych i Wójta.
 
Wójt stwierdził że, sprawa organizacji szkoły nie jest na etapie uzgodnień lecz na etapie propozycji. Realizacja pomysłu zależy od zainteresowania rodziców i nauczycieli i w tej kwestii należy zdobyć informacje. Zdaniem Wójta trudno jest połączyć
w ramach jednego posiedzenia dwa obszerne tematy.
 
3)       Komendant Straży Gminnej w Sulikowie przedstawił sprawozdanie z działalności Straży. W styczniu Straż Gminna podjęła 228 czynności. Straż odnotowała 4 wykroczenia, w tym udzielono 2 mandaty i 2 pouczenia. Straż odbyła 28 patroli zmotoryzowanych, w tym 3 wspólne z Policją. Mieszkańcy zgłosili 16 interwencji do Straży Gminnej. Straż Gminna kontrolowała stan dróg na terenie Gminy w zakresie odśnieżania oraz pełniła nadzór nad osobami bezdomnymi z tereny Gminy, które w okresie zimowym są narażone na niebezpieczeństwo. Straż zajmowała się również sprawą bezdomnych zwierząt. Strażnicy wykonali 31 asyst dla pracowników Urzędu Gminy. Komendant mówił o problemie bezdomnych psów, których liczba stale się zwiększa. Straż podjęła również czynności w zakresie kłusownictwa, które ma miejsce na terenie Gminy.
 
4)       Radna Bogusława Delijewska wyraziła zadowolenie z kompetencji Pana Ryszarda Kiwilszy pracownika zatrudnionego w Urzędzie Gminy Sulików.
 
5)       Pani Dorota Świątek – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej prosiła o przekazanie zainteresowanym informacji od Pani Renaty Andrysz – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie  na temat środków pozyskanych przez Fundację Aktywnej Rehabilitacji w ramach projektu „Wsparcie osób niepełnosprawnych ruchowo”. Dyrektor prosiła
o poinformowanie niepełnosprawnych osób w swoim otoczeniu o możliwości aktywizacji i szkoleń dla tych osób.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików Wiceprzewodnicząca zamknęła XXX
w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików.  (godz. 1455)
 
 
Protokołowała:
A.Adamiak

Ilość odwiedzin: 4945
Nazwa dokumentu: Protokół nr 30
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 31 stycznia 2013 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-03-21 08:43:45
Data udostępnienia informacji: 2013-03-21 08:43:45
Data ostatniej aktualizacji: 2013-03-21 08:47:14

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner