logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 Protokół nr 35
z sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 26 kwietnia 2013 r. o godz. 1000
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.

 
Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XXXV w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.
 
Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików oraz przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.
W związku z głównym tematem sesji Przewodniczący powitał Zastępcę Komendanta Powiatowego Policji w Zgorzelcu  podinsp. Jacka Bandyka, Naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego aspiranta Arkadiusza Brejnaka oraz Kierownika Posterunku Policji w Zawidowie mł. asp. Marcina Jabłońskiego.
 
Wójt wręczył Pani Elżbiecie Wadzickiej – Sołtys sołectwa Skrzydlice list gratulacyjny z okazji 40 rocznicy zawarcia związku małżeńskiego oraz życzył dalszej pomyślności na kolejne lata wspólnego życia.
 
Przewodniczący poinformował, że na prośbę zaproszonych gości należy zmienić porządek obrad poprzez przesunięciu punktu dotyczącego informacji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulików: działalność Policji i Straży Gminnej w Sulikowie po przyjęciu protokołu ponadto należy wprowadzić projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych, który został radnym przedstawiony na wspólnym posiedzeniu komisji.
Wraz ze zmianami porządek sesji przestawiał się następująco:

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. 
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulików: działalność Policji i Straży Gminnej
w Sulikowie.
3.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
4. 
Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5.
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał:
6.1 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej przez sołectwo Miedziana,
6.2 o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Sulików,
6.3 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.
6.4 zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych.
7. Pytania i wnioski radnych.
8. Pytania i wnioski sołtysów.
9. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
10. Sprawy różne i informacje.

Radny Paweł Hasiuk złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad zapisu dotyczącego informacji
o działalności Straży Gminnej ujętego po zmianie w pkt. 2.
 
Wniosek radnego Pawła Hasiuka został przyjęty 12 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się.
Porządek sesji wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekt protokołu nr 34 z poprzedniej sesji wraz z materiałami na sesję.
Do projektu protokołu nie wpłynęły uwagi radnych.
Protokół nr 34 został przyjęty jednogłośnie.
 
 
Ad. 2
Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulików: działalność Policji.
 
Kierownik Posterunku Policji w Zawidowie przedstawił informację  w oparciu o roczne sprawozdanie
z działalność Policji i informację o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Sulików
w 2012 roku. Zgodnie ze „Strategią Wojewódzką Policji Dolnośląskiej i Planem Pracy Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu na 2012 rok wyznaczone zostało pięć priorytetowych zadań do realizacji:
-wzrost zadowolenia obywateli z jakości pracy policjantów oraz eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie,
-poprawa bezpieczeństwa w związku z przebiegiem imprez masowych,
-podniesienie jakości czynności prowadzonych na miejscu przestępstwa i wykroczenia,
-poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
-zwiększenie poziomu zadowolenia policjantów i pracowników policji poprze zapewnienie optymalnych warunków do realizacji zadań.
Z przeprowadzonej analizy wynika że w 2012 roku odnotowano 85 zdarzeń kryminalnych tj. o 3 zdarzenia przestępcze mniej w porównaniu do roku 2011, w którym odnotowano ich 88. Nastąpił wzrost w kradzieżach spowodowany głównie tym, że w 2012 roku na ternie Gminy Sulików miały miejsce liczne inwestycje, którym towarzyszył wartościowy sprzęt i materiał. Odnotowano niewielki spadek w ujawnialności nietrzeźwych kierowców - o 7 takich przypadków mniej niż w 2011 roku. W 2011 roku ujawniono 20 przestępstw narkotykowych, w roku 2012 stwierdzono takich przypadków 14. W 2012 roku nastąpił wzrost udziału nieletnich w wykrytych przestępstwach. W celu zwalczania wykroczeń społecznie uciążliwych podjęto działania zmierzające do ograniczenia ich występowania m.in. poprzez rozpoznanie tych miejsc, kierowanie tam patroli, oraz represjonowanie sprawców notorycznie naruszających porządek prawny w tym zakresie. Ponadto wobec sprawców permanentnie naruszających normy prawne stosuje się mandaty lub wnioski do Sądu Rejonowego.
W pracy dzielnicowych duży nacisk kładziono na poprawę relacji funkcjonariuszy z mieszkańcami pod względem zapotrzebowania społecznego na bezpośrednie kontakty z Policją. Dzielnicowi przeprowadzali rozmowy profilaktyczno-ostrzegawcze ze sprawcami interwencji, odwiedzali ofiary przestępstw oraz osoby posiadające sądowe zakazy kierowania pojazdami. W 2012 roku wdrożono nowe programy prewencyjne jak również kontynuowano wprowadzone w ubiegłych latach, jak np.: „STOP 24”, „BEZPIECZNA I PRZYJAZNA SZKOŁA 2008-2013”, „DOBRY SĄSIAD”.
Na Posterunku Policji w Zawidowie w 2012 roku pracowało 9 funkcjonariuszy, którzy realizowali głównie zadania prewencyjne. W ubiegłym roku odbyło się 65 wspólnych służb Policji ze Strażą Gminną.
Kierownik podziękował za bardzo udaną współpracę z Wójtem, radnymi i sołtysami oraz Strażą Gminną. Dzięki wsparciu Straży Gminnej udało się ujawnić wiele wykroczeń i ich sprawców.
 
Radna Genowefa Wilczak-Raczak pytała czy zapowiadane zmiany w Policji wymuszą na Posterunku
w Zawidowie bardziej efektywną pracę. Radna pytała również czy ilość sprzętu będącego w posiadaniu Posterunku np. pojazdy są wystarczające. Radna mówiła również o patrolach w nieoznakowanych radiowozach.
 
Kierownik odpowiedział, że sprzęt jest w dobrym stanie, a w przypadku braków Posterunek jest wspomagany pojazdami z Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu. Patrole nieoznakowane są celowym działaniem i pozwalają na wykrycie większej ilości wykroczeń.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał, w jaki sposób gmina może wesprzeć finansowo działalność Policji. Straż Gminna generuje wydatki ok. 130 tys. zł a nie ma tak szerokiego oddziaływania jak Policja.
 
Przewodniczący pytał czym był spowodowany wzrost dynamiki represji przeciwko bezpieczeństwu osób
i mienia i przeciwko mieniu oraz w jaki sposób Policja ma zamiar temu przeciwdziałać.
 
Kierownik w kwestii funkcjonowania Straży Gminnej stwierdził, że Policja nie zawsze może trafić do potrzebujących w każdej chwili. Straż Gminna jest kierowana do wielu spraw, do których również ma uprawnienia, wówczas Policja może skupić się na innych obowiązkach. Wzrost dynamiki represji o których mówił Przewodniczący jest związany z większą ilością działań w przypadku ich wystąpienia, czyli w przypadku kradzieży traktowanych jako wykroczenie. W dużej ilości przypadków sprawcy byli karani.
 
Radny Bogusław Świątek zasygnalizował, że wiele zdarzeń jak np. kradzieże nie są zgłaszane bo poszkodowani obawiają się procedur przy zgłaszaniu przestępstwa, które w większości przypadków kończą  się umorzeniem postępowania ze względu na małą szkodliwość społeczną czynu. Pozostawienie nieruchomości bez opieki na kila dni często kończy się włamaniami i kradzieżą.
 
Kierownik odpowiedział, że Policja działa przede wszystkim wówczas, kiedy otrzymuje zgłoszenie
o popełnieniu przestępstwa, ale działa także w zakresie prewencji. Policjanci często po takich sytuacjach rozmawiają z mieszkańcami, starają się dotrzeć do jak największej ilości osób, pytając o podobne zdarzenia.
 
Radny Józef Ziomek zwrócił uwagę na większą szczegółowość podczas kontroli drogowych w zakresie wyraźnego wpisania daty pierwszej rejestracji pojazdu w dowodach rejestracyjnych.
 
Radny Andrzej Dominikowski stwierdził, że bardzo rzadko widzi patrole Policji w Ksawerowie. Radny pytał o liczbę patroli w poszczególnych miejscowościach i zasugerował że brak patroli w Ksawerowie może być spowodowany bardzo złym stanem drogi.
 
Kierownik odpowiedział, że jak tylko objął swoje stanowisko w bardzo szybkim czasie był na patrolu
w Ksawerowie i stara się osobiście w nich uczestniczyć pomimo wielu innych obowiązków. Kierownik zapewnił, że zawsze gdy jest na patrolu, Policja jeździ także do Ksawerowa. W minionym tygodniu Policja wykryła sprawcę kradzieży drzewa z lasu, co często ma miejsce w tej okolicy.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał czy ilość służb dodatkowych Policji jest związana z przekazywaniem przez gminę środków na ten cel. W 2011 roku w Gminie Sulików odbyło się 15 służb dodatkowych, a w 2012 roku służby dodatkowe nie miały miejsca.
 
Kierownik Posterunku odpowiedział, że w 2012 roku służby ponadnormatywne nie odbywały się ponieważ nie było środków na ten cel. W poprzednich latach w przypadku Gminy Sulików środki były przekazywane. Służby dodatkowe są dobrym narzędziem ponieważ zwiększa się ilość służb, podczas których policjanci mają zaplanowane ściśle określone zadania w danym rejonie. Działania podczas tych służb są kierowane głownie na potrzeby utrzymania bezpieczeństwa i porządku.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy Posterunek Policji w Zawidowie może zostać zlikwidowany.
 
Zastępca Komendanta Powiatowego Policji – Pan Jacek Bandyk zapewnił, że nie istnieje zagrożenie likwidacji Posterunku w Zawidowie. Posterunek w ubiegłym roku otrzymał kolejnego policjanta i obecnie działa w pełnym składzie.
Wzrost liczby ujawnionych wykroczeń świadczy o dużej aktywności Policji i większej liczby efetywnych służb. Skuteczność pełnienia służby zależy od techniki i taktyki jej pełnienia. Służby w cywilnych pojazdach i strojach dają większą efektywność. W przypadku braku środków na służby ponadnormatywne Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu stara się wesprzeć Posterunek we własnym zakresie i organizować patrole w miejscach
o niższym poziomie bezpieczeństwa. Ogólny poziom bezpieczeństwa na terenie Gminy Sulików w ocenie KPP w Zgorzelcu jest bardzo dobry, poprawia się sytuacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.  Zastępca Komendanta podkreślił, że bardzo ważna jest pomoc ze strony gminy i jej mieszkańców. W przypadku pozostawienia posesji bez opieki warto poinformować o tym sąsiadów lub policję, lub skorzystać z alarmów
i innych urządzeń.
 
Radny Tadeusz Polowy zgodził się ze zdaniem Zastępcy Komendanta na temat skuteczności tajnych patroli
i stwierdził, że powinno być ich znacznie więcej.
 
Wójt złożył podziękowania dla kierownika Posterunku Policji w Zawidowie  - Pana Marcina Jabłońskiego
i w obecności przełożonego wyraził pochwałę na rzecz zaangażowania i sumienności Kierownika. Wójt mając bezpośredni kontakt z kierownikiem ceni jego gotowość do współpracy i pomocy, nawet wówczas gdy przebywa on na urlopie.
 
Zastępca Komendanta podziękował za pochwałę i udział w sesji oraz stwierdził, że Policja jest dla mieszkańców i bez nich nie znaczy wiele.
 
Ad. 3
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak przedstawiła informację o wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 24 kwietnia 2013 r.
 
Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Przewodniczący poinformował, że Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – radny Jerzy Marek Nowicki na wspólnym posiedzeniu komisji stałych odczytał protokół z kontroli sprawdzającej w zakresie funkcjonowania
i rozliczania dotacji udzielonych jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych, która odbyła się w dniu 18 lutego 2013 r.
 
Radni nie zgłosili uwag do protokołu.
 
Informacja o pracy Komisji Rewizyjnej została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad.4
Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący poinformował, że pisemna informacja została radnym przedstawiona przed sesją.
 
Radny Paweł Hasiuk prosił o zapoznanie radnych z pismem Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu z prośbą
o przesłanie uchwały Rady Gminy Sulików dotyczącej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, pisma MSWK SUPLAZ w Sulikowie dotyczące odpowiedzi Firmy Bilfinger Berger na korespondencję firmy DOMEA Sp. z o.o. we Wrocławiu dot. zagrożeń wynikających z realizacji zadania inwestycyjnego.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda” oraz odpisem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu stwierdzającego nieważność uchwały nr XXIII/182/12 Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący odczytał pisma.
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że Prokuratura Rejonowa skierowała pisma dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do wszystkich gmin w Powiecie Zgorzeleckim.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał się w jakim celu Prokuratora zażądała uchwał.
 
Wójt odpowiedział, że Prokuratura w całym kraju najprawdopodobniej prowadzi analizę pod kątem braku naruszeń przepisów prawa związanych z nową ustawą o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy.
 
Przewodniczący odczytał odpis wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał, czy w związku ze stwierdzeniem nieważności uchwały nr XXIII/182/12 Rady Gminy Sulików w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sulików, zaskarżonej przez Wojewody Dolnośląskiego, obowiązywać będzie poprzednia uchwała czy opracowany zostanie nowy projekt.
 
Wójt stwierdził, że w tym punkcie należy zadawać pytania do Przewodniczącego Rady, prosił o zgłaszanie takich pytań w stosownej części sesji.
 
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. W nawiązaniu do wypowiedzi radnego Nowickiego w pkt. 2, Wójt poinformował, że wydatki poniesione na wynagrodzenia funkcjonariuszy Straży Gminnej w 2012 roku wyniosły 78 tys. zł. 
 
Radny Jerzy Marek Nowicki prosił o rozwinięcie punktu dotyczącego posiedzenia ZGZZ w sprawie funkcjonowania Kopalni i Elektrowni Turów oraz pytał o realizację umowy z Zakładem Usługowo-Handlowym Pani Danuty Kryńskiej na bieżące remonty dróg gminnych.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk w nawiązaniu do umowy na cząstkowe naprawy dróg stwierdził, że rozmawiał z Panem Stanisławem Kaszą, który otrzymał informację drogą mailową na temat możliwości składania ofert do częściowych napraw nawierzchni dróg – łatania dziur. W informacji nie było mowy wyrównywaniu nawierzchni dróg, do którego Pan Kasza ma sprzęt w związku z tym nie złożył on swojej oferty.
 
Wójt stwierdził, że Pan Kasza mógł zwrócić się do Wójta lub pracownika Urzędu Gminy z zapytaniem na temat zakresu zadania, jeżeli miał jakiekolwiek wątpliwości. Równanie nawierzchni dróg również jest przewidziane w zakresie zadania, w związku z tym sprzęt Pana Kaszy byłby przydatny, jednak nikt nie wiedział o jego wątpliwościach. W kwestii przebiegu zadania Wójt poinformował, że należy określić szczegóły
i miejsca w których drogi będą naprawiane, mając na uwadze dość ograniczone środki.
List skierowany do Prezesa Rady Ministrów został podpisany przez wszystkich burmistrzów i wójtów Powiatu Zgorzeleckiego. Inicjatywa została wsparta także głosem Senatora RP Jan Michalskiego. Wójt liczy na to, że list zostanie odczytany a jego zapisy wzięte pod uwagę.
 
Radny Andrzej Dominikowski stwierdził, że drogi do Ksawerowa nie ma sensu łatać i nawozić kamień. Droga powinna zostać wyremontowana poprzez położenie nawierzchni asfaltowej.
 
(godz. 1200 - Sesję opuścił radny Andrzej Kurek – w sesji bierze udział 14 radnych)
 
Wójt odpowiedział, że również jego zdaniem naprawa dróg jedynie poprzez nawożenie kamienia to prowizoryczne i bezefektowne działania. Potwierdza to stan tych dróg, na które w minionych latach nawieziono ogromne ilości kamienia, który pozyskany był także z Kopalni Bazaltu na rzecz zadłużenia wobec gminy. Żadna z tych dróg nie wytrzymała próby czasu i nie funkcjonuje prawidłowo. Kamień powinien być nawożony jedynie doraźnie.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że ciągle mówi się o potrzebach a nadal nic nie jest robione ponieważ nie ma wystarczających środków.
 
Wójt odpowiedział, że brakuje środków ale można je pozyskać poprzez oszczędności.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że oszczędności pozyskuje się likwidując Szkołę w Studniskach.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki stwierdził, że mieszkańcy Starego Zawidowa cieszą się nawet z kamienia, który zostanie nawieziony na drogi prowadzące do ich posesji.
 
Radna Weronika Ziółkowska stwierdziła, że w przypadku gdy utworzona zostanie prywatna szkoła
w Studniskach Gmina poniesie wydatki w wysokości ok. 178 tys. zł. Radna pytała, jakie środki z budżetu gminy dokładane są obecnie do Szkoły Podstawowej w Studniskach poza subwencją oświatową.
 
Wójt odpowiedział, że obecnie z budżetu gminy poza subwencją ponoszone są wydatki w wysokości prawie 500 tys. zł.
 
Radny Tadeusz Polowy w kwestii likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach dodał, że podczas dyskusji na temat utworzenia prywatnej placówki przez Fundację EDU, Prezes Fundacji nie określiła żadnych wydatków ze strony Gminy. Obecnie przedstawia się koszty funkcjonowania placówki w znacznej wysokości.
 
Wójt stwierdził, że w kwestii funkcjonowania szkoły w Studniskach Dolnych konieczna jest szybka decyzja, ponieważ placówki oświatowe, także Szkoła Podstawowa w Sulikowie tworzą arkusze organizacyjne. Potrzebna jest wiedza na temat ewentualnej liczby uczniów, która przeszłyby do Szkoły w Sulikowie, aby określić czy nie zmieni się liczba oddziałów klasowych i zwiększy się zapotrzebowanie na nauczycieli.
 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie (14 głosów za).
 
Ad.6
Podjęcie uchwał:
6.1 W sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej przez sołectwo Miedziana.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
6.2 Zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości znajdującej się na obszarze Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
6.3 W sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 11 głosami za, przy 1 głosie przeciwnym i 2 głosach wstrzymujących się.
 
6.4zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 7 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych i 5 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 7
Pytania i wnioski radnych
Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał o termin przeglądu stanu drogi powiatowej w Studniskach przy udziale wykonawcy budowy sieci kanalizacyjnej, który ciągle jest przesuwany. Zdaniem radnego droga powinna zostać przynajmniej uporządkowana aby mogły nią przejeżdżać pojazdy.
 
Wójt odpowiedział, że przegląd dróg gminnych przy udziale Zastępcy Wójta, pracowników Urzędu, radnych
i sołtysów został przeprowadzony wiosenny przegląd dróg gminnych. W Studniskach największym problemem jest droga powiatowa. Termin przeglądu stanu dróg powiatowych nie jest jeszcze znany. Wójt zwróci się do Starosty o umożliwienie udziału w przeglądzie stanu dróg przedstawicieli gminy. Naprawa cząstkowa dróg gminnych została zaplanowana na maj.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki zauważył, że Gmina Sulików jest jedną z niewielu gmin w Polsce, które określiły stawki za odbiór odpadów w związku z wejściem w życie nowej ustawy. Radny zauważył, że jedna
z gmin w Polsce po przeprowadzonym przetargu znacząco obniżyła stawki. Okazało się ze w pierwotnych założeniach tamtejszej rady gminy stawki były zawyżone. Radny liczy na to, że po rozstrzygnięciu przetargu radni będą informowani na bieżąco w tej sprawie.
 
Zastępca Wójta stwierdził, że w gminie o której mówił radny istnieją z pewnością inne warunki dotyczące odbioru odpadów. Trudno jest porównywać różne gminy, które mają różne ukształtowanie terenu, co wpływa na koszt transportu odpadów. Nie są znane założenia jakie przyjęto do przetargu w gminie o której mówił radny. Po rozstrzygnięciu przetargu przede wszystkim koszty odbioru i transportu odpadów mogą ulec obniżeniu.
 
Radny Jerzy Nowicki pytał co w sytuacji gdy dojdzie do kolejnej zmiany przepisów, a mieszkańcy poniosą już opłaty.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że nie ma informacji o zmianie przepisów lub przesunięcia wejścia ich w życie. Nawet w gminach, które nie przeprowadzą przetargu i nie wyłonią wykonawcy ustawa gwarantuje każdemu właścicielowi nieruchomości indywidualne zlecenia do przedsiębiorstw mających koncesję na odbiór odpadów. W tym przypadku rachunki mieszkańców będą przekazywane do Urzędu Gminy, która będzie je opłacać.
 
Wójt dodał, że w przypadku nadwyżki środków przeznaczonych na odbiór odpadów, gmina będzie miała większe środki na zakup i doposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów, aby segregacja odpadów była bardziej efektywna. Wójt nie zakłada obniżenia stawki za odbiór odpadów po rozstrzygnięciu przetargu, aby potem mieszkańcy zgłaszali uwagi na temat zbyt małej ilości pojemników do segregacji.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak pytała kto nadzoruje pracowników zajmujących się utrzymaniem porządku, ponieważ teren przy ogrodzeniu plebanii w Sulikowie jest bardzo zanieczyszczony, obrzucony śmieciami.
 
Wójt odpowiedział, że każdy właściciel nieruchomości ma swoje obowiązki. Kilka dni przed sesją miało miejsce porządkowanie dróg na terenie Sulikowa wynajętą zamiatarką. Niektóre z ulic nie były nigdy zamiatane, czego wynikiem są ogromne ilości piachu, liści i odpadów. Wójt zlecił zamiatanie ulic, ponieważ po akcji zima należało uporządkować drogi, jednak każdy mieszkaniec powinien dbać o porządek na terenie przy swojej posesji.
 
Radna Wilczak – Raczak stwierdziła, że nie miała na myśli terenu plebanii, tylko terenu za ogrodzeniem plebanii.
 
Wójt odpowiedział, że polecenia dla pracowników wydaje osoba z Urzędu Gminy. Pracownicy będą obsługiwali miejscowości także poza Sulikowem. Miejsce o którym mówiła radna również będzie uporządkowane.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz zapytała czy pracownicy będą sprzątać także teren przy pojemnikach do segregacji.
 
Radny Tadeusz Polowy zwrócił uwagę, że Pani Sołtys nie ma teraz udzielonego głosu. Radny prosił Przewodniczącego o utrzymanie porządku na sesji.
 
Przewodniczący stwierdził, że nie ma wpływu na zachowanie wszystkich uczestników na sesji, także na zachowanie radnego i poprosił o zadanie pytania Wójtowi.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że przetarg na wywóz odpadów należy zorganizować w taki sposób aby cena była korzystna  a pojemniki do segregacji dostawione. Zdaniem radnego podatnicy nie powinni płacić za dodatkowe pojemniki do segregacji. Radny prosił o przekazywanie radnym na bieżąco informacji o przetargu. Radny monitował w sprawie przepustu na drodze nr 785 w Radzimowie Górnym.
 
Wójt stwierdził, że gospodarka melioracyjna na terenie Radzimowa jest w bardzo złym stanie. Miejscowości takie jak Radzimów i Studniska nie działają w Spółce Wodnej a ich mieszkańcy mają bardzo duże oczekiwania. Zaniedbania w tym zakresie nie powstały w ostatnim czasie, doprowadzono do nich przez wiele lat, czego skutki nie są łatwe do naprawienia. Sprawa o której mówił radny Polowy będzie załatwiona do końca bieżącego półrocza. Mieszkańcy oczekują, że z budżetu Gminy zostaną naprawione przepusty, za których naprawę sami powinni odpowiadać. W ramach jednego projektu uzgadnianego w Starostwie, który będzie umożliwiał właścicielom gruntów naprawę przepustów w ich zakresie, przepust w drodze gminnej jest tylko jednym z elementów tego działania. Zdaniem Wójta należy uporządkować dokumentację którą powinni zająć się mieszkańcy a następnie wytykać gminie co należy zrobić. Bez współpracy z mieszkańcami
i skoordynowania działań przepust nie będzie mógł zostać naprawiony. Udział Radzimowa w Spółkach Wodnych byłby bardzo dobrym rozwiązaniem.
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał kiedy Gmina Sulików będzie miała korzyści z powstających na jej terenie elektrowni wiatrowych.
 
Wójt odpowiedział, że na terenie gminy wybudowane zostały dwie elektrownie wiatrowe, powstaną kolejne trzy. Dochód dla gminy będzie mógł wpłynąć w przyszłym roku, po złożeniu stosownych deklaracji przez właściciela elektrowni i pozostałych urządzeń.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał, czy gmina uczestniczy w kosztach budowy parkingu przy boisku sportowym w Sulikowie, który wykonuje firma zajmująca się budową kanalizacji.
 
Wójt odpowiedział, że gmina nie uczestniczy w kosztach budowy parkingu.
 
Radny Kaczmarczyk stwierdził, że nie rozumie tego, że firma ta może wybudować parking w Sulikowie
w ramach współpracy, a nie podejmie się naprawy drogi w Studniskach, która została zdewastowana podczas budowy kanalizacji. Zdaniem radnego firma która zniszczyła nawierzchnię drogi powinna ją naprawić. Mieszkańcy nie chcą słuchać o tym że droga należy do Powiatu, tylko winią wykonawcę kanalizacji, który wielokrotnie dokonywał wykopów w tych samych miejscach.
 
Wójt odpowiedział, że ten sam wykonawca również budował kanalizację m.in. na ulicach Św. Teresy
i Wiejskiej w Sulikowie. Ulice są w bardzo dobrym stanie, mają nową nawierzchnię mimo tego, że
w kontrakcie nie było mowy na ten temat. Są to przykłady dobrej współpracy, w ramach których Gmina Sulików poniosła niewielki wkład finansowy. Kontrakt zakładał odtworzenie nawierzchni tylko miejscach gdzie miały miejsce wykopy. Nikt wówczas nie przewidział skutków tego zapisu.
 
Radny Kaczmarczyk stwierdził, że nie chce już słuchać od mieszkańców Studnisk o tym, że nic w ich miejscowości się nie dzieje, poza tym że droga jest zniszczona.
 
Wójt stwierdził, że deklarował już wcześniej wkład z budżetu gminy, za zgodą Rady Gminy w przypadku gdy Starosta wykaże inicjatywę i środki do kompleksowego remontu tej drogi.
 
Radna Bogusława Delijewska poprosiła o kopię protokołu z przeglądu dróg gminnych, w którym nie mogła uczestniczyć, o czym informowała Wójta.
 
Wójt odpowiedział, że kopia protokołu zostanie dostarczona dla radnej.
 
Radna Delijewska pytała jakie koszty zostały poniesione przez gminę na zamiatanie dróg po ich zimowym utrzymaniu.
 
Wójt odpowiedział, że koszt tego zadania wyniósł 3 tys. zł.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał dlaczego nie przygotowano wcześniej projektu uchwały dotyczącego opłaty targowej, skoro było wiadomo, że Gminny Zakład Komunalny będzie zlikwidowany. Brak uchwały spowodował, że od początku roku nie była pobierana opłata targowa, która w ciągu roku przynosi do budżetu gminy ok. 9 tys. zł.
 
Wójt stwierdził, że w okresie zimowym ruch osób handlujących na Placu Wolności jest znacznie mniejszy. Wójt dodał, że Rada Gminy jest powołana nie tylko po to by kontrolować Wójta, ale również po to by udzielać rad. Radny Hasiuk sam mógł również zawnioskować o utworzenie projektu uchwały mówiącego o opłacie targowej.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał kto w dniach 12-13 kwietnia br. z pracowników Urzędu Gminy brał udział
w szkoleniu organizowanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
Wójt odpowiedział, że pracownica Urzędu Gminy odpowiedzialna za pozyskiwanie środków zewnętrznych zgłoszona na szkolenie nie zakwalifikowała się do udziału w nim.
 
Radna Agnieszka Nachotko zwróciła się z prośbą aby przy najbliższej dyskusji na temat utworzenia prywatnej placówki szkolnej w Studniskach Dolnych zaprosić Panią Barbarę Kowalczyk – Prezesa Fundacji EDU.
 
Ad. 8
Pytania i wnioski sołtysów.
 
Sołtys Małgorzata Pławiak w związku z zawaleniem się posesji na działce nr 53 w Małej Wsi Górnej prosiła o prawidłowe zabezpieczenie budynku, ponieważ spadające cegły stwarzają zagrożenie dla osób, które korzystają z drogi biegnącej obok działki. Komendant Straży Gminnej zabezpieczył budynek oznaczając taśmą, jednak nie zapewnia to bezpieczeństwa dzieci, które uczęszczają tą drogą idąc do szkoły. Sołtys pytała jakie Wójt zamierza podjąć działania w tej sprawie.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka zgłosiła, że w Skrzydlicach na końcu wsi przy drodze tworzy się dzikie wysypisko śmieci, na które głownie wyrzucane jest gruz. Sołtys zgłaszała sprawę do Straży Gminnej i prosiła
o interwencję.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz podziękowała radnemu Polowemu za przywołanie jej do porządku. Sołtys pytała czy pracownicy porządkujący teren w Sulikowie będą pracowali także w innych miejscowościach i zajmą się np. uporządkowaniem terenu przy pojemnikach do segregacji odpadów i przy cmentarzu komunalnym. Sołtys dodała, że nie słyszała aby radny Polowy wypowiadał się na ten temat. Sołtys poruszyła również sprawę pogarszającego się stanu ogrodzenia cmentarza, ponadto na działce z prawej strony cmentarza panuje bałagan. Sołtys zgłosiła ponadto sprawy:
-braku pokrywy studzienki kanalizacyjnej na drodze „serwatkowej”,
-braku oznakowania kierunkowskazami skrzyżowania koło Kościoła w Radzimowie Górnym,
-naprawy drogi w Radzimowie Górnym zniszczonej przez ciężkie pojazdy przewożące ziemię z Platerówki
i Włosienia z budowy kanalizacji.
-potrzeby ograniczenia tonażu na wyremontowanej drodze w ramach usuwania skutków powodzi.
 
Sołtys Anna Marczyk poruszyła sprawę budynku nr 39 w Mikułowej.
 
Sołtys Andrzej Polowy prosił o sprawdzenie wymaganej odległości pól uprawnych, które są nawożone od  stacji uzdatniania wody, biorąc pod uwagę stację w Mikułowej znajdującej się przy polach.
 
Sołtys Beata Mazur pytała kiedy zostanie ułożona kostka brukowa przy Świetlicy Wiejskiej w Starym Zawidowie oraz o koszenie terenu przy placach zabaw.
 
Sołtys Tadeusz Ostapiuk poruszył sprawę zniszczonej drogi prowadzącej do Jabłońca przez ciężki sprzęt.
 
Ad. 9
Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Zakupem działki i rozbiórką budynku który się zawalił nikt nie jest zainteresowany. Należy zlecić rozbiórkę
i uporządkować teren. Wójt osobiście polecił Komendantowi zabezpieczenie terenu.
 
Sołtys Małgorzata Pławiak stwierdziła, że teren powinien być właściwie zabezpieczony, budynek stanowi zagrożenie, w każdej chwili do środka budynku może zawalić się komin.
 
Wójt pytał jakie zdaniem Pani Sołtys będzie odpowiednie zabezpieczenie budynku.
 
Sołtys stwierdziła, że taśma nie zapewnia bezpieczeństwa dzieciom, które chodzą po tej drodze.
 
-Odpady znajdujące się przy drodze w Skrzydlicach należą do właściciela nieruchomości i należy go zobowiązać do ich usunięcia. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku terenu przy cmentarzu w Radzimowie.
-Pracownicy będą utrzymywać porządek także w miejscowościach poza Sulikowem i będą uporządkowywać teren przy pojemnikach do segregacji.
-Sprawa pokrywy od studzienki kanalizacyjnej będzie załatwiona pilnie, ponieważ znajduje się na drodze gminnej.
-Wykonawca budowy kanalizacji został poinformowany o konieczności naprawienia zniszczonej drogi
w Radzimowie Górnym.
-Sprawa oznakowania skrzyżowania w Radzimowie zostanie przekazana do jego zarządcy.
-Zdania na temat ograniczenia tonażu na drodze w Radzimowie są podzielone, należy rozważyć ten problem.
-Budynek w Mikułowej powinien zostać sprzedany.
-Sprawa odległości stacji uzdatniania wody od pół zostanie przekazana do Spółki SUPLAZ.
-Właściciel pojazdów które zniszczyły drogę na Jabłoniec powinien być odpowiedzialny za jej stan.
-Ogrodzenie cmentarza w Radzimowie będzie naprawione kiedy pojawią się środki w budżecie na ten cel.
-Place zabaw zostały ustawione w wielu miejscach i wydają się być niepotrzebne, nikt nie chce zająć się ich utrzymaniem i porządkowaniem terenu na którym się znajdują.
 
Ad. 10
Sprawy różne:
1) Przewodniczący poinformował, że na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Wójt przedstawił projekt oświadczenia Rady Gminy Sulików w sprawie wyrażenia akceptacji dla sposobu realizacji przez Wójta Gminy Sulików uchwały Nr XXXIII/249/13 dotyczącej porozumienia zawartego z Panem Tomaszem Kaczmarkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne MAXI STAR KONSTRUKTOR.
Wójt odczytał projekt oświadczenia.
(godz. 1300 – sesję opuścił radny Bogdan Kaczmarczyk – w sesji udział bierze 14 radnych)
Oświadczenie w sprawie wyrażenia akceptacji dla sposobu realizacji przez Wójta Gminy Sulików uchwały Nr XXXIII/249/13 dotyczącej porozumienia zawartego z Panem Tomaszem Kaczmarkiem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne MAXI STAR KONSTRUKTOR zostało przyjęte 10 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
2)Radny Jerzy Marek Nowicki podziękował Przewodniczącemu za udzielenie wsparcia finansowego dla Pana Wojciecha Wierzbickiego w związku z jego udziałem w finale turnieju Grand Prix Russia w K-1 
w Moskwie w którym zająłwysokie III miejsce pomimo odniesionych kontuzji.  
(godz. 1305 – na sesję powrócił radny Bogdan Kaczmarczyk, w sesji bierze udział 15 radnych)
3) Radny Bogusław Świątek poinformował, że podczas posiedzenia sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zgromadzenia Spółek Wodnych do Zarządu Spółki wybrano m.in. dwóch przedstawicieli
z Gminy Sulików, są to Sołtys Ewangelis Zaras i Sołtys Elżbieta Wadzicka. Ponadto radny Świątek i Pan Tadeusz Baranek zostali wybrani do Komisji Rewizyjnej.
Radny Bogusław Świątek jako Prezes Związku Hodowców Gołębi Pocztowych zadeklarował swoje uczestnictwo w uroczystości 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja na Placu Wolności w Sulikowie poprzez wypuszczenie 222 gołębi w celu uświetnienia obchodów.
4) Wójt podziękował za wspaniałą inicjatywę ze strony radnego Bogusława Świątka i zaprosił wszystkich obecnych do udział w obchodach 222 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja na Placu Wolności
w Sulikowie.
5) Wiceprzewodnicząca poinformowała, że radni otrzymali sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Sulików za 2012 rok, które będzie rozpatrywane w miesiącu maju.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad i na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, Przewodniczący zamknął XXXV w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1310)
 
Protokołowała:

A.Adamiak

 
                                                                                                                                              Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                 Jan Solecki /-/

Ilość odwiedzin: 5616
Nazwa dokumentu: Protokół nr 35
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 26 kwietnia 2013 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-06-12 11:13:22
Data udostępnienia informacji: 2013-06-12 11:13:22
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-09 09:45:28

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner