logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 32
z sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 28 lutego 2013 r. o godz. 1000
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.

 
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XXXII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 15 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.
Przewodniczący przekazał przewodnictwo w sesji radnej Bogusławie Delijewskiej – Wiceprzewodniczącej Rady Gminy Sulików.
 
Wiceprzewodnicząca powitała Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików oraz obecnych kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję. 
Wiceprzewodnicząca poinformowała o zmianie porządku obrad sesji polegającej na wprowadzeniu dwóch dodatkowych projektów uchwał:
- w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulików upoważnienia do zawarcia ugody w sporze toczącym się przed Sądem Okręgowym w Legnicy VI Wydział Gospodarczy, którego stronami są Gmina Sulików oraz Tomasz Kaczmarek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo - Produkcyjne MAXI STAR KONSTRUKTOR Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki, zamieszkały w Obornikach (64-600) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49A/9 w sprawie z powództwa Tomasza Kaczmarka przeciwko Gminie Sulików, prowadzonej pod sygn. akt VI GC 148/11.
- zmieniająca uchwałę nr XXIX/222/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bierna.
 
Wraz z proponowanymi zmianami porządek sesji przedstawia się następująco:
1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Podsumowanie inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
6. Sprawozdanie z likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
7. Podjęcie uchwał:
7.1. w sprawie wystąpienia Gminy Sulików ze Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej,
7.2 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat,
7.3 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego, na okres powyżej 3 lat,
7.4 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej,
7.5 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi z dnia 01.02.2013 r. Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXVIII/211/12 Rady Gminy Sulików z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie,
7.6 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi z dnia 31.01.2013 r. Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXVIII/208/12 Rady Gminy Sulików z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2014,
7.7 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie,
7.8. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2014,
7.9. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na 2013 rok,
7.10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.
7.11.w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulików upoważnienia do zawarcia ugody w sporze toczącym się przed Sądem Okręgowym w Legnicy VI Wydział Gospodarczy, którego stronami są Gmina Sulików oraz Tomasz Kaczmarek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo - Produkcyjne MAXI STAR KONSTRUKTOR Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki, zamieszkały w Obornikach (64-600) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49A/9 w sprawie z powództwa Tomasza Kaczmarka
7.12.zmieniająca uchwałę nr XXIX/222/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bierna.
8.Pytania i wnioski radnych.
9.Pytania i wnioski sołtysów.
10.Odpowiedzi na pytania i wnioski.
11.Sprawy różne i informacje.
 
Radny Tadeusz Polowy w kwestii głosowania nad projektem uchwały dotyczącym udzielenia wójtowi pełnomocnictwa do zawarcia ugody złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego nad projektem uchwały.
 
Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak stwierdziła, że wniosek nie dotyczy porządku obrad i zostanie poddany pod głosowanie przy rozpatrywaniu projektu uchwały, o którym mówił radny.
 
Wiceprzewodnicząca Bogusława Delijewska poddała pod głosowanie porządek sesji wraz z proponowaną zmianą.
 
Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
Przystąpiono do porządku obrad.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że radni otrzymali projekty protokołów nr 30 i 31 z poprzednich sesji wraz z materiałami na sesję.
Do projektów protokołów nie wpłynęły uwagi ze strony radnych.
Projekt protokołu nr 30 ze styczniowej sesji Rady Gminy Sulików został przyjęty jednogłośnie.
Projekt protokołu nr 31 nadzwyczajnej sesji w dniu 14 lutego br. został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 
Przewodnicząca Komisji Społecznej przedstawiła informację o posiedzeniu Komisji w dniu 15 lutego 2013 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sulikowie.
 
Informacja o posiedzeniu Komisji została przyjęta jednogłośnie.
 
Wiceprzewodnicząca przedstawiła informację o wspólnym posiedzeniu komisji Rady Gminy w dniu 25 lutego 2013 r.
 
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że zgodnie z prośbą radnego Tadeusza Polowego, protokół zostanie mu przekazany w momencie sporządzenia i podpisania.
 
Radny Marian Kurek stwierdził, że w sprawach różnych mówił o drodze w Wielichowie a nie w Skrzydlicach.
 
Wiceprzewodnicząca stwierdziła, że poprawka zostanie naniesiona w protokole.
 
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 3
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że pisemna informacja została radnym przedstawiona przed sesją.
Radni nie wnieśli uwag do informacji.
 
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
Radny Jerzy Marek Nowicki prosił o rozszerzenie tematu dotyczącego pożaru mieszkania w Studniskach Dolnych i pytał czy powołanie Sekretarza Gminnej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej wiąże się z zatrudnieniem nowego pracownika w Urzędzie Gminny Sulików, czy ze zwiększeniem zakresu obowiązków jednemu z pracowników. 
 
Wójt odpowiedział, że na Sekretarza Gminnej Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej została powołana Pani Karolina Żerko-Kopij
w ramach wykonywanych obowiązków, która będzie prowadziła dokumentację Komisji składającej się ze specjalistów z zakresu budownictwa i architektury.
W kwestii pożaru mieszkania Państwa Rollans w Studniskach, Wójt odpowiedział, że w dniu pożaru, podczas akcji gaśniczej na miejscu zdarzenia była obecna Pani Sekretarz, ponieważ Wójt był wówczas poza terenem gminy. Gmina zaproponowała poszkodowanym nocleg w hotelu a następnie uruchomiona została linia zakupowa w sklepie spożywczym w Studniskach Dolnych. Bezpośredni sąsiedzi Państwa Rollans zaproponowali im nocleg, z którego nadal korzystają. Następnego dnia po pożarze na miejscu zdarzenia obecni byli pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulikowie, aby rozpoznać potrzeby pogorzelców. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przekazał Państwu Rollans zasiłek celowy w kwocie 3 tys. zł. Za zgodą Państwa Rollans zostało uruchomione specjalne konto bankowe, na które można wpłacać środki. W mediach została rozpowszechniona informacja na temat możliwości wsparcia poszkodowanej rodziny. Państwo Rollans skorzystali również z pomocy żywnościowej dzięki Caritas oraz z pomocy finansowej zebranej na mszach św. w Kościołach w Sulikowie i w Studniskach Dolnych. Ze strony Gminy Sulików w dalszym ciągu  jest możliwa pomoc, również gmina Zgorzelec zapewniła o możliwości udzielenia wsparcia. Znacznej pomocy Państwu Rollans udzielili przyjaciele i wiele życzliwych osób ze Studnisk Dolnych, którzy przekazali m.in. pościel i odzież. Pojawiła się również oferta pomocy przy remoncie mieszkania. Wszelkie informacje na temat form wsparcia pogorzelców są przekazywane na bieżąco do wiadomości publicznej.
 
Radny Nowicki pytał czy inni mieszkańcy budynku również zostali poszkodowani.
 
Wójt odpowiedział, że budynek zamieszkuje kilka rodzin, ale zniszczone zostało tylko mieszkanie Państwa Rollans.
 
Radny Bogusław Świątek pytał w jakich charakterze Wójt uczestniczył w postępowaniu w Sądzie Rejonowym w Zgorzelcu.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że Gmina w procesie występuje w charakterze strony. Postępowanie przez Sądem Rejonowym
w Zgorzelcu dotyczy uregulowania kwestii stanu prawnego własności lokalu. Obecni właściciele nieruchomości nabyli ją od osób, którym została przyznana w 1947 r. jako mienie zabużańskie.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał czego dotyczyły spotkania z mediami organizowane w związku z pożarem w Studniskach.
 
Wójt odpowiedział, że sprawa pożaru mieszkania Państwa Rollans została mocno nagłośniona przez media, stąd pojawiły się oczekiwania komentarza w tej sprawie ze strony Wójta. Wójt stwierdził, że ubolewa na tym, że jego wypowiedzi w całości nie znajdują odzwierciedlenia w mediach, gdzie pojawiają się tylko wycinki ujęte w bardzo nieprzychylnym dla niego kontekście. Wójt zdementował wszelkie złe informacje w mediach na ten temat. Gmina od początku stara się pomóc pogorzelcom w jak najlepszy sposób. Wszelkie komentarze mające zdyskredytować tę pomoc są bardzo niesprawiedliwe.
 
Rady Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że Wójt odniósł się wyłącznie do Turnieju Tenisa stołowego, a miał miejsce również Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta.
 
Wójt omyłkowo nie ujął tego wydarzenia w swoim sprawozdaniu, jednak z pewnością informacja byłaby znacznie bardziej istotna gdyby zwycięzcą Turnieju była drużyna z Gminy Sulików. Puchar Wójta zdobyła jednak drużyna z Bogatyni.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał na czym mają polegać zabiegi chirurgiczne w zakresie sterylizacji lub kastracji psów i kotów oraz usypianie ślepych miotów w związku z umową z Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Polsce – Koło w Dłużynie Górnej.
 
Wójt zaproponował, aby radny zapoznał się ze szczegółami umowy, które może udostępnić Pani Alicja Żelichowska.
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał czy zarządzenie w sprawie ustalenia na 2013 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach, przedszkolu, prowadzonych przez Gminę Sulików dotyczy nowoprzyjętych nauczycieli. 
 
Wójt odpowiedział, że zarządzenie mówi o środkach, które w ramach budżetu szkoły mają zostać przeznaczone na szkolenia wszystkich zatrudnionych nauczycieli.
 
Wiceprzewodnicząca Delijewska pytała o spotkanie z Firmą Bilfinger Berger na temat usuwania usterek powstałych w wyniku budowy sieci wodno-kanalizacyjnej.
 
Wójt odpowiedział, że z chwilą zakończenia inwestycji zakończyły się rady budowy, jednak zdaniem Wójta warto organizować spotkania z Firmą Bilfinger Berger na temat postępów w usuwaniu usterek. W okresie zimowym postęp w pracach nie jest zbyt wielki, jednak naprawy przy studzienkach są wykonywane na bieżąco. Firma deklaruje, że wszystkie usterki zostaną usunięte w pierwszym półroczu. Usterki w ramach inwestycji mogą być zgłaszane w ciągu roku od zakończenia inwestycji.
 
Zastępca Wójta poinformował o działaniach związanych z rekultywacją składowiska odpadów w Sulikowie. W listopadzie 2012 r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego i gmin z terenu Województwa Dolnośląskiego w kwestii rekultywacji składowisk odpadów. Same gminy nie są w stanie i nie mają możliwości przeprowadzenia rekultywacji składowisk, zwłaszcza te, które posiadają składowisko o powierzchni mniejszej niż 1 ha, na które nie można pozyskać dofinansowania. Powstała inicjatywa aby gminy wspólnymi siłami doprowadziły do rekultywacji swoich składowisk. Na koordynatora projektu została powołana Dolnośląska Agencja Gospodarcza. Gminy otrzymały do podpisania list intencyjny, który będzie oznaczał przystąpienie do projektu. Zgodnie z inicjatywą powołana zostanie spółka celowa, która złoży wniosek o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. W miesiącach marcu i kwietniu będą trwały przygotowywania wniosku i weryfikacja dokumentacji składowisk, jakie gminy posiadają, w celu sprawdzenia czy mogą zostać zakwalifikowane do projektu.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki prosił, aby osoby, które będą obecne na spotkaniach z mieszkańcami w sprawie gospodarki odpadami, były przygotowane do udzielenia odpowiedzi na wszystkie pytania.
 
Komendant Straży Gminnej w Sulikowie poinformował, że Straż w miesiącu lutym podjęła 238 czynności, w tym odnotowano dwa wykroczenia zakończone udzieleniem pouczenia i wnioskiem do sądu. Straż odbyła 67 kontroli, w tym 22 rekontrole. Straż kontrolowała przejezdność dróg w okresie zimowym, stan poziomu wód w rzekach, numeracji posesji oraz pustostany w zakresie przebywania w nich osób bezdomnych. Straż interweniowała w sprawie nieprawidłowego spalania odpadów i umów na wywóz odpadów. Przeprowadzono 22 patrole zmotoryzowane, w tym 3 wspólne z Policją. Mieszkańcy zgłosili do Straży 13 interwencji. Straż udzieliła 18 asyst dla pracowników Urzędu Gminy i 2 asysty dla pracowników Schroniska dla zwierząt z Dłużyny. W marcu Straż Gminna będzie sprawdzała porządek na posesjach oraz kontrolowała wywóz nieczystości ciekłych w związku z obowiązkiem przyłączania się do sieci kanalizacyjnej.
 
Radny Andrzej Kurek pytał ile mandatów udzieliła Straż Gminna.
 
Komendant odpowiedział, że nie udzieliła żadnego mandatu w miesiącu lutym.
 
Radny Bogusław Świątek stwierdził, że chciałby zapoznać się z adnotacjami Straży Gminnej na temat nie odśnieżonego końca drogi powiatowej do posesji Państwa Sienkiewicz, Żuk, Jarmulak.
 
Komendant odpowiedział, że sprawa została odnotowana i przekazana do wiadomości Panu Wójtowi.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy  sprawa, w której zgłaszał interwencję została rozwiązana.
 
Komendant odpowiedział, że problem, który dotyczył nieprawidłowego parkowania został rozwiązany. Obaj kierowcy przyjęli jego uwagi do wiadomości.
 
Radny Józef Ziomek mówił o nieprawidłowym odśnieżeniu drogi powiatowej Radzimów – Sulików. Droga została odśnieżona tylko z jednej strony, nawet po roztopach zalegający na jednym z poboczy śnieg uniemożliwia swobodny przejazd dwóch pojazdów.
 
Komendant stwierdził, że zna ten problem. Osoba, która odśnieżała nie posiada niezbędnego w tym przypadku pługu wirnikowego.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że gdyby śnieg został w porę odgarnięty to droga byłaby przejezdna. Zdaniem radnego odśnieżanie tej drogi zostało wykonane nieprawidłowo i nie zostało zakończone.
 
Komendant stwierdził, że przekaże te uwagi do Starostwa Powiatowego.
 
Przewodniczący Rady zwrócił uwagę na stan kostki brukowej na Placu Wolności w Sulikowie, na której pojawiają się coraz większe plamy olejowe pochodzące z zaparkowanych tam pojazdów. Przewodniczący prosił o podjęcie interwencji w tej sprawie.
 
Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie sprawozdanie z  działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 
Sprawozdanie z  działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 5
Podsumowanie inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
 
Prezes Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ przedstawił prezentację multimedialną na temat przebiegu inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
 
Radny Andrzej Kurek pytał jak często będą spisywane stany liczników przez inkasenta, który obsługuje obecnie trzy gminy i porusza się rowerem. Radny stwierdził, że w jego przypadku ostatnie spisanie stanu licznika miało miejsce we wrześniu ubiegłego roku.
 
Prezes MSWK SUPLAZ odpowiedział, że dotychczasowy system przewidywał odczyt wodomierza raz na dwa miesiące. W domach, gdzie inkasent nie zastał nikogo, pozostawiona była wiadomość z prośbą o przekazanie stanu licznika telefonicznie. Aby zwiększyć częstotliwość odczytu konieczne byłoby zatrudnienie drugiego pracownika, co w przyszłości skutkowałoby zwiększeniem kosztów funkcjonowania Spółki, a tym samym wpłynęłoby na koszt wody i odbioru ścieków. Stan licznika można podać telefonicznie, osoba będzie wówczas poinformowana o kwocie do zapłaty.
 
Radny Andrzej Kurek pytał jakie są koszty utrzymania dwóch pojazdów do obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej i czy nie wpłynie to na cenę wody i odbioru ścieków.
 
Prezes odpowiedział, że konieczność zakupu drugiego samochodu była spowodowana zakończeniem inwestycji. Przedsiębiorstwo, które obsługuje trzy gminy, 150 km sieci wodociągowej, 40 km sieci kanalizacyjnej nie może funkcjonować dysponując jednym pojazdem. W Spółce działają dwa odrębne zespoły do obsługi sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej. Samochody są wzięte w leasing, mają fabrycznie zamontowaną instalację gazową. Utrzymanie dwóch samochodów jest mniej kosztowne niż utrzymanie wcześniejszego pojazdu.
 
Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie informację na temat podsumowania inwestycji: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”.
 
Informacja została przyjęta 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 6
Sprawozdanie z likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że sprawozdanie z likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego zostało przedstawione radnym na wspólnym posiedzeniu komisji stałych.
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że niepokoi go, że od kiedy w czerwcu została podjęta uchwała o likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego do tej pory nie została wskazana osoba zajmująca się utrzymaniem cmentarzy komunalnych i utrzymaniem porządku na Placu Wolności w Sulikowie.
 
Wójt odpowiedział, że w sprawozdaniu z jego działalności ujęta została umowa na m.in. odśnieżanie placu przed kaplicą w Sulikowie
i sprzątanie w kaplicy. Zdaniem Wójta radny nie powinien mieć powodów do obaw w tej sprawie oraz prosił o doprecyzowanie poruszanego problemu.
 
Radny Hasiuk stwierdził, że umowa zlecenia o której mowa w sprawozdaniu z działalności Wójta została zawarta tylko na cztery dni.
 
Wójt stwierdził, że będą zawierane kolejne umowy, ponadto zakres obowiązków konserwatora zatrudnionego w Urzędzie Gminy został zwiększony o opróżnianie pojemników na odpady na Placu Wolności. Wójt nie widzi w najbliższym czasie potrzeby zatrudniana na dodatkowy etat osoby, która miałaby zajmować się porządkowaniem Placu Wolności i terenu cmentarzy przez osiem godzin dziennie.
 
Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak stwierdziła, że rozumie sugestię radnego Pawła Hasiuka, w jej odczuciu mieszkańcy w przypadku braku Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie nie wiedzą do kogo mają się zgłosić w przypadku konieczności zorganizowania pogrzebu.
 
Wójt odpowiedział, że wszystkie obowiązki GZK przejął Urząd Gminy Sulików. W przypadku organizacji pogrzebu należy zgłosić się do Urzędu Gminy oraz do zakładu pogrzebowego.
 
Radna Genowefa Wilczak-Raczak pytała co w przypadku innych obowiązków, które pełnił Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie.
 
Wójt odpowiedział, że Gminny Zakład Komunalny zatrudniał 5 osób, w tym 3 osoby na stanowiskach administracyjnych, 2 osoby pracowały w terenie, z czego jedna pracowała na umowę o pracę, a druga tylko na umowę zlecenie. Wszystkie obowiązki GZK przeszły płynnie do Urzędu Gminy.
 
Wiceprzewodnicząca Bogusława Delijewska wnioskowała o zatrudnienie osoby, która zajmowała by się utrzymaniem czystości na cmentarzach komunalnych i innymi obowiązkami na umowę o pracę, ponieważ umowa zlecenia nie jest korzystna. Radna przypomniała, że likwidacja GZK budziła niepokój wielu radnych zarówno w kwestii utrzymania cmentarzy komunalnych jak i zatrudnienia pracowników Zakładu.
 
Wójt zgodził się z radną i stwierdził, że jeżeli obowiązki zostaną powierzone pracownikowi, zostanie zatrudnione na umowę o pracę.
 
Sprawozdanie z likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie został przyjęte 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 7
7.1 w sprawie wystąpienia Gminy Sulików ze Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji stałych i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
7.2 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji stałych i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (15 głosów za).
 
7.3 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w najem lokalu użytkowego, na okres powyżej 3 lat.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji stałych i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (15 głosów za).
 
7.4 w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji stałych i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (15 głosów za).
 
7.5 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi z dnia 01.02.2013 r. Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXVIII/211/12 Rady Gminy Sulików z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji stałych i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (15 głosów za).
 
7.6 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi z dnia 31.01.2013 r. Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę nr XXVIII/208/12 Rady Gminy Sulików z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2014.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji stałych i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (15 głosów za).
 
7.7 w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Kultury w Sulikowie.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji stałych i poddała pod głosownie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (15 głosów za).
 
7.8. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Sulików z organizacjami pozarządowymi na lata 2013-2014.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji stałych i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie. (15 głosów za).
 
7.9. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Sulików na 2013 rok.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji stałych i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych.
 
7.10 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.
Wiceprzewodnicząca poinformowała, że projekt uchwały został omówiony na wspólnym posiedzeniu komisji stałych i poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
7.11 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulików upoważnienia do zawarcia ugody w sporze toczącym się przed Sądem Okręgowym w Legnicy VI Wydział Gospodarczy, którego stronami są Gmina Sulików oraz Tomasz Kaczmarek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo - Produkcyjne MAXI STAR KONSTRUKTOR Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki, zamieszkały w Obornikach (64-600) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49A/9 w sprawie z powództwa Tomasza Kaczmarkaprzeciwko Gminie Sulików, prowadzonej pod sygn. akt VI GC 148/11.
 
Radny Tadeusz Polowy zgłosił wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego nad uchwałą.
 
Wójt stwierdził, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby odbyło się głosowanie imienne nad uchwałą. Wniosek radnego powinien zostać przegłosowany. Nie podjęcie tej uchwały naraża gminę na ryzyko poniesienia znacznych kosztów.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że w poprzedniej kadencji wnioskował o naliczenie kary dla wykonawcy za nieterminowe oddanie budynku hali sportowej do użytku. Postępowanie sądowe w każdym wypadku uszczupli budżet gminy, mimo tego, że wina leży po stronie wykonawcy. 
 
Wójt przychylił się do stanowiska radnego Tadeusz Polowego i stwierdził, że wiele elementów na hali można było wykonać w inny sposób, dlatego krytycznie odnosi się do działalności Firmy MAXI STAR. Wykonawca zwraca się jednak o zwrot jego zdaniem bezprawnie naliczonych kar umownych wraz z odsetkami, jednak wyrok w tej sprawie wyda sąd.
 
Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek radnego Tadeusza Polowego o przeprowadzenie głosowania imiennego nad projektem uchwały.
 
Wniosek został przyjęty 13 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Wójt odczytał projekt uchwały.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał czy w przypadku kwoty 8.989.024,91 zł wymienionej w § 2, nie nastąpiła pomyłka. Zdaniem radnego kwota to koszt budowy hali, a nie kary umowne.
 
Wójt odpowiedział, że zdaniem eksperta powołanego przez Kancelarię, kary za zwłokę w usunięciu usterek, zgłoszonych w momencie odbioru budynku hali w chwili obecnej wynoszą 8.989.024,91 zł. Tyle zdaniem eksperta Firma MAXI STAR powinna zapłacić Gminie Sulików za zwłokę w usunięciu usterek. Wójt dodał, że podjęcie tej uchwały wcale nie oznacza, że zostanie zrealizowana, zależy to od woli drugiej strony postępowania.
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał czy jeżeli dojdzie do ugody Gmina odstąpi od roszczenia kwoty 8 mln. Radny stwierdził, że Firma żąda zwrotu naliczonych kar, pomimo tego, że podczas budowy popełniła wiele błędów i dopuściła się opóźnień w budowie.
 
Wójt podkreślił, że to wykonawca budowy hali zwrócił się do sądu i domaga się zwrotu niesłusznie jego zdaniem naliczonych kar umownych, naliczonych według wzoru którego nie potwierdza obecnie również inżynier kontaktu, wówczas zatrudniony między innymi w tym celu.
 
Sołtys Andrzej Polowy stwierdził, że skoro dokumenty dotyczące postępowania zaginęły, również druga strona powinna je posiadać. 
 
Wójt stwierdził, że również tak uważa, jedną stroną był inżynier kontaktu – Instytut Samorządności, który reprezentował Gminę w postępowaniu jako inwestor zastępczy a drugą wykonawca budowy. Jeżeli inżynier kontraktu nie posiada obecnie tych dokumentów, trudno jest spodziewać się, że wykonawca udostępni je, jeżeli mogłoby to przemawiać na jego niekorzyść.
 
Sołtys Ewangelis Zaras pytał czy w okresie gwarancji gmina zgłosiła poprawki jakie należy wnieść do budowy. Sołtys stwierdził, że nie rozumie jak dokumenty po stronie gminy mogły zaginąć.
 
Wójt odpowiedział, że dokumenty w Urzędzie Gminy nie zaginęły. Była to dokumentacja po stronie inwestora zastępczego. Dyskusja w tej sprawie odbyła się na posiedzeniu komisji stałych, do radnych należy podjęcie decyzji w tej sprawie, w związku z tym nie ma potrzeby kolejny raz jej rozpatrywać. Wójt wyjaśnił, że po stronie Gminy Sulików żadne dokumenty nie zaginęły, inżynier kontraktu nie jest w stanie udokumentować w jaki sposób naliczył karę wykonawcy, twierdząc, że wyliczenia zaginęły. Gmina nie ponosi w tej kwestii odpowiedzialności. Odnośnie terminów Wójt stwierdził, że obowiązuje prawo, które zamawiającemu czyli gminie daje możliwość dochodzenia swoich praw wobec wykonawcy przez trzy lata. W tym okresie gmina domagała się od wykonawcy usunięcia stwierdzonych usterek, co jest potwierdzone protokołami ze spotkań z wykonawcą. Poza deklaracjami wykonawca nie podjął żadnych działań w tej sprawie. Wykonawca wobec Gminy ma cztery lata na dochodzenie swoich praw i właśnie z nich skorzystał. Gmina musi teraz udowodnić, że kary zostały naliczone słusznie. Kary dla wykonawcy naliczono na poziomie kilkuset tysięcy złotych w momencie realizacji. Wysokość kar ujętą w projekcie uchwały naliczył specjalista, który na podstawie umów stwierdził, że wykonawca nie dotrzymał swoich obowiązków poprzez nie usunięcie stwierdzonych usterek.
 
Sołtys Adam Czesnkowski pytał czy wobec inwestora zastępczego, który dopuścił się do zaginięcia dokumentów, Gmina nie powinna wystąpić aby współuczestniczył on w powstałych kosztach.
 
Wójt stwierdził, że przedstawiciel Instytutu Samorządności byli wzywani do sądu i składali stosowne oświadczenia w sprawie dokumentacji.
 
Wiceprzewodnicząca przeprowadziła głosowanie imienne nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulików upoważnienia do zawarcia ugody w sporze toczącym się przed Sądem Okręgowym w Legnicy VI Wydział Gospodarczy, którego stronami są Gmina Sulików oraz Tomasz Kaczmarek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo - Produkcyjne MAXI STAR KONSTRUKTOR Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki, zamieszkały w Obornikach (64-600) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49A/9 w sprawie z powództwa Tomasza Kaczmarkaprzeciwko Gminie Sulików, prowadzonej pod sygn. akt VI GC 148/11:
 
 
Radny Andrzej Dominikowski: wstrzymał się
Radny Paweł Hasiuk: przeciw,
Radny Bogdan Kaczmarczyk: przeciw,
Radny Grzegorz Konarski: przeciw,
Radny Andrzej Kurek: za,
Radny Marian Kurek: przeciw,
Radna Agnieszka Nachotko: wstrzymała się,
Radny Jerzy Marek Nowicki: wstrzymał się,
Radny Tadeusz Polowy: przeciw,
Radny Jan Solecki: za,
Radny Bogusław Świątek: za,
Radna Genowefa Wilczak – Raczak: za,
Radny Józef Ziomek: przeciw,
Radna Weronika Ziółkowska: za,
Radna Bogusława Delijewska: za.
 
W wyniku głosowania: 6 głosów przeciw, 3 głosów wstrzymujących się przy 6 głosach za – uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulików upoważnienia do zawarcia ugody w sporze toczącym się przed Sądem Okręgowym w Legnicy VI Wydział Gospodarczy, którego stronami są Gmina Sulików oraz Tomasz Kaczmarek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo - Produkcyjne MAXI STAR KONSTRUKTOR Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki, zamieszkały w Obornikach (64-600) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49A/9 w sprawie z powództwa Tomasza Kaczmarkaprzeciwko Gminie Sulików, prowadzonej pod sygn. akt VI GC 148/11 stała się bezprzedmiotowa.
 
Radny Andrzej Kurek złożył wniosek o przeprowadzenie kolejnego głosowania nad projektem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulików upoważnienia do zawarcia ugody w sporze toczącym się przed Sądem Okręgowym w Legnicy VI Wydział Gospodarczy, którego stronami są Gmina Sulików oraz Tomasz Kaczmarek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo - Produkcyjne MAXI STAR KONSTRUKTOR Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki, zamieszkały w Obornikach (64-600) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49A/9 w sprawie z powództwa Tomasza Kaczmarkaprzeciwko Gminie Sulików, prowadzonej pod sygn. akt VI GC 148/11.
 
Wiceprzewodnicząca Genowefa Wilczak – Raczak stwierdziła, że wniosek jest niezasadny, ponieważ rozstrzygnięcie nad projektem uchwały zapadło. Zgodnie ze Statutem uchwała stała się bezprzedmiotowa. Może zostać zwołana sesja nadzwyczajna, jednak ponowne głosowanie nie może być przeprowadzone, ponieważ reasumpcja głosowania może mieć miejsce, jeżeli głosy radnych zostały błędnie policzone.
 
Radny Andrzej Dominikowski stwierdził, że należy w tym wypadku zwołać sesję nadzwyczajną.
 
Wiceprzewodnicząca Bogusława Delijewska stwierdziła, że sesja nadzwyczajna może być zwołana na wniosek Wójta lub ¼ składu Rady Gminy.
 
 
7.12.zmieniająca uchwałę nr XXIX/222/12 Rady Gminy Sulików z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Bierna.
Zastępca Wójta omówił projekt uchwały.
Wiceprzewodnicząca poddała pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych.
 
Ad. 8
Pytania i wnioski radnych.
Radna Weronika Ziółkowska monitowała o ustawienie znaków wskazujących kierunek na Zawidów, Sulików, Studniska na skrzyżowaniu w Mikułowej. Radna stwierdziła, że takie oznakowanie powinno znaleźć się na terenie całej gminy.
 
Wójt stwierdził, że w przypadku skrzyżowania w Mikułowej należy zwrócić się do jego zarządcy – Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu.
 
Radny Andrzej Dominikowski w nawiązaniu do sprawozdania z działalności Straży Gminnej pytał ile pustostanów znajduje się na terenie gminy i kto jest ich właścicielem. Radny pytał również dlaczego gmina nie posiada lokali mieszkalnych.
 
Wójt odpowiedział, że pustostany nie są własnością gminy i nie można ich adaptować na potrzeby lokali mieszkalnych. Pustostany są najczęściej własnością prywatną. W historii Gminy Sulików lokale mieszkalne nigdy nie były budowane. Obecnie dwa lokale są przeznaczone do remontu.
 
Radny Paweł Hasiuk mówił o rozważeniu obniżenia opłaty za korzystanie z Hali Sportowej w Sulikowie. Z hali sportowej korzystają zarówno kluby sportowe jak i drużyna parafialna. Kwota 65 zł za godzinę często odstrasza młodzież, która chciałaby korzystać z Hali
i aktywnie spędzać wolny czas.
 
Radna Bogusława Delijewska przychyliła się do wniosku radnego Pawła Hasiuka, ponieważ właściwe ukierunkowanie wolnego czasu spędzanego przez młodzież może mieć wpływ na profilaktykę uzależnień.
 
Wójt w nawiązaniu do wniosku radnego Hasiuka stwierdził, że jest po rozmowach z Ks. Wikarym Adamem Szpotańskim. i Dyrektor ZSPiG. Sprawa została omówiona. Wójt dodał, że wysokość opłaty za korzystanie z Hali Sportowej wynika z zarządzenia Dyrektor Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, które określa stawkę na podstawie analizy kosztów, według której w sąsiednich gminach koszty za korzystanie z hal sportowych są porównywalne do ustalonych w Sulikowie. Kwota powinna zachęcać do korzystania z hali. Dla kilkuosobowych drużyn, które korzystają z hali przez godzinę, koszt wyniesie kilka złotych. Z hali korzystają także osoby spoza terenu Gminy, np. pracownicy Straży Granicznej. Koszt ogrzania i utrzymania hali jest bardzo wysoki i opłaty za korzystanie z hali stanowią jedynie drobny zwrot.
 
Radny Bogusław Świątek pytał czy istnieje możliwość wypracowania porozumienia ze Starostwem Powiatowym odnośnie odśnieżania odcinka drogi do posesji mieszkańców Miedzianej. Pojazd odśnieżający drogi powiatowe nie jest w stanie odśnieżyć odcinka tej drogi. Radny prosił o umożliwienie odśnieżania tej drogi przez Firmę Pana Kłagisza, który odśnieża obecnie drogi gminne. Podczas ostatniego ataku zimy, mieszkańcy przez dwa dni byli odcięci od głównej drogi. Radny zwrócił również uwagę na bardzo złą jakość ośnieżania drogi powiatowej z Miedzianej do Starego Zawidowa. Radny stwierdził, że dotychczas problem nie był mu znany. Radny nie sugeruje w tej sprawie zaniedbań ze strony Urzędu Gminy lub Wójta, tylko chciałby, aby w tej sprawie wypracowane zostało porozumienie.
 
Wójt odpowiedział, że drogi powiatowe są obecnie odśnieżane przez Powiat. Zgodnie z umowami podpisanymi z firmami, które odśnieżają drogi gminne i wewnętrzne, odśnieżenie odcinka drogi polega na dwukrotnym odśnieżeniu oraz posypaniu solą i piachem w przypadku takiej potrzeby. Odcinek drogi w Miedzianej, o którym mówił radny Świątek przez wiele lat nie był w ogóle odśnieżany. Wójt sądził, że sprzęt którym dysponuje Starostwo jest w stanie zawrócić na tej drodze. Tego typu problemy powinny być zasygnalizowane na początku zimy. Wójt stwierdził, że należy doprowadzić do porozumienia z wykonawcą, który odśnieża drogi gminne lub wygospodarować miejsce na plac manewrowy do zawracania pojazdów.
Wójt na początku swojej kadencji próbował zachęcić do współpracy rolników, którzy dysponują ciężkim sprzętem a który zimą mógłby służyć do odśnieżania. Inicjatywa ta nie powiodła się. Jednak mimo to terenu gminy nie odśnieża już jeden wykonawca, tylko czterech, co wiąże się z obniżeniem kosztów.
 
Ad. 8
Pytania i wnioski sołtysów.
Sołtys Andrzej Polowy pytał, kto będzie zajmował się utrzymaniem porządku na cmentarzach poza Sulikowem. Sołtys pytał także dlaczego wszyscy mieszkańcy z terenu gminy muszą dokładać się do porządkowania ulic w Sulikowie, skoro w innych miejscowościach to mieszkańcy muszą porządkować teren przy posesji.
 
Wójt odpowiedział, że osoba, która będzie utrzymywać porządek na cmentarzu w Sulikowie, zajmie się również koszeniem i odśnieżaniem i sprzątaniem na cmentarzu w Radzimowie. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie określa, że właściciel nieruchomości przylegającej do chodnika powinien zająć się utrzymaniem jego czystości i odśnieżeniem.
 
Sołtys Tadeusz Ostapiuk mówił o zastosowaniu podobnego rozwiązania w przypadku rozwiązania umów na odbiór odpadów jakie było zastosowane kiedy mieszkańcy zawierali umowy. Pracownicy Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu byli wówczas dostępni na terenie Gminy.
 
Wójt odpowiedział, że media podają błędną informację, według której konieczne będzie wniesienie podwójnej opłaty za odbiór odpadów. Mieszkańcy są zaniepokojeni tymi informacjami. Taka sytuacja nie będzie miała miejsca. W interesie mieszkańca leży aby
w odpowiednim momencie wypowiedział umowę z przedsiębiorstwem odbierającym odpady.
 
Sołtys Anna Marczyk mówiła o potrzebie zlokalizowania przejść dla pieszych na Placu Wolności w Sulikowie.
 
Wójt odpowiedział, że w przypadku aktualizacji projektu organizacji ruchu drogowego przejścia dla pieszych będą w nim również uwzględnione
 
 
Ad. 11
Sprawy różne. Informacje.
1) Przewodniczący Rady odczytał wniosek radnych: Bogusławy Delijewskiej, Weroniki Ziółkowskiej, Agnieszki Nachotko, Jerzego Nowickiego, Grzegorza Konarskiego, Bogusława Świątek o zwołanie sesji nadzwyczajnej w dniu 28 lutego 2013 r. o godz. 1400 w celu rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Sulików upoważnienia do zawarcia ugody w sporze toczącym się przed Sądem Okręgowym w Legnicy VI Wydział Gospodarczy, którego stronami są Gmina Sulików oraz Tomasz Kaczmarek, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo - Produkcyjne MAXI STAR KONSTRUKTOR Zakład Pracy Chronionej z siedzibą w Uścikówiec 4, 64-600 Oborniki, zamieszkały w Obornikach (64-600) przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 49A/9 w sprawie z powództwa Tomasza Kaczmarkaprzeciwko Gminie Sulików, prowadzonej pod sygn. akt VI GC 148/11.
 
Wniosek radnych o zwołanie sesji został przyjęty 11 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
 
2) Wiceprzewodnicząca poinformowała, że na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 25 lutego br. Przewodniczący zapoznał radnych
z pismem firmy Domea. Prezes Firmy Domea zwrócił się o udzielenie głosu na sesji.
 
Pan Artur Pokora – Prezes Firmy Domea poinformował, że swoim wystąpieniem chciałby zainteresować radnych problemem, który nastąpił przy realizacji inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda”. Problem stanowi kwestia rozliczeń pomiędzy głównym wykonawcą a podwykonawcami tej inwestycji. Firma Domea była jednym
z większych podwykonawców, który zajmował się m.in. dostawą urządzeń technologicznych na oczyszczalnię ścieków. Od maja 2012 r. główny podwykonawca – Firma Sobet zaprzestał płatności wynagrodzenia. Zdaniem Pana Pokory stanowisko radnych, że nie są związani ze sprawą może okazać się mylne. Zagrożeniem dla Gminy mogą być źle wykonane procedury związane z rozliczeniem dofinansowania z Funduszu Spójności. Firma Domea przedstawia swoje roszczenia do Firmy Sobet, która znajduje się obecnie w upadłości. Pan Pokora prosił radnych o zapoznanie się z tą sytuacją i prawdopodobnymi zagrożeniami, które może spowodować.
 
3)Wiceprzewodnicząca poinformowała, że o terminie kolejnej sesji radni zostaną powiadomieni odrębnym zaproszeniem.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików Wiceprzewodnicząca zamknęła XXXII
w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików.  (godz. 1320)
 
Protokołowała:                                                                                  
A.Adamiak
 
                                                                                                                                                                            Wiceprzewodnicząca Rady
                                                                                                                                                                               Bogusława Delijewska

Ilość odwiedzin: 6165
Nazwa dokumentu: Protokół nr 32
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 28 lutego 2013 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2013-04-03 13:10:24
Data udostępnienia informacji: 2013-04-03 13:10:24
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-03 14:27:39

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner