logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 20
z sesji Rady Gminy Sulików
w dniu 28 marca 2012 roku o godz. 1000
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XX w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 12 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3)
(Nieobecni byli radni Anna Pawlak i Józef Ziomek)
Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików.
Przewodniczący powitał również kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję, a w szczególności Pana Krzysztofa Lipko – Prezesa Międzygminnej Spółki Wodno – Kanalizacyjnej SUPLAZ
w Sulikowie, Pana Henryka Wolfa z Firmy Bilfinger Berger oraz dr Arkadiusza Szota z Politechniki Wrocławskiej.
Przewodniczący przedstawił porządek posiedzenia:
  1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
  2. Sprawozdanie z miedzysesyjnej działalności Komisji.
  3. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
  5. Przebieg realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda’.
  6. Podjęcie uchwał:
6.1    w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików,
6.2    w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików: Stary Zawidów, ul. Starozawidowska, Wilka dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów,
6.3    w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sulików do weryfikacji podjętych przez Gminę działań związanych z budową elektrowni wiatrowych oraz zaplanowaniem dalszych działań koniecznych dla powstania w Gminie Sulików planowanych elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębach: Studniska Górne, Studniska Dolne, Sulików,
6.4    w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat,
6.5    w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat,
6.6    w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2012 roku,
6.7    w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
6.8    w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
  1. Zapytania radnych.
  2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
  3. Odpowiedzi na zapytania.
  4. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Wójt poinformował, że projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012, został przedstawiony radnym dopiero na sesji, ponieważ Pani Skarbnik nie posiadała wcześniej danych na temat dokładnej wysokości promesy na usuwanie szkód popowodziowych. Projekt uchwały będzie szczegółowo omówiony w punkcie dotyczącym przyjęcia uchwał.
 
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekty protokołów z sesji lutowej i sesji nadzwyczajnej. Przed sesją nie wpłynęły uwagi radnych do protokołów.
Radna Bogusława Delijewska zgłosiła uwagę do projektu protokołu nr 19 z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy. Zdanie „Zdaniem radnej na ogłoszeniach nie powinny znajdować się nazwiska osób skarżących, tylko informacja czego dotyczy projekt uchwały, a zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu podjęcia uchwały jest bezzasadne, ponieważ skargę mógł przekazać sam Przewodniczący.” powinno brzmieć: „Zdaniem radnej na ogłoszeniach nie powinny znajdować się nazwiska osób skarżących, powołując się na ustawę o ochronie danych osobowych, tylko informacja czego dotyczy projekt uchwały, a zwołanie sesji nadzwyczajnej w celu podjęcia uchwały jest bezzasadne, ponieważ skargę mógł przekazać sam Przewodniczący.”
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt protokołu z sesji lutowej.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt protokołu z nadzwyczajnej sesji wraz z poprawką.
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący poinformował, że pisemna informacja została przedstawiona radnym przed sesją.
 
Radni nie zgłosili uwag do informacji.
Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 3
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności komisji stałych Rady Gminy Sulików.
Radna Weronika Ziółkowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 19 marca 2012 r.
Radna Bogusława Delijewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła protokół ze wspólnego posiedzenia komisji stałych w dniu 19 marca 2012 r.
Informacja o działalności komisji stałych Rady Gminy Sulików została przyjęta jednogłośnie.
 
 Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt poinformował, że sprawozdanie będzie rozbudowane o dodatkowe elementy. Wójt uznał, że nie wszystkie istotne sprawy znajdują się w jego pisemnej informacji. Wójt poprosił dr inż. Arkadiusza Szota z Politechniki Wrocławskiej o przedstawienie prezentacji multimedialnej dotyczącej oceny stanu technicznego budynku Środowiskowej Hali Sportowej w Sulikowie, w związku z jej uszkodzeniami. Wójt przypomniał, że wykonawca budowy Hali – firma MAXI STAR KONSTRUKTOR, wystąpiła ze znaczącym roszczeniem wobec Gminy, domagając się zwrotu ich zdaniem niesłusznie naliczonych kar za nieterminowe wykonanie inwestycji.
 
Dr inż. Arkadiusz Szot przedstawił ocenę stanu technicznego budynku Hali Sportowej w Sulikowie, którą opracował we współpracy z dr inż. Czesławem Rybakiem. Zaistniałe uszkodzenia w postaci spękanych ścian nie pojawiły się w sposób gwałtowny i nie można ich wystąpienia przypisać do konkretnych zjawisk np. pogodowych. Postęp uszkodzeń miał miejsce w okresie pierwszych dwóch lat eksploatacji, co stwierdzono w protokole gwarancyjnym i prawdopodobnie ma miejsce jeszcze częściowo do chwili obecnej. Prawdopodobnie pierwsze negatywne efekty, zwłaszcza w obrębie fundamentów wystąpiły już w okresie budowy w miarę zwiększania obciążeń ciężarem własnym konstrukcji.
Jedną z zasadniczych przyczyn wystąpienia spękań i zarysowań jest zespolenie ścian i słupów konstrukcji nośnej. Zespolenie ścian
i słupów spowodowało ich współpracę w przenoszeniu obciążeń, wspólne przemieszczenia i wobec znacznych różnic w obciążeniach
i wytrzymałościach murowane wypełnienia okazały się słabym ogniwem. Czynnikiem bezpośrednio potęgującym ten efekt jest zastosowanie ułożenia bloczków silikatowych bez wypełniania spoin pionowych. Występujące w obrębie większości ścian wypełniających uszkodzenia nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla bezpieczeństwa całości konstrukcji.
Przyczynami wystąpienia uszkodzeń ścian budynku Hali są ponadto:
-brak zbrojenia górnego w ławach fundamentowych,
-lokalne zmniejszenia sztywności ław fundamentowych,
-błędnie zaprojektowany fundament pod trybuną,
-nieprawidłowe rozwiązanie fundamentu w miejscu bramy technologicznej,
-usunięcie nadproży nad wejściami do magazynów sprzętu sportowego,
-nieznane i nieudokumentowane rozwiązanie przesunięcia osi ściany szczytowej od strony gimnazjum,
-brak dokumentacji geodezyjnej realizacji obiektu,
-brak ciągłości wieńców obwodowych,
-zróżnicowanie postępu prac w różnych częściach obiektu,
-mimośrodowe przekazanie obciążeń z dachu na ścianę szczytową,
-projekt zamienny nie korygował wielu mankamentów pierwotnego projektu,
-błędny model obliczeniowy ław fundamentowych,
-przestoje prac budowlanych.
W wyniku analizy stanu technicznego i ustalenia przyczyn obserwowanych niekorzystnych zjawisk stwierdzono, że w okresie opracowywania oceny stanu nie istniało bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa konstrukcji hali sportowej w Sulikowie. Wątpliwości co do bezpieczeństwa można mieć jedynie w przypadku południowej ściany szczytowej, w której znajdowało się źle zabezpieczone wypełnienie bramy technologicznej. Poważne wątpliwości budzi też sytuacja posadowienia tejże południowej ściany szczytowej, ze względu na stosunkowo płytkie posadowienie w odniesieniu do poziomu posadzki hali oraz ewidentne oddziaływanie momentów zginających na ścianę i ławę fundamentową.
Stwierdzone uszkodzenia wystąpiły w ścianach murowanych z bloczków silikatowych czyli w elementach, które nie pełnią zasadniczej roli nośnej obiektu. Nie stwierdzono uszkodzeń w jakimkolwiek z widocznych żelbetowych elementów nośnych (słupy, podciągi). Można spodziewać się, że lokalnie spękaniom uległy ławy fundamentowe (świadczą o tym charakter uszkodzeń i wyniki przeprowadzonych symulacji numerycznych), jednak w toku prac nie stwierdzono tego fizycznie. Stan obecny można uznać za sytuację ustabilizowaną.
W trakcie analizy materiałów archiwalnych i prowadzenia symulacji numerycznych stwierdzono bardzo duże prawdopodobieństwo występowania lokalnych spękań fundamentów spowodowanych błędami projektowymi i wykonawczymi.
W ramach zasadniczych prac naprawczych należy podjąć czynności w zakresie przywrócenia stanu pierwotnego (uciąglenie spękanych ścian) oraz czynności obserwacyjne (monitorowanie elementów konstrukcji po wykonaniu czynności naprawczych).
 
Radny Tadeusz Polowy pytał czy dokonywano pomiaru filarów nośnych. Radny podejrzewa, że wieniec, który się nie zamknął na całej budowie miał związek z tym, że wysokości filarów były zróżnicowane.
 
Dr Szot odpowiedział, że wysokości filarów nie miałyby znaczenia, natomiast ważne było obciążenie od środka słupa. Dr Szot podkreślił, że nie znaleziono żadnych śladów badań geodezyjnych przed budową. Nie zamknięcie wieńca wnika częściowo z projektu a częściowo z wykonawstwa. Połączenie zostało wykonane ale nieprawidłowo. Wieniec powinien stanowić obejmę budynku, natomiast jego połączenie nastąpiło na różnych poziomach.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał czy istnieje zagrożenie zawalenia Hali.
 
Dr Szot odpowiedział, że po analizie, nie ocenia sytuacji jako krytycznej. Pierwsza reakcja po zobaczeniu budynku była znacznie poważniejsza. Jednak po zapoznaniu się z projektem, stwierdził, że jeżeli żaden element żelbetowy, który jest podstawowym elementem nośnym nie nosi rys, nie ma miejsca sytuacja awaryjna. Jeżeli zostaną dopełnione wszelkie zalecenia sytuacja będzie stabilna. Budynek Hali z czasem doświadczył już wszystkich czynników zewnętrznych
 
Radna Genowefa Wilczak - Raczak pytała w jakim terminie powinny zostać wykonane niezbędne naprawy i jaki byłby jej koszt. Radna pytała również czy naprawy może dokonać ten sam wykonawca w ramach gwarancji.
 
Dr Szot odpowiedział, że koszty uciąglenia całego budynku zostały wstępnie oszacowane na ok. 300 tys. zł. Roboty te nie są zadaniami specjalistycznymi, polegają na dozbrojeniu ścian wewnątrz i na zewnątrz.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał w jakim terminie powinno zostać wykonane dozbrojenie oraz czy wykona je Gmina ze swoich środków czy wykonawca budowy Hali.
 
Dr Szot odpowiedział, że prace nie wymagają trybu nadzwyczajnego jednak nie powinny być długo odkładane.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał, czy w związku z tym, że filary nośne są zbyt słabe istnieje zagrożenie zawalenia się dachu Hali. Radny pytał także o pęknięcia fundamentu budynku.
 
Dr Szot odpowiedział, że dach Hali zawiera konstrukcje wielokrotnie statecznie niewyznaczalne, co powoduje że nawet pojedyncze pęknięcie nie skończy się zawaleniem konstrukcji dachu. Obserwacja ma na celu potwierdzenie założeń, że fundament budynku może być spękany. Dr Szot podkreślił, że pojedyncze spękania nie niosą za sobą poważnych konsekwencji, co nie oznacza że sprawę można zbagatelizować.
 
Radny Andrzej Dominikowski pytał czy po wykonaniu wzmocnienia ścian, nie pojawią się kolejne.
 
Dr Szot stwierdził, że prace te powinny zabezpieczyć odpowiednio budynek przed dalszym pękaniem ścian.
 
Radny Jerzy Nowicki pytał czy remont będzie służył po to by móc prowadzić później dalsze obserwacje budynku Hali.
 
Dr Szot odpowiedział, że przede wszystkim chodzi o uciąglenie i wzmocnienie ścian.
 
Przewodniczący podziękował dr Arkadiuszowi Szotowi za udział w sesji.
 
Wójt poprosił Komendanta Straży Gminnej w Sulikowie – Mariana Smokowskiego o przedstawienie prezentacji multimedialnej na temat nielegalnych składowisk odpadów znajdujących się jedynie przy drogach biegnących przez teren Gminy Sulików. Wójt poprosił radnych
o podjęcie dyskusji w tej sprawie, ponieważ konieczne będzie rozważenie zabezpieczenia środków na usuwanie tych składowisk odpadów.
 
Komendant Straży Gminnej w Sulikowie poinformował, że Straż posiada ewidencję nielegalnych składowisk odpadów również
w lasach oddalonych od dróg. Na prośbę Wójta Straż Gminna przygotowała prezentację zawierającą jedynie składowiska znajdujące się przy drogach i widoczne dla każdego. Komendant przedstawiając prezentację podkreślił że bardzo trudno jest dotrzeć do osób odpowiedzialnych za nielegalne składowiska odpadów. Komendant przedstawił zdjęcia składowisk, największe z nich znajdują się m.in. przy drodze Miedziana – Łowin, przy drodze Sulików – Radzimów Dolny, Mała Wieś Górna – Sulików, przy drodze do Ksawerowa, pobocza dróg Mikułowa – Studniska Dolne. Największe nielegalne składowisko odpadów znajduje się w Studniskach Dolnych w miejscu po tzw. byłej bazie wojskowej. Działka na której znajdują się odpady należy do firmy, znajdują się tam m.in. części po rozbiórce aut, części karoserii, tapicerek, eternit oraz ogromna liczba opon. Po półrocznym postępowaniu Sąd wydał właścicielowi działki karę
w wysokości 500 zł, jednak nie nakazał uprzątnięcia działki. Komendant zaapelował do obecnych na sesji, a w szczególności do radnych i sołtysów o zwrócenie uwagi i pomoc jeżeli będą świadkami pozbywania się odpadów przez mieszkańców w ten sposób.
 
Radny Tadeusz Polowy pytało miejsce po wyrobisku w Radzimowie Górnym, w którym znajdują się odpady. Radny stwierdził, że ubolewa nad sytuacją kiedy Firma Pana Strykowskiego pracując przy remoncie koryta rzeki Czerwona Woda wysypywała odpady
w okolicy koryta. Pozostałości po remoncie należało uporządkować.
 
Komendant odpowiedział, że zna sytuację w Radzimowie Górnym, w prezentacji ujął tylko miejsca znajdujące się przy drogach.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki powiedział, że w Starym Zawidowie zostały ustawione kolejne pojemniki do segregacji. Pomimo informacji jaką ZGiUK zamieścił na pojemnikach, że odpady znajdujące się poza nimi nie będą odbierane, mieszkańcy pozostawiają tam odpady, jak np. zepsute pralki, telewizory.Radny stwierdził, że świadomość mieszkańców w zakresie gospodarki odpadami jest niewielka.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że odpady są przywożone również przez osoby spoza terenu Gminy Sulików, również przez obywateli Niemiec.
 
Komendant stwierdził, że np. w przypadku Studnisk Dolnych, śmieci są wywożone od lat. Pomimo tego, że znany jest właściciel działki, trudno jest wyegzekwować uprzątnięcie odpadów.
 
Sołtys Małgorzata Pławiak poinformowała, że przy drodze gminnej do Małej Wsi Górnej najprawdopodobniej firma budowlana pozostawiła odpady pozostałe po remoncie. Zdaniem Pani Sołtys za część odpadów przy drogach mogą odpowiadać mieszkańcy nie mający zawartej umowy na odbiór odpadów. Sołtys pytała jak wygląda sprawa egzekwowania przez Straż Gminną umów na odbiór odpadów.
 
Komendant poinformował, że co miesiąc przedkłada Wójtowi informację o zawartych umowach. Obecnie 96% mieszkańców zawarło umowy na odbiór odpadów. Pozostałe 4% to m.in. osoby mieszkające za granicą. W stosunku do 24 mieszkańców toczy się obecnie postępowanie.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki stwierdził, że pozbywanie się odpadów w nielegalny sposób należy egzekwować np. poprzez dane które niekiedy znajdują się w wyrzuconych śmieciach.
 
Sołtys Ewangelis Zaras poruszył kwestię zniszczonych łąk, które później są zaśmiecane przez mieszkańców. 
 
Sołtys Małgorzata Pławiak poinformowała, że planuje w ramach akcji sprzątania świata posprzątanie z mieszkańcami okolic Małej Wsi Górnej. Część śmieci ubędzie, jednak nie rozwiązane to problemu większych składowisk.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz pytała ile osób można podać do umowy na odbiór odpadów. Zdaniem Pani Sołtys jeżeli do jednej umowy jest wpisanych sześć osób to śmieci znajdują się potem w rowach.
 
Wójt stwierdził, że kiedy umowy były zawierane i cena za odbiór odpadów zależała od ilości osób, większość rodzin w gminie liczyło po 2-3 osoby. Jest to zdaniem Wójta kwestia rzetelności i szczerości ze strony mieszkańców. W miejscowościach Wrociszów Dolny i Wilka miało już miejsce sprzątanie śmieci. Wójt poinformował, że do wszystkich właścicieli działek, na których znajdują się odpady i których można zidentyfikować wystąpi z wnioskami o uprzątnięcie. Jednak postępowanie w tej sprawie może trwać miesiącami. Wszystkie odpady znajdujące się przy drogach gminnych muszą być uprzątnięte na koszt gminy. Uprzątnięcie niewielkiej ilości śmieci będzie kosztowało gminę ok. 8-10 tys. zł. Wójt stwierdził, że porządek w Gminie wymaga współpracy mieszkańców z radnymi i sołtysami.
 
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym. Wójt poinformował, że uzgodnione zostały projekty oświetlenia w miejscowościach: Stary Zawidów, Skrzydlice, Wilka, Mała Wieś Górna, Sulików, Studniska Dolne, Studniska Górne. Projekty te czekają na pozwolenie na budowę.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał jakie kroki zostały podjęte przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych w kierunku pozyskania oszczędności. Radny prosił również o szersze propagowanie w pozostałych miejscowościach Gminy imprez sportowych jakie odbywają się w Sulikowie. Radny pytał także o zarządzenie Wójta w sprawie upoważnień Sekretarza Gminy.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał czy nawierzchnia chodników na ulicy Wojska Polskiego zostanie naprawiona.Radny poruszył również sprawę lamp oświetleniowych, które znajdują się na wjazdach.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała czego dotyczył aneks do umowy z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Dzięki porozumieniu Firmy Sobet i Tauron w trakcie realizacji inwestycji wodno-kanalizacyjnej na terenie ul. Wojska Polskiego, wykonano chodniki z kostki brukowej a nie z asfaltu jak wcześniej zaplanowano. Podobne rozwiązanie planuje się zastosować na ul. Zgorzeleckiej.
W przypadku lampy oświetleniowej, która znajduje się na wjeździe, lampa została tam zaprojektowana zanim został wykonany wjazd. Kwestia ta zostanie rozwiązana w najbliższym czasie.
-Zbieranie się wody na chodniku przy ul. Wojska Polskiego jest skutkiem podniesienia studzienki, która nie odbiera wody. Usterka ta została kilkukrotnie zgłaszana i zgodnie z deklaracjami wykonawcy będzie poprawiona.
-Wójt upoważnił Dyrektor Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych do wszelkich działań mających spowodować oszczędności
w placówce i liczy na to, że efekty działań będą widoczne już wkrótce. Dodatkowo Wójt poinformował, że dotarły do niego niepokojące informacje na temat wysokości subwencji oświatowej, jaką Gmina Sulików otrzyma. Planowana subwencja oświatowa ma być o ok. 70 tys. zł niższa, a subwencja ogólna o ok. 120 tys. zł.
-Informacje o turniejach, które odbywają się w Sulikowie znajdują się zawsze na stronie internetowej Gminy Sulików, rozwieszane są także plakaty.
-W kwestii zarządzenia w sprawie upoważnień Sekretarza Gminy Wójt odpowiedział, że wkradł się błąd w treść zarządzenia. Błąd został poprawiony kolejnym zarządzeniem. Na temat tej sprawy może wypowiedzieć się również radny Marian Kurek, który był zainteresowany tą sprawą do tego stopnia, że przekazał ją do Prokuratury.
-Aneks do umowy z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych regulował kwestię terminu płatności.
 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 5
Przebieg realizacji zadania pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda’.
Prezes Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej SUPLAZ przedstawił prezentację multimedialną na temat przebiegu realizacji inwestycji pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gmin leżących w zlewni rzeki Czerwona Woda’.
Projekt obejmuje swoim zasięgiem budowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 40,91 km wraz z 32 przepompowniami,
w tym:
-w gminie Sulików 24,77 km (w obszarze miejscowości: Sulików, Mikułowa, Mała Wieś Dolna, Studniska Dolne, Studniska Górne),
-w gminie Platerówka 10,85 km (w obszarze miejscowości: Platerówka, Włosień Górny, Włosień Dolny),
-w gminie Zgorzelec 5,28 km (w obszarze miejscowości: Kunów, Tylice).
-Budowę oczyszczalni ścieków w Sulikowie, o przepustowości: 480 m3/d.
-Budowę 16,83 km sieci wodociągowej w miejscowości Sulików.
Zadanie I obejmuję budowę oczyszczalni ścieków w Sulikowie. Prezes omówił funkcjonowanie oczyszczalni ścieków. Zakończenie poszczególnych prac w zakresie budowy oczyszczalni planowane jest następująco:
-zakończenie prac budowlanych i technologicznych na terenie oczyszczalni ścieków planuje się na dzień 15 kwietnia 2012 roku,
-prace związane z drogą dojazdową planuje się zakończyć na koniec maja 2012 roku,
-prace rozruchowe oczyszczalni nastąpią w miesiącu kwietniu,
-zakończenie prób na oczyszczalni ścieków planowane jest do końca sierpnia 2012 roku.
Zadanie II – Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Sulikowie według stanu na dzień 24 marca 2012 r. wybudowano 11 947,11 mb sieci, pozostało do wybudowania 4 887,39 mb. W przypadku sieci kanalizacyjnej wybudowano 9 939,96 mb sieci, pozostało 2 882,54 mb sieci.
Zadanie III obejmuje budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Mikułowa, Mała Wieś Dolna, Studniska Dolne i Górne.
W miejscowości Mikułowa wykonano 2 610,20 mb sieci kanalizacyjnej, pozostało do wybudowania 38,80 mb.
W Małej Wsi Dolnej wybudowano 3 243,50 mb sieci kanalizacyjnej, pozostało ok. 98,50 mb.
W Studniskach Górnych wykonano 2 327,00 mb sieci kanalizacyjnej, pozostało 0 mb.
W Studniskach Dolnych wykonano 3 182,37 mb sieci kanalizacyjnej, pozostało ok. 450 mb.
Prezes poinformował, że w związku z realizacją kolejnych etapów budowy sieci kanalizacyjnej będą miały miejsce utrudnienia w ruchu drogowym na ternie Sulikowa. Zgodnie z ogłoszeniami wywieszonym na terenie Sulikowa, zamknięta miała być ul. Lubańska. Jednak prace na tej ulicy zostaną wstrzymane, ponieważ zaistniał spór kompetencyjny kto ma wydąć decyzje o zamknięciu drogi. Prezes przedstawił również informację w jaki sposób mieszkańcy mogą podłączyć nieruchomość do sieci kanalizacyjnej.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał czy budynki oddalone od głównej drogi w Studniskach Dolnych będą również przyłączone do sieci kanalizacyjnej.
 
Prezes MSWK SUPLAZ odpowiedział, że sieć kanalizacyjna nie będzie obejmowała posesji oddalonych od głównej drogi.
W pierwotnym projekcie zakres obejmował również boczne drogi, jednak aby uzyskać dofinansowanie projekt należało okroić
i zmniejszyć zakres, na który Spółka była w stanie pozyskać środki.
 
Sołtys Marek Biliński pytał czy osoby będące poza obecnym projektem, również mają zwracać się o wydanie warunków przyłączeniowych do sieci kanalizacyjnej.
 
Prezes MSWK SUPLAZ odpowiedział, że nie można wydać warunków przyłączenia do posesji, które znajdują się poza projektem, który jest finansowany ze środków z Funduszu Spójności.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała czy Prezes MSWK podtrzymuje swoją deklarację o udziale w zebraniach sołeckich organizowanych w związku z budową sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
 
Prezes odpowiedział, że podtrzymuje swoją deklarację.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał w jaki sposób są utwardzane wykopy wokół studzienek kanalizacyjnych, ponieważ radny słyszał od mieszkańców Sulikowa, że stosowana jest jedynie podsypka z kamienia w obrębie studzienki.
 
Pan Henryk Wolf  odpowiedział, że po wykonaniu sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wykonawca daje czteroletnią gwarancję na wykonane prace. Po każdej zimie będzie miał miejsce przegląd gwarancyjny sieci kanalizacyjnej. Pan Wolf mówił również
o utrudnieniach w realizacji inwestycji spowodowanych przez bardzo wysoki poziom wód gruntowych. Wszelkie usterki będą naprawiane dopóki nie zostanie osiągnięty odpowiedni stan. Ostatnia warstwa pod asfaltem jest utwardzona kamieniem.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał czy pobocze drogi powiatowej w Studniskach Dolnych zostanie przywrócone do pierwotnego stanu, ponieważ po budowie kanalizacji zostało doszczętnie zniszczone.
 
Pan Henryk Wolf odpowiedział, że w kwietniu wykonawca dokona przeglądu wszystkich dróg. Pobocze drogi również powinno zostać przywrócone do pierwotnego stanu.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała dlaczego niektóre fragmenty sieci kanalizacyjnej są rozkopywane i zakopywane wielokrotnie jak np. na ul. Nowe Miasto.
 
Pan Wolf odpowiedział, że wiąże się to z wykonywaną inwentaryzacją geodezyjną i nadzorem budowlanym. Często fragmenty sieci muszą zostać poprawione, zanim zostaną przykryte ostateczną warstwą asfaltu. W przypadku ulicy Nowe Miasto zaplanowano zakończenie prac do świąt wielkanocnych.
 
Sołtys Franciszek Fleszar zwrócił uwagę na konieczność uporządkowania terenu przy wyremontowanej Świetlicy w Studniskach Dolnych. Sołtys pytał także co z mieszkańcami, którzy znaleźli się poza I etapem budowy sieci kanalizacyjnej.
 
Pan Henryk Wolf odpowiedział, że rozmawiał w tej kwestii z Wójtem i liczy na pozytywne rozwiązanie na korzyść mieszkańców gminy.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
1) w sprawie udzielenia dopłaty dla taryfowej grupy odbiorców usług zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosów za).
 
2) w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików: Stary Zawidów, ul. Starozawidowska, Wilka dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosów za).
 
3) w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Sulików do weryfikacji podjętych przez Gminę działań związanych z budową elektrowni wiatrowych oraz zaplanowaniem dalszych działań koniecznych dla powstania w gminie Sulików planowanych elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą w obrębach: Studniska Górne, Studniska Dolne, Sulików.
 
Radna Agnieszka Nachotko wystąpiła z wnioskiem o wyłączenie jej z głosowania nad projektem uchwały ze względu na możliwość lokalizacji elektrowni wiatrowych na działkach będących jej własnością.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnej Nachotko.
Wniosek został przyjęty 10 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. (radna Agnieszka Nachotko nie brała udziału w głosowaniu).
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały,
Uchwała została przyjęta 8 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się. (W głosowaniu wzięło udział 11 radnych).
 
4) w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosów za).
 
5) w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosów za).
 
6) w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2012 roku.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosów za).
 
7) w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2013 roku.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosów za).
 
8) w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały.
Wójt poinformował, że do otrzymanej promesy konieczne jest dołożenie kwoty 21 tys. zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz pytała czy w projekcie uchwały znajduje się błąd, ponieważ jedna z dróg jest usytuowana w Radzimowie Górnym, jednak wpisany jest Radzimów Dolny.
 
Wójt wyjaśnił, że w protokole zawierającym szkody po powodzi ujęto błędną nazwę miejscowości, numery działek są prawidłowe. Błędny zapis w protokole musi być jednak nadal powielany. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (12 głosów za).
 
Ad. 7
Zapytania radnych:
Radna Weronika Ziółkowska zgłosiła problem uschniętego drzewa znajdującego się najprawdopodobniej na działce należącej do Starostwa Powiatowego. Spróchniałe drzewo znajduje się w pasie drogowym i stwarza zagrożenie.
 
Radny Marian Kurek zgłosił problem dziur w nawierzchni drogi powiatowej we Wrociszowie Górnym oraz monitował w sprawie kamienia na drogę gminną w Skrzydlicach.
 
Radny Jerzy Nowicki prosił o dostarczenie kamienia na ulicę Starozawidowską. Podczas opadów deszczu poruszanie się po tej drodze jest bardzo uciążliwe.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała jak wygląda sprawa likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego, skoro projekt uchwały w tej sprawie został wycofany na styczniowej sesji.
 
Przewodniczący pytał czy, w związku z problemem nielegalnych wysypisk śmieci byłoby możliwe założenie konta bankowego
i zorganizowanie zbiórki na ich usuwanie.  
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Sprawa uschniętego drzewa będzie zgłoszona do Starostwa. Podobne sprawy można również zgłaszać bezpośrednio do pracownika Urzędu Gminy.
-W kwestii drogi powiatowej we Wrociszowie Górnym miała miejsce rozmowa z Dyrektorem Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego. Droga jest przygotowywana do remontu. Przetarg na częściowe remonty dróg powiatowych został już rozstrzygnięty.
-Odnośnie remontów dróg gminnych i wewnętrznych Wójt poinformował, że w wyniku podsumowania wszystkich wniosków
o przydział kamienia i remonty dróg, stwierdzono, że potrzebne jest 1200 ton kamienia, pomijając większe odcinki dróg, których naprawy byłyby zadaniami inwestycyjnymi. Gmina jest na etapie wyboru wykonawcy, który zapewni transport kamienia i jego rozplantowanie. Wójt podkreślił, że bardzo cenna jest inicjatywa mieszkańców, którzy deklarują swoją pomoc przy naprawie dróg.
-Rada Gminy przeprowadziła dyskusję w sprawie likwidacji GZK. Został odczytany protokół z kontroli Komisji Rewizyjnej, do którego został sporządzony aneks wykreślający z protokołu zapis dotyczący likwidacji Zakładu. Świadczy to o tym, że stanowisko radnych nie jest jednoznaczne. Wójt chciałby usłyszeć propozycję radnych, wywołać ponownie dyskusję, kiedy koszty finansowe likwidacji lub przekształcenia Zakładu będą już znane.
 
Radny Jerzy Nowicki powiedział, że jako jeden z nielicznych radnych był obecny na kiermaszu wielkanocnym organizowanym
w Szkole Podstawowej w Studniskach. Na kiermaszu obecny był Starosta Zgorzelecki, jednak nie było tam ani Wójta ani Przewodniczącego Rady. Zdaniem radnego swoją obecnością należało uhonorować i docenić pracę mieszkańców Studnisk.
 
Wójt odpowiedział, że wraz z Przewodniczącym był obecny na kiermaszu w ubiegłym roku i docenia inicjatywę mieszkańców. Nieobecność na kiermaszu była spowodowana wyjazdem. Wójt dodał, że nie jest w stanie uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, na które otrzymuje zaproszenia.
 
Ad. 8
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
Sołtys Małgorzata Pławiak zaprosiła wszystkich obecnych na Plac Wolności w Sulikowie w Niedzielę Palmową od godz. 9 do 18 na pierwszy kiermasz wielkanocny na którym zorganizowana będzie zbiórka publiczna środków na organizację I Festynu na Małej Wsi Górnej pn. „Marzenalia”. Festyn został wpisany w Strategię Rozwoju Wsi Sołectwa Mała Wieś Górna.
Sołtys zgłosiła problem eternitu, który zsuwa się z dachu budynku gospodarczego, należącego do gminy stojącego przy drodze powiatowej. Sołtys pytała również o realizację uchwał Zebrania Wiejskiego Mała Wieś Górna w sprawie remontu drogi gminnej i przekazania działki po Panu Płócienniku. Sołtys zapewniła, że zagospodarowanie działki będzie miało miejsce ze środków własnych Sołectwa.
 
Sołtys Franciszek Fleszar pytał jaka firma zajmuje się wycinaniem drzew przy drodze ze Studnisk Dolnych do Sulikowa, ponieważ chciałby wystąpić do niej o uporządkowanie terenu po wycince drzew. Sołtys pytał także czy wycinką drzew mogliby zająć się rolnicy, których pola leżą przy tej drodze.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki pytał czy droga Wrociszów Dolny – Wilka będzie remontowana. Sołtys pytał także, czy przeznaczenie środków z funduszu sołeckiego można zmienić i przekazać na zabezpieczenie dostawy wody dla mieszkańców Ksawerowa.
 
Sołtys Wioletta Rynkiewicz prosiła o interwencję w sprawie zabezpieczenia budynków przez prywatnych właścicieli we Wrociszowie Dolnym. Budynki grożą zawaleniem, są tam wrzucane śmieci. Wszelkie zabezpieczenia przed wejściem do budynków są usuwane przez chuliganów.
 
Sołtys Marek Biliński pytał, czy po sprzątaniu miejscowości Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych odbierze worki ze śmieciami.
 
Sołtys Tadeusz Ostapiuk pytał czy będzie miało miejsce porządkowanie terenu po regulacji koryta rzeki Czerwona Woda. Sołtys zgłosił również problem kolejnego walącego się budynku koło drogi prowadzącej na Łowin.
 
Sołtys Anna Marczyk pytała czy zostaną zakupione worki i rękawiczki do sprzątania miejscowości. Ponadto Sołtys pytała czy miał miejsce przegląd drogi gminnej w Mikułowej.
 
Ad. 9
Odpowiedzi na zapytania:
-Uchwałą Zebrania wiejskiego Sołectwa Mała Wieś Górna Sołectwo wydało dyspozycje, które nie leżą w jego kompetencji. Sołectwo nie może dysponować nieruchomością i przeznaczać jej na własny użytek. Na działce, którą chce pozyskać Sołectwo znajdują się budynki, ich rozbiórka będzie generowała znaczne koszty, stąd obawy w podjęciu decyzji w tej sprawie.
-Remont drogi gminnej w Małej Wsi Górnej będzie polegał na uzupełnieniu kamieniem. Droga powiatowa będzie remontowana przez Starostwo, jednak istnieje możliwość, że konieczne również będą środki z budżetu gminy.
-Zarówno sprawa eternitu jak i budynków stwarzających zagrożenie zostanie rozpoznana.
-Wycinka topoli przy drodze Studniska – Sulików została zlecona przez Starostwo Powiatowe i jest prowadzona przez nieznaną Wójtowi firmę.
-Remont nawierzchni drogi Wrociszów-Wilka, który został przeprowadzony w ubiegłym roku, był wystarczający tylko na jakiś czas. Droga wymaga gruntownej przebudowy i remontu, którego koszty przewyższają możliwości budżetu gminy. Wójt poinformował, że rozpoczęto rozmowy z partnerem niemieckim, w celu pozyskania środków na ten cel. Jeżeli uda się przygotować całą dokumentację, w maju zostanie złożony wniosek w ramach funduszu Polska-Saksonia. Kolejny częściowy remont zdaniem Wójta byłby bezzasadny.
-Wójt prowadził rozmowy z Agencją Nieruchomości Rolnych, będącą właścicielem budynku w którym znajduje się hydrofor. ANR jest skłonna odstąpić miejsca,  w której znajduje się studnia. Pomieszczenie, w którym znajduje się hydrofor zdaniem ANR nie powinno zostać przekazane na potrzeby gminy. Działanie Agencji mocno komplikuje tę sprawę, konieczne będzie doprowadzenie sieci rozdzielczej jeżeli hydrofor znajdzie się w innym miejscu.
-Wójt podziękował za inicjatywę mieszkańców, który angażują się w sprzątanie wsi. W budżecie gminy zostały zabezpieczone środki na rękawiczki i worki. Odbiór zebranych odpadów również zostanie pokryty z budżetu gminy.
-Regulacja koryta rzeki była prowadzona przez Dolnośląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. Wykonawca powinien dotrzeć do każdego właściciela nieruchomości, przez którą przebiegała inwestycja. Gmina może służyć jedynie pomocą w rozmowach z DZMiUW.
Radna Genowefa Wilczak – Raczak dodała, że sprawa budzi niezadowolenie mieszkańców, ponieważ została również zniszczona droga gminna, na którą sami nawozili kamień.
-Przegląd drogi gminnej w Mikułowej zostanie przeprowadzony.
 
Ad. 10
Sprawy różne:
-Przewodniczący na prośbę wiceprzewodniczących przypomniał radnemu Polowemu, który zarzucił ostatnio niewłaściwy podział diet dla wiceprzewodniczących, że była to jego decyzja. Przewodniczący kierował się tym, że wiceprzewodniczące będą osobiście zaangażowane w pomoc dla niego. Ponadto Przewodniczący dodał, że uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych została podjęta jednogłośnie.
-Wójt złożył gratulacje  Sołtysom Annie Marczyk i Andrzejowi Kurek wyróżnienia w plebiscycie na Sołtysa Roku 2012 zorganizowanego przez Wojewodę Dolnośląskiego w ramach II Konwentu Sołtysów.
Sołtys Anna Marczyk podziękowała Wójtowi za nominację do tytułu Sołtysa Roku 2012 oraz za to, że dostrzegł jej zaangażowanie i wkład w rozwój Sołectwa Mikułowa.
-Przewodniczący przypomniał oobowiązku składania oświadczeń majątkowych za 2011 wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) do końca kwietnia.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął XX sesję Rady Gminy Sulików w obecnej kadencji. (godz. 1415)
 
Protokołowała: Aleksandra Adamiak

Ilość odwiedzin: 6106
Nazwa dokumentu: Protokół nr 20
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików w dniu 28 marca 2012 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2012-05-25 11:05:09
Data udostępnienia informacji: 2012-05-25 11:05:09
Data ostatniej aktualizacji: 2012-05-25 13:03:50

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner