logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 15
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 2 grudnia o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
 
Sesji przewodniczył Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy.
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XV w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. Przewodniczący poinformował, że jest to trzecia nadzwyczajna sesja Rady Gminy w obecnej kadencji oraz na podstawie listy obecności radnych stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3)
(Nieobecny był radny Łukasz Stachowski)
 
Przewodniczący powitał  Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy, Marię Maciaszek – Skarbnika Gminy oraz obecnych na sesji kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję.
 
Przewodniczący poinformował, że w dniu 28 listopada 2011 roku do Rady Gminy Sulików wpłynął wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików.
We wniosku Wójt wniósł o ujęcie następującego porządku obrad:
Przedstawienie proponowanych zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
Podjęcie uchwał:
 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018,
 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011,
w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie.
 
Radni nie zgłosili uwag do projektu uchwały.
Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie.
Przystąpiono do realizacji porządku sesji.
 
Ad. 1
Skarbnik Gminy szczegółowo omówiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
Wójt zgłosił autopoprawkę do projektu uchwały polegającą na zmniejszeniu kwoty 75 tys. zł w dziale 921, rozdziale 92120, paragrafie 2720 do kwoty 50 tys. zł z przeznaczeniem na dotację na remont obiektów zabytkowych. Kwota 25 tys. zł zostanie przeniesiona do działu 750, rozdziału 75023, paragrafu 4270 i zwiększy kwotę przeznaczoną na remont budynku Urzędu Gminy Sulików.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał, czy byłoby możliwe przesunięcie głosowania nad projektem uchwały dotyczącym dotacji dla Parafii przed projektem uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
 
Wójt odpowiedział, że kolejność rozpatrywania projektów uchwał nie może zostać zmieniona, ponieważ w budżecie gminy muszą zostać zabezpieczone środki w budżecie, aby ewentualnie później podjąć decyzję o przyznaniu dotacji dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie.
 
Radny Jerzy Nowicki w kwestii udzielenia dotacji dla Kościoła, stwierdził, że należy odrzucić projekt uchwały w tej sprawie. Radny wielokrotnie argumentował, że w gminie jest wiele innych potrzeb, jak np. remont dachu na budynku Przedszkola lub dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych i wiele innych. Rada Gminy powinna dbać o potrzeby wszystkich mieszkańców gminy. Radny stwierdził, że dotacja na remont kościoła, jest zbyt wysoka, i mogłaby być przyznana jeżeli w budżecie byłyby wolne środki na ten cel. Radny wystąpił z wnioskiem o wykreślenie z projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików kwoty przeznaczonej na dotację dla Parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że głosowanie odbywa się nad całym projektem uchwały, a wniosek radnego Nowickiego jest słuszny. Radny rozmawiał z Panią Sekretarz, i prosił, aby na sesji radni mogli zapoznać się z dokumentacją w sprawie pozwu firmy MAXI STAR KONSTRUKTOR, postępowaniem w sprawie niewłaściwe naliczonego podatku od nieruchomości dla Polskich Sieci Energetycznych oraz sprawy odszkodowania za bezprawne zajęcie gruntu pod budowę mostu na ul. Górnej w Sulikowie. Radny zaproponował również aby radni mogli zapoznać się z kosztorysem remontu Kościoła w Sulikowie oraz stwierdził, że należy zastanowić się na jaką dotację stać w tej chwili gminę, w świetle ogromnych potrzeb. Zdaniem radnego, dopóki budżet gminy nie wyjdzie na prostą, żadne dotacje nie powinny być przyznawane.
 
Radny Grzegorz Konarski proponował, aby wysokość dotacji na remont kościoła obniżyć do 15 tys. zł, a pozostałą kwotę przeznaczyć na remont dachu Przedszkola.
 
Sekretarz Gminy stwierdziła, że głosowanie nad wnioskami zgłaszanymi przez radnych Nowickiego i Konarskiego nie będzie zgodne
z przepisami prawa. Zgodnie z art. 60 ust. 2 pkt. 4 ustawy o samorządzie gminnym wyłączne prawo do zgłaszania zmian w budżecie gminy przysługuje Wójtowi. W kwestii wypowiedzi radnego Tadeusz Polowego, Sekretarz Gminy stwierdziła, że informacje o których udzielenie prosił radny, mogłyby być przedstawione radnemu zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, indywidualnie wnioskującemu radnemu.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że poprosił o to aby wszyscy radni mogli zapoznać się z informacją o którą wnioskował,
a nie tylko on. W sprawie wniosków radnych o zmianę w budżecie radny zwrócił się z pytaniem do Wójta, czy jeżeli rada w drodze głosowania odrzuci cały projekt uchwały, złoży wniosek o kolejną sesję nadzwyczajną. Radny stwierdził, że radni nie otrzymują sowitych diet, przyjeżdżają na sesje, a cena benzyny ciągle rośnie.
 
Radny Jerzy Nowicki złożył wniosek o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na 2011 rok.
Radny Tadeusz Polowy, stwierdził, że potrzeby remontowe są w każdej parafii na terenie gminy. W przypadku Kościoła
w Radzimowie, większość remontów była sfinansowana z datków parafian. Dotacje powinny być przyznawane w miarę możliwości finansowych gminy.
 
Radna Genowefa Wilczak–Raczak zwróciła się z pytaniem do Pani Sekretarz, o interpretację § 59 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, mówiącego że: głosowanie nad poprawkami do poszczególnych paragrafów lub ustępów projektu uchwały następuje według kolejności zgłoszenia, z tym, że w pierwszej kolejności Przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie te poprawki, których przyjęcie lub odrzucenie rozstrzyga o innych poprawkach.
W związku z tym, radna zasugerowała, aby w treści uchwały zmienić kwotę która dotyczy zmian w budżecie. Zdaniem radnej na sesjach powinien być obecny radca prawny.
 
Wójt stwierdził, że wnioski zgłaszane przez radnych nie są zgodne z prawem.
 
Skarbnik Gminy poinformowała, że podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików nie będzie skutkowało przyznaniem dotacji. Dotacja nie będzie mogła być przyznana bez kolejnej uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Sulikowie.
 
Wójt stwierdził, że nie rozumie emocji, które towarzyszą radnym przy projekcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji. Gmina udziela wielu dotacji, m.in. dla jednostek OSP, klubów sportowych i innych instytucji. Wójt przedstawił wysokości dotacji przyznawanych corocznie z budżetu Gminy Sulików. Dotacja dla Parafii otwiera pewną perspektywę na przyszłość także dla innych parafii. Wójt zachęcił radnych do brania udziału w organizowanych szkoleniach i zapoznawania się z przepisami prawa samorządowego, co usprawniłoby działanie Rady Gminy i nie zgłaszania wniosków niezgodnych z prawem. W projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie znajduje się szereg innych istotnych zmian, a dopiero podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji zdecyduje o jej przyznaniu.
 
Radny Tadeusz Polowy zwrócił się do Wójta, aby nie mieszał go w intrygi, ponieważ nie jest przeciwny dotowaniu zabytków sakralnych, jednak powinno się to odbywać w miarę możliwości finansowych gminy.
 
Wójt stwierdził, że najwyraźniej źle odebrał słowa radnego Polowego.
 
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że nie uczestniczył w szkoleniu radnych, ale posiada materiały z tego szkolenia. Zdaniem radnego dotowanie obiektów sakralnych, można rozpocząć np. od Kościoła w Miedzianej. 
 
Przewodniczący poprosił Wójta informację o przebiegu sprawy pozwu Firmy MAXI STAR przeciwko gminie.
 
Wójt odpowiedział, że nie chciałby poruszać na sesji wszystkich spraw, o których mówią radni. Sprawy te stanowią okoliczności do podjęcia decyzji przez radnych, ale jednocześnie to bardzo obszerne tematy, których nie da się streścić. Radni usłyszeli informację na ten temat miesiąc temu. Obecnie zarówno sprawą podatku dla PSE jak i pozwem MAXI STAR zajmują się odpowiednie kancelarie prawnicze.
 
Sekretarz Gminy poinformowała, że radni mogli dokonać zmiany w porządku obrad na początku sesji, wówczas należało zgłosić wniosek o wycofanie projektu uchwały w sprawie przekazania dotacji. Argumenty podawane przez radnych nie są przedmiotem dyskusji.
 
Radny Tadeusz Polowy, stwierdził, że Pani Sekretarz zasłania się przepisami prawa. Radni, zdaniem radnego zostali zmanipulowani na początku sesji, dlatego prosił o krótką przerwę aby wszyscy mogli się zastanowić nad rozwiązaniem tej sprawy.
 
Radny Grzegorz Konarski, pytał, czy w przypadku gdy radni nie podejmą uchwały w sprawie dotacji, jest szansa aby te środki zostały przeznaczone na remont dachu Przedszkola.
 
Wójt odpowiedział, że najpierw należy poddać pod głosowanie projekt uchwały. Ponadto remont dachu przedszkola wymaga znacznie większego wkładu finansowego. Wójt zaproponował, aby nie wiązać wszystkich okoliczności razem. Została przedstawiona propozycja, radni powinni podjąć ostateczna decyzję. Dach na Przedszkolu jest w bardzo złym stanie i od wielu lat, nic z nim nie zrobiono. Teraz należy zabezpieczyć go na zimę, a do większego remontu należy przystąpić gdy pojawią się możliwości finansowe i gdy taką decyzję podejmie Rada Gminy.  
 
Radny Konarski stwierdził, że jeżeli ta sprawa zostanie tak pozostawiona, znowu pozostanie odłożona na kilka lat.
 
Radny Nowicki zgodził się z tym, że środki powinny trafić do Przedszkola. Uczęszczają tam dzieci z terenu gminy. W ciągu roku trwania obecnej kadencji nic nie zrobiono z tym budynkiem. Radny przypomniał o swoim wniosku w sprawie odrzucenia projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy.
 
Radna Bogusława Delijewska, stwierdziła, że warunki w jakich uczą się dzieci w Przedszkolu są przytłaczające, na skutek złego stanu poszycia dachowego obiektu, które wymaga natychmiastowego remontu. Cieknący dach pogarsza stan pomieszczeń wewnątrz Przedszkola, które są na bieżąco remontowane na wysokim poziomie estetyki i przyjazne dziecku. Jednak zdaniem radnej, remont Kościoła, jest także istotny ze względu na tradycję narodu polskiego, i wychowanie dzieci w tej tradycji. Radna poprosiła
o informację na temat rekultywacji składowiska odpadów w Sulikowie, w kontekście projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie.
 
Zastępca Wójta odpowiedział, że pozycja w budżecie dotycząca rekultywacji składowiska, była planowana w projekcie budżetu na 2011 rok. Wówczas nie było jeszcze decyzji Urzędu Marszałkowskiego, który nakazywał przeprowadzenie rekultywacji z odpowiednim terminem i harmonogramem prac. Obecnie decyzja narzuca realizację tego zadania w latach 2012-2013. Wydatki, które były zaplanowane w budżecie, nie są możliwe do wydatkowania w bieżącym roku.
 
Radna Delijewska stwierdziła, że w projekcie budżetu na 2012 rok nie zaplanowano środków na rekultywację.
 
Wójt poinformował, że środki będą wprowadzone do budżetu, jeśli pojawią się środki zewnętrzne na ten cel.
 
Radna Delijewska pytała, czy w wyniku odłożenia w czasie realizacji tego zadania, na gminę mogą zostać nałożone kary.
 
Zastępca Wójta stwierdził, że termin realizacji zadania to lata 2012-2013 i w tym czasie należy je wykonać.
 
Ad. 2
Podjęcie uchwał.
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików na lata 2011-2018.
Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały oraz poinformowała, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych zmiany w budżecie gminy powinny być poprzedzone zmianami wieloletniej prognozy finansowej.
 
Radny Tadeusz Polowy pytał, na co zostały wydane środki w ramach realizacji programu „Każde dziecko potrafi”.
 
Wójt odpowiedział, że środki nie zostały jeszcze wydatkowane, będą przeznaczone na dodatkowe zajęcia edukacyjne i pomoce dydaktyczne do szkół.
 
Radny Polowy stwierdził, że są to duże środki, jednak nie przeczy że są potrzebne.
 
Wójt odpowiedział, że są to środki pozyskane z zewnątrz. 
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
Uchwała została przyjęta 6 głosami a, przy 5 głosach przeciwnych i 3 głosach wstrzymujących się.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2011.
Radny Konarski poddał pod rozwagę, aby wysokość dotacji na remont Kościoła obniżyć do 20 tys. zł., a pozostałe środki przeznaczyć na inne cele.
 
Wójt przypomniał, że wnioskowanie o wprowadzenie zmian w budżecie należy tylko do jego kompetencji.
 
Radny Marian Kurek pytał kiedy będą wydatkowane środki na remont Urzędu Gminy.
 
Wójt odpowiedział, że środki są potrzebne aby rozpocząć działania w tym roku, ponieważ Państwowa Inspekcja Pracy może naliczyć kary z tytułu przesunięcia wymaganego remontu. W tym roku środki zostaną wykorzystane na dokumentację techniczną.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
Uchwała została odrzucona 9 głosami przeciwnymi, przy 3 głosach za i 2 głosach wstrzymujących się.
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, Przewodniczący zamknął XV sesję Rady Gminy Sulików, w obecnej kadencji.
                                                                                                                                                                           
Sesję zakończono o godz. 1525.
 
Protokołowała:
Adamiak

Ilość odwiedzin: 6071
Nazwa dokumentu: Protokół nr 15
Skrócony opis: Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulikówodbytej w dniu 2 grudnia o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2011-12-27 09:03:12
Data udostępnienia informacji: 2011-12-27 09:03:12
Data ostatniej aktualizacji: 2012-01-20 08:02:13

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner