logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

 

 Protokół nr 39
z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików
w dniu 9 lipca 2013 r. o godz. 1530
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików

 

Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy.

Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XXXIX w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził że na 15 radnych w sesji uczestniczy 11 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.

(Radni nieobecni: Agnieszka Nachotko, Jerzy Marek Nowicki, Weronika Ziółkowska)

(Radny Józef Ziomek spóźnił się – przybył na sesję o godz. 1530)

 

 

Przewodniczący poinformował, że w dniu 5 lipca 2013 roku do Rady Gminy Sulików wpłynął wniosek Wójta Gminy o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików.

We wniosku Wójt wniósł o ujęcie w porządku obrad podjęcie następujących uchwał;

1.1 w sprawie zmiany uchwały nr  XXXVI/266/13 Rady Gminy Sulików z dnia 14 maja 2013  w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych” i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu,

1.2 w sprawie  ustalenia  planu  sieci   publicznych  szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych   przez   Gminę  Sulików  oraz określenia granic ich obwodów,

1.3 w sprawie  ustalenia  sieci   publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych   przez   Gminę  Sulików.

Porządek sesji został przyjęty jednogłośnie.

 

Przystąpiono do realizacji porządku obrad.

 

Ad. 1.1

W sprawie zmiany uchwały nr  XXXVI/266/13 Rady Gminy Sulików z dnia 14 maja 2013  w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie udziału Gminy w Projekcie realizowanym pod nazwą „Rekultywacja dolnośląskich składowisk odpadów komunalnych i utworzenia spółki celowej do realizacji Projektu.

 

Wójt wyjaśnił, że pierwszy projekt uchwały był główną przyczyną zwołania sesji nadzwyczajnej. Uchwała wymagała zmian, które są niezbędne do zarejestrowania spółki. Pozostałe samorządy będące członkami spółki również zwołały nadzwyczajne sesje. Dwa pozostałe projekty uchwał zostały skierowane na sesję ponieważ zostały wcześniej przygotowane.

 

Zastępca Wójta poinformował, że Sąd rejestrowy rozpoznając wniosek Dolnośląskiej Inicjatywy Samorządowej odmówił dokonania rejestracji spółki z powodu zapisu dotyczącego wkładu niepieniężnego wniesionego przez Gminę. W związku z koniecznością dotrzymania terminu złożenia przez Spółkę wniosku o dofinansowanie, konieczna jest zmiana treści uchwały podjętej w maju, ponieważ rozpoznanie wniosku dowodowego przez Sąd mogłoby wstrzymać procedurę. W treści uchwały pozostaną zapisy dotyczące wniesienia wkładów pieniężnych przez każdą z gmin. Zastępca Wójta szczegółowo omówił projekt uchwały.

 

(godz. 1540 - na sesję przybył radny Józef Ziomek – w sesji uczestniczy 12 radnych.)

 

Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Uchwała została podjęta jednogłośnie. (12 głosów za)

 

Ad. 1.2

W sprawie  ustalenia  planu  sieci   publicznych  szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych   przez   Gminę  Sulików  oraz określenia granic ich obwodów.

Sekretarz omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

 

Ad. 1.3

W sprawie  ustalenia  sieci   publicznych  przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych   przez   Gminę  Sulików.

Sekretarz omówiła projekt uchwały.

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad, na pdst. § 44 Statutu Gminy Sulików, Wiceprzewodnicząca zamknęła XXXIX sesję w obecnej kadencji Rady Gminy. (godz. 1550).

 

Protokołowała: A. Adamiak 

Ilość odwiedzin: 4965
Nazwa dokumentu: Protokół nr 39
Skrócony opis: Z nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 9 lipca 2013 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-09-27 14:10:28
Data udostępnienia informacji: 2013-09-27 14:10:28
Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-08 09:08:30

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner