logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 

Protokół nr 18
z sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 29 lutego 2012 roku
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików o godz. 1000.
 
Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XVIII w obecnej kadencji Sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził, że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały. (zał. 1, 2, 3) (W związku z podjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Łukasza Stachowskiego w dniu 31 stycznia 2012 r. w sesji bierze udział 14 radnych.)
 
Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy, oraz obecnych na sesji kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję. Przewodniczący powitał Pana Michała Turkiewicza – Prezesa Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu oraz Pana Piotra Borowczyka w związku z prezentacją multimedialną na temat funkcjonowania ZGiUKu i projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
 
Przewodniczący poinformował, że Wójt wystąpił z wnioskiem o wprowadzenie do porządku obrad sesji dwóch dodatkowych projektów uchwał: w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych oraz w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego.
 
Wójt poprosił o przyjęcie porządku obrad wraz z dodatkowymi projektami uchwał. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej dotyczy działki, która została wykorzystana podczas budowy mostu na ulicy Górnej. Sprawa ta toczy się od poprzedniej kadencji, wycena działki została zakończona, w związku z tym projekt uchwały został przekazany pod obrady Rady Gminy. Drugi projekt uchwały dotyczy przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, szczegóły zostaną omówione podczas omawiania projektów uchwał.
 
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały wraz z proponowanymi zmianami:
 1. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Gospodarka odpadami – prezentacja multimedialna Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.  
 3. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 4. Informacja Przewodniczącego o pracy Rady Gminy Sulików w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 6. Funkcjonowanie i finansowanie jednostek oświatowych na terenie Gminy Sulików.
 7. Podjęcie uchwał:
7.1    w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, w obrębie geodezyjnym Radzimów,
7.2    w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, w obrębie geodezyjnym Sulików,
7.3    w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat,
7.4    w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat,
7.5    w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat,
7.6    w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat,
7.7    w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie,
7.8    w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sulików: Stary Zawidów, ul. Starozawidowska, Wilka dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów,
7.9    w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „Suplaz” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików,
7.10 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,
7.11w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012,
7.12 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie sołectw do Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej,
7.13w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych,
7.14 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego.
 1. Zapytania radnych.
 2. Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
 3. Odpowiedzi na zapytania.
 4. Sprawy różne. Komunikaty.
 
Radni nie zgłosili uwag do porządku obrad.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Przewodniczący poinformował że radni otrzymali projekt protokołu z poprzedniej sesji. Do pracownika Biura Rady Gminy wpłynęły uwagi radnej Bogusławy Delijewskiej, które przedstawiają się następująco:
-na stronie 4 w punkcie sprawozdania z międzysesyjnej pracy komisji stałych radna dodała zdanie: Radna poinformowała, że wiele uwagi poświęcono projektom uchwał w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych oraz projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniach Dolnych. Stanowisko radnych nie było jednogłośne.
-na stronie 6 w punkcie dotyczącym rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach zdanie: Radna pytała, dlaczego nie mówiono wcześniej o tym zamiarze, np. na początku roku szkolnego lub podczas przygotowywania projektu budżetu Gminy na 2012 rok. powinno brzmieć: Radna pytała, dlaczego nie mówiono wcześniej o tym zamiarze, np. przy zatwierdzaniu projektów organizacyjnych, na początku roku szkolnego lub podczas przygotowywania projektu budżetu Gminy na 2012 rok.
 
Ponadto do projektu protokołu zgłosił poprawkę radny Tadeusz Polowy, na stronie 7, jego wypowiedź: „Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że zawsze unika przeciągania czasu trwania posiedzeń komisji. Radny nie wiedział, że na posiedzeniu Komisji Społecznej obecna była Dyrektor Szkoły w Studniskach.” powinna brzmieć: „Radny odpowiedział, że zawsze śpieszy się, żeby nie zajmować cennego czasu dla przedstawicieli Komisji. Radny stwierdził, że na posiedzeniu Komisji radna Nachotko pokazywała zdjęcia budynku szkoły i nie mówiła nic o programie naprawczym, o którym powinna powiedzieć Pani Dyrektor. Radny stwierdził, że nie wiedział czy Dyrektor była zaproszona na posiedzenie Komisji czy nie.”
 
Radna Agnieszka Nachotko zgłosiła poprawkę na str. 6 protokołu, polegającą na zmianie wyrazów „Rada Pedagogiczna” na „Rada Rodziców” w siódmym zdaniu swojej wypowiedzi. Ponadto na str. 9 protokołu w punkcie zapytania przewodniczących rad sołeckich wyrazy „Radna” należy zamienić na „Sołtys” w drugim zdaniu zapytania Sołtys Małgorzaty Pławiak.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że chciałby otrzymać zatwierdzony protokół z sesji z jego poprawioną wypowiedzią.
 
Projekt protokołu z poprawkami został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 2
Gospodarka odpadami – prezentacja multimedialna Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych. Rozpatrzenie projektu uchwały
w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
 
Przewodniczący poprosił Pana Michała Turkiewicza o przedstawienie prezentacji multimedialnej na temat funkcjonowania Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu.
 
Prezes Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu przeprosił radnych za sytuację związaną z ich wizytą w Centrum Utylizacji Odpadów, która nie mogła mieć miejsca z powodu wyjazdu na konferencję do Wałbrzycha. Prezes przeprosił również wszystkich za treść zawartą na fakturach za odbiór odpadów, informującą o zamierzonych podwyżkach cen za świadczone usługi. Pracownik, który odpowiada za faktury wpisał tę informację zbyt wcześnie, zanim Rada Gminy Sulików podjęła decyzję o podwyżce. Prezes ZGiUK w obszernym wystąpieniu szczegółowo omówił zmiany jakie wprowadza nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Wejście w życie zmian nastąpi od 1 lipca 2013 roku. Wówczas gminy będą musiały samodzielnie lub wspólnie z innymi samorządami utworzyć regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, których obszar działania musi obejmować minimum 120 tys. mieszkańców. Centrum Utylizacji Odpadów w Lubaniu powstało w 2000 roku w wyniku porozumienia Miasta Lubań, Gminy Siekierczyn i Miasta Olszyna. Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu jest jednym z wiodących w Polsce zakładów komunalnych, który otrzymał wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Zakład co rok dokupuje nowy sprzęt np. śmieciarki i hakowce. W 2011 roku Zakład wydał ok. 7,5 mln zł na wydatki inwestycyjne. Prezes mówił również z czego wynika konieczność podwyższenia cen za odbiór odpadów. Na tę cenę składa się wzrost ceny paliwa, wzrost opłaty marszałkowskiej, podatku od nieruchomości, dodatkowe ubezpieczenie składowiska odpadów, wzrost amortyzacji majątku o 68%. Prezes prosił o przyjęcie uchwały mówiącej o podwyżce cen za odbiór odpadów, informując jednocześnie, że wzrost ceny w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi miesięcznie 60 gr. Prezes przedstawił także założenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego odnośnie utworzenia regionów gospodarki odpadami oraz wytycznych Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami.
 
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że sprawa związana z uchwałą w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych nie została załatwiona po kolei. Radny usłyszał o planowanej podwyżce od mieszkańców, którzy pokazywali mu faktury zawierające informacje o wzroście cen za odbiór śmieci. Radny podkreślił, że to Rada Gminy decyduje o podwyżce cen za odbiór śmieci.
 
Prezes ZGiUK ponownie przeprosił za zaistniałą sytuację, prosił o przekazanie tych słów mieszkańcom.
 
Radna Anna Pawlak pytała jak wygląda sprawa opłaty rekultywacyjnej i czy w każdej opłacie za odbiór odpadów opłata ta jest już ujęta.
 
Prezes odpowiedział, że zgodnie z przepisami kwota za odbiór odpadów powinna zawierać środki stanowiące opłatę za rekultywację składowiska, która będzie miała miejsce w przyszłości. W przypadku składowiska, którym dysponuje ZGiUK, zakłada się, że będzie ono rekultywowane dopiero za ok. 30 lat.
 
Radna Anna Pawlak pytała czy pieniądze są inwestowane, czy odkładane.
 
Prezes odpowiedział, że pieniądze są inwestowane i odkładane jednocześnie i nie ma możliwości żeby przepadły.
 
Radna Genowfa Wilczak – Raczak pytała jakie rejony poza lubańskim mogą zostać utworzone na naszym terenie w świetle nowych przepisów o ochronie środowiska.
 
Prezes odpowiedział, że należy rozgraniczyć region gospodarki odpadami oraz region gospodarki odpadami, poza którego teren nie można wywozić odpadów zmieszanych i zielonych. Granice tych regionów określi Urząd Marszałkowski. Region w którym znajdzie się Gmina Sulików będzie obejmował Powiat Zgorzelecki, Lubański i Bolesławiecki. W regionie będą znajdować się dwie instalacje do przetwarzania odpadów.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał, czy Gmina będzie musiała płacić za kompost, który Zakład będzie wywoził na składowisko odpadów w Sulikowie. Radny prosił także o dostawienie dodatkowych pojemników do segregacji.
 
Prezes odpowiedział, że za nawiezienie kompostu gmina poniesie tylko koszt transportu. Prezes omówił sprawę segregacji w świetle nowych przepisów.
 
Radna Anna Pawlak pytała, czy wysokość opłaty rekultywacyjnej jest wystarczająca, i czy może się okazać, że za 30 lat Gmina będzie musiała partycypować w kosztach rekultywacji.
 
Prezes odpowiedział, że umowy zawarte pomiędzy Zakładem a gminami, zawierają zapisy mówiące że Zakład nie będzie żądał żadnych środków na rekultywację, w związku z pobieraniem opłaty rekultywacyjnej.
 
Sołtys Małgorzata Pławiak stwierdziła, że na poprzednich spotkaniach Prezes twierdził, że nie przewiduje żadnych podwyżek za świadczone usługi, w związku z tym, że do Zakładu przystępują kolejne samorządy i koszty będą się rozkładały.
 
Prezes odpowiedział, że cena za odbiór odpadów zawiera składniki takie jak m.in. cena paliwa, amortyzacja, ubezpieczenie. Wszystkie te stawki drastycznie wzrosły, w związku z tym podwyżka jest konieczna.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki poruszył sprawę faktur, które były wystawione na pełną kwotę za świadczoną usługę pomimo tego, że w listopadzie, Zakład nie odbierał odpadów, ze względu na remont mostu i brak dojazdu.
 
Prezes odpowiedział, że wyjaśni tę sprawę z pracownikami.
 
Sołtys Marek Biliński poinformował, że do Studnisk Górnych nie może dojechać hakowiec, który odbiera odpady
z pojemników do segregacji, że względu na most. Zdaniem Sołtysa znacznie większe pojazdy mogą przejechać do Studnisk Górnych. Mieszkańcy w związku z tym przewożą odpady do segregacji do pojemników w Studniskach Dolnych. 
 
Wójt odpowiedział, że sprawa była poruszana w Starostwie Powiatowym, ponieważ należy zmienić oznakowanie wysokości mostu. Starostwo stoi na stanowisku, że oznaczenie wysokości mostu jest właściwe, ponieważ jest to most łukowy.
 
Sołtys Ewa Wrzeszcz zgłosiła problem odbioru większych odpadów, przynoszonych pod pojemniki do segregacji. Pracownicy nie odbierają większych odpadów.
 
Prezes odpowiedział, że właśnie w związku z takimi sytuacjami, będą musiały zostać utworzone dodatkowe punkty selektywnej zbiórki. Pracownicy odbierają jedynie odpady znajdujące się w pojemnikach. Na pojemnikach znajduje się opis co należy do nich wrzucać. 
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka poinformowała, że pracownicy Zakładu nie odbierają odpadów znajdujących się w workach przy pojemnikach.
 
Prezes odpowiedział, że pracownicy mogą odbierać jedynie odpady znajdujące się w workach, które zostały od nich zakupione.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych.
 
Uchwała została podjęta 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
Ad. 3
Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy.
 
Przewodniczący poinformował, że pisemna informacja została przedstawiona radnym przed sesją. Przewodniczący dodatkowo poinformował, że sprawa pisma radnego Mariana Kurka zostanie przekazana w sprawach różnych.
Informacja została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 4
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
Radna Weronika Ziółkowska – Przewodnicząca Komisji Społecznej przedstawiła protokół z posiedzenia Komisji w dniu 21 lutego 2012 r., poświęconego sprawozdaniu z realizacji zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień za rok 2011 oraz działalność świetlicy terapeutycznej.
 
Radna Bogusława Delijewska – Przewodnicząca Komisji Budżetu i Finansów przedstawiła protokół ze wspólnego posiedzenia Komisji Społecznej i Komisji Budżetu i Finansów w dniu 21 lutego 2012 r. W posiedzeniu udział wzięli dyrektorzy szkół
i przedszkola, którzy przedstawili informację na temat funkcjonowania i finansowania jednostek oświatowych na terenie Gminy Sulików.
 
Radny Tadeusz Polowy – Przewodniczący Komisji Rozwoju Gminy i Ochrony Środowiska przedstawił protokół z posiedzenia Komisji w dniu 22 lutego 2012 r. Głównym tematem posiedzenia była sprawa rekultywacji składowiska odpadów komunalnych
w Sulikowie.
 
Radny Józef Ziomek, pytał dlaczego posiedzenie Komisji Społecznej było organizowane o godz. 14, skoro wielokrotnie prosił, aby posiedzenie organizowane było w późniejszych godzinach. 
 
Radna Weronika Ziółkowska odpowiedziała, że posiedzenie zostało zorganizowane wcześniej, aby komisja mogła zrealizować główny temat posiedzenia, a następnie wziąć udział we wspólnym posiedzeniu z Komisją Budżetu i Finansów.
 
Sprawozdanie z pracy komisji stałych zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Radny Jerzy Nowicki – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej przedstawił protokół z kontroli kompleksowej w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Sulikowie wraz z odpowiedzią p.o. Kierownika, aneksem nr 1 do protokołu z kontroli oraz oświadczeniem radnego Andrzeja Kurka o odmowie podpisania aneksu.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak zapytała jakie jest ostateczne stanowisko Komisji Rewizyjnej odnośnie likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie.
 
Radny Jerzy Nowicki ponownie odczytał aneks nr 1 do protokołu z kontroli kompleksowej w Gminnym Zakładzie Komunalnym,
w którym członkowie Komisji wprowadzili zmianę do protokołu polegającą na wykreśleniu wniosku o treści: „Rozwiązanie Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie i utworzenie stanowiska w strukturze Urzędu Gminy Sulików odpowiedzialnego za zakres zadań Zakładu” i wpisaniu: „W związku z licznymi problemami finansowymi Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie Komisja wnosi pod rozwagę przekształcenie Zakładu w taką formę działalności aby poprawić jego skuteczność działania i sytuację finansową”. Z tym stanowiskiem Komisji nie zgodził się radny Andrzej Kurek, w związku z tym Przewodniczący Komisji odczytał wcześniejsze oświadczenie.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że protokół został przedstawiony zbyt lakonicznie. W kwestii blaszanego kontenera, który stoi na cmentarzu komunalnym w Radzimowie Komisja nie zajęła konkretnego stanowiska, jak również w sprawie zniszczonego ogrodzenia na cmentarzu, które się rozsypuje.
 
Radny Jerzy Nowicki stwierdził, że w treści protokołu pokontrolnego znajduje się zapis na temat ogrodzenia cmentarza komunalnego w Radzimowie.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak stwierdziła, że Komisja Rewizyjna potraktowała pewne sprawy wybiórczo. Radna zastanawia się nad tym, czy członkowie Komisji nie powinni zająć się sprawą dalszego funkcjonowania Gminnego Zakładu Komunalnego
w Sulikowie. Komisja pisze o drobnych sprawach, jak np. ubrania ochronne dla pracowników Zakładu, a zdaniem radnej protokół pokontrolny powinien zawierać konkretne rzeczy i wnioski do Rady Gminy.
 
Komisja przyjęła protokół z kontroli kompleksowej Gminnego Zakładu Komunalnego w Sulikowie 7 głosami za, przy 3 głosach przeciwnych i 4 głosach wstrzymujących się.
 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej odczytał protokół z kontroli kompleksowej w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie.
 
Protokół został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 5
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Wójt w nawiązaniu do dyskusji na temat sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej, odniósł się do § 96 Statutu Gminy Sulików, który mówi że Komisja Rewizyjna przedstawia zwięzły opis wyników kontroli i przyczyn ujawnionych nieprawidłowości oraz osób odpowiedzialnych za ich powstanie, wnioski zmierzające do usunięcia nieprawidłowości, a jeśli zachodzi konieczność – wnioski
o podjęcie odpowiednich kroków w stosunku do osób winnych powstałych nieprawidłowości. Ponadto Wójt dodał, że projekt uchwały w sprawie likwidacji GZK został wycofany z porządku obrad poprzedniej sesji poprzez to, że protokół z kontroli został dopiero odczytany. Wójt chciał poznać wnioski Komisji zanim radni przystąpią do dyskusji w sprawie GZK i liczył na to, że protokół będzie zawierał konkretne wskazania. Sprawa Gminnego Zakładu Komunalnego w najbliższym czasie ponownie zostanie przekazana radnym pod obrady.
 
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
 
W sprawozdaniu Wójt odniósł się do godzin w jakich odbywają się posiedzenia komisji stałych Rady Gminy. W wielu samorządach komisje odbywają się rano, tak aby pracownicy Urzędu również mogli wziąć w nich udział i zabrać głos w stosownym temacie. Sesje również są organizowane rano i z mniejszą częstotliwością np. raz na kwartał, jak w Gminie Platerówka i w Gminie Węgliniec.
Wójt zwrócił się również z prośbą do Sołtysa Studnisk Dolnych o rozważnie terminu spotkania, którego tematem będzie wyposażenie świetlicy wiejskiej i jej dalsze zagospodarowanie. W spotkaniu konieczna będzie także obecność Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Studniskach Dolnych. Wójt poinformował również, że planowane jest wybudowanie chodnika przy świetlicy wiejskiej, aby zapobiec dalszemu ochlapywaniu budynku błotem.
Wójt poinformował również, że przystąpiono do aktualizacji dokumentacji projektowej i kosztorysu zadania dotyczącego rewitalizacji Placu Wolności w Sulikowie i budowy ciągu pieszo – jezdnego do placu zabaw w Sulikowie. Zakończenie obu zadań jest planowane w okresie letnim.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak pytała w jaki sposób będzie odbywało się utrzymanie porządku na 26 przystankach autobusowych znajdujących się na terenie Gminy Sulików przez ZGiUK.
 
Wójt odpowiedział, że w wyniku rozeznania cenowego, najkorzystniejszą ofertę przedstawił Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu. Sprzątanie wiat przystankowych będzie się odbywało dwa razy w miesiącu przy okazji odbioru nieczystości stałych z terenu gminy.
 
Radny Andrzej Kurek pytał, co spowodowało przekazanie dotacji dla jednostek OSP w późniejszym terminie.
 
Wójt odpowiedział, że konieczne było częściowe wypłacenie dotacji, która mogła zabezpieczyć bieżące potrzeby jednostek OSP, jak np. ubezpieczenie pojazdów. Wójt dodał, że rozważana jest zmiana systemu dotowania jednostek straży pożarnych, ponieważ jednorazowe rozliczanie się z dotacji nie sprawdza się.
 
Sołtys Adam Czesnakowski pytał czy umowa na sprzątanie przystanków autobusowych obejmuje również zakładanie koszy na śmieci.
 
Wójt odpowiedział, że umowa mówi jedynie o opróżnianiu koszy na śmieci.
 
Sołtys Beata Mazur pytała dlaczego OSP Stary Zawidów nie otrzymała dotacji.
 
Wójt odpowiedział że jednostka nie wstępowała o dotację.
 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 6
Funkcjonowanie i finansowanie jednostek oświatowych.
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali pisemne informacje opracowane przez dyrektorów jednostek oświatowych
z terenu naszej gminy. Ponadto na wspólnym posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów i Komisji Społecznej obecni dyrektorzy szkół
i Przedszkola omawiali funkcjonowanie tych jednostek.
 
Radna Genowefa Wilczak – Raczak w związku z tym, że dyrektorzy mieli opracować plany oszczędnościowe swoich jednostek, pytała jakie istnieją możliwości pozyskania oszczędności.
 
Wójt odpowiedział, że w ślad za dyskusją jaka miała miejsce na ostatniej sesji, podczas rozpatrywania projektu uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych Wójt wystąpił do dyrektorów o przygotowanie planów oszczędnościowych w każdej jednostce oświatowej. Możliwości oszczędności nie są nadzwyczajne, w sumie składają się na kwotę ok. 100 tys. zł. Sporządzając plany oszczędnościowe brano również pod uwagę ograniczenie liczby godzin nauczycielskich i redukcję niektórych etatów. Na temat szczegółów Wójt będzie rozmawiał jeszcze osobiście z dyrektorami.
 
Radny Tadeusz Polowy prosił o przedstawienie i wyszczególnienie oszczędności każdej jednostki oświatowej.
 
Wójt przedstawił następującą informację:
-Szkoła Podstawowa w Biernej – 17 tys. zł,
-Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sulikowie – po analizie dokumentów na temat pracy szkoły, dyrektor nie widzi możliwości wprowadzenia oszczędności od roku 2012/2013. Dane mogą być opracowane po otrzymaniu szkolnych planów nauczania i arkusza organizacyjnego,
-Przedszkole Publiczne – ograniczenie godzin ponadwymiarowych dla nauczycieli – 12 tys. zł.
-Szkoła Podstawowa w Studniskach Dolnych – zmniejszenie liczby godzin w bibliotece, świetlicy, logopedy, połączenie zajęć muzyki i plastyki, likwidacja jednego etatu (woźna-pomoc kuchenna) 33 tys. zł. Ograniczenie funkcjonowania do jednego budynku 38 tys. zł.
 
Radni nie zgłosili pytań i uwag do dyrektorów jednostek oświatowych.
 
Informacja o funkcjonowaniu i finansowaniu jednostek oświatowych została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
Ad. 7
Podjęcie uchwał:
1)       w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, w obrębie geodezyjnym Radzimów.
Radny Tadeusz Polowy zwrócił uwagę na błąd w uzasadnieniu do projektu uchwały.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).
 
2)       w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej, w obrębie geodezyjnym Sulików.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
3)       w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).
 
4)       w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).
 
5)       w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).
 
6)       w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).
 
7)       w sprawie ustalenia stawek opłat za usługi komunalne świadczone przez Gminny Zakład Komunalny w Sulikowie
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).
 
8)       w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Sulików: Stary Zawidów, ul. Starozawidowska, Wilka dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o., ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
9)       w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Sulików dla Międzygminnej Spółki Wodno-Kanalizacyjnej „Suplaz” Sp. z o.o., ul. Pocztowa 7A, 59-975 Sulików.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).
 
10)   w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).
 
11)   w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2012.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 13 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
12)   w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie sołectw do Programu Odnowa Wsi Dolnośląskiej.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Radny Józef Ziomek pytał czy Odnowa Wsi Dolnośląskiej jest związana ze Stowarzyszeniem Partnerstwo Izerskie.
Zastępca Wójta odpowiedział, że program Odnowy Wsi jest prowadzony przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Istnieją możliwości współpracy, obie rzeczy są powiązane ze sobą.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).
 
13)   w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanych.
Wójt poinformował, że projekt uchwały wpłynął po posiedzeniach komisji. Wójt stwierdził, że październiku i listopadzie 2010 roku przygotowywano zadanie inwestycyjne polegające na odbudowie mostu na ulicy Górnej w Sulikowie po sierpniowej powodzi. Wówczas Gmina wzięła na siebie zobowiązanie, że po zakończeniu inwestycji odkupi od właścicieli teren zajęty pod inwestycję. Właściciele działki zaakceptowali warunki wyceny działki o pow. 100 m2. Łączna kwota z odszkodowaniem za zajęcie terenu
i zniszczeniu drzew wynosi ok. 10,5 tys. zł.
 
Radny Jerzy Nowicki pytał, czy wraz podjęciem uchwały skończą się problemy związane z ta sprawą.
 
Wójt odpowiedział, że same negocjacje, rozmowy, wyceny trwają wystarczająco długo i nie chciałby tego przeciągać w czasie. Sprawa powinna być doprowadzona do końca i uregulowana.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że ubolewa nad tą uchwałą i wykupieniem działki od właścicieli, skoro podziałów dokonywał geodeta, a sprawa zajmowały się osoby odpowiedzialne za to. Radny pytał czy zostały wyciągnięte konsekwencje wobec osób, które są odpowiedzialne za tą sytuację.
 
Wójt odpowiedział, że okoliczności tej sprawy bada Prokuratura.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 2 głosach wstrzymujących się.
 
14)   w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu skargi Wojewody Dolnośląskiego.
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (14 głosów za).
 
Ad. 8
Zapytania radnych.
Radna Weronika Ziółkowska pytała o sprawę przejścia dla pieszych na drodze powiatowej koło Świetlicy Wiejskiej, ustawienie znaku STOP na skrzyżowaniu w Mikułowej oraz o naprawę dróg powiatowych zniszczonych podczas budowy sieci kanalizacyjnej.
 
Radny Jerzy Nowicki pytał ile kosztowało odśnieżanie dróg.
 
Radny Jerzy Ziomek pytał o oświetlenie drogi biegnącej przy budynku Plebanii w Radzimowie.
 
Radna Anna Pawlak pytała, czy Gmina posiada środki na rekultywację składowiska odpadów w Sulikowie oraz o sprawę funkcjonowania Łużyckiej Higieny Komunalnej.
 
Radna Bogusława Delijewska monitowała w sprawie montażu barierki przy korycie rzeki w Radzimowie Dolnym oraz pytała kiedy zostaną zagęszczone miejsca po wykopach pod sieć kanalizacyjną na ul. Nowe Miasto w Sulikowie. Radna pytała również o sprawę sprzedaży pomieszczeń po świetlicy w Biernej.
 
Ad. 9
Zapytania przewodniczących rad sołeckich.
 
Sołtys Małgorzata Pławiak pytała o sprawę drogi gminnej biegnącej przez Małą Wieś Górna koło posesji Pana Maronia. Sołtys prosiła o zapoznanie się ze stanem tej drogi, w której utworzyły się wyrwy stanowiące niebezpieczeństwo dla użytkowników drogi.
 
Sołtys Ewangelis Zaras prosił o utwardzenie kamieniem nawierzchni drogi koło Świetlicy Wiejskiej we Wrociszowie Dolnym.
 
Sołtys Beata Mazur prosiła o kamień na ulicę Starozawidowską.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka prosiła o monit w sprawie budynku nr 12 w Skrzydlicach. Budynek jest niezamieszkany, jego stan stwarza zagrożenie, ponieważ grozi zawaleniem.
 
Sołtys Małgorzata Pławiak podziękowała za szybką interwencję, która uchroniła posesję po Panu Płucienniku przed okradzeniem
z elementów instalacji wodnej. Sołtys prosiła o zabezpieczenie tej posiadłości, którą Sołectwo chciałoby wykorzystać na swój użytek.
 
Ad. 10
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Sprawy dotyczące dróg powiatowych zostaną przekazane do Starostwa Powiatowego.
-Koszt odśnieżania wyniósł ok. 60 tys. zł, Wójt zaznaczył, że w ramach oszczędności odśnieżane były główne drogi, którymi dojeżdżają np. uczniowie do szkół, brano przede wszystkim pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców.
-W kwestii oświetlenia na drodze koło Plebanii w Radzimowie Górnym – projektanci przystąpili do sporządzania projektu m.in.
w Sulikowie Radzimowie i Starym Zawidowie. Podczas spotkań z Firmą Tauron uzgodniono, że zanim punkty oświetleniowe zostaną naniesione na projekt, ich położone musi zostać skonsultowane w terenie.
-Środki na rekultywację składowiska odpadów w Sulikowie powinny być gromadzone wcześniej, a jeżeli takie środki były
w Gminnym Zakładzie Komunalnym zostały wydatkowane na inne cele.
-Łużycka Higiena Komunalna nadal funkcjonuje, jednak deklaracja przystąpienia Miasta i Gminy Pieńsk do Zakładu Gospodarki
i Usług Komunalnych znacznie utrudni sytuację ŁHK.
 
Radna Anna Pawlak pytała czy Gmina Sulików jako udziałowiec Łużyckiej Higieny Komunalnej również będzie partycypować
w kosztach rekultywacji wykorzystywanego przez tę Spółkę składowiska.
 
Na pytania przewodniczących rad sołeckich Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Udział w kosztach rekultywacji składowiska, którym gospodaruje ŁHK jest prawdopodobny, gdyby nie udało się tego uniknąć, prowadzone będą rozmowy aby koszt po stronie Gminy Sulików był jak najmniejszy.
-W kwestii sprzedaży pomieszczeń po świetlicy wiejskiej w Biernej, Wójt poinformował, że został wykonany operat szacunkowy pomieszczeń i ogłoszono przetarg na ich sprzedaż.
-Sprawa remontu drogi gminnej biegnącej przez Małą Wieś Górną jak również remonty cząstkowe dróg zostaną rozpoznane,
o przyznaniu środków na ten cel decyzję podejmie Rada Gminy.
-Sprawa budynku zostanie sprawdzona, należy ustalić właściciela nieruchomości i zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
-W kwestii interwencji dotyczącej posesji w Małej Wsi Górnej, Wójt stwierdził, że szybka interwencja była zasługa pracowników Spółki SUPLAZ, którzy mieli wówczas dyżur.
 
Ad. 11
W sprawach różnych:
1)       Przewodniczący poinformował, że do Rady Sulików wpłynęło pismo radnego Mariana Kurka, w którym wnosi
o rozpatrzenie jego protestu i skargi na Wójta Gminy, który na sesji Rady Gminy Sulików odebrał mu głos. Ponadto Przewodniczący poinformował, że w piśmie radnego była już mowa w informacji Przewodniczącego o pracy Rady Gminy
w miesiącu styczniu oraz podkreślił, że osobą, która prowadzi sesję, udziela lub odbiera głos jest Przewodniczący Rady,
a nie Wójt.  
 
Radny Marian Kurek stwierdzi, że przygotował na piśmie dwanaście pytań do projektu uchwały budżetowej, Przewodniczący udzielił mu głosu, ale Wójt go odebrał.
 
Sekretarz Gminy przedstawiła stanowisko Kancelarii Prawnej w tej sprawie, które mówi, że zgodnie z § 17, ust. 4 Przewodniczący Rady Gminy jako osoba prowadząca sesję, decyduje o udzieleniu lub odebraniu głosu. Ponadto w protokole z grudniowej sesji Rady Gminy Sulików nie ma zapisu na temat odebrania radnemu głosu. Radny Marian Kurek nie wniósł uwag co do treści protokołu z tej sesji. Dodatkowo ogólne zasady dotyczące skarg i wniosków, mówią, że o tym czy pismo jest skargą lub wnioskiem decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna. Zatytułowanie pisma jako skarga nie ma zatem żadnego znaczenia prawnego. Rozstrzygnięcie czy pismo można uznać za skargę lub wniosek należy do organu, który jest właściwy do ich rozpatrywania. W związku z tym, pismo nie wyczerpuje znamion skargi w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Wypowiedź Wójta nie mogła mieć wpływu na odebranie głosu radnemu, ponieważ nie leży to w jego kompetencjach, a Rada Gminy nie posiada kompetencji do rozpatrzenia tej sprawy jako skargi. Pismo należy uznać za wniosek o usprawnienie pracy Rady Gminy i usprawnienia przebiegu sesji. Sekretarz stwierdziła, że to radni powinni zadecydować czy pismo będzie rozpatrywane jako skarga.
 
Radna Wilczak – Raczak zwróciła się do radnego Mariana Kurka z pytaniem jakie rozwiązanie sprawy będzie go satysfakcjonowało, czy wystarczające będzie słowo przepraszam, ze strony Przewodniczącego czy radny oczekuje czegoś innego.
 
Radny Marian Kurek stwierdził, że Przewodniczący nie zareagował na to, że Wójt odebrał mu głos.
 
Przewodniczący odpowiedział, że będzie uważniej podchodził do sprawy udzielania głosu radnym i sołtysom na sesjach.
 
Wójt w odniesieniu do dyskusji stwierdził, że wszystkich obowiązuje uchwała dotycząca procedury przyjmowania uchwały budżetowej, na podstawie której przebiegała styczniowa sesja Rady Gminy. Uchwała dokładnie określa, jakie czynności powinny zostać podjęte i jaki przebieg powinna mieć wówczas sesja. Pytania radnego nie miały nic wspólnego z żadnym
z punktów, które należało wypełnić, pytania powinny zostać zadane znacznie wcześniej.
 
Radny Grzegorz Konarski stwierdził, że stanowisko, które przedstawiła Sekretarz Gminy jest słuszne, sprawa nie powinna być rozpatrywana jako skarga. Pismo należy potraktować jako wniosek o usprawnienie pracy Rady Gminy i usprawnienia przebiegu sesji.
 
Przewodniczący przeprosił radnego Mariana Kurka za brak reakcji na zaistniałą sytuację podczas sesji styczniowej.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że radni powinni zdecydować czy sprawę należy przekazać do rozpatrzenia przez Komisję Rewizyjną.
 
Radny Marian Kurek stwierdził, że przyjmuje takie rozwiązanie sprawy.
 
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący zamknął XVIII w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików.
(godz. 1410)
 
 
Protokołowała:
A. Adamiak

Ilość odwiedzin: 6125
Nazwa dokumentu: Protokół nr 18
Skrócony opis: Z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 29 lutego 2012 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Elżbieta Piotrowska
Osoba, która wprowadzała dane: Aleksandra Adamiak
Data wytworzenia informacji: 2012-04-10 07:43:49
Data udostępnienia informacji: 2012-04-10 07:43:49
Data ostatniej aktualizacji: 2013-04-03 13:57:48

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner