logo
Wersja dla niedowidzących
  Gmina Sulików
      
corner
Statystyki
Rejestr zmian
Mapa strony
Instrukcja biuletynu
Pliki do pobrania
corner
  
corner corner
corner corner
 URZĄD GMINY
minus Struktura organizacyjna
minus Regulamin organizacyjny
plus Kierownictwo urzędu
 ORGANY GMINY
plus Wójt Gminy
minus Rada Gminy
   minus Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Gminy Sulików
   minus Skład Rady Gminy Sulików
   minus Składy komisji Rady Gminy Sulików
   plus Protokoły z sesji
   plus Posiedzenia komisji Rady Gminy Sulików
   minus Informacja o przyjmowaniu wniosków i skarg przez Przewodniczącego Rady Gminy Sulików
   plus Rejestr interpelacji i zapytań radnych
   minus Formularz interpelacji/zapytania radnego
   plus Rada Gminy IV kadencji
   plus Rada Gminy V kadencji
   minus Rada Gminy VI kadencji
      plus Komisje Rady Gminy
      minus Protokoły
         minus Protokół nr 1
         minus Protokół nr 2
         minus Protokół nr 3
         minus Protokół nr 4
         minus Protokół nr 5
         minus Protokół nr 6
         minus Protokół nr 7
         minus Protokół nr 8
         minus Protokół nr 9
         minus Protokół nr 10
         minus Protokół nr 11
         minus Protokół nr 12
         minus Protokół nr 13
         minus Protokół nr 14
         minus Protokół nr 15
         minus Protokół nr 16
         minus Protokół nr 17
         minus Protokół nr 18
         minus Protokół nr 19
         minus Protokół nr 20
         minus Protokół nr 21
         minus Protokół nr 22
         minus Protokół nr 23
         minus Protokół nr 24
         minus Protokół nr 25
         minus Protokół nr 26
         minus Protokół nr 27
         minus Protokół nr 28
         minus Protokół nr 29
         minus Protokół nr 30
         minus Protokół nr 31
         minus Protokół nr 32
         minus Protokół nr 33
         minus Protokół nr 34
         minus Protokół nr 35
         minus Protokół nr 36
         minus Protokół nr 37
         minus Protokół nr 38
         minus Protokół nr 39
         minus Protokół nr 40
         minus Protokół nr 41
         minus Protokół nr 42
         minus Protokół nr 43
         minus Protokół nr 44
         minus Protokół nr 45
         minus Protokół nr 46
         minus Protokół nr 47
         minus Protokół nr 48
         minus Protokół Nr 49
         minus Protokół Nr 50
         minus Protokół Nr 51
         minus Protokół nr 52
   plus Rada Gminy VII kadencji
 PRAWO LOKALNE
minus Strategia Rozwoju Gminy
minus Statut Gminy Sulików
plus Uchwały
plus Zarządzenia
plus Podatki i opłaty lokalne
plus Tablica Ogłoszeń
plus Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
plus Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
plus Informacje i komunikaty
plus Konsultacje w sprawie statutów sołectw
plus Konsultacje w przedmiocie nadania nazwy części miejscowości „Wrociszów Dolny Kolonia”.
minus Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
minus System Głosowania - eSesja
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2018 r.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za 2019 rok
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2020.
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2021
minus Raport o stanie Gminy Sulików za rok 2022
 PRZETARGI
plus Roboty budowlane
plus Dostawy
plus Nieruchomości
plus Usługi
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2018
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o zamówieniu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o przetargu
minus Informacja o zakończeniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
minus Ogłoszenie o konkursie ofert
minus Zawiadomienie
minus Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
minus Informacja o wyniku przetargu
minus Roczny plan zamówień publicznych na rok 2019
minus Informacja
minus ROCZNY PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH GMINY SULIKÓW NA ROK 2020
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2021 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2022 rok
minus Roczny plan zamowień publicznych na 2023 rok
minus Roczny plan zamówień publicznych na 2024 rok
 FINANSE GMINY
plus Budżet Gminy
plus Wykonanie Budżetu
plus Zmiany w budżecie
plus Sprawozdania finansowe
plus Wieloletnie Prognozy Finansowe
plus Opinie i uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej
plus Archiwalne
 OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE
plus Oświadczenia majątkowe 2018
plus Oświadczenia majątkowe 2018-2023
plus Wzory oświadczeń majątkowych
 NABÓR NA WOLNE STANOWISKA PRACY
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw edukacji ekologicznej
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wydłużeniu terminu składania dokumentów aplikacyjnych do naboru na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Audytor wewnętrzny
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw księgowości podatkowej i opłat
minus Informacja o wyniku naboru
minus Nabór na wolne stanowisko do spraw oświaty
minus Informacja o wyniku naboru
minus Informacja o wyniku naboru
minus Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy
minus Kwestionariusz osobowy
plus Archiwum
 WYBORY I REFERENDA
plus Archiwum wyborów
minus Wybory do Sejmu RP i Senatu RP zarządzone na 15 padziernika 2023 r.
minus Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 15 października 2023 r.
minus Wybory ławników do Sądu Rejonowego w Zgorzelcu na kadencję2024-2027
minus Wybory do Walnego Zgromadzenia Dolnośląskiej Izby Rolniczej we Wrocławiu
minus Obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 17 listopada 2023 r.
 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
minus Gminny Ośrodek Kultury
minus Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Sulikowie
minus Przedszkole Publiczne
plus Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
plus SUPLAZ Sp. z o.o.
minus Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Biernej
 SOŁECTWA
plus Lista sołectw Gminy Sulików
minus Fundusz sołecki
 KONTAKTY I WSPÓŁPRACA
minus Przynależność do organizacji
plus Organizacje pozarządowe
plus Współpraca zagraniczna
 INNE
plus Deklaracja dostępności
plus Powszechny spis rolny 2020r.
minus Nieodpłatna pomoc prawna
minus Wnioski do pobrania
minus Informacja dla osób niesłyszących
minus Redakcja Biuletynu
plus Instrukcja obsługi biuletynu
minus Akta Osobowo-płacowe
plus Prowadzone rejestry i ewidencje
plus Kontrole
minus Planowane wyłączenia energii elektrycznej
minus Dostosowanie przpeisów krajowych do RODO
plus Gminna Ewidencja Zabytków (GEZ)
plus Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 roku
plus Petycje
A A A


 Protokół nr 34
z sesji Rady Gminy Sulików
odbytej w dniu 27 marca 2013 r. o godz. 1000
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.

 
Sesji przewodniczył radny Jan Solecki – Przewodniczący Rady Gminy Sulików.
Przewodniczący Rady powitał wszystkich obecnych i na podstawie § 32 ust. 1 Statutu Gminy Sulików otworzył XXXIV w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. Na podstawie listy obecności radnych Przewodniczący stwierdził że na 15 radnych w sesji uczestniczy 14 radnych, co stanowi kworum i pozwala podejmować uchwały.
(Radny Bogdan Kaczmarczyk  spóźnił się, przybył na sesję o godz. 1010. W sesji bierze udział 15 radnych)
 
Przewodniczący powitał Roberta Starzyńskiego – Wójta Gminy Sulików, Jacka Flaszyńskiego – Zastępcę Wójta Gminy Sulików, Elżbietę Piotrowską – Sekretarz Gminy Sulików, Marię Maciaszek – Skarbnik Gminy Sulików oraz kierowników jednostek organizacyjnych, przewodniczących rad sołeckich i wszystkich gości przybyłych na sesję. W związku z głównym  tematem sesji Przewodniczący powitał Pana Cezarego Mostowika – Dyrektora Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu oraz Pana Stefana Kuźniara z Obwodu Drogowego w Tylicach.
 
Przewodniczący poinformował, że w związku z informacją na wspólnym posiedzeniu komisji, do porządku sesji należy wprowadzić dodatkowy projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy na rzez rozwoju społeczno-gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji dotyczącego wspólnego opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
 
Porządek obrad wraz ze zmianami przedstawiał się następująco:
 1. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
 2. Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
 3. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 5. Stan dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Sulików.
 6. Podjęcie uchwał:
  6.1 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2013 roku,
  6.2 w sprawie określenia stawek opłaty targowej,
  6.3 w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików: Stary Zawidów, ul. Starozawidowska, Wilka dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów,
  6.4 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2014 roku,
  6.5 w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Sulików,
  6.6 w sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat,
  6.7 w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych,
  6.8 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików,
  6.9 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013,
  6.10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy na rzez rozwoju społeczno-gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji dotyczącego wspólnego opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
 7. Pytania i wnioski radnych.
 8. Pytania i wnioski sołtysów.
 9. Odpowiedzi na pytania i wnioski.
 10. Sprawy różne i informacje.
Porządek obrad wraz ze zmianami został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. 1
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
(Na sesję przybył radny Bogdan Kaczmarczyk. W sesji uczestniczy 15 radnych – godz. 1010)
Przewodniczący poinformował, że radni otrzymali projekty protokołów nr 32 i 33 z poprzednich sesji wraz z materiałami na sesję.
Do projektów protokołów nie wpłynęły uwagi ze strony radnych, na wspólnym posiedzeniu komisji radni otrzymali uzupełnienie projektu protokołu nr 32.
Projekt protokołu nr 32 z sesji lutowej został przyjęty jednogłośnie.
Projekt protokołu nr 33 z nadzwyczajnej sesji w dniu 28 lutego br. został przyjęty 13 głosami za, przy 2 głosach przeciwnych.
 
Ad. 2
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji.
Wiceprzewodnicząca Bogusława Delijewska przedstawiła informację o wspólnym posiedzeniu komisji stałych w dniu 25 marca 2013 r.
Radni nie zgłosili uwag do sprawozdania.
Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności Komisji zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 3
Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
Przewodniczący poinformował, że pisemna informacja została radnym przedstawiona przed sesją.
 
Radny Paweł Hasiuk poprosił się o odczytanie pisma Firmy Domea skierowanego do Rady Gminy Sulików.
 
Przewodniczący odczytał pismo.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał, jaka odpowiedź została udzielona dla Firmy Domea oraz jak zostanie rozwiązany problem przedstawiony w piśmie.
 
Wójt odpowiedział, że wszyscy właściciele Spółki SUPLAZ zostali poinformowani o zaistniałej sytuacji, jednak Gmina Sulików, Spółka SUPLAZ, a nawet główny wykonawca budowy sieci kanalizacyjnej – Firma Bilfinger Berger nie zawarła żadnej umowy z Firmą Domea w związku z tym nie mogą być stroną w tej sprawie. Firma Domea powinna zgłosić swoje roszczenia do odpowiedniego organu. Ponadto Firma ta nie udziela gwarancji Spółce SUPLAZ na dostarczony na oczyszczalnię ścieków sprzęt, udziela jej natomiast główny wykonawca. Firma Bilfinger Berger dysponuje kopiami dokumentacji gwarancyjnej na dostarczone urządzenia, ponieważ Domea nie chce przekazać oryginalnej dokumentacji pomimo propozycji jej wykupienia.
 
Radny Józef Ziomek pytał, kto jest zamawiającym w przypadku tej inwestycji.
 
Wójt odpowiedział, że zamawiającym jest spółka SUPLAZ, głównym wykonawcą firma Bilfinger Berger, głównym podwykonawcą Firma Sobet, kolejnym podwykonawcą Firma Sitcontect.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki pytał, czy w związku z zaistniałym problemem Rada Gminy może ponieść jakieś konsekwencję.
 
Wójt odpowiedział, że nie ma takiej możliwości.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że źle się stało, że zaistniał spór w tej sprawie. Radny ma nadzieję, że Gmina nie poniesie konsekwencji z tego tytułu. Zdaniem radnego sprawa powinna zostać radnym przedstawiona wcześniej, kiedy tylko zaistniał problem.
 
Przewodniczący odpowiedział, że Gmina nie jest stroną w tej sprawie, ponieważ spór toczy się pomiędzy podwykonawcami.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że realizacja budowy kanalizacji powinna być przedstawiana radnym na bieżąco. Prezes Spółki SUPLAZ przedstawił jedynie zbiorcze ogólnikowe informacje. Radny stwierdził, że ma nadzieje, że dofinansowanie otrzymane na realizację tego zadania nie zostanie zagrożone.
 
Wójt odpowiedział, że problem dotyczy jedynie części wyposażenia dostarczonego na oczyszczalnię ścieków w Sulikowie. Spór nie dotyczy całej inwestycji a jedynie jej niewielkiej części.
 
Radny Jarzy Marek Nowicki stwierdził, że radni mają obawy, co do tej sytuacji, biorąc pod uwagę problemy z wykonawcą hali sportowej w Sulikowie, o których nie było mowy na początku kadencji.
 
Radny Bogusław Świątek stwierdził, że zgodnie z informacją Prezesa Spółki SUPLAZ, Firma Domea nie zawierała żadnych umów ze Spółką SUPLAZ i głównym wykonawcą, w związku z tym zaproponował odstąpienie od dyskusji w tej sprawie.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że sprawa nie zupełnie nie dotyczy gminy, ponieważ mieszkańcy z Sulikowa informowali go
o wielu uchybieniach i awariach, które nastąpiły podczas realizacji  projektu. Mieszkańcy informowali radnego o odstępstwach od projektu i nie dopełnieniu przez wykonawców ich obowiązków. Zdaniem radnego w przypadku tej inwestycji może pojawić się wiele komplikacji, np. poprzez stosowanie projektów zastępczych.
 
Przewodniczący stwierdził, że przy każdej inwestycji mogą pojawić się równolegle zaakceptowane projekty zastępcze.
 
Wójt zgodził się ze zdaniem radnego Polowego, że inwestycja nie zawsze przebiegała w idealny sposób. Dlatego główny wykonawca inwestycji nie chce realizować płatności wobec swoich podwykonawców za niewłaściwie wykonane prace. W ten sposób główny wykonawca może wyegzekwować poprawienie jakości pracy podwykonawców.
 
Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 4
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
 
Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym.
Radna Weronika Ziółkowska prosiła o rozwinięcie punktu dotyczącego spotkania z Firmą MAXI STAR.
Radny Jerzy Marek Nowicki w nawiązaniu do spotkania „Współpraca Polskich Kolei Państwowych z samorządem lokalnym” mówił aby nie przejmować stacji kolejowych odpłatnie, ponieważ stacje są zdewastowane i wymagają nakładu.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał czy umowa zawarta z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu została podpisana
w związku z przetargiem na gospodarowanie odpadami czy będzie obowiązywała jedynie do lipca.
 
Radna Bogusława Delijewska, prosiła o informacje na temat spotkania na temat rekultywacji składowiska odpadów. Radna
w nawiązaniu do umowy zlecenia z Panem Jerzym Bartoszkiem na sprzątanie i opróżnianie koszy ulicznych, pytała czy zatrudniona w Urzędzie Gminy Sulików Pani Przygodzka - Sołtys ma w zakresie obowiązków sprzątanie przystanków, ponieważ miało miejsce takie zdarzenie.
 
Wójt odpowiedział, że Firma MAXI STAR po uzyskaniu informacji o decyzji jaką podjęła Rada Gminy Sulików, dokonała wizji lokalnej w zakresie szkód i usterek, które należy usunąć w budynku hali sportowej. Na podstawie wizji rzeczoznawca oszacuje wartość usunięcia usterek. Kosztorys będzie miał znaczenie przy decyzji jaką podejmie Firma o ewentualnym podpisaniu ugody lub dalszym postępowaniu przed Sądem Gospodarczym. Wartość kosztorysu nie została jeszcze przedstawiona. Decyzja zostanie podjęta najprawdopodobniej na początku kwietnia. Część usterek związanych głównie z instalacjami w budynku hali została usunięta już wcześniej. Kancelaria Adwokacka reprezentująca Gminę Sulików przekazała uchwałę Rady Gminy Sulików podjętą na ostatniej sesji do Sądu Gospodarczego w Legnicy.
W kwestii spotkania z przedstawicielami Polskich Kolei Państwowych Wójt stwierdził, że nie zamierza przejmować budynków dworców kolejowych, jednak inicjatywa w tym zakresie jest potrzebna i może być to jedno z zadań realizowanych przez gminę
w przyszłości. Przykładem dobrej współpracy PKP z samorządami jest dworzec kolejowy w Karpaczu, przekazany na rzecz miasta w związku z zaległościami podatkowymi. Dworzec został odremontowany i utworzono w nim muzeum zabawek.
 
Radny Tadeusz Polowy stwierdził, że wielu mieszkańców gminy korzysta z przewozów PKP. Zdaniem radnego przejęcie dworców byłoby uzasadnionym przedsięwzięciem.
 
W sprawie umowy zlecenia zawartej m.in. na utrzymanie czystości i porządku na Placu Wolności w Sulikowie, Wójt stwierdził, że zanim umowa została podpisana zaistniała konieczność jednorazowego uporządkowania przystanku autobusowego na Placu Wolności. W związku z tym dla jednej z Pań sprzątających w Urzędzie Gminy zostało wydane polecenie służbowe.
 
Radna Bogusława Delijewska pytała czy Wójt uważa to za zasadne.
 
Zdaniem Wójta było to zasadne, ponieważ jeżeli konserwator zatrudniony w Urzędzie Gminy może pomóc np. przy odśnieżaniu chodnika, osoba sprzątająca, może posprzątać przystanek na polecenie Wójta.
 
Radna Bogusława Delijewska stwierdziła, że Wójt deklarował wcześniej zatrudnienie osoby zajmującej się utrzymaniem porządku
i czystości m.in. na Placu Wolności w Sulikowie na pełny etat. Radna pytała czy nadal istnienie zamiar zatrudnienia w pełnym wymiarze.
 
Wójt odpowiedział, że ma zamiar zatrudnić osobę na pełny etat. Praca na Placu Wolności nie jest ciężka, jednak wiąże się z licznymi uwagami ze strony mieszkańców. Wójt stwierdził, że jeżeli Pan Bartoszek po upływie okresu umowy zlecenia, uzna że nadal chce wykonywać tę pracę, zostanie zawarta z nim umowa.
 
Zastępca Wójta poinformował, że w Urzędzie Gminy był obecny pracownik Urzędu Marszałkowskiego, który zapoznał się
z dokumentacją techniczną składowiska odpadów w Sulikowie i dokumentacją rekultywacji składowiska. Pracownik otrzymał kopie dokumentacji dotyczącej składowiska, które będą weryfikowane pod kątem realizacji wspólnego projektu prowadzonego przez Urząd Marszałkowski.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki, pytał kiedy i w jakiej ilości będą dostawiane pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, ponieważ większość mieszkańców deklaruje segregowanie odpadów.
 
Zastępca Wójta stwierdził, że ilość pojemników do segregacji odpadów jest w dużej mierze uzależniona od stawki za gospodarowanie odpadami. Wyższa stawka, która była planowa wcześniej, przewidywała uzupełnienie terenu gminy w dodatkowe pojemniki.
W założeniach do przetargu przewidywana będzie liczba trzech zestawów do segregacji odpadów, ich ostateczna liczba będzie znana po rozstrzygnięciu przetargu kiedy będą znane wydatki. Przetarg zostanie ogłoszony w kwietniu.
 
Radny Bogusław Świątek pytał o konieczność wypowiadania zawartych umów na odbiór odpadów, ponieważ wśród mieszkańców panuje dezinformacja w tym zakresie.
 
Wójt stwierdził, że nie chce być wyrocznią w tej sprawie, zapisy umów zawartych zarówno z Zakładem Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu i Łużycką Higieną Komunalną w Zgorzelcu przewidują okresy wypowiedzenia umów.
 
Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym zostało przyjęte jednogłośnie.
 
Ad. 5
Stan dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich na terenie Gminy Sulików.
 
Pan Cezary Mostowik – Dyrektor Wydziału Drogownictwa Starostwa Powiatowego w Zgorzelcu podziękował za zaproszenie na sesję Rady Gminy i podkreślił, że współpraca zarówno z radnymi jak i z sołtysami z terenu Gminy Sulików układa się bardzo pomyślnie. Dyrektor poinformował, że zarówno w 2011 jak i w 2012 roku największe środki z budżetu Powiatu Zgorzeleckiego w zakresie drogownictwa zostały wydatkowane na inwestycje w Gminie Sulików. Znaczna część środków pochodziła z promesy, którą Starostwo pozyskało z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi. Środki w budżecie Starostwa przeznaczone na drogownictwo są niższe niż w ubiegłych latach. Inwestycje drogowe będą jednak prowadzone również na terenie Gminy Sulików. Starostwo pozyskało środki z kończącego się okresu programowania na lata 2007-2013, z przeznaczeniem na realizację drugiego etapu przebudowy drogi powiatowej Tylice - Kunów - Mała Wieś Dolna. Zgodnie z deklaracjami Wójta Gminy Sulików i Wójta Gminy Zgorzelec, samorządy będą miały swój wkład w inwestycję. Dofinansowanie wyniesie 85% kosztów inwestycji, 15 % będzie stanowił wkład własny Powiatu. Starostwo w 2013 roku otrzyma również środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi Mała Wieś Górna – Radzimów Dolny. Droga nie była remontowana przez wiele lat. Na remonty cząstkowe dróg, wykaszanie rowów i poboczy został wyłoniony wykonawca w przetargu, gdy tylko pogoda na to pozwoli, remonty zostaną rozpoczęte.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk podziękował za naprawę wgłębienia w drodze prowadzącej przez las ze Studnisk Dolnych do Zgorzelca. Radny stwierdził jednak, że naprawa została wykonana niechlujnie i wgłębienie będzie z czasem się powiększać.
 
Dyrektor Cezary Mostowik stwierdził, że w ubiegłym roku obiecał naprawę tego odcinka drogi ze względu na złe warunki atmosferyczne została odtworzona jedynie pewna warstwa nawierzchni i remont nie mógł zostać dokończony.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk mówił o stanie drogi powiatowej biegnącej przez Studniska. Droga stała się praktycznie nieprzejezdna po budowie kanalizacji. Zdaniem radnego remontowane są drogi będące w lepszym stanie jak np. droga Mała Wieś Dolna – Kunów. Radny stwierdził, że droga powinna być przynajmniej naprawiona skoro nie będzie przeznaczona do gruntownego remontu.
 
Sołtys Marek Biliński zaprosił Dyrektora do zapoznania się ze stanem drogi o której mówił radny Kaczmarczyk. Sołtys prosił
o uzupełnienie ubytku w drodze powiatowej na odcinku Studniska Dolne – Zgorzelec, za lasem. Ubytek znajduje się na łuku, po prawej stronie jadąc od strony Studnisk i może stanowić niebezpieczeństwo kiedy kierowcy będą ją omijać. Sołtys prosił również
o umożliwienie radnym i sołtysom wzięcia udziału przy odbiorze drogi w Studniskach. Sołtys zaznaczył, że mieszkańcy mają zamiar złożyć grupowy wniosek o odszkodowanie za zniszczone pojazdy.
 
Sołtys Franciszek Fleszar stwierdził, że o drodze mówi się od wielu lat, a naprawy zawsze były jedynie cząstkowe. Zdaniem Sołtysa konieczne jest doprowadzenie do naprawy tej drogi i poniesienia konsekwencji przez wykonawcę budowy kanalizacji. Droga przebiegała prosto, obecnie utworzyły się na niej zakręty od wymijania przez kierowców dziur na drodze. Obecnie jest to jedna z najgorszych dróg na terenie Gminy. Wykonawca powinien ponieść konsekwencje za zniszczone pobocza, nawierzchnię drogi i prywatne działki.
 
Rada Agnieszka Nachotko, prosiła aby przy remoncie cząstkowym drogi w Studniskach nie został pominięty odcinek do kolonii Studnisk Górnych, gdzie droga prowadzi do budynków mieszkalnych. Radna zwróciła również uwagę na odśnieżanie drogi powiatowej w Studniskach, w wyniku czego wjazdy na drogi wewnętrzne są zasypane.
 
Dyrektor Cezary Mostowik stwierdził, że bardzo dobrze zna stan dróg na terenie całego Powiatu, ponieważ często sprawdza ich stan osobiście. Problem drogi w Studniskach powstał w wyniku realizacji inwestycji kanalizacyjnej. Podwykonawca – Firma Sobet nie wykonała swoich prac starannie. Obecnie wszelką odpowiedzialność za powstałe usterki przejął główny wykonawca – Firma Bilfinger Berger. Starostwo będzie egzekwowało od wykonawcy naprawy wszelkich powstałych usterek.
 
Sołtys Marek Biliński pytał kiedy byłby możliwy przegląd drogi w Studniskach. Mieszkańcy często wolą jeździć polną drogą, która jest w lepszym stanie niż droga asfaltowa.
 
Dyrektor odpowiedział, że będzie to możliwe dopiero po roztopach.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk pytał kiedy planowany jest gruntowny remont i nowa nawierzchnia na drodze w Studniskach.
 
Dyrektor Mostowik odpowiedział, że w związku ze złą sytuacją finansową nie jest w stanie odpowiedzieć kiedy na drodze zostanie położona nowa nawierzchnia.
 
Radny Bogdan Kaczmarczyk stwierdził, że środki na remont drogi Mała Wieś Dolna – Kunów – Tylice powinny zostać przesunięte na drogę w Studniskach.
 
Dyrektor stwierdził, że w tej sytuacji należy mieć na uwadze spełnienie kryteriów aby uzyskać dofinansowanie na remont drogi. Głównym warunkiem dofinansowania było to, że droga musi być łącznikiem dróg wojewódzkich lub krajowych. W innym przypadku Starostwo nie otrzymałoby wsparcia finansowego. Dyrektor stwierdził, że gdyby w budżecie Starostwa znalazły się środki lub odpowiedni fundusz z którego można byłoby pozyskać dofinansowanie, droga zostałaby przeznaczona do remontu.
 
Sołtys Marek Biliński pytał, kiedy będzie możliwe przynajmniej wykonanie projektu na remont drogi w Studniskach.
 
Dyrektor stwierdził, że w obecnym roku projekt z pewnością nie zostanie wykonany. Istnieją projekty remontów dróg, które czekają na realizację od kilku lat. Bez odpowiednich środków w budżecie nie jest to możliwe.
 
Radna Weronika Ziółkowska mówiła o ustawieniu drogowskazów na skrzyżowaniach informujących o kierunku i odległości do poszczególnych miejscowości. Radna monitowała o oznakowanie skrzyżowania w Mikułowej znakiem STOP oraz prosiła
o uzupełnienie kamieniem odcinka nawierzchni drogi od stacji PKP Mikułowa do Studnisk.
 
Dyrektor Mostowik stwierdził, że w przypadku skrzyżowania w Mikułowej niebezpieczna jest łudząco dobra widoczność, która powoduje, że kierowcy nie zachowują ostrożności. Zarządca drogi nadrzędnej – DSDiK pomimo wniosków o ustawienie znaków postanowił oznakować skrzyżowanie w inny sposób.
 
Radna Bogusława Delijewska negatywnie oceniła sposób wykaszania poboczy i rowów przy drodze Radzimów – Sulików oraz na odcinku koło piekarni w Sulikowie.
 
Dyrektor odpowiedział, że w przypadku skrzyżowań drogi powiatowej z drogą pierwszej kategorii, która jest nadrzędna, jak
w przypadku skrzyżowania przy wjeździe do Sulikowa, utrzymanie drogi i poboczy należy do jej zarządcy w tym wypadku nie jest to Powiat.
 
Radna Delijewska prosiła o uzupełnienie ubytków w nawierzchni drogi powiatowej Sulików – Radzimów. Stan nawierzchni obniża jakość dowozu uczniów. Radna mówiła również o wyrwie w osi jezdni w Radzimowie w kierunku Platerówki. Radna prosiła
o oznakowanie przejścia dla pieszych na drodze przy Szkole Podstawowej w Biernej oraz zwróciła uwagę, że podczas ostatniego ataku zimy, nawierzchnie dróg były oblodzone.
 
Dyrektor Mostowik odpowiedział, że w przypadku zimowego utrzymania dróg najistotniejsze jest doprowadzenie do przejezdności dróg i komunikacji. Ubytki o których mówiła radna będą uwzględnione przy remontach cząstkowych dróg.
 
Radna Bogusława Delijewska poruszyła sprawę zalewanego odcinka drogi tuż przed Małą Wsią Górną, który podczas zimy stwarza niebezpieczeństwo.
 
Dyrektor odpowiedział, że sprawa wiąże się z niedrożnością systemów melioracyjnych, które przez lata nie są czyszczone. Rów przydrożny powinien zbierać wyłącznie wodę spływającą z jezdni. W tym przypadku rów pełni rolę również systemu melioracyjnego, dlatego należałoby zobowiązać właściciela pól sąsiadujących z drogą do oczyszczenia systemu melioracyjnego, a Starostwo mogłoby wówczas wykonać przepust, aby woda nie zbierała się w tym miejscu. Podobnych problemów jest bardzo wiele, wówczas najlepszym rozwiązaniem jest współpraca i podział kosztów ze Spółkami Wodnymi, jak np. w przypadku drogi w Biernej.
 
Radny Bogusław Świątek podziękował za oznakowanie miejscowości Miedziana. Najpilniejszą obecnie sprawą w kwestii dróg
w Miedzianej jest ostatni odcinek drogi powiatowej prowadzącej do posesji Państwa Jarmulak i Żuk. Odcinek drogi w trakcie zimy nie może być do końca odśnieżony ponieważ, pojazd który odśnieża nie jest w stanie zawrócić. W tym przypadku najlepszym rozwiązaniem byłoby stworzenie zatoki do zawracania. Radny przypomniał o remoncie mostu za przepompownią, który ma bardzo małą przepustowość i może stanowić zagrożenie podczas powodzi. Radny mówił również o potrzebie współpracy ze Spółkami Wodnymi
w zakresie wykonania rowu przy drodze Miedziana – Stary Zawidów w okolicy przystanku autobusowego.
 
Radny Jerzy Marek Nowicki prosił o naprawę nawierzchni drogi na odcinku Stary Zawidów – Miedziana. Radny zauważył również, że przez niewykoszenie rowów niektóre nieruchomości w Starym Zawidowie zostały podtopione. Również przy drodze biegnącej przez Wielichów konieczne jest wycięcie krzaków. Zdaniem radnego radni kierują do Dyrektora te same pytania i uwagi, które były zgłaszane podczas poprzedniego spotkania. Radny liczy, że przy następnej wizycie Dyrektor będzie miał więcej informacji o zadaniach zrealizowanych przez Starostwo w kwestii dróg.
 
Radny Marian Kurek mówił o spękanym odcinku drogi nr 123 w Skrzydlicach na odcinku ok. 100 m.
 
Dyrektor Mostowik mówił, że osobiście może przedstawić radnemu Nowickiemu zadania, które były realizowane na terenie Gminy Sulików, przy bardzo niskim budżecie. Wydział Drogownictwa pracuje z pełnym zaangażowaniem na potrzeby mieszkańców. Sprawy dotyczące zakrzaczenia, są sprawami które należy cyklicznie powtarzać. Starostwo w ubiegłym roku miało w zamiarze gruntowną wycinkę krzaków i podcinanie konarów drzew, jednak po nawałnicy jaka przeszła przez teren Powiatu, na trasie Mała Wieś Dolna – Zgorzelec znajdowało się wiele połamanych konarów drzew, które należało uporządkować ze względów bezpieczeństwa, co pochłonęło większość środków.
 
Radny Józef Ziomek pytał czy Starostwo ma wpływ na właścicieli pól z których woda ścieka do rowów przydrożnych co skutkuje niszczeniem dróg.
 
Dyrektor odpowiedział, że sprawa melioracji szczegółowej nie jest szczegółowo prawnie uregulowana. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymania urządzeń melioracyjnych. W kwestii sytuacji o których mówił radny, wiele rowów zbiera wodę zarówno
z jezdni jak i z sąsiednich pól. Konieczna jest współpraca z właścicielami i dzierżawcami nieruchomości w tym zakresie, aby uniknąć niszczenia dróg.
 
Radny Tadeusz Polowy podziękował za naprawę odcinka drogi na trasie Sulików – Radzimów, w sprawie którego monitował
w ubiegłym roku. Odcinek został naprawiony w ciągu kilku dni w miarę posiadanych przez Starostwo środków. Radny stwierdził, że zdaje sobie sprawę z zaangażowania Dyrektora Cezarego Mostowika, który robi wszystko by poprawić stan dróg na terenie Powiatu, pomimo ograniczonych środków. Radny zwrócił się z pytaniem do Dyrektora czy kiedykolwiek podczas sesji Rady Gminy na których był obecny, poczuł się urażony słowami ze strony radnego.
 
Dyrektor stwierdził, że często napięcie podczas dyskusji wzrastało jednak nigdy nie czuł się urażony wypowiedziami radnego.
 
Sołtys Zdzisław Zdzitowiecki podziękował Dyrektorowi za naprawę nawierzchni drogi powiatowej w Wilce, która podczas powodzi została podmyta na odcinku od wiaduktu do stacji kolejowej. Sołtys pytał czy lustro, które było umiejscowione przy wiadukcie leży
w gestii Powiatu, czy można sfinansować jego ustawienie z innych środków.
 
Sołtys Elżbieta Wadzicka w kwestii drogi o której mówił radny Kurek, zaproponowała aby zwrócić się o udział finansowy w jej naprawie do Firmy, która ciężkim sprzętem dowozi kiszonkę na pola.
 
Dyrektor odpowiedział, że kwestia współudziału przedsiębiorców w naprawie zniszczonych dróg podczas realizacji innych inwestycji nie jest szczegółowo uregulowana prawnie. Zakup lustra do oznakowania może być zrealizowane ze środków spoza budżetu Starostwa.
Dyrektor w kwestii wcześniejszej wypowiedzi radnego Polowego dodał, że nie czuje się urażony przez wypowiedzi radnych i sołtysów
i szanuje współpracę z nimi.
 
Wójt stwierdził, że rozumie zirytowanych stanem dróg mieszkańców, radnych i sołtysów, ale zdaniem Wójta należy podkreślić, że przez ostatnie dwa lata wykonano kilkukrotnie więcej inwestycji drogowych na terenie Gminy Sulików i wylano kilkukrotnie większą ilość asfaltu niż w przeciągu ostatnich dwudziestu lat istnienia samorządu Gminy Sulików. Nastąpiła zmiana struktury wydatków Starostwa Powiatowego na inwestycje drogowe prowadzone na terenie Gminy Sulików. Z pozyskanych z budżetu państwa środków wybudowano wiele nowych mostów na terenie gminy przy jej niewielkim wkładzie. Dyrektor Wydziału Drogownictwa zawsze jest do dyspozycji mieszkańców. Wójt podziękował za udaną współpracę ze Starostwem oraz dodał, że jeżeli pojawi się możliwość remontu drogi w Studniskach, będzie przekonywał radnych do współfinansowania tej inwestycji z budżetu gminy.
 
Przewodniczący podziękował Dyrektorowi Cezaremu Mostowikowi za udział w sesji.
 
Dyrektor podziękował za zaproszenie oraz przekazał życzenia świąteczne wszystkim obecnym. Dyrektor dodał, że jeżeli pojawi się szansa na pozyskanie dofinansowania do remontu drogi w Studniskach będzie starał się przekonać Zarząd Powiatu do podjęcia w tym celu działań.
 
Pan Stefan Kuźniar z Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu przedstawił informację na temat remontów dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sulików. Przez Gminę Sulików przebiegają dwie drogi wojewódzkie – nr 355 i nr 357 o łącznej długości 12,679 km. 7,765 km dróg wojewódzkich jest w Zarządzie Dróg Powiatowych w Lubaniu na zlecenie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei, 4,914 km jest w zarządzie Oddziału Drogowego w Tylicach. Na terenie gminy planowana jest naprawa odcinka drogi
o długości 2,574 km, w tym dokończenie remontu drogi nr 357 do Zawidowa. Ponadto planowany jest remont przepustu na drodze nr 355.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał czy będzie remontowany zniszczony odcinek drogi na ul. Zgorzeleckiej w Sulikowie przebiegający pod wiaduktem koło stacji paliw.
 
Pan Stefan Kuźniar odpowiedział, że droga będzie naprawiana. Droga wojewódzka przebiegająca przez Mikułową będzie remontowana najprawdopodobniej w przyszłym roku.
 
Radny Andrzej Dominikowski mówił o wycięciu zakrzaczenia przy drodze nr 357.
 
Pan Kuźniar odpowiedział, że zakrzaczenie zostanie usunięte w ramach remontu tej drogi.
 
Radna Bogusława Delijewska mówiła o koszeniu pasa zieleni na skrzyżowaniu dróg przy wjeździe do Sulikowa koło piekarni.
 
Przewodniczący zgłosił konieczność wyczyszczenia rowu przy drodze wojewódzkiej na łuku przy wjeździe do Sulikowa od strony Zawidowa. Droga w tym miejscu jest często zalewana.
 
Radny Andrzej Dominikowski, pytał czy w ramach remontu drogi nr 357 będzie możliwa naprawa przepustu przy drodze wojewódzkiej koło przystanku autobusowego przy wjeździe do Wrociszowa Górnego.
 
Pań Stefan Kuźniar odpowiedział, że przepust będzie naprawiony w ramach remontu drogi.
 
Radny Andrzej Kurek zgłosił uszkodzenie przepustu na drodze polnej prowadzącej do Sulikowa przy przystanku koło Wrociszowa Dolnego podczas przebudowy drogi wojewódzkiej.
 
Przewodniczący pytał o termin naprawy uszkodzenia nawierzchni drogi na ulicy Zgorzeleckiej, o których mówił radny Konarski.
 
Pan Kuźniar odpowiedział, że remont drogi miał zostać wykonany przed Świętami Wielkanocnymi przez Zarząd Dróg Powiatowych
w Lubaniu.
 
Radny Paweł Hasiuk poruszył  sprawę ustawienia na skrzyżowaniu w Mikułowej znaku STOP, o którym mówiła radna Ziółkowska.
 
Pan Stefan Kuźniar poinformował, że był umówiony na spotkanie z pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego w celu rozpatrzenia sprawy oznakowania skrzyżowania. Z powodu choroby pracownika spotkanie zostało przełożone i odbędzie się po Świętach Wielkanocnych.
 
Komendant Straży Gminnej w Sulikowie, prosił o przegląd znaków drogowych przy drogach i poprawienia ich ustawienia
i przymocowania.
 
Radny Paweł Hasiuk pytał o drogowskaz wskazujący kierunek Bogatynię i Lubań, który stał na Placu Wolności przed jego remontem.
 
Komendant Straży Gminnej poinformował, że firma zajmująca się przebudową Placu Wolności zdemontowała znak.
 
Przewodniczący podziękował Panu Stefanowi Kuźniarowi za udział w sesji.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał.
6.1 W sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sulików w 2013 roku.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Wójt przedstawił informację Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej na temat analizy projektu uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
6.2 W sprawie określenia stawek opłaty targowej.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radny Paweł Hasiuk pytał czy w miesiącach styczeń, luty i marzec była pobierana opłata targowa, jeżeli tak kto ją pobierał i na jakiej podstawie.
Wójt odpowiedział, że w miesiącach wymienionych przez radnego nie była pobierana opłata targowa.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
6.3 W sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Sulików: Stary Zawidów, ul. Starozawidowska, Wilka dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Dworcowa 4, 59-970 Zawidów.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
6.4 W sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki w 2014 roku.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
6.5 W sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowości Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 12 głosami za, przy 3 głosach wstrzymujących się.
 
6.6 W sprawie wyrażenia zgody na zawieranie kolejnych umów na dotychczas dzierżawione nieruchomości gruntowe lub ich części na czas określony do trzech lat.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
 
Radny Paweł Hasiuk zgłosił swoją uwagę, co do terminów zawierania kolejnych umów, ponieważ poprzednia umowa wygasła 11 stycznia br., w związku z tym, przez okres około dwóch miesięcy umowa na dzierżawę tej nieruchomości nie była zawarta. Zdaniem radnego pracownik za to odpowiedzialny powinien przygotowywać umowy terminowo.
 
Wójt odpowiedział, że umowa jest zawierana na wniosek osoby dzierżawiącej nieruchomość, więc pracownik nie będzie pilnował terminów, skoro to obowiązek osoby zainteresowanej dzierżawą. Wójt stwierdził, że sam będzie wydawał dyspozycję podległym mu pracownikom.
 
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
6.6     W sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Radna Agnieszka Nachotko stwierdziła, że wiele zostało powiedziane podczas kilku dyskusji na temat likwidacji szkoły i każdy
z radnych ma już wypracowane zdanie na ten temat. W imieniu rodziców radna stwierdziła, że jest jej bardzo przykro z powodu przeznaczenia Szkoły Podstawowej w Studniskach do likwidacji. Jedyną nadzieją dla wszystkich rodziców i uczniów jest przejęcie Szkoły przez Fundację EDU, dzięki wsparciu Wójta i radnych, aby szkoła i wypracowane w niej tradycje mogły przetrwać przynajmniej w takiej formie.
 
Radny Paweł Hasiuk stwierdził, że ma wątpliwości co do pkt. 6 w uzasadnieniu do projektu uchwały, który mówi, że dzieci będą mogły kontynuować naukę m.in. w Przedszkolu Publicznym w Sulikowie. Zdaniem radnego, jak wszystkim wiadomo, co roku ma miejsce problem z przyjęciem dzieci, z powodu ograniczonego braku miejsc w Przedszkolu  
Radny złożył wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego nad tą uchwałą.
 
Wójt stwierdził, że cieszy go duże zainteresowanie ze strony rodziców organizacją szkoły przez Fundację EDU. Gmina zapewnia dzieciom ze Studnisk Dolnych w Przedszkolu Publicznym miejsca, dlatego w uzasadnieniu uchwały znalazł się zapis na ten temat.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek radnego Pawła Hasiuka o przeprowadzenie głosowania imiennego nad projektem uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej w Studniskach Dolnych.
 
Wniosek został odrzucony 8 głosami przeciwnymi przy 7 głosach za.
 
Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały.
 
Uchwała została przyjęta 8 głosami za, przy 6 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
 
6.7      W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sulików.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
6.9 w sprawie zmian w budżecie Gminy Sulików na rok 2013.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta 14 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się.
 
6.10  W sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia o współpracy na rzez rozwoju społeczno-gospodarczego Zachodniego Obszaru Integracji dotyczącego wspólnego opracowania i wdrażania Strategii Rozwoju Zachodniego Obszaru Integracji i Programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Zachodniego Obszaru Integracji Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.
Przewodniczący przedstawił projekt uchwały.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
Ad. 7
Pytania i wnioski radnych.
 
Radna Agnieszka Nachotko prosiła o interwencje u przewoźnika, który zajmuje się dowozem uczniów do szkół na terenie gminy
w sprawie kierowcy który jeździ bardzo niebezpiecznie z nadmierna prędkością. Radna pytała również o sprawę drogi koło placu zabaw w Studniskach Górnych, na której temat w ubiegłym roku zostało skierowane pismo od mieszkanki. Radna mówiła o naprawie mostu na wjeździe do posesji 75.
 
Radny Paweł Hasiuk mówił o gminach położonych na Pomorzu, m.in. o Gminie Kobylnica w której stawki za odbiór odpadów zostały ustalone dopiero po rozstrzygnięciu przetargu. W wyniku ogłoszonego w listopadzie przetargu w Gminie Kobylnica stawki za odbiór odpadów, w tym stawka za odbiór odpadów segregowanych wyniosła 9 zł. Radny stwierdził, że ma nadzieje, że mieszkańcy Gminy Sulików nie będą musieli ponownie składać deklaracji. Radny pytał czy nie było możliwe ogłoszenie przetargu zanim została ustalona stawka za odbiór odpadów.
 
Radny Grzegorz Konarski pytał czy będzie dostawionych więcej pojemników do segregacji odpadów.
 
Radny Andrzej Dominikowski mówił o remoncie drogi do Ksawerowa, która znajduje się w coraz gorszym stanie. Droga dla wielu mieszkańców stanowi jedyny dojazd do głównej drogi.
 
Radny Tadeusz Polowy, stwierdził, że w dyskusji na temat dróg pominięto drogi gminne i wewnętrzne, choć temat był poruszany ogólnie na posiedzeniu komisji. Radny mówił o konieczności nawiezienia kamienia na drogi gminne oraz o naprawie przepustu znajdującego się koło jego posesji. Przez uszkodzony przepust na posesji radnego zalega woda.
 
Radna Bogusława Delijewska prosiła o naprawę ubytku w nawierzchni drogi łączącej Plac Wolności z ul. Zawidowską.
 
Wójt udzielił następujących odpowiedzi:
-Naprawa dróg gminnych i wewnętrznych będzie miała miejsce po wyborze wykonawcy w najbliższym możliwym terminie.
-Uwaga na temat kierowcy autobusu szkolnego zostanie pilnie zgłoszona do przewoźnika.
-Ilość dodatkowych pojemników do segregacji będzie znana po złożeniu przez mieszkańców deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.
-Droga do Ksawerowa wymaga nawierzchni asfaltowej, stan drogi zdecydowanie pogorszył poprzedni remont.
-Ustalając stawki za gospodarowanie odpadami należało przestrzegać wszystkich przepisów i nie było możliwości aby przeprowadzić przetarg przed ustaleniem stawki za gospodarowanie odpadami. Radny Hasiuk mógł wcześniej zgłosić swoje uwagi. Wójt stwierdził, że dziwi go to, żadna gmina w okolicy nie postąpiła w tej sprawie w podobny sposób.
-Przepust w Radzimowie o którym mówił radny Polowy będzie naprawiony w najbliższym możliwym terminie.
 
Ad. 8
Sołtysi nie zgłosili zapytań i wniosków.
 
Ad. 9
Wójt udzielił odpowiedzi w pkt. 7
 
Ad. 10
W sprawach równych:
1)  Radna Weronika Ziółkowska poprosiła o pozostanie po sesji radnych należących do Klubu Dla Gminy Sulików.
2) Przewodniczący przypomniał o obowiązku składania oświadczeń majątkowych za rok 2012 wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) do końca kwietnia. Przewodniczący poinformował, że oświadczenie należy składać w dwóch egzemplarzach.
3) Wójt wraz z Przewodniczącym złożyli wszystkim obecnym na sesji najlepsze życzenia z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych oraz odczytał życzenia przekazane od bp. Stefana Cichego.
(Sesję opuścił radny Paweł Hasiuk – godz. 1315)
4) Sekretarz Gminy poinformowała, że na trasie kolejowej Studniska – Sulików doszło do wykolejenia pociągu przewożącego mazut. Na miejscu zdarzenia znajdują się strażacy i Straż Gminna.
 
Stwierdzając wyczerpanie porządku obrad Przewodniczący na podstawie § 42 ust. 1 Statutu Gminy Sulików, zamknął XXXIV w obecnej kadencji sesję Rady Gminy Sulików. (godz. 1320)
 
Protokołowała:
A.Adamiak
 
                                                                                                                                                          Przewodniczący Rady
                                                                                                                                                              Jan Solecki /-/

Ilość odwiedzin: 6664
Nazwa dokumentu: Protokół nr 34
Skrócony opis: z sesji Rady Gminy Sulików odbytej w dniu 27 marca 2013 r. o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sulików.
Podmiot udostępniający: Gmina Sulików
Osoba, która wytworzyła informację: Aleksandra Adamiak
Osoba, która odpowiada za treść: Aleksandra Adamiak
Osoba, która wprowadzała dane: Tomasz Chrzanowski
Data wytworzenia informacji: 2013-06-12 10:55:06
Data udostępnienia informacji: 2013-06-12 10:55:06
Data ostatniej aktualizacji: 2015-02-09 09:45:21

Wersja do wydruku...

Rejestr zmian...

corner   corner